A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad Z e e u w s c e r e n. Kermis of Jaarmarkt No. 4857. Dinsdag 26 Juni 1906. 46e Jaargang. (iemengde herichten. FEuTllYtOkT" WERNER'S AV0NTUUR. PAAROcN- en VEEMARKT Bigmenland ABONNEMENT Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie /-1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven bushouders. ADVEBTENTISS Van 1 tot 4 ravels 0,40. Voor clken regel meer /"0,1&. Bij directe opgaaf van driema*] plutsing derzelfde advertentie wordt de pryt slechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Enzending van advertentien vdor 3 uren op den dag der uvtgavr Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG maken bekend lo. dat de gewone jaarlijksche alhier zal worden gehouden op Donderdag, 5 JuSi 1906, aanvangende des voormiddags te 9 en eindigende des namiddags te 3 nren. Vanwege de gemeente worden uitgeloofd twaalf premien naar welke geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van bet grootste getal paarden en vee, die daarvoor in het vorige jaar zijn bekroond, alsmede voor .paarden en vee wegens welke alhier reeds vroeger een premie is toegekend en voor paarden en vee, na IS uren aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en derge- lijken worden tijdens de markt toegelaten. 2o. dat de in deze gemeente zal plaats hebben op Donder dag den 5 Juii (906 tot en met Zaier*- dag den 7den dier maand en dat geene na- dagen zullen worden toegelaten. Zaamslag, 22 Juni 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, WORT MAN, Voorzitter. K. DE KRAKER, Wethouder. Bij Kon. besluit van 20 Juni 1906, is een Staatscommissie ingesteld, aan welke een onder- zoek is opgedragena. omtrent den cecono- mischen toestand der landbouwers in Nederland, mede in verband met de verschillende rechts- vormen, onder welke de grond wordt gebruikt h. omtrent den oeconomischen toestand der landarbeiders in Nederland, mede in verband met het kleingrondbezit is bepaald, dat door die commissie naar ge- lang van hare bevinding aan de Regeering rapporten zullen worden uitgebracht en voor- stellen worden gedaan. TEH NEUZEN, 25 Juni 1906. Gisteren voormiddag arriveerde alhier ile raderstoomboot //Reine des Places" van Gent Brugge, met ruim 600 passagiers. Velen kwa- men aan wal en des namiddags werd nog een tocht op de Schelde gemaakt. Voor een reis naar Vlissingen, zooals het voornemen was, werd het te laat, daar ook het harmoniegezelschap c/Kunst in 'tVermaak", uit Gent aan boord was, Hij wees naar de papieren op hare schrijftafel, en zonder verder iets te zeggen, ging hij in zijne kamer. Toen Judith hem eenige minuten later daar- heen volgde, was hij bezig sommige papieren uit zijne schrijftafel te nemen en in de kachel te stoppen. ,/Wil je nog iets vroeg hij kortaf. z/Mijn God, Paul, ik moet toch weten waarheeu gaan wij dan eigenlijk ,/Dwaasheid Wij hebben overal een hemd en een tandenborstel noodig. Wij gaan ergens been, het komt er met op aan, waar. AVanneer wij het zelf niet weten, laten wij ook geen spoor achter". Hij hield een brandenden lucifer tegen de papieren en schopte de kacheldeur dicht. //Wat sta je daar nog? Wil je eens voort- maken De ruwe brutaliteit van den opgejaagden misdadiger kwam voor een oogenblik tot uit- barsting. Hij greep zijne vrouw bij den pols dat des avonds in de Buiten-Societeit" een concert moest geven. Toen de boot met de pleizierreizigers weder in de haven was gearriveerd, landde men en trok met de muziek aan het hoofd naar de //Buiten-Societeit." Daar was het bezoek. in verband met de vele vreemdelingen, buitenge- woon druk en het weertje bleef. ondanks de dreigende wolken, nadat gister reeds stroomen van regen gevallen waren, droog. Op 't laatst kwam zelfs de zon nog zijn vriendelijke stralen zenden. Na afloop van het concert vertrok het gezel- schap van 't Schuttershof, door een groote menigte nieuwsgierigen uitgeleid. Bij de afvaart werd op de stoomboot eenig vuurwerk afge- stoken. Gisteren heeft zekere Ch. B.. wagenmaker. van een bewoner van een der keeten van de kanaalwerken alhier, bij wie hij in den kost was, een vrij aanzienlijk bedrag aan zilvergeld ont- vreemd. Hij heeft met dat geld gisteren met eenige vrienden goeden sier gemaakt. Heden- morgen is hij te 5 ure door de gemeentepolitie gearresteerd een groot deel van het gestolene was verteerd. Hij zal ter beschikking van den officier van justitie te Middelburg worden gesteld. De levering van 200.000 straatkeien uit de groeven van Lessines of Quenast en 4000 M1. Doorniksche kantsteenen, ten behoeve van den Canisvlietpolder te Westdorpe, is door het bestuur gegund aan den heer A. Tholens Dingz. t» Ter Neuzen. Het bestuur van den Onrustpolder trachtte j.l. Woensdag te Kamperland aan te besteden het verzwaren van een gedeelte van den zeedijk in de nabijheid van den veerdam van Kamperland. Hoewel er 21 inschrijvers waren, werd het werk niet gegund en zelfs voor onbepaalden tijd uitgesteld, daar de laagste inschrijver, de heer J. de Bree van Ter Neuzen, voor ruim 8000 gld. boven de geheim gehonden begrooting was. Zaterdag werd door het bestuur der water- keering van den calamiteuzen polder Borssele te Borssele aanbesteed het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1907, van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiingwerken, benevens van steenbe- storting (raming 4881,72). Hiervoor werd het minst ingeschreven door den heer J. de Bree Fz., te Ter Neuzen, voor 4870. Yerder werd ingeschreven door de heeren A. Wiskerke te Ellewoutsdijk voor f 5460, A. Karelse te Borssele voor 5400 en M. van den Hoek te Ter Neuzen voor f 5280. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging //Schuttevaer" werd een adres gezonden aan den raad der gemeente Borssele, met verzoek te willen bevorderen dat voor de veiligheid van de scheepvaart naar en van de haven van Borssele en kneep dien zoo hard, dat zij een kreet van pijn liet hooren. Die kreet bracht hem plot- seling weer tot kalmte. z/Neem me niet kwalijk, Judith ik wou je geen pijn doen. Het was toch je rechterhand niet z/Neen", antwoordde zij bitter, //die zulje wel met rust laten Kom en help me Na verloop van een uur hadden zij twee kleine handkoffers gepakt. Elk nam er een. Bovendien had Gabori zijn propvolle koerier- tasch omgehangen. //Wij gaan niet samen," zei Gabori kortaf. //Wie ons op de trap ontmoet, behoeft niet te weten, dat wij bij elkaar behooren en dat wij samen de woning verlaten. Wij Wrlaten het huis door de achterdeur." Het huis had een tweeden uitgang, die in een nauw straatje uitkwam en slechts zelden ge bruikt werd. Gabori bezat van deze deur een sleutel, en maakte er thans gebruik van om onbemerkt te vluchten. Zjj begaven zich in het gewoel der straten en liepen zwijgend naast elkander voort. Waar zij de uniform van een politie-agent zagen, sloegen zij zoo snel mogelijk een zijstraat in. z/Naar welk spoorwegstation vroeg Judith eindelijk. een licht op die haven wordt aangebracht. Yerder werd aan de autoriteiten verzocht dat te Souburg aan het kanaal van Walcheren eenige meerpalen worden geplaatst. Zaamslag. Het aantal schollevaars die thans in de boomen op de hofstede bewoond door den landbouwer G. F. Michielsen zijn genesteld, is bij benadering moeilijk te bepalen. Van af den Ter Neuzenschen weg valt de onreinheid dier boomen duidelijk in het oog. De onaangename lucht die van uit die boomen en het grasgewas daaronder opgaat, is reeds meer dan genoeg om deze vogels uit te roeien. Brengt men een bezoek aan die hofstede, dan bewijst het ver- vuilde terrein waarop men verschillende visschen en stukken daarvan aantreft, genoeg, dat uit- roeiing op groote schaal noodzakelijk is. Hun aanhoudend gejank is nacht en dag reeds in de verte hoorbaar. Teneinde de visscherij voor verdere schade te vrij waren, is aan verschillende schutters door den Commissaris der Koningin een buiten- gewone machtiging verleend om deze vogels te schieten. Heden, Maandagnamiddag, trekken verschil lende personen met schietgeweer gewapend er op uit. Het aantal slachtoft'ers beloofd groot te zijn. Boven verwachting wordt het bevuilde gras door het vee gegeten. Sas van Gent, 25 Juni. Heden werd door B. en W. ten raadhuize aanbesteed de levering en verwerking van 15600 Lessinesche keien, 270 M2 straatklinker, 123 strekkende meter gebouchardeerde en 300 strekkende meter gewone kantsteenen, benevens eenige verdere werkzaam- heden voor aanleg en vernieuwing van straten en pleinen in de gemeente, waarvan de raming bedroeg f 2700. Hiervoor werd ingeschreven als volgt G. J. Balkenstein te, Ter Neuzen voor 3180 J. Woltert te Hoek voor 2810 E. Geirnaert te Sas van Gent voor 2450 H. Everaert te Sas van Gent voor 2384. Behoudens nadere goedkeuring van Ged. Staten is het werk aan den laagsten inschrijver gegund. Een bej aarde vrouw te Vlissingen is bij een val zoo ongelukkig terecht gekomen. dat een haarspeld haar in het achterhoofd is ge- drongen, aan de gevolgen waarvan zij is overleden. Bij beschikking van den Minister van justitie is aan A. Weltevreden, vroeger evangelist te Zierikzee en wegens brandstichting in zijn evangelisatielokaal veroordeeld tot 5 jaar ge- vangenisstraf, voorwaardelijke invrijheidsstelling verleend. Zijn straftijd zou in Augustus 1907 eindigen. Naar de Res.-bode meldt, is de Maandag- z/Yoorloopig naar geen enkeL Het zal beter zijn, als we wachten tot morgenochtend. Tot zoolang gaan wij in een logement van den der- den of vierden rang. Soms moet men optreden alsof men tot de hoogste standen der maat- schappij behoort en soms is het tegendeel nood zakelijk." De herberg, waar zij eindelijk biunengingen en een kamer vroegen, lag in een oud ar- moedig gedeelte der keizerlijke residentie. Zij hadden de keuze van hun nachtverblijf aan het toeval overgelaten, en alleen zorg gedragen dat zij zooveel mogelijk onbemerkt binnenkwamen. Toen Judith echter den vnilen vloer en de onzindelijke bedden der ellendige kamer zag, die hun werd aangewezen, ging haar een ril ling door de leden en zakte zij moedeloos op een stoel neer. z/Een villa is het hier niet," zei Gabori spot- tend. //Maar wij hebben ten minste geen ijze- ren tralies voor de vensters en geen brits aan den wand. /Dat is ook wel iets waard." //Met een kleine woning in een boerenstreek zou ik tevreden zijn," antwoordde zij zacht z/liefst in een stil, eenzaam oord, waar geen mensch komt." De man was aan het venster getreden en keek naar beneden op de binnenplaats. Voor- houder, die Maandag jl. in Den Haag bij zijn verzet tegen de politie van een agent een ge- voeligen klap op het hoofd kreeg, niet gestorven, zooals door het Vad. werd gemeld, doch weer geheel hersteld. Hij is reeds Donderdag weer aan het werk gegaan. De visschers en toeschouwers op de Zuid- pier, nabij IJmuiden, waren, naar aan de Tel. gemeld wordt, Donderdagmiddag getuige van een zeer zeldzaam schouwspel. Nauwelijks was het water na den vloed staande, of uit zee werd een ongewone rumoerigheid in het water zichtbaar, dat met snelle vaart in de richting van het strand voortbewoog. Spoedig werd de oorzaak bekend. Groote scholen makreelen naderden de pier, kleurden het water glanzend groen en brachten de visschers in vertwijfeling, doordien ze niet spoedig genoeg den hengel naar buiten konden krijgen. Zonder aas werd gevischt, de haak, in de dichte drom- men geworpen, bleef in staart of buik hangen en de makreel was gevangen. Men meldt uit Rijsen Eenige jongens waren Donderdagavond bij de Regge, die thans vol water is, bezig met visschen en wilden daarna wat baden en zwem- men. De 17jarige G. S. sprong van den wal in 't diepe water, verdween onmiddellijk in de diepte en verdronk. Zijn jonger broertje wilde hem nog naspringen, maar werd door zijne kameraden tegengehouden, anders had hij, bij den hoogen water stand? misschien hetzelfde lot ondergaan. Akke Kobus, het slachtoffer van den moord- aanslag aan het Nieuwe Kanaal te Leeuwarden Het meisje schrijft in eenparticulieren brief, dat zij weder //aardig beter wordt" en //goed gezond" is, doch dat het slikken nog zoo moeilijk gaat. Voorts dat de Groninsche professor Koch nog altijd hoopt, dat zij weder geheel zal herstellen, hetgeen echter nog lang zal duren. Donderdagmiddag liep te Rilland een per- soon met papier, enveloppen, zeep, etc. en een aantal papiertjes waarop te lezen stond //doof- stom", benevens de prijs der door hem ter koop aangeboden voorwerpen. Aan de halte speelde hij dezelfde rol, totdat hij de onvoorzichtigheid had aan een arbeider, aan wiens huis hij zich eenigen tijd geleden voor doofstom had uitge- geven, den weg te vragen naar Woensdrecht. Bij den landbouwer Bruijnzeel, waar die ar beider werkzaam is, speelde de persoon in kwestie eveneens de doofstomme. Genoemde arbeider gat van 't geval kennis aan de politie en deze ging direct op onderzoek uit. Zij vatte den persoon juist op het oogenblik dat hij zich te Woensdrecht op den trein wilde begeven. Van Woensdrecht werd hij naar Ril land getransporteerd om in het arrestantenlokaal te vernachten. De persoon in quaestie is geboren te Yperen en woonachtig te Antwerpen en draagt den naam van J. F. le Clercq. Hij gaf voor in Belgie op een school geweest te zijn voor dofstommen- onderricht en was in het bezit van twee ver schillende bewijzen van den burgemeester van Steenbergen om langs de huizen zijn waar aan te bieden. Aldaar heeft hij dus zijn rol zeer goed gespeeld. Yrijdag is hij naar Middelburg overgebracht. eerst zou dat wel aangenaam wezen, zoo'n plekje waar men rustig zou kunnen werken, met gesloten gordijnen en luiken voor de vensters. Hij bleef een poos in gedachten verzonken staan en staarde strak in een hoek der kamer. Plotseling scheen hij een besluit genomen te hebben en nam aan de tafel plaats naast Judith. z/Ben je bereid mij blindelings te volgen z/Dat ben ik helaas altijd geweest. klonk het zacht van hare lippen. z/Wordt nu niet sentimenteel, asjeblieft. Ben je bereid alle vreesachtigheid ter zijde te zetten z/Dat heb ik reeds geleerd," antwoordde zij. //Welnu, goed, ik reken op je Morgen ochtend reizen wij naar het Noordenhet overige zul je wel zien. En rust nu goed uit, er wacht ons een vermoeiende tocht." (Wordt vervolgd). ■lit blaii vemektjnt Tli.»iiil»ij-, Woenmlajf. rh Vrijilagavoud, Bitgeionrterd <)|i b'eeHKlaaen, bij lie Klrma I1. AM ttti tAKHK te Ter Nesrea. 33) -nr-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1