A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. 4840. IIMSEITSSAAD. o, Binsdag 15 Mei 190(5. 4f)e Jaar&a Buitenland. FEUILLETON. WERNER'S AV0NTUUR. Binnenland. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonneert zich hq alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor clken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentis wordt de pr^js sleclits tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. 19) Hij ging van het eene venster naar het andere, en liet overal licht en lucht binnenstrooinen, zoodat ten slotte geen enkel hoekje in de villa eenig geheim voor zijn oog kon verborgen houden. Eindelijk trad hij naar buiten, ging regelrecht naar het tuinhuisje en zette zich, alsof hij dood- moe was, naast Lili op de bank. jlk weet niet, wat ik er van denken moet," zeide hij eindeljjk. #Een mensch poetst de plaat toch niet bij nacht eu ontijd zonder een woord te zeggen en zonder een paar regels schrift achter te laten, Maar hij is weg, dat is zekerEu hij heeft alles laten staan en liggen zooals iemand, die is uitgegaan met het plan otn over een paar uren weer thuis te komen." „Is zijn bagage ook weg vroeg Lili met beklemd hart. Ik heb niet naar zijn bagage gekeken," ant- woordde Erdmann norsch. #Alles wat er is, be- hoort aan hsm, want hij heeft het gekocht. Jij suit het beter kunnen zien dan ik, want jij hebt hem bediend. Je rnoest maar eens met me rnee- gaan naar binnen." Samen gingen ze nu de villa binnen en traden eerst in de kamer links, die Reinhold bij dag ge- brnikte. Toen Lili bij het binnentreden de schrijftafel jn het oog kreeg, greep zij haar grootvader bij der Door het hoofdbestuur eeniging Schuttevaer zijn o. m schippersver- de volgeude adressen verzonden 1. Aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, met verzoeka. die maatregelen te willen doen nemen, welke er toe kunnen leiden, dat spoedig aan de vaarwegbelemmering door onder lossing of lading liggende zeebooten in het Mallegat bij Dordrecht een einde kome arapuimiis lunmiMMaiawawmBBanaam den arm en uitte een kreet van achrik. ffHij is niet afgereiid" riep zq. Daar ligt nog zijn scbrijf- map, en daar ligt ook de pen, waarmee hij ge- schreven heeft. Die dingen heeft hij in zijn koffer meegebracht, die zon hij das ook wel weer mee- genomen hebben. Let op, wij zullen nog meer vinden I" Een oogenblik later vondeu zij den reiskoffer, dien Lili eveneens goed kende. Hij stond onder de sofa op dezelfde plek, waar Rheinhold hem geschoven had bij zijn aankomst. Eindelijk was er ook nog iets bij zanders op te merken aan de lamp. Lili wist zeker, dat zij Zaterdag de lamp gevuld had en nn was de olie tot op den laatsten druppel verbrand. Het lampeglas was zwart aangeloopen de lamp had das gewalmd en was eiudeiijk uitgegaan bij gebrek aan olie. Erdmann zei dan ook, dat deze kamer bij zijn binnentreden zeer onfrisch had geroken, en dat hij om die reden onmiddellijk de vensters had opengemaakt. Overigens viel er niets bijzonders op te merken. Alles lag en stond als naar ge- woonte, zelfs de stoel voor de schrijftafel stond eea weinig scheef, alsof Reinhold was opgestaan om naar bed te gaan. ffHij heeft ook geslapen." zij Erdmann. »Aan het bed is te zien, dat er iemand in gelegen heeft misschien heeft hij wat gewoeld, dat kan zijn." z/Laat mij zien riep Lili beklemd. yHij sliep altijd zoo rnstig, dat men nauwelijks aan het bed kon zien of het beslapen was. En dat is nu zoo geheel anders Ja het was iBderdaad anders. De kussens van het bed waren niet alleen gebruikt, maar men kon zien, dat er gewoeld was. De deken bing 1 ciat, hetzij door verplaatsing meer naar be- neden op de Oude Maas, hetzij door opruiming van de aanlegboeien beneden de spoorwegbrug bij Dordrecht de belemmering voor de scheep- vaart op deze toch reeds beperkte ruimte worde opgeheven. 2. Aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, houdende verzoek, het daarheen te willen leiden, dat de bestaande reglementen, waarbij dit nog niet het geval is, in zulken geest worden ge- wijzigd of aangevuld, dat schippers van reeds beladen vaartuigen, indien niet door overmacht belet, verplicht zijn met hun schepen de zaat in de haven in te ruimen voor wachtende en nog te beladen schepen. TER NEUZEN, 14 Mei 1906. In de op a. s. Donderdag, des voormiddags 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukken voorstel van de leden P. J. Versluijs en J. C. de Masier tot wijziging der bouwrerordeningadres Van Oantfort Koch e. a. om steun verzoekschriften inzake mari time aangelegenheden reclames tegen aanslag in het vergunningsrechtbenoeming bezoldigd Ambtenaar van den Burgerlyken Stand (de aanbeveling bestaat uit de heeren P. J. Versluijs en A. J. lazelaar); idem leden stembureaux verkiezing lid van den Raadverzoek P. J. Scheele ontheffing artikel 21 bouwverordening idem C. Hamelink vergunning bouwen buiten rooilijn idem J. P. Scheele vergunning aanleg straat af- en overschrijving in gerueente- begrooting voor 1905 kohier schoolgeld open- baar lager onderwjjs 2e kwartaal 1906. De verkiezing voor een lid van den ge meenteraad alhier, in plaats van den heer J. A. de Jonge, die als zoodanig ontslag heeft genomen, is bepaald op Vrydag 1 Juni a. s. De stemming zal, zoo noodig, plaats bebben op Dinsdag 12 Juni, herstemming eventueel op Vrijdag 22 Juni a.s. Jl. Zaterdag ontlastte zich over onze streken een zware onweersbui, die gernimen tijd aanhield. Deze veroorzaakte brand onder de gemeente Hoek, waardoor de schuur van den landbonwer A. Westerbeke, in den Koudepolder geheel in de vlammen is opgegaan. half uit het bed, de peluw leek veel op een bal. In de kast hiugen Reinholds weinige kleeding- stukken en daarnaast lag op planken ondergoed er ontbrak niets, voor zoover Lili kon nsgaan. Lili zaicte op een stoel neer en wrong de handen als een wanhopige. ^Grootvader, hier is iets ge- beurd, dat moet zoo zijn Wanneer hebt ge van nacht dat licht gezien Ik bedoel dat licht, dat zich bewoog (rOmstreeks e£n uur kind." »Nu, als mqnheer Werner werkelijk was afge- reisd, dan had hij dit allee* kunnen doen met den train van twaalf uur. En hier brandde licht om e£a uur, en dat licht werd heen en weer gedragen." a Waar zon hij dan zjjn vroeg de oude man, die niet begreep, wat zij daarmee te kennen wilde geven. jrDat weet ik niet. Het luik van den kelder staat open. Hebt ge reeds daar beneden wezen kijken orNeen, wat heb ik den kelder noodig?" #Men kan men kan hem daar verborgen hebben," antwoorde Lili zacht. Erdmann nam een kaars nit de slaapkamer, stak die aan en ging zwijgend naar de keuken. Lili volgde hem en zag, hoe de oude man in deu kelder verdweenhet licht werd steeds zwakker en was eindelijk niet meer te bespenren. Na een lange poos kwam het weder te voorschijD. #Ik kan niets vinden," zei Erdmann, terwijl hij de zweetdroppels van zqn voorhoofd veegde. fHeelemaal niets? Geen omgegraven aarde of zoo iets zirlk geloof, dat je dol geworden bentDenk Westerbeke en hoisgenooten hadden omstreeks half tien nre een bijzonder zwaren slag gehoord, doch hadden nog geen erg in eenig onhei1. Een der knechten maakte, naar aanleiding van het geleid dat hoorbaar was, de opmerking dat het hagelde, terwijl de vrouw des huizes toen meende een brandlucht te bemerken. Westerbeke opende hierop de achterdenr der woning om eens te kijken en rook en vlammen sloegen hem tegen, zoodat hjj ijlings de achferdeur wear sloot, om langs den voorkant bniten de woning te komen. Hij kon toen waarnemen dat zijne schuur geheel in vnnr stond en pogingen om nog iets te redden machteloos zonden zijn. Inmiddels waren ook menschen nit de bnnrt ter plaatse gekomen en arriveerde na eenigen tijd de gemeentelijke brandweer, welke, wegens het hevig onweer, niet aaustonds had knnnen op weg gaan. Deze kon weinig meer doen dan het woon- en het wsgenhnis voor in brand geraken te be- veiligen, door deze nat te houden, wat dan ook gelnkte. De brandweer was van ongeveer 11 tot's morgens 7 nre op het terrein. Toen kon het gevaar voor de belendende gebonwen als geweken worden be- schouwd. In de 8eknur zijn verbrand eene hoeveelheid hooi en stroo, terwijl daarin tevens in de vlammen omkwamen 7 paarden, waaronder 1 venlen, 12 sinks hoornvee, 4 varkens en circa 100 kippen. Ook werden enkele landbouwwerktuigen en eene partij chilisalpeter een prooi der vlammen. Een treurige aanblik bood het overbljjfsel der verbrande dieran. De merrie met haar veulen lagen met de koppen bijeen, klaarblqkelijk had het veulen voor den vreeseljjken vuurdood hulp ge- zocht bij het moederpaard. Van het vee zijn alleen gered 5 melkkoeien, die, wegens plaatsgebrek in den stal, op den den mestvaalt verbleven. Alles is, hoewel matig, verzekerd. In de omgeving zijn eenige boomen door den bliksem getroffen. De handboogmaatschappq #De Vrede" alhier hield gisterennamiddag haar gewone jaar- lijksche prqsscbieting onder de leden, tevens koningschieting. Vermoedelqk door het ongunstig wser, namen daaraan slechts weinig leden deel. De uitslag was als volgtmet 78 pnnten werd lot koning geproclameerd de heer C. N. van Dijke, die tevens den len prijs behaalde 2e pr. J. van der Velden met 66 punten, 3e pr. G. Herrebont met 62 p., 4e pr. (na kamping) J. 't Gilde met je, dat ik ecu speurhoud v»n dr pulitie hen, die alles omwoelt? Als iemand een moord heeft gepleegd, laat hij den doode liggen en poetst zoo vlug mogelijk de plaat. Ik kan me dat niet anders voorstellen. Weg is hij, dat is zeker En het kan me geen zier scheleu, waar hij heen- gegaan isWat drommel, ik ben zijn vooed niet Zij verlieten het huis en stonden weer in den tuin. De laatste woorden had Erdmann op bij zonder heftigen toon uitgesproken. Waarom was hjj zoo heftig? Hij werd overvallen door een kwellende gedachte, die hij niet wilde uitspreken. Hij en Lili keken naar het bloembed, dat zwaar geleden had door de voetstappen, door regen en wind, en verder keken zij naar het tninhuisje, waar spade en hark lagen. Nadat de onde man een poosje zwijgend had stilgestaan, sprak hij *Hoor eens, Lili, ik moet je iets zeggen. De erfgenamen te Hamburg hebben hun geld, zij zullen zich dus niet meer bekom meren om hetgeen hier gebeurt. In de heele wereld is er anders niemand die weet, of hier de laatste week iemand gewoond heeft, want het huis kan al niet eenzamer liggen. Wanneer wij de zaak bij de politie bekend maken, dan komt ook aan het licht, dat mijnheer Werner veel geld bij zich had, en bij slot van rekeuing korn ik dan nog onder zware verdenking. Nu of later zal hij wel weer hier of daar komen opduikeu tot dien tijd moet hier alles blqven zooals het is." /rVindt ge dat zoo het beste, grootvader?" //Ik zal de vensters en de vensterluikeu slniten, want zoo heb ik ze gevonden. De deur sluit ik en den sleutel laat ik aan den kuitenkant er SEIIZESSCHE COURAST. nit blad vefMhiJnt fflaandag-, Woeusda*. en Vrijdagavond, Bttgetoaderd op FeeatdBgen, bij de Firma P. J. VAST DK MXim te Tee ICenaec De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vorgadering van den Geineenteraad is belegd tegen Donderdag den 17 Mei lilOO, des roormiddags tc 10 ore. Ter Neuzen, den 14 Mei 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. 't Was een hoogat belangrijk besluit dat het Engelsche Lagerhuia Woenadag met algemeene stemmen nam. De afgevaardigde Vivian had de Regeering verzocht om het vraagstuk van de vermindering van bewapening voor de Haagsche Vredesconferentie te brengen. Namena de Regeering werd toen door Minister Grey geantwoord, dat de Britsche regeering gaarne de kwestie op 't program zou brengen, als zij zeker kon zijn van de medewerking der andere regeeringen, en hij rer- trouwde, dat de motie-Vivian dan ook door de andere Staten zon worden opgevat als een uitnoodiging van het Britache parlement tot vermindering der bewapeningen. De andere Staten geven nu antwoord. Het Staats- departement te Washington heeft te kennen gegeven, Hat de Amerikaansche gedelegeerden ter Haagache con ference elke beweging ten gunste van ontwapening zullen steunen, maar dat zij zelven zulk een plan niet zullen vcorstellen. De Vereeri. Staten, zegt men, zijn in dezen reeds ver genoeg gegaan. Duitachland's antwoord luidt minder bemoedigend. Officiceu8 is veiklaard, dat Duitschland een van alle kanten ingesloten vastelandamogendheid is, eu dus niet goed met de ontwapening een begin kan maken. Het is dnidelijk, dat staten die om zoo te zeggen den buiten- sten gordei van Europa voi men, zich ve£l gemakkelijker kunnen ontwapenen. Wanneer men de verwezenlijking van een ontwapening algemeen als den beaten waarborg van bet behoud van den wereldvrede beacbouwt, kan men daar nit praktische ondervinding het feit tegenover- stellen, dat, sedert Duitschland vereenigd eu weerbaarder ia geworden, 35 jaren lang de vrede op het vastenland bewaard is gebleven, wat, indien niet in het midden van onB werelddeel een »volk onder de wapenen" bad geataan, misschien niet het geval zou geweest zijn. De Duitsche regeering neemt nochtans, naar men meent te weten, geen prineipieel weigerachtig standpunt in tegen- over de vermindering van ae krijgatoerastingen, en de besnoeiing van de uitgaven voor leger en vioot. Op volkenrechtelijk gehied is stellig nuttig werk te ver- richten, dat tot de vermindering van bet oorlogsgevaar kan bijdragen en dus, middellijk, den weg tot een beper- king van den wedijver in krijgstoerustingen kan effenen. Overigens heeft de Britsche ontwapenings-motie weer eens 'tdenbbeeld doen rijzen van een bond tusschen Frankrijk, Engeland en de Vereen. Staten, als 't beste middel tot bewaring van den vrede. Over zoo'n verbond schijnt men te New-York tegenwoordig nog al eens te spreken. Een nieuwe driebond dus, waar de oude tusschen Duitschland, Oostenrijk en Italie ontbiudingsverschiju- selen vertoont. Keizer Wilhelm's reis naar Weenen, om althans Duisch- land en Oostenrijk hecht aaneen te houden wordt nn ook in afvallig Italie druk besproken. En waarlijk niet beminnelijk tegenover den Dnitscben bondgenoot. Zoo zegt de »Tribuna," dat Italie zich maar niet moet be- kommeren om de onmogelijk te bedwingen beboefte, die Wilbelm II er toe dringt, druk te doen, teneide in- druk te maken op het publiek, en die hem nu weer de wenscb heeft ingegeven, zich naar Weenen te begeven. Oek bestaat er geen aanleiding om zich te bekommeren om de besluiten, die men te Weenen denkt te nemen. De Duitsche keizer schijnt de vrees en den twijfel te deelen, door de Duitsche pers geuit, en die bet Duitsche geweten plagen. De groote ondervinding van Frans Jozef, die meer- maien heeft kunnen inzien dat geen enkele kunstmatige combinatie kon blijven bestaan, ais zij niet tot basis had d« bevrediging van de gemeenschappelijke behoefte aan vrede en bescherming van nationale belangen, zal een beilzamen invloed kunnen uitoefenen op het onge- duid van zijn doorlucbtigen gast. En terecht zal de Keizer van Oostenrijk Wilhem II er aan kunnen ber- inneren, dat Oostenrijk, ondanks den Driebond, met Rusland speciale overeenkomsten ten aanzien van de Balkanstaten heeft gesloten. Dat heeft weinig van vriendentaal De Italiaansche Kamer houdt zich inmiddels nog met een dringender kwestie bezig. De algemeene staking, te Rome en Milaan uitgebro- ken, deed bloedige botsingen tusschen militairen en stakers voorzien. (In Turijn kwamen er al voor.) De socialistiscbe Kamergroep, die de staking bad afgeraden, wilde de botsingen ecbter wel mtide helpen voorkomen. Vandaar dat ze Donderdag in de Kamer een motie voor- stelde, luidende: fDe Kamer verklaart, dat wetgevende maatregelen noodig zijn, om slachtingen onder het proletaiiaat te voorkomen." De ministApresident bestreed deze motie, omdat nergens zulktUslachtingen zijn voorgekomen, en ten- slotte werd het voorstel verworpen. De socialisten ver- lieteD de zaaten daarop bebben twaalf socialistische afgevaardigden ontslag genomen als lid der Kamer maar ze hebben 't niet gekregen. Het heeft te Petersburg ontstemming gewekt, dat op deu dag der opening van de Doema geen kwijtschelding van straf aan politieke gerangen heeft plaats gehad. Ook over de troonrede, bij de plechtige opening uit- gesproken, is eigenlijk uieraand tevreden, zoo min als over de grondwetten van 't land. Zij laten alle moei- lijkheden ter zijde, zegt de pers. De constitutioneel-demokratische partij zal alsnog om kwijtschelding van straf voor politieke gevangenen vragenen verder om verleening van burgerlijke en politieke vrijheden aan de burgers, en afschaffing van den Rijksraad: den scheidsmuur tusschen monarch en parlement. 11 nimMimi mmis—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1