2,50 en meer verdienste per dag. RIJWIEL. H. H. Sohapsnfokkers Parel Tandpoeder een PACKARD ORGEL, Ho. 5en7, LANGEMDNT, Ho. 5 en 7, Must fler fcwiitaM nr Set Ssim [».5 en 7, LANGEMDNT, No. 5 en 7,' F. S. P. WIJITMAN. HOEGEVOELT GIJ U???? Past dan op uw ieven niet te verwoesten Abdijsiroop, Klooster Sancta Paulo. Depot Van Borssum Waalkes, Noordstraat 45. Het is dus noodig een goed en ernstig geneesmiddel te nemen. L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11, Rotterdam. Luyks van S-lasselt, Bergen op Zoom, KASSIER COMMISSIONNAIR in EFFECTEN, Een iCHPS W9 Breimachine-Maatschappij tot bevordering van huisarbeid THOS H. WHITTICK Co. Te koop aangeboden 12S& Zwartkop-schapen, Er is niet beter A. S. J. DEKKER, Goes. in den Grooten Sinf Nicoiaas. Zomerartikelen In den Grooten St. Nicolaas. Groote keus van Kleerstaffen. Laatste nisuwighedsn. Bijzonderlieid van zwarte KleerstofFen. Paletots, Pelerines en Ruehen. Nleuwigheden voor Kastumes en Broekeo. Kostunies op maat voor Dames, Heeren en Ki C. MXRANDOLLE, - ROTTERDAM. Groote voorraad Perkoeneo, Palen, bezaagd Hout en Dwarsliggers. Zeeuinsche Hypothsekhank, ge vesti gd te MID D E L B U R G. Geeft uit 4 p€t. PAMDBRIEVEN, koers 100 pCt., in stukken van f 1000,—, f 500,— en f 100,—. Coupon 1 Juni en 1 December. Prijs per flacon fl,_, f2,_ en f3,50 houdt elken Maandasr zitting te Kuist in het Hotel wBONTE HERT" bij den heer BRAND. Coupons en vreemd geld, worden steeds tegen de hoogste koersen ingewisseld. Belast zich verder met alles wat tot het Kassiers- Effectenvak behoort. Voor het breien van Kousen, Sokken en audere artikelen zoeken wij rrouwelijke zoowel als mannelijke personen uit elken stand, ouversehillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gednrende het geheele jaar. Vak- kennis onnoodig. AMSTERDAM, Keizersgracht 263 een zoo goed als nieutv Te bevragen Bureau van dit blad. T E KOOP: volbSeed Engelsche zeer geschikt ora te kruisen met inlandsche schapen a 25,— per stuk. Kinderen PH. J. v. DIXHOORN. Axel (Z.) van A. VAN TUiJLL, Hofl., Amsterdam, heeft de bijzondere eigenschap Tanden die door verwaarloozing, slechte Tandpoeder of Pasta, Tabak of Staalpraeparaten geel, bruin of zwart geworden zijn, in zeer korten 1yd hun parel- witte glans terug te geven. Onschadelyk. Per doos £50 ots. en zijn onovertroflfen in aeluid en afwerkiner. Beide alleen verkrijgbaar by ons en onze Agenten. Huis Ad. Claeys, Statiestraat 79 en hoek der Regenciestraat Sint Nicolaas, heeft de eer het geacht publiek bekend te maken, dat de voor Heeren, Jongens en Kinderen zyntentoonge- steld. Er is dit jaar een overgroote keus van Dames KANTEN, PELERINES en RUOHEN; prijzen beneden alle concurrentie. Huis van vertromven. Yaste Prijzen. Komt zien en oordeelt. Let gced op het adres. FABRIEK TOT HOUTBEREIDING TEGEN BEDERF Geheele en gedeeltelijke bereiding. Opgericht IBS 9. Telegram-Adres HOUTBEREIDING—FEIJENOORD-ROTTERDAM Fabnek: PERSOON SHAVEN O.Z. 43-45Telefoon No. 3332. Kantoor: GELDERSCHEKA DE 31 (Plan C), Telefoon No. 3164. Verkrijgbaar te TEE NEUZEN, by den Heer ZjF Gfl zwaar verkouden Hoest Gij Kueht Gij Hebt Gij kriebeling iT Tr,nu r.» -1" PaarlSr«s of geelachtig Haalt Gij moeilijk adem \oeItGlj steken in de zijde Hebt Gij pijn op de burst Zijt Gij luste- loos Hebt Gi) zvvare zinkingen in het hoofd Zijt Gij koortsachtig V Is Uw keel onstoken 1 Hebt Gij een drogen mond, zeer dikwijls hevigen dorst V Hebt Gij pijn tnsschen de schouderbladen Zijt Gij zweetachtig,: slapeloos, onrustig en slecbt op uw gemak? Zijt Gi) droefgeestig, prikkelbaar. slecbt geluiuid en U overal vervelend WANT DAT ZIJN KENTEEKENEN DAT UW ADEHHALINGSORGANEN ONTREDDERD ZIJN. IIET IS EEN TEEKEN, DAT UW LONGEN BORST EN SLIJMVLIEZEN ZIJN AANGEDAAN. KNKKI- over hare uitwerking, verbaasd over hare zult verstomd staan wondervolle genezing. Onder de duizende bankbetuigingen vermelden wij het volgende Door het pakkeu van eene zware koude werd i'k kortademig, aldus meldt ons de beer B. DE BOODT VAN D1JK, te Dussen N.-BIk hoestte voortdurend, zonder lets te kuunen opbrengen, ik had dikwijls aanvallen van benauwdbeid, waardoor ik bijna geen voet kon verzetten. Ik wist geen raad en mijne levensdagen gingen on- plezierig voorbij Veel .vernomen hebbende van de goede werking der fiiBDiJSI- ROOP, Klooster Sasicia Paulo, wendde ik dit middel aan en ben na het gebruik van 5 flacons Goddank gebeel genezeu. Oentraal-T>epot: Verkrijgbaar bij VAN O VERBEEKE-LEUNIS te Ter Neuzen AUG. BEGHEIJN te, Slnisk.ilde heeren DE FOUW te HoekM. RlEMENS te Zaamslaa p! DE RUIJPER te OtheneP. WULLEMS te GroenendijkJ. VAN DOR8E- LAAB te Lamswaarde CONST. DANCKAERT te HulstC. VERHAAK te Sas van GentM. J. B. KIEROOM te BestdorpeA. P. VI. VERMANDEL te Sint Jansteen D. v. d. VELDE te ZairldorpeL. B ROLFF \z. te Axel J. V vN DIXHOORN te AxelP V V N L V.NGEVEEOE, te Spai (^etn. Axel) H. IJSEBAERT te KoewachtA. W1LLEMS te Zandbcrg (gem Graanw)Wed. D'HOOGE en A. F ARBROSCHEER te Philippine f>. KRIECKAERT te Rapenburg L. DE GRAAF—BC^UENS te Nieuw-Namen MARIE ONGENA te liosc/ikapelle. ,o Eerste Zuid-Nederlandsche RiinieUabriek. 11 mn hi i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 4