A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ~iTe ankwet. No. 4852 Donderdag 14 Juni 1906. HINDER WET. BEKENDMAEING. 46e Jaargang. PUBLICATIE. FE6ILLET0N. WERNER S AV0NTUUR. UiTSLAG VERIOEZiNG. Buitenland. Binnenland ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post: Voor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVIRTENTlSN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,18. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjja slechtg t w e e m a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inz^nding van advertentien v6or 3 ureu op den dag dei uitgave 29) //Ik zal inijne overplaatsing aanvragen," zei de oude man eindelijk. z/Meent ge, dat wij daarmede geholpen zijn? Het volgt ons toch, waarheen wij ook gaan. Het moet eerst aan het licht gebracht worden, voordat wi) rust krijgen. Hebt ge op den spoorweg 'niet met den veldwachter gesproken z/Neen, hij sprak met mij." //Wist hij er iets van p/Neen, hij is ziete" geweest en bovendien komt hij zelden hier in de buurt." //Den eenen of anderen dag zal hij er toch wel van hooren. Ge hadt hem alles moeten zeggen, danwaren wij er af en dan konden-ze //Wat, Lili vroeg de oude man, toen het meisje zweeg en de oogen op den vloer in den hoek der kamer richtte. En even zacht als hij gevraagd had, klonk het antwoord van hare lippen Graven Het was de eerste maal, dat zij een duide- lijk woord over deze aangelegenheid wisselden. Het verdwijnen van Werner ziedaar het feit, waaraan beiden voortdurend moesten denken, doch een toovermacht scheen bun te beletten er over te spreken. //Ik wou, dat wij het huis ginds heelemaal niet meer konden zien," zei Erdmann, na een poos gezwegen te hebben. „Het is zoo dicht bij, dat men het altijd tusschen de boomen door kan zien, en als met den herfst de blade- ren afvallen, zal dat nog erger zijn. Wanneer ik zeker wist, dat niemand zich er om bekoru- nierde. dan stak ik's nachts de villa in brand lief'st bij eenj onweder, dan had het alien schijn, of de bliksem was ingeslagen." Lili schudde het hoofd, minder omdat zij verschrilrte van het strafbare plan dat haar grootvader opperde, dan wel omdat zij van de uitvoering daarvan niet het gewenschte gevolg verwachtte.. ,/En als de puinhoopen de aarde bedekken vroeg zij dof. //Is daarmede opgeruimd wat onder de aarde ligt z/Wij weten het niet zeker, Lili z/Ik weet het, grootvader Het zijn niet de kraaien, die mij op deze gedachte brengen, en het is ook niet het licht. De kraaien zitten daar, omdat er boomen staan, en het licht is er altijd geweest of ten minste al langen tijd. Maar mijn hart zegt het me. Telkens word ik naar de villa getrokkentelkens moet ik kijken naar de omgegraven aarde, waar voet- sporen te zien zijn, en dan doet het hart me zoo wee Erdmann stond op en rekte de armen uit. z/Je bent op hem verliefd geraaktdit begrijp ik wel, Lili. Aanstaanden Zondag is er een groote danspartij in het dorp ga daar heen, i kind, dans maar eens flink en zet je die inai- ligheid uit het hoofd. Ik zal ook een hart- sterking nemen." Hij ging naar de kast en haalde daaruit een flesch te voorschijn. Lili keek hem treurig na. Dat de oude man vaker dan gewoonlijk de bran- TWEEOE K m E R. Vergadering van Dinsdag. Arbeidsco n tract. Voortgezet wordt het debat over artikel 1639/, betrekkeiijk verschuldigde schadeloosstelling bij contractbreuk. De Minister van Justitie wijzigt het artikel in dien zin, dat bij werkstaking de patroon, dewijnflesch aansprak, was ook al eeu gevolg van de gebeurtenissen der laatste dagen. En als hij den eenen of anderen dag op den spoor weg doodgereden werd, dan had Lili twee graven, het eene op het kerkhof, het anil ere ja, waar V De dagen verliepen. Het stormachtig weder was voorbrj, er volgden mooie aageii bij het intreden van den herfst. Soms was het weer zoo heet als midden in den zomer, als wij de dompige kamers ontvluchten en ons verheugen wanneer wij ons kunnen uitstrekken op het groene gras der weide of in het gele zand der duinen. Ook het heidekruid lokt wel uit om er op te gaan liggen maar wie gaat op de heide Misschien een enkele, die de eenzaamheid zoekt. Lili behoorde tot dit slag van menschen, en zij kon bij dag en bij nacht zich vrij bewegen, geheel naar haar believen. Wanneer haar groot vader geen dienst had, sliep hij in de laatste dagen meestal, ten gevolge van zijn ijverig aanspreken der brandewijnflesch, en bekom- merde zich er niet om, of zijn kleinkind den nacht binnenshuis of daarbuiten doorbracht. Hij zag ook niet, dat Lili donkere randen onder de oogen kreeg en dat de rozenkleur van hare wangen verbleekte of als hij het zag, stelde hij dat op rekening van de warnie dagen en dronk nog wat meer. Lili kwam nauwelijks meer uit hare kleeren. In den namiddag kwam er een gevoel van vreeselijke afmating over haar. Dan ging zij te bed, of legde zich op het heidekruid neder en sliep vastdoch zoodra de zon was onder- bij uitsluiting, de arbeider aanspraak kunnen doen gelden op schadevergoeding, ook al vinden zij resp. in staking of uitsluiting geen reden om de dienstbetrekking te verbreken. Het amendement-Troelstra is onaannemelijk. Alle ongeoorloofde werkstakingen en ook uit- sluitingen worden er door gerechtvaardigd. Noch in de wet, noch in de praktijk is thans recht, wat de afgevaardigde wil. Het staan- geld bewijst zulks. Het amendement-Limburg gaat van een on- juiste gedachte uit. De wetgever moet zich onthouden, waar een onderwerp voor hem nog niet rijp is, maar mag zijn taak den rechter niet opdragen. De Regeeringsartikelen belemmeren de staking niet. In andere landen bestaan dezelfde be- palingen, toch komt de staking daar voor. Trouwens, de rechter kan reeds rekening houden met verzachtende omstandigheden krachtens artikel 1639y. De Voorzitter deelde mede, dat de heeren De Klerk c. s. hun amendement hebben inge- trokken en vervangen door een ander, dat ver band houdt met de Regeeringswijziging, doch overigens op hetzelfde neerkomt. De heer Troelstra blijft zijn amendement de eenige oplossing in zake de werkstaking achten. Spreker meent, dat een definitie van werk staking en uitsluiting niet gegeven behoeft te worden. Wat daaronder te verstaan is, staat vast. Spreker wees voorts op de tegenspraak in het stelsel der Regeering, dat de werkstaking niet noemt, maar haar toch aan wetteiijke banden legt door den opzeggingstermijn. Spreker bestrijdt het amendement-Limburg, omdat de rechter niet kan oordeelen over al de verschillende economische belangen, die zich bij een staking voordoenzoomede het amen- dement-De Klerk, dat wel de economische werk staking van het artikel wil uitsluiten, maar niet aangeeft of de solidariteitsstaking er onder valt of niet. Yalt zij er niet onder, dan keurt spreker het amendement sterk afvalt zij er wel onder, dan blijven niet veel stakingen onder het artikel. De //politieke" staking is een massa-staking, waarbij met schadevergoeding toch geen rekening zal kunnen worden gehouden. Regeling van werkzaamheden. Besloten werd, a. s. Yrijdag om 10 uur eenige kleine wetsontwerpen in de afdeelingen te onder- zoeken. gegaan, werd zij onrustig, dan moest zij weg van huis Zij liep dan ver den spoorweg langs, nu eens in de richting naar het bosch, dan weer in de tegenovergestelde richting nu eens tusschen de spoorrails, dan weer op het voetpad langs de spoorbaan. Altijd bleef zij tusschen de beide stations aan weerszijden van de baanwachters- woning, doch ze ging nooit tot aan die gebouwen. Zij gevoelde een vreemden aandrang om menschen te zien en met hen te spreken, doch wanneer zij het geluid eener menschelijke stem vernam, sloeg zij op de vlucht en school weg achter een wilgenboschje of in de struiken langs de spoorbaan. Hare zintuigen werden echter gescherpt door deze nachtelijke zwerftochten. Wat zij vroeger ontvluchtte, omdat het haar spookachtig toe- scheen, boezemde haar nu geen afschuw meer inintegendeel, zij ging er heen om het te onderzoeken. Gedurende een van die nachtelijke wande- lingen deed zij een merkwaardige ontdekking. Het was tusschen een en twee uur, dus in den tijd, dat de nieuwe dag nog niet den hemel begint te verlichten. Het was bovendien nieuwe maan. Lili stond bij de groote lantaarn, die het ge- heele jaar door elken nacht brandt ten dienste der passeerende treinenzij richtte weder het oog op de boomengroep in welker midden de verlaten villa lag. Of eigenlijk lag de villa niet in het midden een hoek van het gebouw stak een weinig naar voren, juist de hoek waar het keukenvenster was. (Wordt vervolgd). I wasssues'.MmfSftoMsatsgsRSimat TER SEIIZESSCHE COURASTT. ■Sit blait veim«hljn« n»nnilH^-, WoenNdag- en VrijdaKavond, nitgegonriegd op Feewfrtttgen, blj de ftrma F. J. YAM 8IK IAWDK teTer HTewsen. Burgemeester en YVethouders van TER NEUZEN, ge- let op artikel 8 der Hinderwet, doen te wetent dat voorwaardelijk vergunning is verieend aan JOHANNES PIETEK TAZELAAR ie TerNenzen en zijne rechtverkrijgenden tot Let plaatsen van een benacine- ■notor voor lie* drijven eener dynuiiMi. in een bestaand gebouwtje, staande op een gedeelte van het perceel Noordstraat 19/21, kadastraal bekend sectie C. no. 1799. Ter Neuzen, 11 Juni 1906. Burgemeester en YVethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en YVethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge art. 37 in verband met art 12 le lid dei- Drank wet ter open bare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften om veriof tot den verkoep van alcoholhoudenden drank, anderen dan sterken drank van I. C. BLIEK, kantoorbediemie wonende te Ter Neuzen voor het beneden voorlokaal van bet perceel plaatselijk gemerkt 58 en gelegen aan de Donze-Visser- straat en b E. J. VAN ROOIJ, herbergier wonende te Ter Neuzen voor het boven voor- en het bovenachterlokaal van bet perceel plaatselijk gemerkt 7 en gelegen aan den Schuttersbofweg. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schied kan ieder tegen bet verleenen van het veriof scbriftelijk bij Burgemeester en YVethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 12 Juni 1906. Burgemeester en YVethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. YV. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en YVethouders van TER NEUZEN brengen bij deze ter kennis van de ingezeteuen dezer gemeente, dat tusschen den 17en en den 24en Juni 1906 binnen deze gemeente de jaarlijksche collecte zal plaats hebben, ten behoeve van bet Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlandenweike Fonds uitsluitend strekt tot onder steuning van al de verminkten in eenigerlei sttijd, waaronder ook die in Nederlands Oveizeesche Kolonien of bezittingen, en noodigen milsdien een ieder nit, om door eene milde bijdrage, dat Fonds tot vervulling van bet edele doel van deszelfs bestemming, te helDen in staat stellen. Ter Neuzen, den 13 Juni 1906. Burgemeester en YVethouders voornoemd, •1. A. P. GEILL, Burgemeester. YV. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Bui-gemeester en YVethouders der gemeente TER NELTZEN imtken bekend, dat een afschrift van bet proces-verbaal, vermeldende den uitslag der op heden gehouden stemijBing, ter verkiezing van een lid van den Gemeenlferaad, is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeeqtesecretarie ter inzage ligt. TerNenzen; den 12 Juni 1906. Burgemeester en YVethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. YV. S. J DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en YVethouders van TER NEUZEN bren gen ter openoare kennis dat het voornemen bestaat een strook grond groot ongevcer 10 Al- van bet perceel kadastraal bekend, sectie C no 3546 dezer gemeente, gelegen in het Achterom, aan den pubiieken dienst te onttrekken. Bezwaren hiertegen kunnen bij hen worden ingediend voor 21 Juni 1906. Ter Neuzen, 13 Juni 1906 Burgemeester en YY'etbonders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester VV. S. J. DIELEMAN Secretaris. 't Is te begrijpen, dat bet gerecht te Essen de uRbeinisch- Westfaiische Zeitung" vervolgt wegens baar artikel over het Drievoudig Verbond Men wit nuchin Duitscbland noch in Oostenrijk van een verzwakking van dat ver bond hooren en geeft allerlei versterkende middelen om den zieke op de been te houden. En in zoo'n geval is het niet aangenaam van bevriende zijde nog wel tie yRheinisch-YVestfalische" is immers nationaal-liberaal te hooren, dat zelfs geen telegrammen van beide keizers meer helpen en een zekere dood te wacbten is. De Oostenrijksche Minister van Buitenlandsche Zaken heeft tegenover dergelijke staatsgevaarlijke meeoingeri nog eens zijn stem willen doen hooren en verklaard, dat de verhouding tusschen Italie en de Donaumonarcbie minstens even bevredigend is als die tusschen Duitsch- land en Oostenrijk. 't.ls nog al veel gezegd, na alles wat er aan den dag gekomen is. Maar zegt de minister, dat zijn allemaal praatjes en poginger. om tweedracht te zaaien. Gebeel zonder grond 1 ijken die praatjes toch in alien gevalle niet geweest te zijn, want de Minister zegt zelf, dat de geschilien, die van tijd gerezen zijn, on- middellijk uit den weg zijn geruimd. Zoo'n Ministerieele verkluring is trouwens ook in ander opzicht leerzaam. Men kan er uitzien, hoe de wereld er in de voorstelling van de autoriteiten uitziet. Zoo beet bet, dat in de Macedonische villajets de vredes- beweging vorderingen maakt en Boelgarije een wel- wiliende bulp daarbij verleent. Menschen, die niet tot de Ministerieele wereid behooren, meenen daarentegen, dat bet moorden en plunderen alle bemoeiingen van de mogendheden ten spijt, lustig zijn gang gaat in Macedonie en dat Boelgarije evenmin als Servie of Gi-iekenland meebelpt om aan dien toestand een einde te maken, maar in tegen deel bet hoofd- kelijk Boelgaarsche benden zijn, die er voortdu rend den boel op stelten zetten. Mag men verder den Oostenrijk8chen Alinister gelooven dan heeft Oosten- rijk-Hongarije op de Marokkaanscbe conferentie een grooten dienst aan de vredeszaak van Europa bewezen. Nu dat ze daarvoor haar best heeft gedaan, zal ieder graag willen toegeven, maar of zij er werkelijk in ge- slaagd is, zal eigenlijk nog moeten blijken. De Ltaliaan Maimuri, die naar Fes gezonden is om den sultan bet verdrag van Algeciras te doen teekenen, is den 5n Juni met groote plecbtigheid door den sultan in gehooront- vangen. Alaar dat beteekent daarom nog niet, dat de sultan bet teekenen zal en nog veel minder, dat hij mee zal helpen bij bet tot stand kotnen der aangenomen bervormingen. En wanneer bij in 't bijzonder dat laatste niet doet, dan zou het wei kunnen blijken, dat de overeenstemming, die Oostenrijk-Hongaiije bewerkte, weinig gunstige resnliaten heei't voor den vrede van Europa. Ja die vrede zit den menschen maar in 't hoofd. Ter wille van hem zal Engeiand zijn nieuw pantserschip van bet Dreadnought-type, dat op bet program stond, opgeven en de sterkte van zijn infanlerie metlO.OOO man en zijn artillerie met 48 battcrijen venninderen, neemt Rusland er genoegen mee, dat bet exequatur van den Russischen consul te Seoel door den Japanschen Mikado verieend wordt, en is men ter voorbereiding als't waren van de YGedeseonferentie te Geneve aan 't vergaderen gegaan tot herziening van de Geneefsche conventie. Zelfs de hervormingsbesluiten, die koning Leopold als souverein van den Kongostraat in bet ambtelijk blad van dien staat afkondigt, zullen aan dien wenscb naar vrede wel niet geheel neemd zijn. De Belgische koning heeft zooveel moeten hooren over den toestand in de Kongostaat en dreigde zoo voortdurend ruzie te krijgen met vreemden, als bv. Engeiand en met Belgen dat hij eindelijk eenige verandering er in gebracht heeft, waarbij de inboorlingen althans eenigzins gebaatzullen zijn. Maar de Zweedsche Sociai-demokrat werpt weer roet in bet vredes-eten door haar onthulling, dat er te Stock holm een congres van Russische sociaal-demokraten ge houden is vari 23 April tot 8 Mei. Het zal wel aan de verhouding tusschen Rusland en Zweden geen goed doen, dat het Russische rijk ervaren moet, dat in Zwe- deu's hoofdstad eeu congres gehouden ii van de aarts- vijanden der Russische regeering, een congres dat zij zelf zoo krachtig weet te verbinderen. De Russen zelf zijn echter ook nog niet erg vrede- lievend gestemd. Men behoeft maar de redevoeringen in de Doema te lezen om daarvan overtuigd te worden. En bet beet dat er nu weer een nieuwe revolutie in den Kaukasus dreigt. Die revolnties worden trouwens lang- zamerband dagelijksche verschijnselen. Men zou beter van edn voortdurenden toestand van revolutie kunnen spreken. hmiiWi emu nm ■tm O o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1