A 1 g e m e e ri Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaa d e r e n. No. 4869 Dinsdag 24 Juli 1906. 46e Jaargang. Buitenland. F E U IL L E T Q N. E WERNER'S AV0NTUUR. ABONNEMENT Yoor Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ft*, <5 adyebtintiIn Yan 1 tot 4 regels 0,40. Yoor elkeu regel meer 0,10. B^j directe opgaaf van driemaal plastsing derzeifde tdvertentie wordt de pr$» slecbts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave deze courant belioort een bijyoegsel. FRANXRIJ K. RUSLANO. Het zag er niet mooi uit in de kamer. De sporen ran het woeste tooneel tusschen man en vrouw waren bij het maanlicht nog zeer goed te zien het nachtelijk uur maakte den indruk nog onaangenamer. Op den vloer lagen nog de seherven van het glas, dat Gabori in zijn toorn Judith tegen het hocld had geworpen. En daarnaast lag een witte doek, een zakdoek, met bloed bevlekt. Hij voelde een lichte rilling door zijne leden gaanhij stond op en nam den doek. Er was niet veel bloed aan, de wonde bad zeker niet veel te beduidenzeker was ze niet doodelijk. Daar lag ook de verwenschte aanleiding tot den twist een bal verscheurd papier en nog een tweede en een derde. Samen tien duizend frank ongeveer. Gabori zoeht de stukken bij een en paste ze aan elkaar, doch dat hielp niet veel. Ter wijl hij daar nog mee bezig was, kwam hij plotseling tot het inzicht, dat die stille onder- worpen vrouw slechts met tegenzin en afschuw het werktuig zijner misdaden geweest was de vrees bekroop hem, dat zij het eene of andere oogenblik in drift hem kon verraden. Waar was zij toch Gabori herinnerde zich hoe langer hoe duide- lijker, wat er gebeurd was. Terwijl hij zwaar beschonken was en nauwelijks meer wist wat hij deed, had hij haar een glas naar het hoofd geworpen. Met een luiden kreet had zij den zakdoek tegen haar voorhoofd gedrukt en was met wankelende schreden de kamer uit gegaan. En toen was hij in een vasten slaap geraakt, verdoofd, bewusteloos. Wei natuurlijk zij lag veilig in haar bed. Langzaam verliet Gabori de kamer en steeds tastende, ging hij de stikdonkere gang door naar de slaapkamer. Hij durfde geen licht aan - steken, want daar kon ook een venster open- staan en aan dien kant lag de woning van den baanwachter. Eerst riep hij Judith zacht bij haar naam, en toen hij geen antwoord kreeg, tastte hij met de handen over de kussens van het bed, elk oogenblik verwachtende een gelaat, een hoofd te voelen. Het koude zweet kwam hem daarbij op het voorhoofd. Hij zocht slechts naar zijn eigen vrouw, niet naar een vreemde, maar onder het tasten was stellig een onaangename hennnering bij hem gewekt. Hij vond niets de kussens lagen glad. Gabori sloop voorzichtig verder. Hij tastte nu ook met de voeten in het rond, want hij kwam op de gedachte, dat zijn vrouw, misschien hier of daar in onmacht was neergestort, en dat hij dus wel plotseling tegen haar lichaam kon loopen. Bij helder licht zou hem dit niet zoo aange grepen hebben, doch hier in de duisternis, ter wijl hij zoo in spanning verkeerde, was het een ontzettende arbeid voor hem. Hij vond niets en in de keuken ook niets TER NEUZEN, 23 Juli 19(16. Heden werd alhier door Burg, en Weth. dezer gemeente ten gemeenteraadhuize aanbesteed het maken van ongeveer 4400 M2. klinkerbestra- ting en van ongeveer 2000 M2. keibestrating, zonder levering van benoodigden steen. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren M. A. Versehelling voor 3979, J. de Bree Fz. vooi 3800, K. deVosvoor 3731, G.J. Balken- stein voor 3687, Job. Wolfert te Hoek voor /3491, Joz. Hofinan voor 3400 en J. van der Yelden voor 3328. De inschrijvers achter wier naam geen woon- plaats is verm eld wonen te Ter Neuzen. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund. Deze inschrijving was berekend zonder 2 °/0 bestedingskosten. Bij beschikking van den Minister van Waterstaat zijn tot buitengewoon opzichter bij de werken tot verbetering van het kanaal van Gent naar Ter Neuzen benoemd de heeren J. A. A. Gilles te Utrecht, en P. W. Weisfelt te 's Hertogenbosch. In plaats van den heer H. Bosselaar, die als wachtmeester der Kon. marechaussee den dienst. met pensioen verlaat, is met ingang van 16 Aug. benoemd tot commandant der brigade alhier de heer J. Westerbeke, brigadier bij dat wapen, thans commandant der brigade te Breskens. Eindelijk dat woord is hier wel ter dege op zijn plaats is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden voor het maken van de Zij had zich verscholen, dacht hij waar- schijnlijk in den kelder. Doch zonder licht in dien stillen donkeren kelder te gaan, dat zou te veel van Gabori ge- vergd zijn. Hij trok het kelderluik open en riep zacht, doch eerst barsch //Judith, dwaas schepsel, kom er uit!" Toen hij geen antwoord kreeg, sloeg, Hij een anderen toon aan en riep »Kom, kind, wees verstandig, ik zal je geen kwaad doenDenk je misschien, dat ik je wil dooden Die laatste woorden klonken hem zelven zoo akelig in de ooren, dat hij na eenig wachteu het kelderluik dichtsmeet en naar de voorkamer terugkeerde. Zij mocht voor zijn part beneden blijven, ten langen leste zou zij toch wel weer boven komen. En nu stond Gabori weer in de kamer en keek door het open venster. Daar fladderde iets wits in het maanlicht, en daarnaast een donkere schaduw. Gabori luisterde. Hij hoorde stemmen, die hem bekend voorkwamen, de eene was van Judith, de andere was ook van een vrouw. Zij spraken druk met elkaar, als twee, die elkaar een geheim toefluisteren, die samen onder een hoed spelen en samenspannen tegen een derden persoon. Plotseling klonk een onderdrukte kreet, daarop vluchtten beiden weg en toen werd het weer stil. Gabori stond onbeweeglijk en luisterde nog steeds. Het was omstreeks middernacht, en zooals aansluitingen van partiuliere perceelen aan het bureau van de interlocale telefoon alhier. In verband met den tijd die den uitvoerders voor dat werk is toegestaan, mag verwacht worden dat het plaatsselijk telefoonnet in de helft der volgende maand gereed zal zijn. Het jaarlijksch onderzoek van de verlof- gangers der Landweer in 1906 zal plaats hebben Te IJzendijke in „De Graanbeurs", Vrijdag 2 November te Oostburg in ,/De Graanbeurs", Vrijdag 2 November te Sluis in de //Roode Leeuw", Zaterdag 3 November te Hontenisse in het schoollokaal nabij Kloos- terzande, Woensdag 7 November; te Hulst in het gemeentehuis, Woensdag 7 November te Axel in het gymnastieklokaal openbare school. Donderdag 8 November te Ter Neuzen in het Arsenaal, Vrijdag 9 November. ,/De Landelijke Bond van Miliciens, Oud- Miliciens, Reservisten en Landweermanuen" verspreidt een circulaire, waarin geldelijke steun wordt gevraagd voor de betrekkingen van de mannen, die den 22sten Juni, in het militair tentenkamp bij Zeist, door het hemelvuur ge- dood en van hen, die zwaar en minder zwaar gewond werden door dat ongeluk. De nabestaanden van de overledenen ont- vingen zoo wordt in de circulaire verzekerd nog geen officieele kennisgeving van ons leger- bestuur, meldende het treurig verlies hunner bloedverwanten. Uit 's Rykskas is evenmin iets toegekend als de vergoeding voor de gewonden noch weduwengeld voor de nabestaanden. Toch zijn er gewonden, die zoo goed als geheel blind of lam zijn. Armoede wordt door hunne gezinnen geleden. Daarom wordt een ernstig beroep gedaan op alle landgenooten onverschillig tot welken stand men behoort, of welk standpunt men op staat kundig of godsdienstig gebied inneemt. Penningmeester van het comite is de heer C. Kroon. J. P. Heyestraat 137 te Amsterdam. L. J. S., leurder te Goes, verdacht van diefstal van een fiefs en L. S., vrachtrijder te Graauw, verdacht van het plegen van onzedelijke handelingen, van wier arrestatie wjj een paar dagen geleden melding maakten, zijn naar de terechtzitting van de Middelburgsche rechtbank verwezen. dan dikwijls plaats heeft, stak de wind op en blies over de heide. Het ruischte in de takken der elzen en een krachtige luchtstroom drong door het venster en deed de zware roode gor- dijnen wapperen. Gabori knarste met de tanden. „Verraad zeide hij zacht. „Verraad en vlucht De pendule boven op de schrijftafel sloeg twaalf uur. Gabori wist, dat omtrent dezen tijd aan het naaste station twee treinen kruisten, de een uit het Noorden, de ander uit het Zuiden. Wanneer Judith met een van die treinen wilde vertrekken, als zij ien minste de dienstregeling kende dan was zij op dit oogenblik reeds aan het station en dat was bijna onmogelijk. Het was meer waarschijnlijk, dat zij zonder doel op de heide rondzwierf, immers zij had niet eens genoeg geld bij zich om Hamburg te kunnen bereiken. „Zij zal wel terugkeeren dacht hij, en hij werd kalmer. Hij had een be- sluit genomen. Hij sloot het venster en deed de gordijnen dicht". Nu was hij weer veilig voor de bespie- dende blikken der buitenwereld. Hij stak de lamp aan, en nog twee kaarsen bovendien. Hij wilde licht hebben, veel licht hebben, zoodat geen enkel hoekje in het duister gehuld bleef. Daarop raapte hij al het geld bij elkaar, valsch en echt, papier en goud, stopte het in de lederen koeriertasch en hing die om. Ein delijk ging hij aan de tat el zitten en onderzocht zijn revolver. Al de kamers waren met scherpe patronen geladen, en de kolf van het wapen was voor- nit blikd veraehljnt naandag-, Woentidag- en Viqdagavond, »Ugex»n*e»-<i op Feeatdagen, bij de JEHrma 1». J. VAX MB Vrijdagmiddag om twee uur heeft op de binnenplaats van de krijgsschool te Parijs de uitreiking van het: Le- gioen van Eer aan Dreyfus plaats gehad. Op verzoek van Dreyfus geschiedde (lit niet op dezelfde binnenplaats waar voor elf jaar zijne degradatie plaats bad. Op de vrij kleine binnenplaats met lage omliggende gebouwen was om half twee reeds veel beweging van militairen, journalisten, fotografen en een beperkt pu- bliek. De majoors Dreyfus en Targe kwamen over de binnenplaats geloopenDreyfus een weinig gebogen, moede, met grijs haar en een kort grijs snorretje, van nabij veal sympathieker dan de portretten doen vermoe- den. Hij lachte vriendelijk tegen deoffieieren en vrienden, die hem de band kwamen drukken. Fotografen sprongen om hem rond. Targe leidde hem weg. Intusschen stelden zich eskadrons kurassiers en bataillons artillerie opvoor de vensters van de gebouwen stonden o a. mevrouw Dreyfus, de generaals Picquart en Percin. Even voor tweeen verschenen weder de majoors Dreyfus en Targe en namen hnnne plaatsen in bet bataillon artillerie in. Om twee uur weerklonk een fanfare ge- neraal Gillain kwam de binnenplaats binnen, ging langs de troepen die in de houding stonden daarna ging hij in bet midden staan, zijn adjudant achter zich. Hij riep Targe en Dreyfus, die zich stram en onbeweegelijk voor hem opstelden. Er beerschtte een doodsche stilte. De generaal wendde zich tot Targe en zeideIn naam van den president der republiek verklaar ik u benoemd tot officier in de orde van bet Legioen van Eer. Met zijn degen tikte hij Targe op de beide schouders, bechtte hem het officiers kruis der orde op de borst en gaf hem de accolade. Dan wendde hij zich tot Dreyfus en verklaarde hem met dezelfde woorden benoemd tot ridder in de orde van bet negioen van Eer; daarop had betzelfdeceremo- nieel plaats Toen de generaal aan Dreyfus de accolade af, ging er een luid gejuich op: Leve de republiek! eve het legeren ook Leve Dreyfus 1 Dan volgde er er een kort defild Daarna kwamen van alle kanten menschen op Dreyfus toe, schuddeu hem de hand. Anatole France drukte hem lang de band en sprak hem toe. Dreyfus vrouw en zoon omhelsden hem. Het publiek was even bewogen als Dreyfus, die in een van de gebouwen wegging. Een kwartier later reed hij met zijn zoon in eer. huurrijtuig weg. Fotografen sprongen nog altijd rond. Ook buiten de kazerne juiebte het publiek hem toegeen wanklank werd gehoord. In de Doema is Vrij dag een voorstel van de arbeiders- afgevaardigden rerworpen, bedoelend, het volk op te wekken tot bet verleenen van steun bij den strijd tegen het bestaande regime, door de Doema te voeren. Een voorstel van Petrunkewitsch, de hoop aitsprekend, dat het volk rustig zai blijven en de uitkomsten van den arbeip der Doema zal afwachten, is met overgroote meerderheid aangenomen. Door dit besluit is voorkomen, dat door de Rijksdoema z.g. een oproep in (»oproep in revolutionairen zin tot bet volk" is gericht geworden. En dat is maar goed ook. Want 'tis reeds sinds dagen vrij duidelijk gebleken, dat de Rnssische regeering voor zooverre ze dien naam nog verdient—een dusdadanig onwettig optreden van de Doema niet zou hebben gedoogd. De geruchten van Doema-ontbinding en nitscbrijving van nieuwe verkiezingen van een dictatorschap van vreemde interventie zijn evenzooveel bewijzen van dit regeeringsvoornemen. t Ging er woelig toe, in 't Russische parlement. Petrunkowitsch was 't, die namens de constitutioneel- democrateu met 'n vorm voor den dag kwam, in ge- matigde bewoordingen gasteld. En die z. i. volstrekt ;een ^oproep" kon worden genoemd, evenmin als »revo- utionair". Hij voegde er aan toe dat zij, die meenen, dat de Lloema onwettige wegen mocht willen bewan- delen, 't ganscbelijk mis hebben. Integendeel ze tracht rechtstreekscbe voeiing met het volk te verkrijgen. Verscheidene arbeiders-afgevaardigden en socialisten achten die gematigdheid der constitutioneeldemocraten nit den booze. Ze beweerden, dat er reeds besloteu was tot de artikelsgewijze bebandeling van den tekst. door de agrarische eommissie ontworpen, zoodat een nieuwe tekst voorstellen niet aan de orde was. Een heftig debat volgde nu, waarin Petrunkewitcb onder meer opmerkte, dat 't een siechte daad zou zijn, wanneer de Doema, door het openbaren van een oproep, het volk tot kanonnenvleesch zou makenterwijl de afgevaardigden zelf door persoonlijke onschendbaarheid zijn gedekt. Pas des avonds ongeveer neger. uur werd de reeds vermelde tekst goedgekeurd. Dezelfde Petrunkewitsch, die in zijn betoogen bewijs gaf van eenig staatkundig inzicht, werd in het verder verloop der debalten bevangen door de interventievrees en bedierf hiermede wat hij eerst aan nuttig werk ver- richt had. Hij verklaarde, dat het gouvernement niet in staat was, het land te regeeren. Oostenrijk en Duitschlaud overlegden buiten Rusland om en waren bereid Rusland met Duitsche troepen te be- zetten. Aan het land zou moeten worden medegedeeld, welken smaad de regeering voornemens was het aan te doen. Natuurlijk vjelen die woorden in goede aarde Gao'oe bijval. Stakbowitscb voegde er nog even aan toe. dat een ontbinding van de Doema voor Rusland nog gevaarlijker zou zijn, dan een hezetting door Duitscbe troepen. En dat de regeering beide fciten beoogde. De militaire wacbt van de Doema is verdubbeld. De geruchten van een uiteendrijving der volksvertegen- woordiging verbreiden zicb. Te Petersburg heerscbt een stemming als aan den vooravond van groote gebeurtenissen. Den gebeelen nacht weerklinkt in de straten het voorbijtrekken van regimenten, die uit de oefeningskampen naar de hoofd- stad worden geroepen. De boogere officieren houden beraadslagingen Angst en bezorgdbeid ieest men op de geziehten Men doet't voorkomen, alsof de militaire maatregelen worden genomen met het oog op de stakings- onlusten, die worden verwacht. Doch algemeen gelooft men, dat op een uiteendrijving d6r Doema wordt aan- gestuurd. Tengevolge van het sluiten der drukkerij van het socialistiscb dagblad ,/Riosl," in de Podiatcheskai'astraat, in 't centrum van Petersburg, zijn erge wanordelijkheden ontstaan. De politie is gebombardeerd met steenen. Kozakken scboten tweemaal in de lucht. Detachementen cavalerie kwamen ten tooneelef. De Marseillaise werd gezongen. Het ganscbe personeel van het blad is gevangen ge nomen, met uitzondering van den boofdredacteur, een Doemalid. Van gewonden wordt niet gerept. De Petersburgsche correspondent van de »Kolnische Zeitung" deelt mede, dat bet Russische gouvernement oede redenen beeft om te rekenen op hulp van de Oost- iuropeesche States, voor 't geval een dictatuur mocht worden ingesteld. Hij voegt er aan toe, dat de maat- regeleu voor dusdanig samengaan reeds zijn getroffen. De gouverneur-generaal van Odessa heeft alien stakers bevolen op heden aan 'twerk te gaan. Bij weigering zouden ze langs admini6tratieven weg worden verbannen. Ontzettende verontwaardiging ouder de arbeiders is natuurlijk het gevolg geweest. Voor ben, die reeds siuds twee maanden staakten en op 't punt stonden, den patroons inwilliging van bun eischen af te dwin- gen, zou dit een leelijke streep door de rekening zijn. Nadere bericbten melden intusschen dat de dokwer- kers reeds aan den arbeid zijn gegaan. En dit omdat de patroons, bevreesd voor een bloedbad bij de weige ring om bet bevel van den gouverneur op te volgen, vrijwillig op alle punten hebben toegegeven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1