Openlare Verkooping Openbare Verkooping. BEESTIAAL, Eenige lanufacturen in soon. Openbare Verkooping. BEESTIAAL, als Hoofdelijken Omslag, w Galanterien. - Huishoudelijke Artikelen. De Goe&koope Winkel, Ter Heusen. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. iapilii Lain MSLK3SR2EDSCHAP HUISRA AD: Een ZAAIMACHINE. TOTALEUITVERKOOP, Openbare Verkooping. o O H. VERHOEVEN. BEESTIAAL: Openbare Verkooping m o m Ter Neuzen Firma P. J. VAN DE SANDE. MEUBILAIRE- en andere GOEDEREN, A. J. v, d. SLOOT, VIooswijkstr. 63. van 12-1 voor het publiek binnen zijn dienstkring zal te spreken zijn voor hel geven van inlichtingen betreffende de Gezondheids- en Woning- wetten en voor het in ontvangst nemen van klachten, de toepassing dier wetten Woensdag 9 Mei 1906, LANDBOUWGEREEDSCHAP. LANDBOUWGEREEDSCHAP Melkgereedschap, enz. VERKRIJGBAAR: het Kohier A Ruimst gesortesrd en voordeeligst adres voor H.H. Winkeliers en Kooplieden. Ongelooflijk groote en uitgebreide sorfeering. - H.H. Winkeliers bezoek onze magazijnen, prijzen en condition zeer billijk. wegeiis vertrek naar Transvaal, Dinsdag 15 Mei 1906, Landbouwgereedschappen. AAN SP0TPKIJZEN. 13 PAARDEN, 22 stuks HOORNVEE, Rijtuigen en Paardentuig: LANDBOUWGEREEDSCHAP: HUISRAAD: De Secretaris der Gezondheidscommissie, zetel NEUZEN^maakt 'bekend, dat hij iederen Maandag- en D onder dagnamiddag betreffende. De Secretaris voornoemd, JAC. VAN DE REE, Ter Neuzen, April 1906. Nieuwstraat 10. te ZAAMSLACi. Notaris Van der Moer, zalopDinsdag I Mei 1906, des namiddags te half een, ten verzoeke van den heer JACOB SCHEELE Janszoon, te Zaamslag, op de door hem bewoonde hcfstede in den Kleine Huissenspolder, in het openbaar verkoopen /W- 2 Werkpaarden, 1 tweejarig Paard, 1 een- jarig Paard, 1 Veulen, 3 Koeien, 2 dikke Vaarzen, 1 Hokkeling, 1 Varken,2 Kalveren, 30 Hoenders en Hanen. 2 Menwagens, met ijzeren assen, 1 Treemkar met dito as, 1 Sjees, 1 ijzeien Ploeg, 3 houten en 2 ijzeren Eggen, 1 Slede, 1 Rolblok, 1 Molbord, 1 Windmolen, 1 Snijmolen, 1 Snijbak, 1 Geesselsteen met Paard, Teeltuin, Waschmaehine, Waterbak, Mest in den Mestput, Earn en Tonnen, Zeeften, Zakken, Balen, Touwwerk, 2 Ladders, Rieken, Vorken, Mesthaken en wat verder aanwezig zal zijn. Koopen tot en met f 3,contant. On' ekenden zullen zich van een bekenden borg moeten voorzieu, of contant betalen. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal met tusschenkomst van den heer De Vrieze Deurwaarder te (Japrijcke, ten verzoeke van de Erven van Mej. de Wed. dhr. EUG. VER- HELST, aan de brie Schouwen te Axel, op des voorraiddags 10 UPe, verkoopen 15 PAARDEN, als 1 blauwe L. Merrie met Veulen o«d 6 jaar, il zeeme Merrie met Veulen oud 6 jaar, 1 bruine Merrie met Veulen oud 7 jaar, 1 vosse Merrie dik of met Veulen oud 9 jaar, 1 bruine Merrie met Veulen oud 8 jaar, 1 bruine Merrie oud 4 jaar, 1 bruine Ruin oud 11 jaar, 1 bruine Ruin oud 10 jaar, 1 vosse Merrie oud 8 jaar, 1 zwarte Ruin oud 2 jaar, 1 bruine Merne oud 2 jaar, 1 zwarte Ruin oud 1 jaar, 1 zeeme Rui# oud 1 jaar, I vosse Ruin oud 1 jaar en 1 bruine Merrie oud 1 jaar. HOORNVEE, 22 stuks, als 7 baatgevende of kalfdragende Koeien, 2 bekalfde Vaarzen, 4 tweejarige Runders, 3 eenjarige Runders, 2 Springstieren en 4 Kalveren. VARKENS 2 Zeu.en dik van Biggen 1 Zeug met Biggen en 6 Loopvarkens. PLUIMGEDIERTE, enz. 120 Hoenders en Hanen en 2 Karnhonden. RIJTUIGEN en PAARDENTUIG Tibury met Getuig, Phaeton, Zadel, Stijg- beugels, Gareeien en verder Getuig. 5 Menwagens met ijzeren Assen en Rongen en toebe- hooren, Stortekar, Beerbak, 3 houten WaalschePloegen, 3 kleine Zeeuwsche Ploegen, 4 ijzeren Ploe- gen, Kettingegge, 20 Eggen in soorten, waaronder met houten en ijzeren Tanden, Zwingen, 4 Sleden, 2 Rolblokken, 2 Mol- borden met Kettingen Schoefel, 2 Zeefde- molens, Geeselsteen met raam, Bascule, Snijmolen, Haverkist, 2 Kniebakken, Snij- paard, Slijpsteen, 4 korte en lange Ladders, Graanmaat, Graanschoppen, Rieken, Vorken en Mesthaken. Y00RTS Eene partij Timmerhout, Mutsaard en ander groen en droog Brandhout, eene partij Rogge-, Tarwe- en Haverstroo en de Mest in den mestput en b.etgeen meer zal worden gepresenteerd. Op de hofstede bestaat geen gelegenheid tot afspanning. Geenerlei muziek of gezang wordt op de hofstede toegelaten. Koopen tot en met f 3, kontaxit. llet everige op tjjd van betaling onder borgtocht desgevorderd. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Wed. J. DIERICKVAN HOIJE, ten haren woonhuize, te Westdorpe op Dondderdag en 17 Mei 1906, des namid dags ten 1 nee, verkoopen V00RTS EACH ELS, TAFELS, STOELEN en eenig HOUTWERK, verdeeld in koopen. Koopen tot en met /3, kontant. Het overige op 3 maanden krediet, onder borgtocht desgevorderd. De Notaris P. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke vaii den heer ADRIAAN SCHEELE Janszoon, op de door hem nog bewoonde hof stede in den Oud-Zevenaarpolder, gemeente Ter Neuzen, langs het kanaal Ter Neuzen Sluiskil, op Donderdag 10 Mei 1906, des voor- middags 10 ure, verkoopen 14 PAARDEN: Zwarte Merrie ISpsjrM met Veulen, zwarte Ruin, vosse Merrie, vosse Ruin, bruine Merrie dik van Veulen, bruine Merrie dik van Veulen, vosse Merrie dik van Veulen, bruine Ruin (looppaard), bruine Ruin, vosse Ruin, 2 tweejarige Merries en 2 eenjarige. HOORNVEE9 Melkkoeieu, 5 twee jarige Vaarzen, 7 eenjarige dito, 1 Os, oud 1 jaar, 6 Kalveren en 1 tweejarige Springstier (Holl. ras). VARKENS: S.Varkens, gekruist En- gelseh ras, waaronder 2 met of dik van biggen. PLUIMGEDIERTE, enz. 140 Hoenders en Hanen en 7 Eenden. 1 Jachthond met Ketting. 5 Menwagens met toebe- hooren, alien met ijzeren Assen, 2 Stortekarren, 1 Tilbury met Getuig, 6 ijzeren Capponploegen, 2 Zeeuwsche Ploe gen, 2 Waalsche Ploegen en 1 Aardappel- ploeg, 3 vijfbalks-, 3 vierbalks-, 1 ijzeren vijfbalks- en 2 kleine vijfbalks-Eggen, 2 Rolblokken, 2 Slepers, 4 Sleden, Krui- wagen, Molbord met Ketting, Lichter, Zaaimachine (Duitsch), Maaimachine, merk /Albion", 3 Windmolens, 5 Graanzeeften, Geeselsteen met Paard, Snijmolen, 2 Peeen- molens, 2 Bascules met Gewichten, Graan maat, 2 Zeisen met Stokken, Schoppen, Rieken, Vorken, Mesthaken, Waterbak, Ladders, Zaadzeil met toebehooren, eenig Touwwerk en eenig Paardentuig. 2 Kaarnmachines, Melkontroomer, Kaarn- ton, 4 Roomtonnen, 2 Botervaten, Yleesch- kuip, Worstmachine, 2 Snikken en eenige HUISHOUDELIJKE GOEDEREN. VOORTS Ongeveer 1000 drooge en groene wilgen Mutsaard, Kliefhout, Staken en Bandroeden en wat verder te koop zal worden aangeboden. Op de hofstede bestaat geene gelegenheid tot afspanning. Geenerlei muziek of gezang wordt op de hofstede toegelaten. Koopen tot en met/3, - kontant. Het overige op tijd van betaling onder borgtocht desgevorderd. van den voor* 1906. J-l Aanbevelend, P p ij s 15 cent. Deurwaarder Huineman te Ter Neuzen, zal in het openbaar verkoopen op Zaterdag den 28 April 1906, des namiddags ten 2 ure te Zaamslag, op het dorp in de Henriemensstraat A 141, aan het huis bewoond door Mejuffrouw Lugtenbuug. Eene trroote partij als: KASTEN, TAFELS, STOELEN, KACHELS, SPIEGEL, LAMPEN, KLOK- KEN, BEDDEN en toebehKINDER- WAGEN, WASCHKUIP. KEUKENGE- RIEF, GLAS-, BLIK-, IJZER-, GE- LEIERD- en AARDEWERK, enz. Koopen tot en met /3, kontant, het overige op 3 maanden onder borgtocht desge vorderd. De Notarissen Dumoleyn te Hontenisse en Vermeulen te Moerbeke, zullen ten verzoeke van Mej. de weduwe en Erven van den heer D. FR. DIELEMAN De Mooe te Axel, (Drie Schouwen), op de door haar bewoonde hofstede, op des vdormiddags 10 uur, verkoopen i bestaande uit 9 werkpaarden, waaronder 2 met veulen, 2 tiveejarige paarden, en verder jaarlingen. 5 Melkkoeien, 3 Kalfvaarzen, 3 ander- halfjarige Runderen, 4 eenjarige Runderen, 3 eenjarige Stiereu, Springstier en 2 Kal veren. Zeug met Biggen en 1 dik van Biggen, vet Varken wegende 200 kilo, 3 Loopvarkens, 30 hoenderen en hanen. 6 Menwagens zoo goed als nieuw, 1 Stortekar, groote en kleine Tilbury, 4 ijzeren SfiSSjg Ploegen, 2 Wale en 1 houten Ploeg, 1 Aardappelploeg, 1 onder- aardsche Ploeg, diverse ijzeren en houten Eggen, 1 Rolslede, 3 Sleden 2 Rolblokken, 3 Slepen, 1 Molbord, 2 Lamoenen, Beer bak met pomp, Windmolen, 2 Geeselsteenen, 3 Ladders, 1 Stroosnijmolen, Peeenmolen, Mengelbak, Meelkisten, Kuipeu, Ernmers, Manden, Rieken, Vorken. Mesthaken, Graan schoppen, Zeisen, Zeefden, Bascule met gewichten, Zakken, Balen, Zeilen, Zadel, Menrepen, Paardentuig Schaafbank, Tim- mermansgereedschappen, Slijpsteen, Teel tuin, Fornuis. Karn, Melkkuipen en Emmers. a Kasten, Tafels, Stoelen, Kachel, nieuwe Vul- kachel, Banken, drie op glas geschilderde Schil- derijen (antiek) en Herberggerief. Groote partij Stroo, 1200 droge Mutsaard en eenig droog Timmermanshout. Koopen tot en met 3f— contant. Het overige op tijd van betaling onder borg tocht desgevorderd. wegens verhuizing, De Notarissen Dumoleyn te Honte nisse en Vermeulen te Moerbeke, zullen ten verzoeke van de Weezen BURM, op Donderdag 3 Mei 1906, des voormiddags l)l\% uur, op de door hen alsnog bewoonde hofstede onder de gemeente Axel, in den polder Beoosteiibleij Bewesten, in het openbaar verkoopen als: 11 Werkpaarden, waaronder 1 bruine Merrie met Veulen, oud 7 jaar, 1 dito dik van veulen, oud 7 jaar, 1 dito dik of met Veulen, oud 9 jaar, 1 zwarte Merrie dik of met Veulen, oud 14 jaar, 1 bruine Merrie, oud 3 jaar, 2 vosse Merrien, oud 4 jaar, 1 bruine Merrie dik van Veulen, oud 7 jaar, 1 zwarte Merrie, oud 14 jaar, 1 bruine Merrie, oud 23 jaar, 2 Merrien, oud 2 jaar, verder 2 jaarling Paarden. De ouderdom der Paarden wordt gewaarborgd als2 baatgevende Melkkoeien, 1 kalfdra gende Koe en 6 kalfdragende Vaarzen, 7 2jarige vette Runders, 5 ljarige Runders en een Kalf. 1 vet Varken, 2 goedgedresseerde Schaap- honden, 140 Hoenders en Hanen. 1 gesloten 4wielig Rijtuig (braeck-omnibus) voor een of 2 Paarden, 1 Dogear (tilbury) Harnassuur met wit en een met koper ge- monteerd, Gareeien, Borsttuig, Paardennet- ten, Zadel, Stijgbeugels enz. 6 Menwagens, 1 zware Kar op veeren, Driewielskar, Kruiwagen, diverse ijzeren en houten Ploegen, ijzeren en honten Eeg- den, Kettingegge, Aardappelploeg, Slepers, Sleden, Molbord met ketting, 2 Rolblokken, Beerbak, Geeselsteen, Stampbak, Bascule en Balans met Gewichten, Wagenlichter, Dorschmachine, Graanmaalder, Stroomolen, Manege, Grasmaaier, Melkontroomer, bei- den onder garantie, 4 Hapdwiedmachientjes, 1 Zaaimachine, Beetenmolen, Zeefdenmolen, Slijpsteen, Pepermolen. KARN- en MELKGEREEDSCHAP 1 Karn met staf, 2 Ronkuipen met stoel, Teeltuin Emmers, Boterbakken, Melkzeeft, Melk- teelen. VERDER Kiekenshok, Voederren, 5 groote en kleine Ladders, Graanmaat, Zakken, Zeef den, Voederbakken, Mengelkist, Voederfor- nuis, groote ijzeren Pot, Tonnen, Manden, Zwingen, Aanschijnen, Schoppen, Vorken, Timmerhout, Schaafbank met toebehooren, Sergeant, Zagen, Boren, Schaven, Beitels, Koevoet,Distels, Aftuinhamers, andere Ha- mers, Traweelen met Kalkbakken en Bor den, Bijlen, Dekkerspaarden met getuig, Haagseharen. BRANDHOUT, Mest in de bochten, groote partij Tarwe-, Gerste- en Haverstroo. Partij Pindraad, Aftuinpalen, Sparrekodden, Spade, Rieken en Mesthaken, enz. enz. Schrijfbureau, Ledikanten, Tafels, Stoelen, Kachels, koperen Ketels, Lantaarns, ijzeren- en andere Potten, Lamp, Geleierd- en onge- leierd Aardewerk, Likeurkeldertje, Vleesch- kuip, Vleeschblok, Hakbak, Baktrog en Tafel en betgeen meer zal worden gepresen teerd. Koopen tot en met 3,contant. Het overige op tijd van betaling onder borg tocht desgevorderd. Paarden en vee worden het laatst verkocht, ora een uur.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 7