A 1 g e m e e n Nieuws- en Adverteniieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4864. DRANKWET. Donderdag 12 Juli 1906. 46e Jaargang. aanbesteden: het maken van ongeveer 4400 M-. klinkerbestrating en van ongeveer 2000 M-, keibestrating zonder leve- vering van benoodigden steen. Buitenland. FEUILLEXO WERNER S AVONTUUR. A B 0 N N E M E N T Per drie inaanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland /1,10. Voor BeJgie 1,40. Yoor Amerika 1,82*. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Invaliding van advertentten ^o~. 1 0p ^en dag ^sr ujtgaV5?. A D Y ESTRNTlil: Van 1 tot 4 regels 0,40. Yoor oHcea regel meer /0,10. By directe opga&f van driemMl pJaatsing derzeifde adreitentie wordt de prjjt slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naa? plaatsruimte berekend. Burgemeester enWethouders van TERNEUZEN zullen op S^asawdag 23 Juli 1306, des namiddags drie uur, in het openbaar in het gemeentehuis Inschrij vingsbiljetten op zegel gesteld kunnen worden ingeleverd tot op het uurder besteding. Bestekken zijn verkrijgbaar ter gemeente- secretarie van af Yrijdag 13 Juli 1906, tegen betaling van 0,25. Aan wij s zal geschieden op Donderdag, 19 Juli 1906 des voormiddags 10 uren, samen te komen aan het gemeentehuis. Ter Neuzen, 11 Juli 1906. Burgemeester en Wethouders van Ter Neuzen. J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Het kwam wel voor, dat Lili met haar ant- woord draaldemaar de oude manstelde hare droomerige verstrooidhei'd op reke- mng van de groote hitte, welke reeds in den voormiddag voelbaar werd. z/Je moet gaan slapen," zei de oude man; //het is, of alles rondom ons vuur is geworden." Lili was inderdaad zeer afgemat, zij kon nau- welijks op de been blijvenmaar de oogen sluiten en slapen was haar onmogelijk. Eerst moest zij haar plan uitvoeren, dan wilde zij slapen liefst voor eeuwig. Zoo kroop de dag langzaam voortde heide gloeide Onder de heete zonnestralen, en als een trein voorbijkwam, leken de vallende vonken vuur bleek in vergelijking met de gloeiende zon. in de elzeboomen bij de spoorbaan zaten de kraaien en lieten hunne vleugels hano-en. Zij schenen te slapen of stil op iets te loeren, dat bun buit moest worden. Misscbien verwonderden zij zich wel over dat huis, waarvan de venster- luiken geslaten waren, uit weiks schoorsteen geen rook opsteeg, en dat toch het vermoeden wekte aan menscben, die in de kamers rond- iiepen en verboden werk verrichtten. Want door een reet drong somtijds een fijne licbtstraal naar buiten, bleek en krachteloos, zoodat hij met verder kwam dan de omgegraven plek in den tuin wanneer een argwanend menscbenoog daar geweest ware, zou hij dien straal wel be- merkt hebben. Gabori en zijne vrouw hadden het overige van den nacht geslapen, en daar de morgenzon hen niet kon wekken, zou bet niet te verwon- deren gewesst zijn, als zij lang en rustig ge slapen hadden. Doch beiden ontwaakten door een gevoel van benauwdheid. Sedert vele dagen was er geen frissche lucbt m deze donkere vertrekken gedrongen, bet stof bad zich vastgezet in en op alles, en door de groote hitte der zonnestralen op de muren werd bet binnenshuis benauwd warm. Zonder aan de omgeviiig te denken, wilde Judith gordijnen, vensters en luiken openen, doch Gabori verbinderde haar bierin. z/Het moet blijven zooals het is," zeide bij. z/Doe binnenshuis wat je wilt, gooi de meubelen om, en ruk de portieres van de deuren. dat zal niemand bemerken. Roep zoo luid je wil, nie- mand zal je hooren. Maar verander niets, dat buiten gezien kan worden zoodra je een venster- luik wegneemt of een venster opent, zijn wij binnen een uur in banden der politie. Men ge- looft hier aan spoken, en spoken maken wel gedruiseh, maar zij openen geen vensters. Wij zijn hier zoo veilig geborgen alsof wij in bet middenpunt der aarde waren, maar wij moeten alles gesloten laten." Judith begreep, dat haar man gelijk had, maar dit ^verbeterde den toestand volstrekt niet. En daar kwam nog iets anders bij. Zij waren hierheen getrokkeii om stil en ongestoord een misdadig werk te kunnen voltooienhoe TER NEUZEiY, 11 Juli 1906. Door Burg, en Weth. dezer gemeente is de levering van 460,000 stuks vlakke waal- klinkers, ten behoeve van uit te voeren be- stratingswerken, gegund aan Gebrs. Steven Arntz., te Nijmegen. Aan de Hooge Burgerscbool te Middelburg is geslaagd voor het overgangsexamen van de derde naar de vierde klasse mej. C. J. Spruiten- burg, van Ter Neuzen. De heer P. v. Es, onderwijzer aan de Cbr. school alhier, is als zoodanig benoemd aan een dergelijke school te Kinderdijk. De deelname aan de gisteren vanwege de Afdeeling Axel van de Maatschappij tot bevor- dering van Land bouw en Yeeteelt in Zeeland georganiseerde rijtoer naar de overstroomdedeelen van bet Land van Hulst was niet bijster druk. Slechts een 40tal personen nam er aan deel. Deze hebben echter genoten. Het was mooi weer en er heersehtd een gezellige toon. In den Van Alsteinpolder was weinig te zien. Alleen eene partij boonen en peeen beloven nog wat. In den Kruispoldcr is weinig van den invloed der overstrooming te bemerken, wanneer men het niet wist, zou men niet zeguen dat er zoutwater in den polder heeft gestaan. Treurig is bet evenwel gesteld met den Wilbelmuspolder en het is tbans niet op een paar jaar te scbatten, wanneer deze polder weer vruchtbaar zijn zal. Ten boogste over bet uitstapje voldaan keerde men buiswaarts. Zaterdag eindigde de provinciate schiet- wedstrijd, uitgeschreven door de Weerbaarbeids- vereeniging //Koningin Wilhelmina" te Goes. Dien dag werd ook geschoten door een groep uit de scherpschuttersvereeniging //Voor Vader- and en K oning" alhier. In den Korpswedstrijd A, scberp op de groote baan van 150 meter, geweer model 95, werd de le prijs behaald door //Medioburgum" van Middel burg, de 2e door //Prins Maurits" van Leur, de 3e door de //Kon. Scherpschutters" van Vlis- s'ingen en de vierde door de Schietvereeniging te Oostburg eerder dit gedaan was, hoe eerder zij van bier konden gaan. Gabori wilde bepaald ernstig, dat Judith bij dag zou werken. //Wij kunnen dan 's nacbts het licbt uitdoen en de vensters openen, want ik begrijp wel dat wij eindelijk frissche lucht noodig hebben. Van- daag moet bet echter maar gaan, zooals bet gaat." Zoo werd de lamp aangestoken en Judith ging aan de schrijftafel zitten, nam de nog niet gereed zijnde bankbiljetten voor zich en begon haar moeilijken arbeid, terwijl Gabori met op- gestroopte mouwen op de sofa lag te peinzen. Het was een werk, dat groote bekwaamheid vorderde, doch door een geoefende hand werk- tuigelijk kon verricht worden. Judith'sgedachten hadden intusschen den vrijen loop, zij dacht aan het verleden. Zij waren nu vijf jaar getrouwd. In een moeilijken tijd, toen beiden zonder werk waren en dus niets verdienden, waren zij in aanraking gekomen met schavuiten. Sedert dien tijd behoorden zij tot een groote internationale bende van valsclie-munters, die zetels bad te Buda-Pest, te Londen en te Parijs. Zij zelf gingen later te Weenen wonen en werden de nuttigste leden der bende, want terwijl Judith de valsche bankbilj etten de laatste afwerking, de retouche gaf, welke niet door machines kon worden aangebracht, nam Paul de gevaarlijke taak op zich, ze uit te geven en er goed geld voor thuis te brengen. Groote koelbloedigheid en een nette manier om zich voor te doen maak- ten heni biertoe zeer geschikt. In den korpswedstrijd B, vrije baan met cy- lindergeweer op 12 meter, werden de prijzen achtereenvolgens behaald door de „Kon. Scherp schutters" van Vlissingen, Schietvereeniging te Oostburg, //Middelburg" te Middelburg, en //Prins Maurits" te Leur. Op de personeele baan A, op 150 meter, waren prijwinners de heeren Diederik te Leur, met 56 punten, K. Hamelink Az. te Ter Neuzen, met 56 p., W. K. Hering te Middelburg, met 55 p.. Bootsgezel te Breskens, met 55 p., Dhuy te Middelburg, met 54 p., en Braining te Leur, met 54 p., Door de heeren K. Hamelink en J. J. Verjaal van Ter Neuzen werd voorts op de vrije baan nog een 6<le en een 7de prijs behaald, elk met 54 p. Bij Kon. besluit is aan den heer Mr. A. J. Roest, afgetreden Commissaris der Koningin in Zeeland een pensioen toegekend van f 3000 aan den heer H. C. Bakker, onderwijzer aan eene openbare school te Sluis, is een pensioen toegekend van f 555. Nluiskil. Maandag werd een der Eerw. Breeders Capucijnen alhier onder den maaltijd niet goed, viel op den grond en was een lijk. Slechts een 14 dagen nog maar was deze broeder in het klooster alhier. Hoek. Zaterdag j. 1. is de 16jarige dochter van den veldarbeider Joh. Buijze op den Binnen- weg aangerand door een onbekend manspersoon die, op een fiets gezeten, haar den weg vroeg naar Hoek. In plaats van evenwel den weg te vervolgen greep bij haar aan, met oneerbare bedoelingen, doch koos met het oog op haar hulpgescbrei het bazenpad. Bij de politie is van bet gebeurde aangifte gedaan. Volgens het meisje was de onbekende gekleed met een blauwe kiel, hij had een roode snor en zijn fiets had nikkelen velgen. Dinsdagmorgen is een boerenwagen van den landbouwer G. Dees, die bij den timmerman Van 't Hofi geladen was met bonwmaterialen voor bet op de hofstede van den landbouwer Adr. de Kraker in den Zevenaarpolder te bouwen woonhuis, aan den eersten oprit aan den Molen- dijk omgevallen, doordat de wagen te veel op den kant en daarna van den weg reed. De drie op den wagen zich bevindende personen blevenonge- deerd, evenals ook de 2 voorgespannen paarden. De wagen was echter aanmerkelijk beschadigd. Op den wagen was ook geladen een pot met En hij bezat een groote macht over de vrouw, welke voor de bende onmisbaar was geworden. Judith was niet zooals Gabori geboren met een misdadig karakter. Zij leed zwaar onder het besef van hare misdadige werkzaamheid maar zij koesterde eene onderworpen liefde voor den man, die haar leven verwoestte, die harts- tochtelijke liefde, welke aan het Slavische bloed eigen is. Zij vreesde hem en zij bewonderde hemer was misschien slechts een kleinigheid noodig om die vrees in afschuw, die bewondering in verachting te doen veranderen. En dan zou de liefde in haat veranderen. Al die herinneringen en gedachten woelden Judith door het hoofd, terwijl zij onafgebroken voortwerkte en zich inspande op bevel van den man, die daar lui op de sofa lag. Plotseling wierp zij bet penseel weg. //Het gaat niet meer," zeide zij. ;/De hitte is onver- draaglijk. Ik ben gelijk aan een voortgezweept dierdag noch nacht beb ik rust en nu guilt men mij zelfs geen frissche lucbtAls er ver- valscht moet worden doe bet dan zelf, in plaats van daar op de sofa te luieren Gabori stond op en ging achter haar stoel staan. Hij keek op haar werk, telde op het oog de gereedgemaakte bankbilj etten en bereken- de vluchtig het verlies, dat geleden zou worden als het werk nu gestaakt werd. Dat was nog ongeveer vijftig duizend frank, en zulk een be- drag wilde hij niet missen. Nu of nooit wanneer zij deze plaats hadden verlaten en aan boord van een scbip waren, dan was alle kans verkeken, want Judith had gezegd, dat zij bij -■ ■■■III,.I, TER SElimSCHE CIM RIVT. VrU*»g»von*. op^e^yen, btj de J. VAS 1>bTaIHis ,wMe.ie„, Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge art. 37 in verband met art 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoeksehrift van P. DE MEIJER, bierhuishonder, wonende te Ter Neuzen om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden drank anderen dan sterken drank voor het beneden linkervoorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 42 en gelegen aan de Nieuw- straat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren jnbrengen. Ter Neuzen, 10 Juli 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Er komt toch blijkbaar verandering in degezindheid der Grieksche regeering tegenover Roemenie. Door tusschenkomst van een bevriende mogendheid heeft zij zeer verzoenende voorstellen te Boekarest laten doen en het heet, dat deze in goede aarde gevailen zijn. Op die wijze zou dus het contlict gauw uit de wereidzijn. Als nu Griekenland maar niet weer zijn goede voor- nemens opgeeft, wanneer het van het voorgevallene in Macedonia hoort, want daar schijnen de Griekea het juist de laatste dagen nogal hard te verduren gehad te hebben. In de. gevangenis te Monastir zijn 15 Grieksche gevan- genen door Turksche gevangenbewaarders en gevaugeuen vermoord en 25 anderen werden bij den blijkbaar lang beraamdei: aanval verwond. Nu kunnen de Roemeniers hier wel niets aan doen, maar, waar de aanval der Turken het gevolg was van het optreden der Grieksche benden in Macedonie, is toch een dergelijk voorval wel geschikt, Griekenland's gevoeligheid ten opzichte van al wat op Macedonie betrekking heeft, te prikkelen. Maar bovendien is er in Macedonie nog iets anders gebeurd, waaraan de Roemeniers wel schuld hebben, naar beweerd wordt. In den omtrek van Siatista hebben Turksche troepen en andere Turksche benden de eigendommen van Grieken verwoest en vele Grieken gedood. En men zegt, dat die benden betaald werden door de Roemeen- sche propaganda. Oat zou dus zeker wei instaatzijn, Griekenland de uitgestoken vriendsehapthand weer te doen terugtrekken En behalve den twist met Roemenie zou het er dan nog een ruzie mpt Turkije bij kunnen krijgen. Maar de Turk is aan zulke ruzietjee al ge- woon. Bijna iederen dag komt de een of ander bij hem opspelen De ruzie, die hij laatst met Engeland gehad heeft over Egypte, schijnt voor het Britsche rijk geen aan- gename gevolgen te hebben. De Egvptenaren, die met de Engelsche overheersching toch al niet in gen omen waren, zijn door dat geschil, waarin zij geheel met den sultan, hun wettigen lieer, sympatiseeren, uoggebetener op de Engelschen De aanval op de Engelsche officieren was daarvan blijkbaar een gevolg Nu er zich boven dien een beweging begint te verbreiden ten gnnste van de gedachle dat Egypte aan de Egyptenaren behoort, begint Engeland er dan ook wel wat ongerust te worden en gaat het zijn bezettingstroepen bhjvend vermeerderen. Er zijn al beveieu gezonden naar'Malta en Gibraltar, om troepen gereed te houden ten einde die, zoo noodig onmiddeJlijk naar Alexandria te kunnen zenden. Maar ook aan de andere punt van Afrika schijnt Engeland het te kwaad te gaan krijgen. Het heet, dat de Transvaalsche regeering een alge- meenen opstand der kaffers vi'eest. le Johannesburg zijn de kaffers zeer onrnstig en begaan allerlei gewelddadigheden. En het veiontrustende is, dat Ook de Basoetos daaraan beginnen rnee te doen. Dat de troebelen in Natal ook op de Zoeloes aan den Rand en elders in Zuid-Afrika verspreid, hun uitwerking zouden hebben, dat was te voorzien. Maar een derge- lijke algemeene onrust onder alle kafferstammen wfjst op niet veel goeds en maakt het voor Europeanen een gevaarlijken tijd. Gevaarlijk en onrnstig blijft het ook in Rusland, zoo- wel yoor de ouderdunen als voor de regeering. Te Petersburg is tnsschen revolutionaire betoogers en kozak- ken en ptili tie weer hevig gevochien, te Kief zijn soidaten en te Wladiwostok matrozen aan het muiten, en te Odessa 0 de pas geeindigde slaking var. het zeevolk weer uitgebroken. Er is niets anders tegen te doen, als een ministerie uit de Doema, heeft Trepof gezegd. En hij is daarin den meesten nogal meegevalien. Trouwens hij verklaart zelf, dat de veidialen als zou luj een dictator zijn, die eigenlijk alle macht in handen had en naar wiens bevelen ook de Ministers zich moes- ten schikken, geheel uit de lucht gegrepen zijn en alleen 40) verzonnen om den ministers alle vertrouwen te ontne- men. Uit zijn verdere verklaringen blijkt echter wel, uat hij nu juist niet zoo bijzonder hervormingsgezind is, al schijnt hij dan niet de verstokte reactionair, waar- voor hij doorgaat.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1