A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaar. deren. No. 4856 Zaterdag 23 Juni 1906. 46e Jaargang. Gemerigde berichien. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postYoor Nederland 1,10. Yoor Belgie 1,40. Yoor Amerika 1,32^. Men abonueert zich bg alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brieven- bushouders. Xnzending van advertent!en vdor 3 uren op den dag der uitgav^ ADYEBTEHllN: Yan 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor eikea regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf van driema&i plaataing uerzeifae adverteniie wordt de pr$s slecbts tweemail berekend. Grootere letters worden n&ar plaatsrnimte berekend. lEDIEjlR.STjB 33JL,JLJD. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. Zitting van 22 Juni 1906. In zake R. v. D., oud 38 j., veldarbeider te Sint Jansteen beklaagd van strooperij is het vonnis van den Kantonrechter te Huist, die zich onbevoegd verklaarde van deze zaak kennis te nemen en van welke uitspraak de Ambtenaar van het 0. M. in hooger beroep kwam, bevestigd. Provinciale Staten van Zeeland. Y oorzitter en secretaris der vereeniging van gemeente-veldwachters in Zeeland hebbtn zich cnder dagteekening van 22 Maart jl. tot de btaten gewend met het verzoek, om geldelijke tegemoetkoming uit de provinciale kas te ver- zekeren aan die gemeenten, welke met inacht- neming van bepaald omschreven, nader vast te stellen, voorwaarden, aan de gemeente-veld wachters pensioen verleenen. Op een adres van gelijke strekking d.cl. 8 Februari 1906, houdende verzoek om zoodanige tegemoetkoming te willen bevorderen, werd door het Ged. College, afwijzend bescbikt op grond van de volgende overwegingen Ofschoon het uit den aard der zaak niet de bedoeling van adressanten kon zijn, om de ge- meente-financien te ontlasten, meenden Ged. Staten, dat met dit indirecte gevolg toch rekening diende gehouden te worden, waarbij zij betwijfelen, of het verleenen van zulk een incidenteelen steun, zonder te rade te gaan met den toestand der gemeente-financien, wel op den weg der provincie ligt. Afgezien hiervan noopte ook de gedachte om de provinciale kas te zien opengesteld voor het beoogde doel tot twijfel, of er wel termen bestaan om ten behoeve van een bepaalde categorie gemeente-ambtenaren eene bijzondere regeling te treffen, ook in verband met bet vraagstuk der Rijkspensionneering van ge meente-ambtenaren, hetwelk blijkens de Memo- rie van Antwoord aan de Tweede Kantei' der Staten - Generaal betreffende het vijfde Hoofd- stuk der Staatsbegrooting voor 1906, bladz. 3. bij de Regeering in overweging is. Nog werd door Ged. Staten overwogen, dat in het adres niet beweerd wordt, dat de ge- meentebesturen onwillig zijn om aan billijke pensioenaanvrage te voldoen, waartoe trouwens is aangespoord bij circulaire van den Commis- saris der Koningin d.d. 30 November 1895 (Prov. blad no. 118), terwijl hun bovendien werd medegedeeld, dat in gewone gevallen een gemeenteveldwachter niet ontslagen wordt voor dat bevonden is, dat behoorlijk voor zijn pensioen gezorgd is. Verm its deze overwegingen nog steeds gelden en bovendien de toestand der provinciale financien tot groote voorzichtigheid maant, geeft bet voormelde adres van 22 Maart jl. Ged. Staten geen aanleiding om voor te stellen ten behoeve der pensionneering van eene be paalde categorie gemeente-ambtenaren provin ciale subsidie'n aan de gemeenten toe te kennen. Daartoe gemachtigd door de afdeeling Zeeland der vereening tot bevordering van de pluim- veehouderij en famine konijnenteelt in Neder land (bij verkorting genoemd de Y. P. N.) hebben voorzitter en secretaris van voormelde afdeeling zich tot de Staten gewend met bet verzoek om aan de afdeeling Zeeland der Y. I N. uit de Provinciale kas een jaarlijksch subsidie van een honderd gulden te verleenen. Daargelaten de vraag, of het verzoek onder andere omstandigb^den door Ged. Staten niet in gunstige overweging zou worden genomen vinden zij tbans geen vrijbeid de aanvrage te ondersteunen. Na de verschillende subsidien, welke in de laatste jaren zijn toegestaan, maant de toestand der provinciale financien tot groote voorzich tigheid, ook in verband met te verwachten uitgaven als gevolg van den watersnood. Mitsdien stellen Ged. Staten voor afwijzend op het verzoek te beschikken. Dinsdagavond ontstond te Middelburg op het plein aan de Teermagazijnstraat twist tus- schen man en vrouw uit een kermiswagen, die daar staat. Het bleef niet bij woorden maar kwam* tot daden, waarbij de vrouw baar man een steek met een schaar aan de pols toebracht. Een poosje daarna zijn ze samen naar een dokter gegaan om de wond te laten verbinden. Dinsdagmorgen omstreeks 8 uur viel de timmermansknecbt v. R., van Nieuwdorp, uit een in aanbouw zjjnde landbouwschuur te 's Heer Arendskerke. Door den ontboden geneeskundige werd geconstateerd dat hij niets gebroken had. Hjj is echter denzelfden avond overleden. De man was niet gebuwd. Uit Hengelo meldt men Woensdag is door den rjjksveldwachter alhier naar Almelo overgebracbt de gepensioneerde Oost-Indiscbe militair H. J. K. Eenige jaren geleden trouwde deze op Java wettig met een Javaansche. Hij verliet Java zonder baar en trouwde een paar jaar geleden te Hengelo opnieuw terwijl zjjn eerste vrouw nog leefde. Deze bad intusschen aan den burgemeester van Borne geschreven over haar man, wat tot de ontdekking leidde. Bjj Bakkeveen (Fr.) ving een jongen een jong hert, dat hjj niee naar hnis nam. De vader stelde het weer in vrjjheid en bracht het op de plaats terug, waar de jongen bet gevangen had. De moeder van bet dier verscheen spoedig en nam het hertje mee. Een 17jarig Dnitsch gymnasiast was de ouderljjke woning te Hannover ontloopen om in Holland op een boot naar Oost-Indie te monsteren. In Amsterdam geraakte hjj in slecbt gezelscbap. Dit inziende, verliet hij in Delft den trein en zjjn z. g. helpers. De Delftsche politie stelde zjjn vader in kennis met deze feiten, terwjjl een Delftscb ingezetene, de heer De K., den jongen onderdak verleende. Woens- dagavond beeft de vader den avontuurljj ken zoon in ontvangst genomen. De politie te Scheveningen stelt een scherp onderzoek ter plaatse in naar aanleiding van de vermissing van een bedrag van f 4300 aan bankbiljetten van duizend, driehonderd en hon derd gulden uit een brief, door een Rotterdam- sche firma verzonden aan een reedersfirma te Scheveningen. De brief, welke op 'treeders- kantoor onder getuigen is geopend, is Zaterdag uit Rotterdam verzonden. De postambtenaren en beambten, die tijdens de aanwezigheid van den brief ten postkantore aanwezig zjjn geweest, zijn alien geboord. Het bedrag is verzekerd. De stad Des Moines City, in den Ameri- kaanschen staat Iowa, vestigt de aandacht op zich door de nieuwe bouwwijze, die er voor sommige gebouwen wordt ingevoerd. Daar woont een jong bouwmeester, die, groot voor- stander zjjnde van het gebruik van vele en groote vensters in een huis, voor den dag is gekomen met een geheel gebouw van glas. Y\ aarom niet heeft hjj geredeneerd. De voordeelen van glas zjjn vele het is onbrand- baar, sterk, gezond, ondoordringbaar voor vocht, zindelijk, goed te reinigen, makkeljjk in den gewenschten vorm te gieten. Daarbjj komt, dat bet glas in den omtrek van bovengenoemde stad goedkoop is, omdat de grondstotfen er zoo veelvnldig voorhanden zijn. Als proef van zijn glasgebouw zette de bouw meester eerst een eenvoudig huisje van glas. En dit bleek zoo practiscb en bruikbaar en goedkoop, dat er bewoners voor te vinden waren en^ wat beter zegt dat er be- stellingen voor andere glazen huizen volgden. Er staan nu reeds zooveel glazen huizen in Des Moines City, dat de stad den bjjnaam heeft gekregen van de Stad van Glas. loen onlangs dan ook sprake was van den bouw vkn eene kerk, besloot men het werk op te dragen aan den glasbouwmeester. Deze zal nu het kerkgebouw optrekken van ondoor- scbijnend wit glas, zonder versieringdoch iyvendig wordt bet geheel van gekleurd door- schjjnend glas gemaakt. Trouwens voor den bouw dezer kerk had de bouwmeester reeds voltooid een woning van tien verdiepingen met een gevel van vjjftig meters, waarin de spaarbank gevestigd is. Er is nog een groot werk, dat op hem wacht, nameljjk de bouw van een nieuw stadhuis, want de Stad van Glas moet ook een stadhuis van glas be- zittendit gebouw is ontworpen met 27 ver diepingen en krjjgt geen andere openingen dan slechts voor luchtvervefsching. Vensters toch zjjn in zulke glazen huizen overbodighet licht kan men waar men wil laten binnendringen. Evenwel moet men zich niet voorstellen, dat het geheele gebouw door- zicbtig is, zoodat het wat onvrij wonen zou in zoo'n glazen buis door verschillende middelen weet de architect zjjn muren, daken en vloeren al naar de behoeften doorzichtig te maken of niet. (Id. v. Antw.) Te Hamburg zijn Dinsdag een groot aantal arbeiders, bjj de instorting van een fabrieksge- bouw dat in aanboiuv was, onder bet puin begraven. Gisteremniddag waren al zes dooden, drje zwaar gewonden en zeven licbt gewonden te voorschjjn gehaald. Gemeenteraad van Ter Meuzen. SEEZESSCHE COERAST. »it blati veirBCfaijint Mannding., Woenwda^. en Vr i]<1nKnvonil, altgeaioDde*.! op reenMagea, hij lie Virion J*. .8. lii J»JK BAVDK ie TerSeuseu. Vergadering van Donderdag 21 Juni 1906. Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemeester. Aanwezig de heeren Moes, Van den Hoek, Visser, Dees, Van de Velde, Versluijs, Moggre, De Masier, De Koeijer en De Jager. Afwezig de heeren Wieland, Van Dale en De Jonge. Na opening der lergadering worden gelezen de notnlen der voorgaande, die worden goedgekeurd. a. Een schrijven van P. J. Versluijs, berichtende dat hij zijne benoeming tot ambtenaar van den burgerlijken stand aanneetnt. Aangenomen voor kennisgeving. b. Een schrijven van A. H. Donze, berichtende dat hij de benoeming tot onbezoldigd ambtenaar van den burger lijken stand gaarne aanvaardt, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde vertrouweu. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, dd. 25 Mei 1906, waarbij de goedkenring wordt bericht van het raadsbesluit van 17 Mei 11„ betreffende den verkoop van 2 stukjes gemeentegrond. Aangenomen voor kennisgeving. cl. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, dd. 25 Mei 1906, waarnevens wordt toegfrzonden een exemplaar van het goedgekeurd raadsbesluit van 17 Mei II., tot wijzi- ging der gemeentebegrooting voor 1905. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, dd. 25 Mei 1906, waarnevens wordt toegezonden een exemplaar van het goedgekeurd raadsbesluit van 17 Mei 11., tot af-en over- schrijving in de gemeentebegrooting voor 1905. Aangenomen voor kennisgeving. f. Een schrijven van Ged. Staten van Zeeland, dd. 25 Mei 1906, waarnevens wordt toegezonden een exemplaar van het goedgekeurd raadsbesluit van 7 Mei 11., tot beschikken op den post voor onvoorziene uitgaven in de begrooting voor 1905. Aangenomen voor kennisgeving. g. Een adres van A. H. Donze, particulier te Ter Neuzen, waarin deze verzoekt hern in erfpacht te willen afstaan- een gedbelte grond, groot ongeveer 8 >12., dienende voor stoep en gelegen voor zijne woning in de Nieuwstraat. Besloten wordt ter openbare kenuis te brengen dat het voorneinen bestaat dien grond aan den publieken dienst te onttrekken. li. Een adres van P. de Bakker en 21 andare be woners der Nieuwediepstraat, aan de zijde waar de huizen met even rummers zijn gemerkt, waarin adressanten te kennen geven dat geen hunner aan zijne woning een afzonderlijken uitgang heeft voor het weghalen van faecalien. Zij ver- meenen er niet op te moeten wijzen welke toestand ontstaat, wanneer dat weghalen door den gang moet geschieden. Door het plaatsen eener schutting op gemeentegrond is er achter hunue woningen evenwel eene voldoende breedte om met een kar te rijden, waarom zij den Raad beleefd verzoeken het daarheen te leiden, dat hun toestemming worde verleend, al ware het maar eenmaal per maand, om over den ge- meentegang hunne faecalien te laten weghalen. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dit adres te stellen in handen van Burg, en Weth. om advies. i. Een schrijven van Gedep. Staten van Zeeland, dd. 1 Juni 1906, waarnevens wordt teruggezonden het kohier der schoolgelden voor het 2e ktvartaal 1906, als zijnde daarop een aanslag onjuist berekend. Na vcrbetering wordt het kohier terug verwacht. De Voorzitter deelt mede dat werkelijk een aanslag 5 cent hooger is berekend en stelt daarom namen* het Dag. Best, voor het kohier vast te stellen op 1057,65, in plaats van op 1057,70. zooals het oorspronkelijk was vastgesteld. Z. h. s. wordt aldns besloten. j. De begrooting der Gezondheidscommissie wier zetel gevestigd is te Ter Neuzen, voor het jaar 1907, op een bedrag n oatvangsten en uitgaven van f 2056,15 J. Het bedrag dat moet worden bijgedragen door de gemeenten waarvoor de Commissie is ingesteld, wordt geraamd op 932,89voor het loopende jaar is dit bedrag geraamd op f 1319,70. Het aandeel der gemeente Ter Neuzen voor 1907 is /326,34. Onder de uitgaven is weder een post van f 100 geraamd ter be- strijding van kosten voor te verrichten onderzoekingenin de toelichting wordt gezegd dat de Commissie tot hiertoe daarvoor geen gelden noodig heeft gehad, doch zich voorstelt daaraan in het vervolg ineerdere aandacht te schenken. Z. h. s. wordt besloten deze begrooting in handen te stellen der Commissie, die over de gemeenterekeniDg en -begrooting zal moeten adviseeren. li. Een schrijven van A. M. Polderman, onderwijzer aan school C, die wegens zijne benoeming te Goes als zoouanig ontslag verzoekt tegen 1 September a. s. Op voorstel van Burg, en Weth. wordt het gevraagde ontslag eervol verleend. De Voorzitter deelt mede dat bereids een oproeping van solliei tauten is geschiedt. 1. Een adres van het Bestuur der vereeniging »De Ver- eenigde Handwerkslieden, dat de vrijheid neemt, weder met bescheiden eerbied den Raad te vragen, uit de gemeentefondsen voor hnnne vereeniging eene jaarlijksche subsidie van 125, voor het jaar 1907 te willen geven, om de door hen te geven lessen in bonwkundig-, lijn- en handteekenen, materialenkennis, rekenen, Nederlandsch, enz. enz. te kunnen voortzetten. Zij danken den Raad nogmaals voor de verleende subsidie voor 1906 en vleien zich met de hoop dat de Raad hen wederom zal willen helpen. Nevens het verzoek is ingezonden een verslag over den afgeloopen cursus 1905/06, benevens de rekening en verant- woording en een begrooting voor den volgenden cursns. Geraamd worden als ontvangsten subsidie der gemeente f 125, idem van de Provincie f 2c0 en van het Rijk 6S0, contri- bntie der leden f 82, der donanteurs f 93 en schoolgeld f 75. Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten dit verzoek te stellen in handen van Burg, en Weth. om daarover nader te adviseeren. in. Een adres van het Bestnur der vereeniging //De Ambachtschool voor Ter Neuzen en omstreken" dat te kennen geeft dat het doel ea de middelen der vereeniging zijn om schreven in de nevens het adres overgelegde str.tuten dat mede daaraan toegevoegd worden een begrooting van inkomsten en uitgaven, en eene memorie van toelichting, nit welke laatste moee blijken, dat de verwezenlijking van genoemd doel van veel belang is voor deze gemeente, maar ook zonder haar hulp niet is te bereiken. Redenen waarom het Bestuur beleefdelijk maar dringend verzoekt, aan de genoemde vereeniging te willen toestaan een jaarlijksche snbsidie van f 1K/0,ter tegemoetkoming in de kosten van exploitatie en iustandhouding der ambacht school, en te willen beschikbaar stellen een bedrag van f 22000,tot oprichting van het gebouw een en ander onder nader te stellen voorwaarden. In de overgelegde begrooting worden als ontvangsten ge raamd subsidie van het Rijk f 4950, id. van de Provincie f 2000, id. van de gemeente Ter Neuzen 1100, id. van andere gemeenten f 400, eontributien 550, schoolgelden f 6 0, opbrengst van verkoehte voorwerpen f 300, totaal /9 90O. De uitgaven wegens bezoldiging van den directeur en het verder onderwijzend personeel, materialen, kosten van bet gebouw, rente en aflos enz., worden op een gelijk totaal bedrag geraamd. Z. h. s. wordt besloten dit adres te stellen in handen van Burg, en Weth. om advies. u. De Voorzitter deelt mede dat in verband met het in de vorige vergadering aangaande de bestratingswerken be- sprokene, door Burg, ea Weth. overleg is gepleegd met de Commissie vau Eabricage en dat als gevolg daarvan thans door de Commissie wordt voorgesteld de keibestrating in de Donze-Visserstraat nit te breken en te vervangen door Waalklinkers het aan de gemeente Ter Neuzen behoorende deel van den weg naar Hoek, ter lengte van 350 M. den grindweg nit te hakken en te vervangen door bestrating met keien uit de Donze-Visserstraat de Schoollaan (Java) de puinweg uit te hakken ter breedte van 3,20 M. en te bestraten met oude keien uit de Donze- Visserstraat de De Feijterstraat ter lengte van 210 M. den macadam- weg uit te hakken ter breedte van 3,25 M. en te bestraten met Waalklinkers, voorts de goot aldaar te herleggen en aan die zijde der huizen een trottoiv te leggen van dezelfde klin- kers, ter breedte van 1,25 M., en aldaar te maken twee zinkputten de Kerkhoflaan ter lengte van 305 M. den grint.weg nit te hakken ter breedte van 3,25 M. en te bestraten met Waal klinkers de grintweg en oprit, de twee vorengenoemde straten verbindende, lang 85 M., eveneens over eene breedte van 3,25 M. met Waalklinkers te bestraten een gedeelte grintweg te Sluiskil uithakken en vervangen door bestrating met oude keien uit de kom voorts wenscht de Commissie, om rih in eens zooveel mogelijk alle3 in orde te maken, op verschillende plaatsen waar dat noodig is, nog te maken 1000 M2. nieuwe klinker- bestrating, 1000 M2. oude bestrating op te brekeD, 800 M2. bestrating van oude keien. De gezamenlijke kosten dier bestratingswerken worden geraamd op f 12500. De Voorzitter merkt op dat, zooals de leden kunnen na- gaan, het overleg van Burg, en Weth. met de Commissie van Fabricage tot een nogal ingrijpend voorstel heeft geleid. De vraag is echter of hetgeen voorgesteld wordt noodig is en dan meent hij met voile gerustheid te kunnen bevestigen dat al die voorgeslelde werken werkelijk urgent zijn en toe- standen betreffen die dringend verbetering behoeven. Er zijn wel is waar straten bij die reeds met grind of op andere wijze zijn verhard, maar waar zooveel menschen wonen als in de Kerkhoflaan en de De Feijterstraat is datonvoldoende en kan men die menschen in den winter niet in het slijk laten zitten. Burg, en Weth. stellen daarom voor het voor stel der Commissie aan te nemen en de kosten van een en ander te dekken door eene geldleening. De heer Moes verklaart zicli niet) geheel met het voorstel te kunnen vereenigen, tenminste niet met het bestraten van de De Feijterstraat en de Kerkhoflaan met Waalklinkers.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1