Gebruikt MENTOR Margarine, met meer dan 800 verschillende Cadeaux. Prijzen van 1 bon tot 325 bons toe. Wed. A. H. DONZE. L. DEKKER. Een WOONHUIS, Qpenbare Verkooping. den Landbouwinspan, A de Kettinglooze F.N. No.lF. INT.of de Luxe F. INT. Puike Eetaardappelen, ZOMER-ARTIXELEN. Openfcare Verkooping. n A Landbouwers. ZOMER-ARTIKELEN. De bflwijzen zijn geleverd ..Simplex" Rijwielen Qoop.cffio0m6Gferfa6ri&fi dlonfenisse C. VAN DER SLOOT, ileeren- en KapokbeddeB, Verkrijgbaar bij bon bon Open bare Verkoopi^g. W©g©ii veraiiiering te keep bij G. MEULENBERG, Ter Neuzen. Open bare Ver hooping 60 centen de bus. Steeds voorradig alle soorten Paardentaig. Prima smeermiddelen. Gebraikte docb sterke Rijwielfn vanaf /'20. NAAIMACHINES Landbouwers! VOORHANDEN: J. ds Smidt-Pothovsn, Prima R00MB0TER, uitsluitend onder Rijkscontrole a 1,40 per K.G. Per pond heele Per 2 pond V2 45 cent. 22-/2 ROERENDE GOEDEREN, DINSDAG 8 MEI 1906, BEESTI AAL: Landbouwgereedschappen Al het HUISRAAD 'tIs nu tijd voor de Kettinglooze Rijwielen. Uw keuze moet vallen op Zij vereischt geen onderhoud, loopt zeer licht en is onver- slijtbaar. Wenscht II een Ketting-Rijwiel vraag dan aan Uw handelaar de machine en U zult tevreden zijn over wat U gekocht hebt. EENIG AGENT voor Ter Neuzen en omstreken: Grenulaan, (hoek Klaassenstraat), Ter Neuzen. Beleefd aanbevelend. Voortdurend te bekomen RUIME KEUZE IN BEESTI AAL. Landbouwgereedschappen. 3 gemet Klaver te veide. Alle Landbouwgereedschappen, AI het Huisraad, pl.ra. 44 a. 56 c.a. Klavers te veide. J. v. d. SL00T. - Ter Neuzen. bij A. KOLFER, ONTVANGEN: Ph. A. KNIJFF, Wied- en Aanaardploegjes, Planet Jr. Handwiedmachines. AIG. BEGHEIJN, W ollen-, Chitsen- en Moltondekens fljterst concurreerende prijzen. Levering franco. TE ICLOOSTZEZR/Z-AJSTIDEI, noteert tot nader bericht: De Directeur F. J. R. DAMSTE. De Notaris P. Bregmans te Axel, zal ten verzoeke van Madame de Wed. F. W. VAN GOETHEM—MARANNES te Sas van Gent in het logement ,,de Zwaan" op het Markfplein aldaar, op Maandag den 30 April 1906, des namiddags ten 1 ure verkoopen aanhoorigheden en erf, te Sas van Gent, kadastraal aldaar bekend, in sectie C, nummer 146, groot 1 are 45 centiaren, bewoond door de verkoopster en te aan- vaarden 1 Juni 1906. Betaling koopsom 2 maanden. DAARNA aan voormeld huis de volgende als Canape, Buffet, Linnenkast, 16 StoeJen, Fauteuil, 3 ronde Tafels, waaronder een op voet, Naaimachine, Ledikant, Vulkachel, open Kachel met Kootbak, 4 Schilderijen, 2 Hanglampen, 3 staande Lampen, Mostaard- molen en eenig Landbouwgerief enz. enz De Notaris E. B. Humoleyn, te Honte nisse, zal ten verzoeke van de Erven van den heer J. F. DE WAAL te Hontenisse (Klever- hil), op des voormiddags 101/, uur, op de door hem bewoond geweest zijnde hofstede te Kleverhil, gemeente Hontenisse, in het openbaar verkoopen bestaande in: 6 Werkpaarden, als 1 blauwe 3jarige Ruin, bruine Ruin oud 5 jaar, bruine Merrie oud 3 jaar, bruine Merrie oud 13 jaar, bruine Merrie oud 14 jaar, bruine Ruin oud 2 jaar, en 2 Jaarlingpaarden. 8 Melkkoeien, 2 Kalf- vaarzen, 5 eenjarige Runders, 5 Stieren van 4 tot 16 maan den, waaronder 2 vette, 2 Kalvers, 1 Varken, 100 Hoenders en Hanen, 1 Karnhond. 3 Menwagens met ijzeren assen, zware Kar, Rijtuig op veereri, Beerkar, diverse Ploegen en Eggen, Kettingegge, Rolblok, Sleep, 4 Sleden. Snij- molen, Peemolen, Kruiwagen, Ladders, Rieken, Vorken, Mesthaken, Water- bak, Menreepen, Bascule met Gewichten, Graanmaat, 100 Graanzakken. Balen, Man- den, Wannen, Zeefden, 2 Kookfornuizen, Fornuispot. MELKGERIEF Karn met Ontroomer, 2 Roomtonnen, Karnmolen met Karn. Voopfs 3000 groene en 1000 droge Mutsaard, 1000 Kodden, Heinpalen, partij Fasseel, groote partij Hooi en Stroo. Tafels, Stoelen, Nachttafel, Kleerkast, Kabinet, Hoekkast, 2 Ledikanten, 3 Kachels, 2 pluimen Bedden met Ressorts, Schilderijen, Geleierd en Ongeleierd, Tapijter,, Vloer- kleeden. lferder 40 kilo Spek en hetgeen meer zal worden gepresenteerd. Koopen tot en met f 3,contaut. Orgeldraaiers en liedjeszangers worden niet toegelaten. staande te Axel, uabij Sluiskil, op besten stand. MineraaEwatermachine, Fles- schen en alles wat bij het vak behoort. Dadelijk te aanvaarden. Te bevragen bij P. E. BE EOS, aldaar. aan coneurreerenden prijs. De Notaris E. B. Bumoleyn te Honte nisse, zal ten verzoeke van Mej. de Weduwe en Erven TH. KU1JPERS Buijsrogge te Hontenisse, Hoek en Bosch, op de door haar bewoonde hotstede aldaar, op Woensdag 2 Mei 1906, des voormiddags te 10 uur, in het openbaar verkoopen bestaande in 8 WERKPAARDEN, als blauwe Merrie met veulen oud .14 jaar, blauwe Merrie met veulen oud 5 jaar, zwarte Merrie oud 10 jaar, dito oud 3 jaar, zeeme Ruin oud 9 jaar, bruine Merrie oud 4 jaar, 2 2jarige Paarden en 2 jaarlingen. 9 baatgevende Melkkoeien, 4 bekalfde Vaarzen, 7 ljarige Vaarzen, 7 Kalvers, 5 Loop- varkens. 70 Hoenders en Hanen. 4 Menwagens, Sjees, zware Kar, Hondekar met zadel, ijzeren en houten Ploegen, ondergrondsche Ploeg, Eggen, Kettingegge, 2 Rolblokken, Zaaimachine. Sleep, Sleden, Beerbak,'Zwingen 3n Aanschijuen, Snijmolen, Peenmolen, Windmolen, Geeselsteen, Slijpsteen, 2 Lad ders, 2 Trekkettingen, Vleeschblok, Graan maat, Zakken, Zeefden, Schoppen, Rieken, Vorken, Mesthaken, Mestplanken, groote partij Hooi en Stroo. 1000, Mutsaard, partij Fasseel, 400 Kodden. MELKGERIEF Karn, 9 Melkbussen, Emmers, enz. Onmiddellijk daarna: De Notaris E. B. Bumoleyn te Honte- nisse, zal ten verzoeke van de Erven Wed. P. AN DAMME te Ossenisse (Burgpolder), op Vrijdag 4 Mei 1906, des voorm. ID/j uur, in het openbaar verkoopen 1 Merriepaard oud 12 jaar met Veulen, 1 Dito oud 3 jaar, 1 Dito oud 2 jaar en een Jaarlingpaard. 4 Melkkoeien, 1 kalfdragende Vaars, Rund. 1 Varken dik van Biggen, 3 Loopvarkens, 30 Kip- pen en Hanen, 3 Kalkoenen. Karngerief, partij Stroo, Hooi, Beeten, Aardappelen, de Mest, enz. enz. eene partij Spek en Vet. Orgeldraaiers en Liedjeszangers worden niet toegelaten. u- Neemt in acht dat de tijd gekomen is om u te voorzien van bet bevpuchtend Poedep voor het aanvaarden van koeien en paarden van HENDRIK VAN AKEN, Apotheker, Selzaete. Altijd verzekerden uitslag. Verkrijgbaar bij al mijne bekende depots. ONTVANGE IV: Een mooie sopteeping Minzaam aanbevelend. Binnen 14 dagen grondige kennis van het borduren op de Pfaff Naaimachine. ('lootste verscbeidenheid van moderne pa- tponen en zijde, in alle kleuren voorradig. Handel in Naaimachines, Axel. de nieuw te modellen en verschillende andere goede merken, vanaf 50 60 en hooger, Simplex Kettingwielen vanaf/80 -/95 en hooger. Simplex Betting loos kf 155. zeer goede constructie en lichte werking. Ook op termijnbetaling. Aanbevelend, Rijwielhandel en Naaimachines, Zaamslag. voor onder Zaaimachines te plaatsen. Aanbevelend, Landbonwwerktuigen, Sluiskil. TER NEUZEN. GROOTE SORTEERING Wollen-, ICapok-. Zeegras- en Stroomatrassen. Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door S. VAN REES en R. SCHEFLE Hzn. 5? VAN van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 8