Ter Neuzensche Courant. Zaterdag 28 April 1906. 46" Jaargang. No. 4833. TWBBDB BLAB. Buitenland. Rinnenland. (iemengde berichten. Belgie. De Servische konings- moordenaars. De Russische Grondwet. Koningin en Prins zullen op 2 Mei om 12 uur aan het Centraalstation te Amsterdam aan- komen. DoBderdag wordt een bezoek gebracht aan ^Arti et Amicitiae". Zaterdag aan het Diaco* nieweeshnis in de Tesselschadestraatdes avonds in den Stadsschouwburg galavoorstelling. Zondag morgen wunen Koningin en Prins den dienst in de Nieuwe kerk bij's middags het bezoek aan fArtis.'. Maandagmorgen wordt de Rijkspost- spaarbank bezocht en 's middags in den Stad<- schouwburg matinee ten voordeele der slachtoffe's van den wateisnood in Zeeland. EERSTE K A K1 E R. Vergadering van Donderdag. De minister van Buiterlandsche Zaken sloot zich namens de Regeering aan bij de woorden van deelneming, door den voorzitter Donderdsgavond gesproken over de rampen, die Italic en Amerika hebben getroffer,. D" Regeering had reeds haar deelneming te Rome eD Washington betoigd, maa- dp Minister zou gaarne aan het verzoek der Kamer voldoen om aan de regerringen ook mede te deelen hoe diepen itfdruk de verschrikkelijke gebeurtenis- sen op het Nederlandsche volk hebben g°maakt. Aan de orde was daarna het wetsontwerp tot heffing van de Paardenbelasting in Noord-Brabant In den loop van het debat diende de heer Godin de Beaufort met den heer Van der Does de Willebois een motie in, waarbij de Regeering wordt uitgenoodigd het daarheen te leiden dat ook in de toekomst de moeilijkheid voor Brabant en andere provincies blijft bestaan, om tot instand- houding en uitbreiding van een net van tolvrije wegen de rechtstreeks belanghebbeuden door speciale. belasting te doen bijdragen. De heer Van Houten verdedigda de motie. De Minister van Binnenlandsche Zaken achtte haar onnoodig. Zjj wil een mogelijkheid openen tot heffing van bijzopdere belastingen maar die mogelijkheid bestaat reeds. De heer Van Houten verdedigde nader de motie. Zij werd aangenomen met 2® fegen 8 stemmen evenals daarna het wetsontwerp zonder stemming. Aangenomen werden daarna een aantal kleinere wetsontwerpen waaronder dat tot aanvulling van de Landweerwet(schadevergoeding aan kostwinners); dat tot onteigeDiug van het hoofdpostkantoor te '8 Gravenhage dat tot wettelijke voorziening naar aanleiding van de instelling van bet ministerie van Laadbouw dat tot wijziging van art. 4 der Arbeidswet en dat tot verhooging eener waterstats- begrooting (afbraak van de Velserbrug). De zitting is verdaagd tot nadere bijeeuroeping. - Blijkens het eindverslag der Eerste Kamer werd er door verschillende leden op gewezen dat aangezien het standpunt door de regeering inge- nomen terecht op den voorgrond stelt, dat de voorgestelde vergoedingen slechts strekken mogen om te voorkomen, ^dat het gezin of de betrek- kingen van den dienstplichtige tot gebrek of armlastigheid zouden vervallen", een voorziening als door den Minister voorgesteld, voor herbaliugs- oefeningen van enkele dagen hun slechts bij uitzondering noodzakelijk voorkoml. Zij verwachten daarom dat de regeering een zeer spaarzaam ge- bruik van de nieuwe bepaling zal maken. Voor het geval echter, dat de landweei in werkelijken dienst mocht worden opgeroepen, in tijd van oorlog of oorlogsgevaar, zal deze maatregel buns inziens zeer nuttig kunnen werken. Door sommige leden werd bij den Minister om financieele redeDen aangedrongen op een ruime toepassing van de ontheffingsbevoegdheid, waar- tegen echter andeien aanvoerden, dat een ruime toepassing slechte opkomst zou teDgevolge hebben waardoor het effect van de land weer zou verloren gaan. Deze laatsten wenschten dan ook onthef- fing slechts in de uiterste gevallen. Gedeputeerde Staten hebben hun goedkeuring onthouden aan het besluit van het armbestuur te Wemeldinge dat door den gemeenteraad was goed- gekeurd, om 60 te schenkeu aan de noodlij - denden door den watersnood in Zeeland. De Hollandsche gemeente te Petersburg scbonk 6500 voor de slachtoffers van den watars- nood in ZeelaDd. TFR NEUZEN, 21 April 1906. Tot politieagent aihier is benoemd C. P. Elsman te 's Heer Arendskerke. Wij vestigen de aandacht op achterstaande advertentie, blijkens welke a. s. Zaterdag 5 Mei in bet ,/Hotel Rotterdam" aihier door de heeren Winscom en Vnillaume eene openbare proefles zal worden gegeven in de Engelscbe en Eransche taal, volgens de Berlitz-methode. Naar men mededeelt moet deze methode van taalonderwijs interessant zijn en zich in zoorer van de gewone methode's onderscheiden, dat zij meer op het practisch gebruik der vreemde talen berekend is. De resultaten moeten verrassend zijn. lets dat jaren en jaren bestaat, wordt niet zoo spoedig verdrongen, maar het pleit toch voor de door den Amerikaan Berlitz uitgedachte methode, dat in bijna alle plaatsen van eenige beteekenis scholen worden gevonden, waar volgens die methode taalonderwjjs wordt gegeven. Het j. 1. Woensdagavond door den beer C. W. Bouwmans aihier in het *Hotel de Com merce" aan de ouders van de leerlingen zijner muziek- en zangschool aangeboden concert, werd tamelqk bezocht. De koren, solo's en quatre- mains, zoowel als de begeleiding door de violen gaven voldoende blijk van de resultaten het onderwijs. De heer Bouwmans dankte de ouders voor hunne bereidwilligheid, om de kiaderen aan hem toe te vertrouweu en beveelt zijne school voor het vervolg aan. Een der oudste leerlingen dankte den heer Bouwmans voor de rnoeite en zorgen die deze zich heeft getroost. Bij de uitgevers O ■sterbaan k L 5 Cointre te Goes is vrrscheneu een werkje over de over- strooming in Zeeland, bewerkt door A. Boot. Het werkje bevat een overzicht van de gevolgen van den watervloed en verschillende kiekjes op de overstroouide streken. Het wordt uitgegeven ten voordeele der noodlijdenden en kost 50 cent, terwijl een kleiu getal prachtexemplaren zijn ge- drukt, verkrijgbaar a f 1, De pachters van het kroondomein in Zeeland, wier land door den watervloed van 12 Maart over- stroomd zijn geweest, znllen dit jaar worden vrij- gesteld van het betalen van pacht. (N. R. C.) Men schrijft ons Bij den jongsten watersnood in Zeeuwsch- Vlaanderen herinnerdeu zich enkele personen, dat hunne grootouders hen wel eens verteld hadden, in 1808 de zeedijk ook was doorgebroken en het Land van Hulst voor een groot gedeelte werd ovcrstroomd. Meer wist men er niet van. En daar in die dagen Zeenwsch-Vlaanderen als het ware van het overige deel van Nederland was afgescheiden, wordt er in onze geschiedboekeu niets van vermeld. Toevallig vonden wij in een dsgboek van een schipper uit die dagen er de volgende beschrjjving van jTusschen 14 en 15 Jannari 1808 hadden wjj een zwaren storm met een grooten watervloed, waardoor in het Land van Hnlst is doorgebroken de polder van Stoppeldijk, zoodat Boschkapelle geheel onder water stond. Bij Walsoorden ging de dijk ook door, zoodat Groeneudyk, Kloosterzande en Noordstraat overstroomd werden. De dijk van den Molenpolder bezweek evenetnsPerkpolder en Kruispolder liepen onder water. Grsauw ging door bij den molen van Duivelshoek, zoolat het Land van Hulst voor bijna de helft onder water stond en in groote droefheid en armoede gebracht werd. Ts Boschkapelle "erdronk Jacobus van Leuven en de meid van de pastoor en te Walsoorden Jan van der Hooft. Koeien zijn er in menigte verdronken, alsook varkens en schapen." Uit deze Korte beschrijving bljjkt, dat de watersnood van 1808 ernstiger was dan die van 12 Maart jl. Nu bleef ten minste Boschkapelle Stoppeldjjk en grootste deel van Graauw gespaard, terwijl er geen menschenlevens te betreuren zijn. En die arme menschen zullen zich in den Franschen tijd zelven hebben moeten behelpen, terwijl nu van alle zijden door het liefdadige Nederland hulp verleend wordt. Axel, 27 April. In hare eindvergadering nam de Watersnoodcommissie aihier het besluit van per advertentie den landbouwers te verzoeken, plantaardappelen, die ze na de poting over moch- ten hebben, bij haar te deponeeren. Heden zijn door haar naar Hontenisse verzonden 1850 Kg. aardappelen om onder de noodlijdeuden verdeeld tj worden. Sas van Gent, 26 April. Zekere A. C. uit St. Nicolass, soldaat bij het Belgisch leger, had van zij a verlofdagen gebruik gemaakt om hier eeu oude keuuis (een weduwe) te komen bezoeken. De politie kreeg hiervan de lucht en ging, daar A. C. 14 dagen gevangenisstr&f aihier te goed had, op zoek. Gisterenavond werd hij aangehou- den in de woning van die weduwe, waar hij onder het bed verstopt lag, doch A. C. verkoos liever het ruime sop dan de enge eel, wist zich los te rukken en sprong toen hij door de politie achter- vcLgti en in het nauw werd gebracht, in he1 daarbijgelegen zoogenaamde Molenwater. Alle ingestelde pogingen om hem te redden mochten niet 1 aten, zodat hij ruim een nur daarna leven- loos werd opgehaald. Koewacht. Donderdag mochten de echtelieden J. B. de Cock en echtgenoote hun gouden brui- loft vieren. De oudjes werden in een rijtuig af- gehaald en naar de kerk gevoerd, waar een plechtigj H. Mis van dankbaarheid werd opgedragen. N afloop der kerkelijke diensten werd het goude i echtpaar naar het gemeentehuis geleid, waar hu i en hunne familie door het gemeentebestuur eeu dejeuner werd aangeboden. Daar de burgemeester wegens familiezaken af- wezig was, werden zij door den wethouder toe- gesproken, die hen namens den raad een geschenk aanbood. Middelburg, 26 April. Heden voormiddag had de stoomtram MiddelburgDomburg, die het tot hedeu nog alles naar wensch ging, haar eerste deraillement. Tusschen Westkapelle en Aagtekerke ontspoorde een trein de locomotief en beide wagens giugeu geheel uit de railseen der wageBS nog al diep in het zand. De locomotief en de personenwagens kregen eenige sehade. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor. Het ongeval, dat naar men beweert zijn oorzaak vindt in verzakking van de lijn, veroorzaakte nog al vertraging, wat nu juist met de markldag te Middelburg niet van pas kwam. De 21/3 centstukken vielen echter Diet in den smaak der colectanten want hnn bussen, die hoe langer hoe zwaarder werden, konden zij ten langen leste moeielijk meer ophouden om de hefdegaven in ontvang8t te nemen. Niet alleen werd op straat gecollecteerd, o neen, ook groote kantoreD en dag- bladbureaux werden bezocht en hier werden lang niet de kleinste giften geschenken. Aardig ware het geweest als onze bekende tooneelspeelsters en zangeressen aan de collecte hadden meegedaan en speciaal hun schreden gericht naar de woningen der bekende kunstbeschouwers De beste slag van den dag werd op de Beurs geslagen, vooral de mannen van den effectenhoek lieten zich lang niet onbetuigd. De stad werd op dezen collectedag dcorkruist dour kiekjes- makende jongelui, die echter niet bijzonder ge lukkig waren in het nemen van typische tafreel- tjes. Wij waren er op het Damrak ^etuige van, hoe zelfs een beroeps-fotograaf bezig was een aardig groepje te formeeren, opdat bq toch ten minste een asrdige herrinnering aan dezen dag moeht behonden Het volgende geval heeft zich Woeiisdag- avond te Amsterdam voorgedaan. Ongeveer een half uur nadat de familie Saarloos, bestaande uit een grootmoeder, van 55 jaar, de rnoeder van 27 jaar, den vader oud 80 jaar en twee kleine meisjes oud 6 en 7 jaar, groentensoep hadden gegeten, begonnen alien zich zeer onwel te ge- voeleo. Men vervoerde hen naar het vOnze Lieve Vrouwe-Gasthuis", de familie woont Sparreweg 25, waar het al spoedig bleek dat men met een ver- giftigingsgeval te doen had. Natuurlijk dat on- middellijk de noodige medische hulp werd ver- strekt. De grootmoeder, vader en de beide kiuderen werden ter verplegiug opgeuomen, de rnoeder, die bet minst van de soep gegeten had, kon weder naar huis terugkeeren. De oorzaak der vergiftiging is nog niet vast te stellen. De soep werd bereid in een ketel, die geregeld in het huisgezin wordt gebruikt en was samengesteld uit gedroogde groenteu, vleesch, vermicelli, rijst en water uit de Duiuwaterieidiug. De groenteu waren afkomstig uit den omtrek van 's Gravenhage, vanwaar zij in een zakje door een familielid naar Amsterdam waren medegebracht. De ketel en de overgebleven groentensoep werd naar het gssthuis getransporteerd om te dienen by het scheikundig ouderzoek-. Gisteravond had dit nog niet plaats gehad zoodat men ons nog niets naders kon mededeelen. Alleen scheen het dat de man het meeste vergift ingekregen heeft. Door de politie wordt het geval onderzocht. Kinderen te Nijvel vermaakten zich met van een hoogte te rollen. Eensklaps slaakte een knaap van 9 jaar een vreeselijken kreet, en op hetzelfde oogenblik bleef hq dood liggen. Men snelde ter hulp, riep een geneesheer, doch't was vruchteloos. Men denkt dat het kind in het afrollen de rugge- graat heeft gebroken. Wederom is er een mijnwerker te Courrieres omgekomen bij het reddingswerk. Het is de Zwitser Heierli, die zich ook als tolk van de WestfaaUche redders verdienstelijk had gemaakt. Het ademhalingstoestel was onklaar. Te San-Francisco is jl. Woensdag weer een aardschok waargenomen te 8 uur 15's namiddags, die bijna een minuut dunrde, en een ontzettende opschudding veroorzaakte. De muren van de verbrande gebouwen vieleu ineen. De zwakke gebouwen schudden. De schok werd ook gevoeld te Oaklaad en Berkeley. Aan den molen van den Kalvarieberg te Dotten\j8 nahij Kortrijk apeelden eenige kinderen. Het 6jarig meisje Detornay, dat haar hoepel wilde opnemen, werd door een dei wieken aan het hoofd getroffen. Het kind bekwam een vreeselqke woude aan de rechterslaap en is eenige uren later over- leden. De heer Carnegie, de bekende Amerikaan- schen millionnair, was laatst in een stadje in het Zuiden van de Vereenigde Staten. .Hij in een kerk, waar dienst was, en deed een biljet van 50 dollars in de collectesehaal, waar- mee men rondging. Yolgens gewoonte, beklom na den dienst de predikant weer den preekstoel en hij verkondigde„Vr enden, de collecte heeft opgebracht 51 dollars, wanneer tenminste het biljet van den meneer in het grijs niet valsch is Een lezer decide aau de N. R. Ct. het volgende mede uit een brief, dien hij gekregen heeft Te Uxley, een dorp bij Leicester, had den eersten Psaschdag de inwijdiug plaats van een Protestantsche kerk, waaraan een groote bijzonder- heid verboudeu was. Mr. Blessure, eeu rijke zouderling, had bij testament aan de gemeeute een kerk met toren eu kick vermaakt, maar had de voorw&arde gesteld, dat de toren uiet op maar onder de kerk zou worden gebouwd. Na veel heraad besloot men het legaat te aanvaardan en de voorwaarde na te leven. Een toren ran 50 M. Over de aanstaande Kamerverkiezingen in Belgie schrijft men uit Brussel aan 't .Nieuws" Vol hoop zijn de Belgische liberalen, reeds sinds eenige maande'n, aau den arbeid orn de verkiezingen voor te bereiden. En nu deze nog slechts een goede maand van ons af liggen, begint zich de toestand te teekenen en zich tevens de mogelijkheid in het verschiet te vertoonen, dat eindelijk de vrijzinnigen weer eens het loer in handen zuilen krijgen. Na twee en twintig jaren van clericaal bewind Er zijn onmiskenbare teekenen, dat de liberate geest herleeft. Ook vier jaren geleden schreven de liberate couranten in alien ernst over wat hun vrienden zouden doen als zij straks het bewind in handen kiegen maar al die monie plannen zijn een droom gebleven, en dat kon men toen ook eenigszins voorzien. Maar thans, integendeel, teekent zich de toestand ge- heel anders afde vooruitzichten voor de liberale partij ^zien er nu gunstig uit. Er heeft op politiek gebiea hier "een gewichtige verandering plaats gehad, welke de vrijzinnige minderheid heel wat heeft versterkt. Er is eeri tijd geweest, in de eerste jaren na de invoering van het algeraeen stemrecht, dat de liberale partij in het Parlement bijna niet meer bestond de eerste toepassing van 't nieuwe kiesregime bracht vooral clericalen in de Kamer en, als nieuw element, socialisten wat nog over was van het oude liberalisme, was verdeeld door onder- linge twisten, soms over kwesties zonder gewicht, en de oneenigheid ontaardde vaak in persoonlijke veeten. Maar die jaren zijn voor de Belgische liberalisme tijden geweest van harde ervaring, machteloos moest men toezien hoe de katholieken alles, magistratuur, onderwijs, gerechtshoveln, vol siopten met hun aanhangers. Even voor de verkiezingen van 1902 werd een poging tot verzoening beproefd en het lakte, maar nog niet zoo volkomen als wensehelijk was; want het gemeen- schappelijk program droeg nog de sporen der oude oneenigheid. Maar nu is in een vergadering van de leiders der twee liberale groepen het delinitieve liberale program geredigeerd, dat in Mei dienst zal doen bij de verkiezingen. Omtrent drie groote vragen zal het kiezers- korps worden geiaadpleegd1. leerplicht; 2. afschaffing van de plaatsvervanging3. algemeen stemrecht op 25 jaar, met een tweede stem voor huisvaders van 35 jaar oud. De Kamer bestaat thans uit 166 leden. Daarvan zal de grootere helft worden vernietiwd, nl 85, behoorende tot de 15 arrondisseraenten der provincien Antwerpen, Brabant, West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg, Under de aftredenden zijn 54 clericalen, 20 liberalen. 10 socialisten en 1 christen-demokraat. Thans is de Regeeringsmeerderheid 20, wanneer men onder de oppositie ook de (twee) christen-demokraten telt. 'tis dus genoeg dat de liberalen tien zetels winnen, om het Ministerie /,ora" te krijgen. Kan dat? JaEn zelfs is een liberaal succes dit keer zeer waarschijnlijk. Want niet alleen hebben zich vooruitstrevenden en meer gematigden verzoend op tal van plaatsen is het »cartel" tusschen de onderscheiden oppositiepartijen tot stand gekomen. Dientengevolge zijn reeds eenige resul- taten bij voorbaat te berekenendrie zetels worden aldus gewonnen door de oppositie te Namen, te Dinant en te Nijvel; drie andere kunnen worden gewonnen te Leuven, te Mechelen en te Turnhout, als het wat mee- loopt; en ook te Kortrijk, Thielt-Roeselaere en Ostende staan de kansen gunstig. En te Antwerpen kunnen de vrijzinnigen beslist op de overwinning rekenen De toestand is, dat de oppositie op goede gronden hoopt, twaalf, zoo niet veertien zetels te bemachtigen. De 70 officieren, welke betrokken waren bij den moord op koning Alexander en koningin Draga van Servih, hebban er gelijk gemeld in toegestemd, om ge- pensioneerd te worden. De Koning heeft er hen zelf om verzocht omdat Engeland nog steeds weigert de diplomatieke betrek- kingen met Servie te hervatten, zoolang de voornaamste koningsmoordenaars het leger niet zouden hebben verlaten. Er zal nu waarschijnlijk een kabinet gevormd worden met Milanowitsj als minister-president. De Russische Grondwet, die begin Mei zal worden afgekondigd, noemt den Czaar-aulocraat niet meer ffOnbeperkt" nutokraat. Zoo beperkt is de autokraat echter niet, of hij zal -ook buiten de Doema om wettelijke voorschriften kunnen geven. Hij zal verder alleen wijzigingen in de Grondwet kunnen voorstellen, en tegenover hem alleen zullen de ministers verantwoordelijk zijn Het recht om de wetten op de persoonlijke vrijheid te schorsen, blijft gehandhaafd. Zoo ook blijven de bepalingen op de dictatuur. Over de in Amsterdam gehouden collecte ten voordeele van de noodlijdenden door den watersnood in Zeeland schrijft de autenr van de rubriek #Uit de Hoofdstad" in de Prov. Gron. Ct. het volgende »In navolging van den Haag hebben wij 66i onze straatcollecte voor de Zeeuwen gehad met dit verschil echter, dat, naar men mij mededeelde in de Rt-sidentie vooral de aristocratie zich duchtig weerde, terwijl in de hoofdstad des rijks meer de breede middenstandsmenschen een beroep op de weldadigheidszin der Amsterdamsche burgers en burgeressen deden. In de dagbladen heeft men reeds kunnen lezen, dat de opbrengst ruim 11,600 heeft bedragen, zeker niet te veel voor de eerst koopstad van ons land. Zonder twijfel was er veel meer opgehaald als aan de collec- tanten ook verlof was gegeven des avonds een aanslag te wagen op de beurzen onzer meerge goede stadgenooten. De meeste menschen begonnen des morgens een dubheltje te offeren, doch al poedig werden zij gewaar, dat dit systeem niet vol te houden was. Daarom werden de kiosk- juffrouwen en de trameonducteurs bestormd door aanvrager8 om 2yg centstukken. Met eeu gulden van deze munt kau men heel wat doen op den erderen tocht en zich ze If de weelde veroorloven de halve stad te doorkruisen en voortdurend aan het offeren te blijven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 5