Eietsclub „Vooruit" Hotel Rotterdam. Zangcursus. G. VERIiINDE Az. Ylooswijkstraat 27. - TER NEUZEN. Ontvangen een groote sorteering Geschilderde en Gepolitoerde MEUBELEN, zooals Kattnetten, Secretaires, Linnenkasten, Kruisvoet-, Kolom-, Thee- enPenanttafels. Advertentien. B@kendmaking. Hoe ver is het hier vandaan Telegrafische berichten. zal geen pfaats hebben, Verkooping van Mosselzaad. Algemeene vergadering ENGELSCH. FRANSCH. Aug. Eeckhout, Muziekleeraar. Groote voorraadSchilderijen, Lijsten, bekleede Stoelen en Riot- en Stroomatstoelen. Amerikaansche Huistrapjes enz. Aanbevelend. lpngte werd in den grond gemetseld en de klok hangt 40 M. onder den begannen grond. Mag men de kerkgangers gelooven, dan klinkt bet gelui der klok veel plechtiger nu het nit de aarde komt dan wanneer het hoog in de laeht weer- klinkt. Herstellingen aan den toren zullen er veel minder zijn en een unrwerk is onnoodig. De Gazette tan Gent meldt in een bericht over de overstroomde streken bij Moerzeke dat, in afwachting van de drooglegging, de bnitenlieden visschers zijn geworden. In de overstroomde pol ders meet de palingvangst groot zijn. In de stad Bonn is een bieroorlog uitgebro- ken. Men mag een Duit«cher zoo miu aan zijn bier kumen, als een bond aan z^jn eten. Dat bad- den de vereenigde Bonnsche bierhnishouders moe- ten bedenken voor zij, op grond van de nog niet eens wet geworden verbooging van de bierbelasting met een beelen pfenning den liter, bun bierprijzen met 25 pet opsloegen. De waarden die niet naeedoen, hebben nu elkenavond stampvolle zalen terwijl de prijsopjagers zelfs hun oudste en trouwste stamgasten verliezen. Bonn geuiet nu de, in Duitschland, treurige faara van het duurste bier te hebben. Het ergste is dat men, volgens de Koln. Ztg, //in academische kringen" vreest dat deze slechte vermaardheid aan bet bezoek van de hoogeschool in het volgende half jaar ernstige afbreuk zal dorn. Men sahrijft uit Antwerpen De verslagenheid hier over de ramp met het schoolschip de jComte de Smet de Naeyer" is groot, en ook voor de toekomst, zal deze gebeurtenis versterkende gevolgen hebben. Immers is het zeer waarschjjnlijk dat deze wreed mislukte poging om een nalionaal schip te creeren, dat als't ware de voorlooper van eei Belgische vloot zijn moest, voorshands ten minste door geen nieuwe zal kun- nen gevolgd worden. 't Is, voor wie onzen eigen- lijk maar weinig naar de zee gedrongen landaard kent, zoo goed als uitgemaakt, dat weinige ouders er nog zullen toe over te halen zjjn hun jengens aan de nukken van ons al te weinig vertrouwde zilte element over te leveren. Een officieele mededeeling van de reeders van 'l schip bevestigt de reeds bekende ongelukstele- grammen, maar voegt erbij, dat, ondauks de be- kendmakiog van deze scbipbreuk en van het ge- tal der geredde drenkelingen, de hoop niet uitge- sloten bljjft, dat de door de Dunkerque niet opgenomenen, door andere schepen kunneu jopge- pikt" en gered zijn. Het telegram uit Dover, waarbij het verdrinken van commandant Fourcault en van 33 andere op- varendeu gemeld wordt, is hier ook laat Maandag- avond bekend geworden. Nog later kwam het volgende bericht toe uit dezelfde bron g De Doversche sleepboot Granville heeft de Dunkerque, die naar Hamburg vaart, geaccosteerd. De Belgen zeggen, dat zij zonder geschreven bevel van huu regeeriug niet mogen aanlanden." De beer Fredegand Cogels, gouvemeur der pro- vincie, president van den beheerraad van't school ed ip, heeft aan een confrater verklaard, dat hij niet wauhoopte een telegram ergens van de Spaan- sche kust of zelfs van Afrika te ontvangen, waarbij reddiig van drenkelingen zou gemeld worden. De zes reddingsbooten aan boord waren, wordt verder verzekerd, ruim voldoende om bij voorkomende ramp heel de bemanning te bergen. Uit de laatste berichten blijkt, dat de Belgische consul te Dover er op aaDgedrongen had, dat de Dunkerque de geredde bemanning te Dover zou afzelten. De sleeper Granville is echter zonder bevestigend antwoord teruggekomen vauwege de Dunkerque, wier lading voor Hamburg bestemd is. Daar de wind zeer ongunstig is, mag men de aankomst te Hamburg niet vdor twee dagen tege- moet zien. De angst, door dit wachten nog verscherpt, wordt er voor de talrijke getroffen verwanten nog te nij- pender door. De Italiaansche bark Lucia heeft een der red- dingsloepen van de Compte de Smet de Naeyer aangebracht. De sloep is onbeschadigd, maar stond vol water. Daar echter de waterdichte schotten openstonden, meent men dat er niemand in de sloep is geweest toen deze het schip heeft ver- laten. Daar deze sloep reeds Woensdag door de Lucia gevonden is, zal deze meening wel juist zijn en heeft men hier waarschijnlijk te maken met een boot, die voor ide schipbreuk was weg- geslagen. In de Belgische Kamer is over de ramp nog al wat te doen geweest. Na eenige gevoelvolle woorden van Minister Francotte voerde de voor- zitter der Kamer het woord om zijn leedwezen nit te spreken, en de afgevaardige Segers sprak, namens de Antwerpenaars, in denzelfden geest. Toen stond echter Vandervelde op, en zeide (volgens het verslag in het Hbl. v. Antw Wij deelen zekerlijk alien de gevoelens van leedwezen, uilgedrukt door den heer Miuister, en ik meen dat zijne verklaringen in het land eene des te grootere opschudding zullen verwekken, daar de ramp niet geheel en al onvoorzien was (P P) Maar ik werd onaangenaam getroffen door't on- bepaalde der ministerieele verklaringen. Het gouvernement geeft hoop. Weet het dan meer dan het gezegd heeft Waarorn heeft het gouvernement geen snel- varende paketboot afgezonden op de Dunkerqae om zich in te lichten De afgevaardigde Buyl sluit zich ook aan bij de uitgedrukte gevoelens, maar maakt alle voor- behoad betreffende de oorzaken van de ramp. Ook zal hij desaangaaBde de regeeringinterpelleeren, wanneer wij nader zullen ingelic^t zijn. Ik moet ook herinneren dat ik en de heer Van Damme de meeste moeite ondervonden vroeger om eene gunstbeurt te bekomen voor ouze ondervraging v66rdat het schoolschip vertrok ik moet ook herinneren dat bij de eerste afvaarteenofficiervan het Belgische leger, mijn vriend Ingenbleck, mij zegde fVaarwel Gij zult mij niet meer weerzien (Beweging.) Van der Velde. Antwoordt de heer Minister mij niemendal Waarom heeft hij geen boot uitgezonden om het schip op te zoeken Terwagoe. Ik verzoek de regeering een volledig dossier van heel die zaak samen te stellen en dit aan de Kamer mede te deelen. Janson vraagt dat er daukbetuigingen zouden gestuurd worden worden aan de bemanning der Dunkerque. Minister Francotte antwoordde De regeering zal niet nalaten haren vurigen dank te sturen aan den bevel voerder der bark Dunkerque, en zal niets verwaarloozen om de families uit den angst te helpen. Maar de regeering kon geen boot uit- zenden om de Dunkerque op te zoeken. Hoe zou zjj dat gedaan hebben, vermits zij niet wist waar dat schip was. Overigens zoodra het in 't zicht was te Dover, verliet de stoomer Granville die haven met den consul van Belgie aan boord en is de Dunkerque genaderd. Door dien ambtenaar heb ik de in- lichtingen bekomen, die ik zooeven aan de Kamer mededeelde. Ik weet niet waarom de Dunkerque de schip- breukelingen niet te Dover heeft kunnen aan wal brengen. Naar het schijnt verzetten de gewoonten der zee er zich tegen en deze hebben ten doel aan de redders de premien te verzekeren, waarop zij recht hebben. Een onlangs voorgekomen geval te Goes is vrij belangrjjk. Daar het zoo dicht in de buurt gebeurd is, aehten wij het van belang te publiceeren. Hier is het Mejaffrouw C. den Boer, Mathewes Smallegangs- buurt B 219 te Goes, meldt ons: Na het groote sncces dat ik bekomen heb met Foster's Rugpijn Nieren Pillen ken ik niet nalaten U mijn harte- Ijjken dank te betuigen voor dit heilzaam genees- middel. De laatste tien maanden was ik geen oogenblik zonder vlijmende pijn in de lendenen en in den rug, dit was zeer onaangenaam daar mijn geheele huishouden er onder te lijden had en de geringste bezigheid mij veel moeite en last veroorzaakte, vooral bij het bukken was de pjjn bijzonder hevig. Ik werd ook gekweld door duize- lingen de hoofdpijn, ik begon mij ongerust te maken dat mijne ziekte daar ik de eigenlijke oorzaak niet wist zich verder zou uitOreiden. Toen ik toevallig hoorde vertellen dat Foster's Rugpijn Nieren Pillen hiervoor het aangewezen middel was, liet ik dadelijk een doosje komen. Hoe zal ik U mijn vrengde beschrijven toen ik reeds na het gebrnik van deze eene doos een buitengewone verlichting bekwam en de pijn zoo goed als geheel vordwenen was. Ik zal thaus nog een doosje innemen en vertrouw dat ik dan vol- komen hersteld ben. Ik ondergeteekeude verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. Een welbekend geneesheer verklaarde dat de ziekte der nieren de ergste is aller ziekten, met uitzondering vsn tuberculose. De reden hiervan is dat men meestal geen notitie neemt van ver- schijnselen der nierziekte of dat deze verschijnse- len verward worden met andere ziekten, terwyl de nierziekte zich meer en meer uitbreid en zich onopgemerkt complicaties voordoen, totdat zij zich diep in het gestel geworteld heeft. Let dus op de eerste verschijnselen van pijn in de zij, neem Uw maatregelen nog heden, want morgen is het mis- schien te laat. Verzeker U dat men U de echte Foster's Rugpijn Nieren Pillen geeft, dezelfde die mejuffrouw Den Boer gehad heeft. Wij waarschuwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James Foster voorkomt. Zij zijn te Ter Neuzen ver- krijgbaar bij den heer A. van OverbeekeLeunis, Westkolkstraat. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel k 1.75 voor £en of f 10 voor zes doozen. Middelburg, 27 April. De commissaris der Koninging de heer Mr. Roest, die met 1 Mei e. k. ontslag uit zijn ambt verkreeg, nam beden afscheid van alle ambtenaren en bedienden ter provinciale griffie. Ieder hunner werd af- zonderlijk ontvangen en toegesproken. Z K h: T IJ DINOKN. Van 25 tot en met 26 April. s Van 25 tot en met 26 April werden langs de Oostsluizen alhier 31 binnenvaartuigen op- en 20 afgeschutdoor de Westsl. 2 op-en 4 afgeschut. Positie der stoomschepen. Ondertrouwd HENRI J. M. BOELAARS ANNA P. J. M. ROTTIER. Jf"* 24 April 1906. St. Jansteen' r Huwelijksvoltrekking 15 Mei e. k. Geen Receptie. Heden overleed te Gentbrugge na een langdurig lijden onze geliefde Broeder, Schoonbroeder, Oom en Oudoom in den ouderdom van 62 jaren de Heer AUGUST WAUTERS, in leven beurstschipper van Ter Neuzen op Gent. Uit aller naam, JULES DE ME1JER, Selzaete, 26 April 1906. Eenige kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belang- stelling ondervonden bij ons 25jarig huwelijk betuigen wij ook namens de kinderen onzen hartelijken dank. J. VAN DER BENT. S. J. VAN DER BENTSchehle. Ter Neuzen, 28 April 1906. Voor de vele bewijzen van deel- 4|<W®!f neming gedurende de ziekte en het overlijden van mijn vader, zoo van hier als elders ondervonden, betnigt ondergeteekende zijn hartelijken dank. H. DE REGT. Ter Neuzen, 27 April 1906. Bij ons vertrek naar Noord- jBMg' Amerika roepen wij alle vrienden, bekenden en familie een hartelijk vaarwel toe. K. VERKOUTEREN en Familie. Wed. KAMER1K. Rotterdam, 28 April 1906. Alle R. K. kiezers van Ter Neuzen en zij (jongelingen die den leeftijd van twintig of meer jaren hebben bereikt) nog geen kiezer zijnde en bereid mede te werken tot bet hervormen der alhier bestaande R. K. kiesvereeniging onderafdeeling der Centrale R. K. kiesvereeniging van Hulst, worden ter ver- gadering uitgenoodigd op Zondag a.s. 29 April te 6 ure, ten buize van den heer H. v. d. Velde. Het Bestuiir der R. K. kiesvereeniging, Onderaf. Hulst. De aangekondigde Openbare Verkooping van het WOOXHUISc. a in de Nieuwstraat (l)ewoond geweest door wijlen Madame CORTVRIENDT- Bonte) aangezien het perceel uit de hand is verkocht. ¥AB3 DER MOER, Notaris. De Ontvanger der Pegistratie te Zaandam maakt bekend dat bij de verkooping, door hem te IJmuiden te houden op 2 Mei 1906, de koopers niet behoeven te betalen de kosten van afsteken ad 0,60 per ton. l|6§jj8S^ Bij deze maakt ondergeteekende het geachte publiek van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat hij zijn Cafe-Restau rant met ,/vergunning" heeft overgedaan aan mej. A. A. van dkk Straate, tevens onder dankzegging voor het genoten vertrouwen en beveelt zijn opvolgster ten zeerste aan. Met achting, Uw dw. dnr., L. J. SCHOUTLN. Naar aanleiding van bovenstaande maakt ondergeteekende het geachte publiek van Ter Neuzen en omstreken bekend, dat zjj het Cafe-Restaurant met //vergunning" van den heer L. J. Schoutkn heeft overgenomen en beveelt zich ten zeerste aan, hopende h«tzelfde vertrouwen als mijn voorganger te mogen genieten. Onder aanbeveveling, Uw dw. dienares, A. A VAN DER STRAATE. Ter Neuzen, 27 April 1906, op Dinsdag I Mei a. s., des avonds 7 uur, bij A. Goethals te Driewegen. BPF" Opkomst gewenscht. Zaterdag 5 Mei zal eene OPENBARE PROEFLES gehouden worden in Engelsch en Fransch door de heeren ARTHUR E. WINSCOM en J. A. VUILLAUME. Aanvang 8 uur. Entree f0,25. Kaarten te bekomen aan genoemd Hotel. Bij genoegzame deelname zal door onderge teekende een zangcursus worden geopend. De lessen worden gegeven des Zaierdags van 91/2 tot 111/2 uurop de bovenzaal van het //Hotel des P a y s-B a s." Aanmelding op Donderdag a. s>, van 51/2 tot 7 uur, aan bovengenoemd Hotel. Billijke prijs. Degelijk onderwijs. Aanbevelend, Leeftijd van 7 tot 18 jaar. 3 VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading Voor Ter IVeuzen: 25 Eng. s.s. Cricside 1450 Goole kolen I)nits 8 s. Magd Fischer 1784 Middlesbro ijzer Eng. s.s. Hailing 2190 Londen stukg. an Ter Wenzen 25 Eng. s s. Ann Webster 2241 Londen stukg. 26 Eng.3in.sch_ G C. Gradwell 413 idem pho*ph. Voor C«eut 25 Eng. s.s. Fidra 8446 Arendal idem Kll83 8 3 Gen Zimmerman 4397 Riga hout vl 26 Dcen s.s. Uranienborg 5591 idem idem Deen sch L. it) dun 412 Christiania ijs Eng. s.s. Sea tiull 2762 Londen stukg. idem Ronan 3390 Leith idem idem Tr ro 3366 Hull idem Van dreilt 8* 25 Duits. 8.8. Diana 3423 Methil ledig idem Bidgen 3459 Bremen idem Eng. sch. Caledonia 482 Lo den cement Eng. s.s. Sea Hound 308 idem stukg. idem Altona 1909 Goole idem 8 8. HENRY in lossing te Yarrow. 8.8. GUIDO vertrok 23 dezer van San Juan naar R ^tterdam. s.s. H ARALD vertrekt heden van Algiers naar Middlesbrongh on Tees. i.a. JENNY vertrekt heden van Windau naar Ter Nenzen. i.s. RICHARD vertrok 22 dezer van Hornillo naar Middles brongh on Tees. EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 6