A I g e m e e n Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. GEMEEWTEHAAD. HIOERWET. D U ANEW E T. No. 4841. B B A11WII Poriderdag 17 Mei 190(4. 46e Jaargang. FEPILLBTOW. WERNER'S AVONTUUR. Buitenland. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTllN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,16. Bij directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentio wordt de prjjs- slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentisn v6or 3 uren op den dag der uitgave. BU 4eze conrant belioort een bijroegsel. VERKIEZING J. A. DE iOMGE, opgaven van Candidaten 20) Reeds een geraimen tijd geleden had Paul Gabori bij de politie Yau Weenen a&ngifte gedaan, dat hij een woning aan den Graben had betrokken. Zijne papieren waren voorbeeldig in orde. Daaruit bleek, dat hjj uit Budapest kwam, gehuwd was en geen kinderen had. Hij noemde zich rentenier, en gaf als inkomen een som op, waarvan in Weenen twee menschen op bargerlijken voet zeer aangenaam konden leven. En Gabori scheeu wel plan te hebben om zoo te leven. Hij wooDde op de derde verdiepiug, dus een heel eind boveu het straatgewoelvoornaam was de woning niet te noemen, maar hij had er ook geen last van nieuwagierige buren. Dieust- boden hield hij niet. Door bemiddeling van het bestuur eener school voor doofstomme kinderen had hij vroegere leerling van die school ia deinst gekregen, een halfwasseu loopmeisje, dat 's morgens en s avonds kwam om eenig huiswerk te verrichten en boodschappen te doen naar den bakker en den slager. Dat meisje was handig en niet dom, doch haar gebrek dwoug haar tot zwijgen en beveiligde haar tegen nieuwa gierige vragen. Overigens was er niemand, die menwsgierig had kunnen zijn, dan de brievenbesteller die hier geregeld de brieven bracht. Ofschoon Gsbori zich had aangemeld als rentenier en het porseleinen bordje naaat zijne deur alleen zijn naam vermelde, scheeu hij toch een tamelijk uitgebreide en nogal gewichtige briefwiaseling te onderhouden, want er ging geen week voorbij, of hij ontving aangeteekende brieven uit verachillende richtingen. Meestal nam hij ze niet zelf in ontvangst, hij had ten postkantore een volmacht voor zijn vrouw afgegeven, en deze onderteekeDde dus in de meeste gevallen het ontvaDgbewijs in haar fijn handschrift, dat wel steendruk leek. Toen dit eenige maanden zoo gegaan was, zei de brievenbesteller op zekeren dag tot een zijner ambtgenooten dat het met Gabori toch stellig niet in deu haak was hij was een buitenlandsche speur- hond of een nihilist. De brave postbeambte werd echter hartelijk uitgelachen om zijn dwaze ver- zinsels en ten slotte bekommerde hij zich niet langer over zaken, die hem niet aangingen. Het is bekend, dat te Weenen zeer veel schoone vrouwen zijnware dit niet het geval geweest, dan zou Judith Gabori mettertijd zeker de alge- meene aandacht getrokken hebben. De omstreeks vijf en twintig jaar tellende vrouw droeg het oumiakenbare stempel van hare afkomst nit HoDgarije. Hare donkere huidkleur en haar vurig temperament deden vermoedea, dat de schoone Hongaarsche ook eenige druppels Zigeunerbloed in de aderen had. Hartstocbt en zwaarmoedigheid vloeiden bij haar in elkander, men kon niet uit- maken, of zij van de liefde meer lust of meer last had. Een feit was, dat men haar zelden op straat zag zonder haar echtgenoot. Het kwam menigmaal voor, dat Gabori voor korteren of langereu tijd op reis was; dan ging Judith alleen uit voor zaken, die geen uitstel leden. Wauneer hij thuis was, ging zij bijna dagelijks met hem uit. Zij wandelden dan op het Prater, bezochten concerten en schonwburgen, en waren soms nog laat in den avond in een wijnhnis te vinden. Dit was echter geen weelde, want te Weenen is de wijn goedkoop. Omstreeks twee weken na het toevallig samen- treffen van Reinhold Werner en Gabori zat Judith alleen in hare woning aan den Graben. De zon ging bijna onder, de lucht was heet en drukkend. De eigenaardige reuk van vet, uien, wijn en geparfumeerde tabak, die ia alle steden van het zuiden meer of minder valt op te merken, zweefde tusschen de hooge huizen en vermengde zich met stof, roet en rook. Geen wonder dus, dat de jonge vrouw alle vensters zorgvuldig gesloten hield, ten overvloede had zij ook nog de gordijnen dichtgeschoven. De woning was niet zeer ruim, maar voor twee personen toch voldoende. Aan de voorzijde waren de zitkamer, het salon en de eetkamer, en daar- aohter de slaapkamer, de keuken en de provisie- kamer. De inrichting was sierlijk, naar den laatsten smaak. Noten-, mahonie- en eikenhout wisselden op bevallige wijze met elkaar afalleen een onde schrijfsecretaire, die in het salon naast het venater stond, verstoorde eenigzins de harmonie. De secretaire was voorzien ran een ronde klep, die bij het neerslaan alle schrijfwerk op de tafel aan het oog onttrokde versierselen in rococo- stijl herinnerden aan den tijk, toen men dweepte met geheime laden en geheime vakjes. Gapon's dood. TWEEDE KAWIER. Vergadering van Dinsdag. Arbeidscontract. By de voortgezette beraadslaging over art. 1638#}' (verplegiBgskosten bij ziekte van inwonende arbeiders) haudhaafde de heer Van Doom zijn amendement om de verplegingskoaten te doen betalen bij ziekte zoolang de dienstbetrekking duurt. Da heer de Savornin Lohman bestreed het dwingend karakter dezer bepaling. Hij zou tegen het artikel atemmen. De heer Roessingh achite bet aantrekkelijke van het artikel gelegen in het ethiachhnmanistische beginsel, waarvan het uitgaat. Maar juist daarom bestreed hij bet dwingend karakter der bepaliDg. De heer Ter Laan verdedigde tegenover de be zwaren van den heer Zijlma dit dwingende karakter. De heer Roodhnjzen bestreed eveneens het amendement-Zijlma om het artikel niet dwingend te maken doch schriftelijke afwijking mogelijk. De heer Heemskerk ontwikkelde verschillende Voor dit ouderwelsche menbel zat de slanke jonge vrouw. Judith teekende; zjj hield de lippen vast op elkaar gedrukt en fronste het voorhoofd. Het tijdverdrijf scheen haar nogal wat moeite te kosten, hare ademhaling was tenminste onrnstig. Het was zeer stil in de kamergeen vogel verbrak de stilte door zijn gezang, geen kat door haar spinnen alleen hoorde men uit de aangren- zende kamer het haastige tikken der pendule. Plotseling klonk er een zacht gelnid, alsof iemand behoedzaam en op een vooraf overeenge- komen manier op de electrische deurschel drukte lang, kort, dan weer lang, en zoo driemaal achter elkaar. Judith keek op en luisterde. Een zacht rood kleurde hare bleeke wangen, en de hand, die zoo juist nog teekende, beefde nu. Zij stond op, liet stil de klep van de secretaire neer en verliet de kamer. Ook n* vernam men geen geluid, want overal lagen dikke tapijten en de deuren schenen goed met olie gesmeerd te zijn. Judith opende niet dadelijk, maar bleef achter de deur staan en gluurde voorzichtig door een kijkgaatje. Toen opende zij zoo snel mogelijk de deur. Paul Gaborie stond te wachten. Hij had zijn koeriertasch omgehangen en droeg den droeg den lederen koffer in de hand. Zijn gelaat stond somber en verried ongeduld. Zonder een woord te spreken sloop hij binnen en drukte de deur achter zich in het slot. Toen zeide hij ruw ffWaarom heb je niet vlngger opengedaan Je kent het teeken toch Vandaag verwachtte ik je nog niet." antwoerdde zij zacht. (Wordt vervolgd). COIBAUT. f»U blail vemehynt Maanda^, Woensdag- en Vrijdagavond, ■ilgexondetd op Feeatdagen, bij de Klrinn P. J. VAUf BI lAitDK «e Tew Sewea. VOOR DEN De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt kiermede ter openbare kennis; dat op Vrijdag den i Juni cl. s., zal plaats hebben de verkiezing van een lid van den Gemeenteraad, ter ▼oorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer dat op dien dag, van des voormiddags negen tot des namiddags vier uren, ter Seeretarie der gemeente bij den Burgera eester kunnen worden ingeleverd ah bedoeld in artikel 61 der Kieswet en artikel 10 der demeer.tewet. Deze opgaven moeten inkouden de naam, de voor- letterB en de woonplaats van den candidaat en onder- teekend zijn door ten minute negen en twintig kiezers bevoegd tot deelneming aan deze verkiezing en behoo- rende tot het district, waarvoor de candidaatsteiling ffeschiedt. De inlevering dezer opgaven moet geschieden per- soonlijk door e£n of meer der personen, die de opgave hebben onderteekend. De candidaat kan daarbij tegen- woordig zijn. Van de inlevering wordt een bewijs van ontvangst afgegeven. Formuiieren, voor de opgaven borenvermeld, zijn ter Seeretarie dezer Gemeente kosteloos verkrijgbaar van af heden tot en met den dag der verkiezing. De Burgemeester brengt hierbij in herinnering artikel 151 der Kieswet, luidende als volgt cHij, die eene opgaaf, als bedoeld in artikel 51 inlevert, Twetende dat zij is voorzien van liandteekeningen van personen die ciet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering geschiedt, terwijl ,zonder die handteekening geen voldoend aantal voor „een wettige opgave zou overblijven, wordt gestraft met ,,gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of eene ,geldboete van ten hoogste honderd twin tig gulden. rllct gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat «.hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing »eene voor die verkiezing ter inlevering bestemde op- tgave, bedoeld bij artikel 51, heeft onderteekend." Ter Neuzen, 14 Mei 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wetkouders van TER NEUZEN, gezien de artt. 6 en 7 der Hinderwet (Staatsblad no 222 van 1896) maken bekend dat op heden ter gemecnte-secretarie ter visie is gelegd een verzoek van JOHANNES P1ETER TAZELAAR, win- kelier, wonende te Ter Neuzen, om vergunning tot het plaatsen eener benzine motor, voor het drijven eener dynamo, in een bestaand gebeuwtje staande op een gedeelte van het perceel, Noordstraat 19/21, kadastrual bekend, sectie C 1799; en dat op Maandag, 28 Mei 1906, des namiddags van 3 tot 4 uren, ten raadhuize dezer gemeente, gelegen held zal worden gegeven om tegen het maken dier inrichting bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te liehten. Ter Neuzen, 14 Mei 1906. Burgemeester en YYethouderg voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN brengen ingevolge art. 37 in verband met art. 12, le lid der Drankwet ter openbare kennis dat bij hen is inge- komen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van aleohoihoudenden drank anderen dan fiterken drank van THEOPHILE DE GIJSEL, bierhuishonder wonende te Ter Neuzen, voor het linker voorlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 42 en galegen aan den Baandijk. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is ge- schied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 15 Mei 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis dat op 8 Mei 1906 bij hen is ingekomen een afschrift van een aan Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoek schrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse ran verkoop alleen aan logeergasten van SOPHIA MARIA DE PAUVV roor het rechterlokaal van het perceel plaatselijk ge merkt 4, en gelegen aan de Zandstraat. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend making kan een ieder tegen net verleenen dezer ver gunning schriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wet houders inbrengen. Ter Neuzen, 15 Mei 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Toen indertijd Bebel in den Rijksdag de regeering wilde interpelleeren over de willekeurige uitzettingen der Russen uit het rijk, werd hij naar Pruisen verwezen, met de opmerking, dat die uitzettingen Pruisiscbe aan- gelegenheden waren. waarmee de Rijksregeering zich niet had in te laten Bebel interpelleerde toch en veegde de Duitsche regeering aardig den mantel uit, maar kreeg natuurlijk geen antwoord. In dat opzicht was de heer Frbger, lid der vrijzinige volkspartij, in het Pruisische Ti, lo van Afgevaardigden gelukkiger. De Pruisische regeering kon zich er dan ook na het gezegde in den Rijksdag moeilijk meer afmaken. Maar met haar ant woord maakte die regeering zich er wel gemakkelijk af en in dat opzicht had dan ook de heer Frbger weinig meer sncces dan Bebel. Trouwens men is in Pruisen niet gewoon zich over dergelijke interpellaties erg druk te maken. Men laat de afgevaardigden praten en gaat zijn gang en de gedachte daaraau maakte dat de goed- moedige heer Frbger, die zich liet verleiden tot de uiting dat velen onder de Pruisen zoo beschei en zijn te meenen, dat zij in een reehtsstaat leven, maar dat zij lijden onder het [huwelijk tusschen politie- en reehtsstaat in welk huwelijk de reehtsstaat de rol van pantoffelheld vervult. Het is waarschijnlijk, dat de Pruisische Minister daarop wel niet anders dan met een glimlach op geantwoord zal hebben en dat de heeren afgevaardigden het voor oud nieuws aannamen. De uitzettingen blijken nu wel in staat geweest te zijn om ook den Russen deze waarheid te leeren. Want zonder eenige reden hadden die vaak plaats en het eenige wat de Minister ais grond wist aaa te voeren, was dat het Joden waren, welk ras in de Russische troebelen een groote rol heette te spelen. Nu, de Russen zijn al zulke zonderlinge regeerings- gebruiken gewoon, maar nu zij juist bezig zijn hun zaken zoo mogelijk, naar West-Europeesch vo irbeeld in te richten, moet deze ervaring hun weinig hoop geven, dat het daarmee beter gaat worden, tenzij ze wat verder naar het westen hun voorbceld zoeken, daar bij den Daitschen buur. Ze zijn nu in de Doema bezig zich in partijen te verdeelen. Naast constitutioneeie demokraten komen de klein- Russische partij, de Boerenpartij, de Poolsche partij en nog verschillende anderen. En op Europeesch voorbeeld bonden ze ook al lange redevoerinhen, waarnaar echter naar het schijnt en dat is dan toch een verschil met andere landen de Ministers niet eens luisterden. Misschien dat het nog ongewoonte van dezen is en beter wordt. Het heet intusschen dat de pas opgetreden Minister-president Goremykin alweer aan beengaan denkt, omdat hij in verschillende zaken niet genoeg gekend wordt en o. a. de troonrede buiten hem om is gegaan en dat zaakje door Trepof bedisseld. Nu de Czaar zal om een Minister niet verlegen zitten voor dat baantje zijn altijd nog wel liefhebbers, ook in Rus- land, en een wisseling heeft daar weinig bezwaren. Alleen in buitenlandsche zaken schijnt men er graag wat meer bestendigheid te hebben. Lamsdorf heeft het althans lang uitgehouden Zijn opvolger Izvalsky heet van eenigszins andere richting in buitenlandsche poiitiek. Men noemt hem een voorstander van toenadering tusschen Engeland en Rusland. waartoe men den laatsten tijd, vooral van Engeland uit, pogingen doet, en waarvoor men op Frankrijk's tusschenkomst hoopt. Duitschland ziet dit natuurlijk met leede oogen aan. Misschien dat Engeland kans ,ziet het Duitsche Rijk nog een vriend af te troggelen. De i uzie tusschen dat land en Turkije is bijgelegd en na zoo'n standje wil de vriendschap wel eens plotseling hoog opschieten. Tot-nu-toe was de verhouaing anders niet erg innig tusschen die twee. Engeland bemoeit zich daarvoor te veel met Macedonie en maakt het daardoor dien armen sultan, die toeh al zooveei aan zijn hoofd heeft, maar lastig. Hij zit nu weer voor de moeilijkheid, wie hij vorst van Samos moet maken. De tegenwoordige vorst Bithynos zal na de verkiezingen op het eiland wel heen moeten gaan, en er zijn er zoo velen die zijn baantje wiilen overnemen. Gapon is nu toch weikelijk dood. Men heeft zijn lijk gevonden in een villa, 50 minuten sporens van Petersburg. En de toestand, waarin men het gevonden heeft, maakt een vermoording zeker. Bedoetde villa was op 6 April door een zekeren Poetilin uit Peters burg voor den zomer gehuurd. Deze kwam met een ander, dien men voor zijn bediende hield, den lOn oin den portier last te geven te zorgen, dat het huis den volgenden dag in orde was. Dien volgenden dag kwam hij weer met zijn bediende, en beval den portier eenige inkoopen te doen. Toen deze terugkwam, vond hij de deur reeds gesloten, maar de beide aangekomen perso nen waren niet te zien. Daar zich nil dezer dagen de huurder niet aanmeldde, verzocht de verhuurster het hoofd der politie, het landhuis te openen. Men vond alle kamers in orde, maar een privaat op de tweede verdieping was afgeslsten. Toen men dit geopend had en een zwarten pelejas in den koek wegnam, zag men een gekleed lijk van een man in half gebogen honding en met een strop om den hals, welk lijk men onmid- delijk als dat van Gapon herkende. Het hoofd der politie te Petersburg vermoedt, dat Gapon eerst gedood en als lijk naar Oserki gebracht is. Men kan wel als zeker aannemeu, dat hij gedood is op last van de revolutionaire comites, wier held hij eens was, maar wier haat hij zich door zijn ontwijfel- baar verraad aan de vrijheidszaak op den hals had gehaald. Zaterdag hebben da staatsprocureur en de rechter van instructie te St. Petersburg in het Credit Lyonnais den inhoud vastgesteld van de door Gapon daar gedeponeer- de cassette. Deze bevatte 14.500 roebei aan Russische staatspapieren en 14.000 francs aan Fransche banknoten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1