A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No, 4834. Dinsda^ 1 Mei 190(5. Beiastiag op bedrijfs en andere iokomsten. 4f>e .laargansr Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. WERNER'S AVONTUUR. A.BONNBMENT Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag dei uitgav advertentiEn '<wri(HWHHHri I "P""" —MM— Kmamsmasmaimzminoaa TBI SEEZEKSCHE COERAST. Voor Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonueert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieves bushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. B^j directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjf slechta tweemaal berekend. Grootere letters word en naar plaatsruimte berekend. c- nit 4„r9,h(|nt WnensdaK- en *rnUgegonderd op reertdagen, totj de Firma fJf. VAM PK »A%nW te Ter Wevset. De Burgemeester Tan TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat hetdoor den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburg, den 27 April 1906 invorderbaar verklaard kokier der belasting op bedrijfs- en andere inkomsten dezer ge- meente,°over het j'aar 1905/6 No. 8, op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter invordenng is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Ter Nenzen. den 30 April 1906. De Burgemeester voornoemd. J. A. P. GEILL. 't Ging er in Noord-Frankrijk leelijk uitzien. In Parijs ataakten een 70 ambaehter, en dat tegen den len Mei De Rege-ring trok daarop troepen samen in Parijs, en de prefect van politie, L6pine, heeft er dan nu de bescbikking over 40.000 man, waarvan een groot deel in het oude tentoonstellingsgebouw op bet Champ de Mars zal wordeu gehuisvest. De Parijzanaara zijn nu gerust. Er is nu georganiseerd geweld tegenover ongeorganiseerd gesteld. En 't werd tijd. Want de Regeering werd Donderdag gewaarschuwd, dat de woelingen een beslist revolutionair karaktar zouden aannemen, ea dat ze gesteund werden door Bonapartistisch geld Onmiddellijk daarop werden huiszoekingtn bij de Toornaaraste Bonapartisten gelast. Reeds zeer vroeg gisterochtend drong de justitie de r^iinv van ula Croix", de yPelerin en de Ver- redactiebtireaux van »la Croix", 4® fPe'erm Bonne Presse" binuen, om huiszoekiag te doea H L>UU IIC i i u-ioo Tolgeus kreeg de abt Tourmentin, voorzitter van den Anti-Vrijmetselaarabond, oezoek, en verder Ilibert, voor zitter van het patriotischa blok en redacteur van de vAutorite", Firmin Bacconnier, voorzitter van de ,,Avant- Garde Rovaliste", graaf de la Regie, royalistisch candi- daat in het district St.-Denis, enz Bij den Bonapartisiischea advokaat Moreau Gaflieri, die voor een zaak, waarin bij moet pleiteu, naar de provincie was vertrokken, eischte de juatitie reeds om a uur gisterochtend toegang. Men schijnt te meenen, een complot tegen de veiligheid van dan staat op het spoor te zijn. De rccbterlijke ambtenareu hadden even wel de opdracht, metdemeest xnogelijke bescheidenheid te werk te gaau. Alle optochten en vergaderiugen zullen op 1 Mei ver- boden zijn. In de stakingsdistricten in Nooid-Fraukrijk blijit het rustig, en wordt langzamerhand he{ weik hervat. In Morbihan alleen is het nog eenigszins woelig, en 4e Larmor liepen de stakers alle winkeis af om tot sluiting te dwingen. Daar en te Hennebott wordt nergens gewerkt. Te Lens is het kalm gebleven Dat de leden van den Duitschen Ilijksdag prescntie- geld gaan krijgen, is al eens meegedeeld, en ook dat daar bepaalde voorvraarden aan zijn verbonden. Schier alle partijen in den Rijksdag zijn tegen die kinderachtig-gestelde beperl.ingen; L>ok de Duitsche sociaal- demokraten, en de katbolieke Germ an i a heeft, h6£l schrander, gevonden waarom die socialisten er tegen zijn. Een betaalde Rijksdag zal een voile kyksdag zijn verwacht blad, althans nu bepaald is, dat t saluris der leden zal worden ingekort, voor elken dag dat ze atvvezig zullen zijn En nu kan »een voile Rijksdag verhinderen, dat de sociaal-demokraten zulk een orerwcgrnden in- ▼loed op den gang van zaken oefenen als tot-nog tin- en vtrde. zullen suciaal-demokratisclie afgevaardigden nu rijksvergoeding gaan krijgen, en dus niet meer van j uitkeeringeu uit de partijkas afhangen, en dientengevolge j zelfstandiger gaan staan tegenover het partijbeetuur en en zijn geldbuidel." Het ontwerp, waarbij het salaris der heeren is voor- esteld, is naar een commissie van onderzoek verwezen. at omgewerkt krijgt 'tnatuurlijk een meerderheid. in is ve61 te blij, dat men wat krijgt. gei W Men - Bij de besprekiug van het voorstel in den Rijksdag is nienig geestig woordje geaproken. Men vond die boete op°niet-aanwezigzijn een kinderachtige controle. enz. Neen, zei Staatssecretaris Posadowsky, dat is zoo ltinderachtig niet. In Amerika kunnen de afgevaardigdew met den sterken arm gedwongen worden tot bijwoning van de vergaderingen. Toen antwoordde de vrijzinnlge afgevaardigde Traeger gevat ,De staatssecretaris zei, dat in Amerika de afgevaar digden naar het parlement worden gesleurd. Dat wist ik niet, rnaar nu begrijp ik het eathousiasme, dat in sommige kringen voor Amerika heerst, en dat ik tot dusver niet kon thuis brengen 1" Groot geiach natuurlijk. De grondwet van Rusland is een ze6r bijzondere. Ze stelt voor, de ministers alleen verantwoordelijk te stelien aan de Kroon, en deze is onverantwoordelijk. 'tBlijft dus eeu .onverantwoordelijke." Maar nog een andere, prachtige bepaling zal de Grond wet bevatten. Zij zal vrijheid van geloof waarborgen, de joodsche leer zal niet mogen worden beleden. —f'uVP 15) De kHne, magere man lachte eens, streek zijn grijzen knevel op eu antwoorde„Natuurlijk, ik zoek ook juist een heer die een zeer goeden naam heeft, anders zou ik hier niet gekomen zijn. Of denkt ge, d*t ik voor mijn genoegen u» hooge prijzen betaal De comtnissaris keek slechts de lijst der aan- gekomen logeergasten van een eukelen dag, en wel van den vorigen Ziterdag. Bij den regel yPaul Gabori, renteuier uit "Weenen, kamer no. 8," bleef hij ateken en wees er met den vinger op. #Dat kon hij zijn. Ik zie, dat de naam nog met is doorgehaalddie heer logeert das nog hier mijnheer de commissaris" ,Nummer 8 das op de eerste verdieping „Natuurli]k Daar woont hij mooi Hij zal ook wel eerste klasse gereisd hebtieu." ,D»t wcet ik niet," antwoorde de portier, maar ik zou het wel denken, want mijnheer lerf op grooten voet." „Kan ik hem spreken De portier keek naar het sleutelbord. „Mija- heer Gabori is op dit, oogenblik niet thuis mar hij lonit gewoonlijk tusschen zeven en acht uur, Aan bet afscheidsmaal door den Minister van binnenlandsche zaken, Mr. Rink, den afgetreden secretaris-generaal Mr. H. J. Djckmeester, benoemd tot Commissaris der Koningin in Zeeland, aange- boden, werd door alle Ministers, behalve Miuister Suul die verhinderd was, deelgeaomen. Minister Rink bracht eerst hulde aan Mr. Dyckmeester voor hetgeen hij heeft gedaan als secretaris-generaal en wenschte de pro»iucie Zeeland geluk dat zij aan het hoofd van het gewestelijk bestnur ziet een man, die zijn tot rijpheid gekomen krachten, kennis en ervaring dieDstbaar wil makeu aan de bevordering van haar voorapoed en geluk. De Minister wees er verder op, dat het oogen blik waarop Mr. Dyckmeester zijn gewichtig ambt aanvaardt, hem bnitengewone plichteu oplegt. De rampen waardoor Zeeland is getroffen, rampen die uiemand in Nederland ougeroerd hebben ge- laten, zullen vooral in de eerste tijden oorza&k zijn dat veel van de krachtsisspanniug van den nieuwen Commissaris zal gevraagd worden. De waterkeeriugen moeten hersteld worden, de Com missaris zal zich moeten betoonen een meester op de dijken. De akkers moeten weder beboawd, de woningen hersteld, nood in allerlei vorm geneigd worden. en zachter voegde hij er bij vlk hoop, dat u geen opzien verwekt, mijnheer. Wij kubnen natuurlijk onzen gasten niet in het hart kijken, maar het is altijd onaangeuaam u begrijpt me wel Met een dubbelzinuig lachtje verzekerde Jurgens, dat. hi) geen zorg behoefde te koesteren en ging been. De portier opende voor hem de deur. Tusschen zeven en acht uur kwam Gabori, Hij ging recbt door naar zijne kamer, opende de schrijfiafel en legde daarin een tamelijk dik couvert, dat hij uit de meegebrachte koeriertasch te voor- schijn haalde. Toen er zacht werd aangeklopt, schrikte hij een weinig en schoof de tasch in de schrijftafel. De kellner bracht een n&amkaartje, dat Gabori blijkbaar verwonderd in outvangst nam. Zoodrn hij den naam had galezen Jurgens, commissaris van politie, Fraukfort aan de Main," hield hij het stukje papier een poos in de hand eu zei eindelijk, niet zeer verstuanbaar, dat hij dien heer met genoegen zou ootvaugen. Zoodra de kellner de deur had gesloten, voerde Gabori iets uit bij de nacbttafel en nam toen rustig plaats in een leuuingsloel. Het was reeds schemerdonker in de ruime kamer, want bet onweer, dat op dit uur boveu de Lune- burgerheide woedde, verduisterde ook de lucht boven Hamburg, eu iu de drukke straten der oude Hansestad verspreiddc het electrisch licht reeds zijne heldere stralen. De heer Jurgens kwam bijna onhoorbaar binuen het geluid zijner roetstappeu wrrd geheel verdoofd Van den eersten dag af heeft de Regeering ric: ongeoroefd gelaten om, voor zooveel het van haar afhing, steunend en helpend op te treden, en Mr. Dyckmeester zal in deze haar zeer gewaardeerde adviseur zijn. Zwaar is zijn taak, maar de Minister was wel verzekerd, dat ze geevenredigd zou blijken aan de kracht, toe- wijding en plichtsbesef van Mr. Dyckmeester, die dan belooning zal vinden in de liefde van het ronde Zeeuwsche volk. Mr. Dyckmeester antwoordde op deze toespraak o. a. dat hij, zich zeer wel rekenschap gevende van de ramp die ZeelaBd heeft getroffen, diep besefte dat dit feit aan den Dieuwen Commissaris lijzondere eischen zou stelien, maar dat bij zich toch verplicht achtte op het bewijs van vertrou- wen, dat de Regeering in hem stelde, in te gaan. Alle krachten zon hij aanwenden tot bevordering van den bloei der provincie en tot heil der bevolking. TER NEUZEN, 30 April 1906. Wij verwijzen onze lezers naar de rubriek middelen van vervoer, waarin zijn aangegeven de wijzigingen die met 1 Mei in de verschillende dienstregelingen zijn aangebracht. Vrijdagavond vergaderde de liberalekiesver- eeniging *de Vrijheid", ter behandeling van het bekende voorstel der antirevolutionaire kiesver- eeniging „Nederland en Oranje", om bij de eerstvolgende stemming voor den gemeenteraad, iclr ten behoeve van een Roomsch-Katholiek ckhdidaat, van candidaatstelling te onthouden. Na breedvoerige bespreking werd besloten met het volgende schrijven te antwoordeu Aan het Bestuur der Antirevolutionaire Kiesvereeniging u Nederland en Oranje te Ter Neuzen. Ter Neuzen, 30 April 1906. Weledele Heeren t Naar aanleiding van Uw ingekomen schrijven, dato 19 April 1906 hebben wij de eer U het volgende te berichten De vergadering van de liberale Kiesvereeni ging #De Vrijheid", op 27 April j 1. gehouden, heeft met belangstelling van Uw voorstel kennis genomen en dit met den ernst, dien het verdiende, behandeld. Het resultaat dier behandelingen en de be- weegredenen, die tot dat resultaat leidden, wenschen wij in het kort aan te geven. Dat door Uwe vereeniging thans een voorstel gedaan werd. waardoor eenige mogelijkheid geopend wordt tot het verschaffen van een' raadszetel aan een R. K. was eenigszins be- vreemdend, by de herinnering aan het voorstel, het vorige jaar vanwege onze vereeniging gedaan en dat voorzeker bij aanneming Uwerzijds be slist meerdere kans bad aangeboden tot het bereiken van het voorgestelde doelbet ver schaffen van een zetel aan een R. K. ingezetene. De voorwaarden Uwerzijds gesteld waren zoo totaal onaannemelijk, dat van verdere onder- handelingen geen sprake meer kon zijn. Bij de bespreking van het thans door U ingezonden voorstel, werd door de vergadering opgemerkt, hoe krachtig en rovaal door de liberale kiesvereeniging voor een Katholiek lid gewerkt. was, waarvan vooral het vorige jaar getuigenis kon afleggen, toen bij de zomerver- kiezingen onzerzijds tegencandidaten tegenover de aftredende anti-rev. leden werden geplaatst ter wille van de bevordering eener katholieke candidatuur en niet minder toen in den herfst Mr. v. Deinse zijn zetel ter beschikking wenschte te stelien. In dit verband werd gewezen op de minder nobele handelwjjze van een aantal katholieken bij de laatste gemeenteraadsverkiezing. Hiertegen werd opgemerkt dat de groote meerderheid der Katholieke kiezers aan deze handelingen niet bad medegewerkt en velen van hen die ook afkeurden. De vergadering was er dan ook voor de keuze van een R. K. ingezetene te bevorderen, maar meende, dat het voorstel van #Nederland en Oranje" zooals het daar lag, weinig aan bet doel bevorderlijk zou zijn. De vergadering oordeelende, dat het wNeder- land en Oranje" evenals ons ernst was met de bevordering van een R. K. candidatuur meende, waar de anti-revolutionairen thans waarschijnljjk ook een' plicht van dankbaarheid wenscbten te vervullen, dat hun voorstel van verdere strekking diende te zijn. Mitsdien stelt wDe Vrijheid" voor: Dat „Nederland en Oranje" den eventueelen Katholieken candidaat overneemt en krachtig steunt, welke candidaten er ook tegenover ge steld worden, hierin dus het zoo dikwijls gegeven eerlijk voorbeeld van „De Vrijheid" volgende. De liberale kiesvereeniging zal zich dan ook geheel van candidaatstelling onthouden en door deze daad zoo dicht na hare nederlaag toch het bewijs leveren, dat het haar ernst toas en door het zware tapijt, dat den vloer der kamer bedekte. Ofsckoon de man niet jong meer was, kon men hem toch wel aanzien, dat hij ten paar krachtige vuisten had en niet gemakkelijk losliet wat hij eenmaal had vastgegrepen. Ala zijn verstaDd hier- mede in gelijke verhoudiug atond, dan was die man zeker een gevaarlijk tegenstander te noemen. Maar deze beide mannen waren blijkbaar geen tegenstanders Waarom zouden ze dat zijn Na een lichte buiging zeide Jurgens: i,Ge zult wel verwonderd zijn, dat ge op zulk een ongewoon uur nog wordt lastig gevallen door iernand, die u geheel onbekend is. Ambtenaren van de politie ziet men bovendien niet gaarue nIn vele gevallen is dat zeker zoo," antwoordde Gabori met een lachje ^maar zoo oud als ik ben, heb ik nog nooit iets onaangeuaams van de politie ondervonden. Wil u zoo goed zijn hier, plaats te nemen En hij wees op een leuning- stoel aan de andere zijde der tafel. Zelf ging hij op zijn gemak zitten, met den rug in de leuning. Hij had onder zijn ber8ik een electrische lamp een eokele bewegiug met de hand was voldoende om de kamer helder te verlichten. Gabori scheen zijn gast echter liever in het schemerdouker gade te slsan. »Ik ben op onderzoek uit naar een misdaad," begon Jurgens. ^Of beter gezegd ik zoek naar het bewijs, dat een misdaad niet is gepleegd. Dat is wel zonderliug, niet waar „Merkwaardig is het zeker." „De zaak is met enkele woorden te verklaren. Juist een week geleden verdween op zeer verdachte manier uit Frankfort aan de Main een zeer rijk, ongetrouwd heer. Men vond zijn brandkast ge opend en ledig, maar van hem zelf was geen spoor te vinden. Volgens de verklsringen van zijn klein bedieudenpersoneel had hij den vorigen dag over eene reis geaproken en eenige brieven acbtergelaten, maar die brieven zijn nergens te vinden overigens wordt er niets vermist. Natuurlijk denkt men nu aan een misdaad, eu de verdenking valt op de bedienden. Dat zijn slechts weiuige personenze kunnen dus gemakkelijk volgens een vooraf overeengekomen plan gehandeld hebben," ^Dat gaat meestal zoo." ,/Doch nu hornt de '/eerzijde van de medaille. Een grneesheer imldt zich aan bij de politie en verklaart, dat de verdweueu heer daags te voren met hem heeft gesprokeu over eeu reis lot ont- gpanniug; er is zelfs de naam genoemd van eeu plaatsje iu het noorden van Jutland, Soudtrvig geheeten. Verder staat vast, dat Zaterdag iu den vroegen morgeu voor den D-trein naar het noorden twee biljetten eerste klasse zijn afgegeven voor de reis van Frankfort naar Hamburg. En ten slotle is uit Sondervig op telegraphische narraag teruggeseind, dat daar geen enkele Duitscher is aangekomen. Wat zegt u daarvan In plaats van te autwoorden, stak Gabori de hand uit en draaide het electrisch licht op toen bekeek hij zijne nagels en haalde de schoudera op. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1