Mamm u Kweekers. Merinos Saijet. NMelwaren, &las met NMel, MTSFiiSSoiler-Li Dzaadmeel, Mill id Aautioorig Id eo, het Zuider-Hypotheekbank. 5 VITRAGES, ROLGORDIJNEN. VLOERZEIL, LINOLEUM, INLAID, VELOUTE en GRANIET WASDOEK enz. GGEDE RAAD. H E-: „Dc Goeclkoope Winkel," H.H. Veehouders Arensberg's URBANUS PILLEM Jacq&ies CoSlho, Axelsche Eijtuig- en Wagenmakerij. "IpSf J. DE KRAKER-KODDE. HHrannHH T X3 Ontvangen eene ruime sorteering Tapestry-, Brussels-, Velvet-, Tapis Beige- en Koehaartapijten, Karpetten en Loopers. Embrassen, Gordijnkanten en Talelkleeden in de nieuwste dessins gewaarborgd Amerikaanscli stopmiddel, Prachtige coliectie Eenig adres i t d u 1 f "SI Wed. C. L. Weemaes-De Potter, PAUL DE MUELENAERE, Messen, Lepels, Vorkea, Scharen, enz., enz. wereldberoemde P. SIMONS-v. d. PEIJL. SLUM-, GAL-en MAAGPILLEN, Natuurboter het beste vervang't. DE P0STDUIF*"4'Helmond. Uit de hand te koop TE KOOP om te maasen: rJ— Wij zijn de oudste en een der grootste margarinefabrikanten van Europa en wij garandeeren U, dat SOLO zuiver en zorgvol bereid is, uit de allerfijnste bestanddeelen, gekarnd met zoeten room. Zij is de fijnste kwaliteit margarine, die vervaardigd wordt Haar frissche geur en heerlijke smaak en hare voortreffelijke eigen- schappen evenaren volkomen aan die van natuurboter. Solo kost 45 cts. per pond en 221/a cts per half pond. Lmulbou water en ZaadktceeJester OL-lrVGrl£ (Holland). Opvolgster van de weezen De Potter te Hnlst. TE KOOPLang gaaf Suikerbeetzaad of Paardenbeet of Roozeubeet. Lang geel K>>ebeetzaad, lang rood Braakpee- zaad, Stoppelpeezaad en Vitsen. Alles aan concurreeremle prijzen. ALGENIEEN tegen doorloop of afgang van kalveren, veulens of kachtels, varkens en/.. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 1, Voorkomt goed, ook radicaal, de besmettelijke ziekten der varkens. Spatzalf, geneest spoorloos gailen, spatten, liggen der paarden per pot met gebruiksaan wijzing f 1.25. Bevruchtpoeder voor paarden, met ge bruiksaanwijzing f 1. per pak, voor koeien met gebruiksaanwijzing f 0,371/2 per pak. Deze geneestuiddelen werden oekroond met het eere-metaal op de tentoonstelling van Gent in 1899. Hoofddepot voor Belgie Apotheker. Steendam 30, GENT. Ook verkrijgbaar bid de heeren 0. Danckaert, HulstD. Krieckaert, Stoppeldijk B. J. Bracker BiervlietM. Riemens, ZaamslagD. van de Velde, Zuiddorpe A. Vermandel, St. Jansteen: Yan OverbeekeLeunis, Ter Neuzen A. van Loy, Sas van GentYan Langevelde, Hansweert. Wenscht men sterke, znchte, goed van kleur blijvende kousen; gebruikt dan Prima kwaliteit. Ooncurreerende prijzen. Ter Neuzen. D. E. W9LFERT Hz. 'n Lichtstraal valt door 't duister, En levensmoeheid vliedt, Waar THOMSOM's lekkere PUDDING, Ons toelacht in 't verschiet. Prijsvraag 23 Dec. 1905 in de Tholenstruat, met ERF en SCHDUR, uitkomende Donze-Yisserstraat. Adres bureau van dit blad. Het grootste gedeelte der koopsom kau als een eerste hypotheek gevestigd blijven TER INEUZEN. Ruime sorteering in alle mogelijke Q U aan uiterst lage doclt vaste prijzen. Aanbevelend, EL VERHOEVEN. CHICAGO GRUTTENMEEL wordt niet meer verkocht maar wordt vervangen door hetwelk zelfs het CHICAGO GRUTTENMEEL overtreft. Prps /9,50 per 100 K. G. Yerkrijgbaar bij 11. VAN HOESELAAR te H o e k. voor Paardenverpleging, verkrijgbaar bij van Dr. URBANUS. Prijs per doosje 25 cent. per doosje 25 en 50 cent. Deze Pillen bevorderen de geregelde ont- lasting, verdrijven de Gal en zuiveren het bloed Men lette er op dat ieder doosje voorzien is van den naam Fifma A. B500IV2. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Te Ter Neuzen bij .T. J. KENSE. Te Middel- burg bij C. A. SCHULTE Co. Te Goes bij Gebrs. MULDER. Te Vlissingen bij S. A. LIUTWIELER. Te Ierseke bij A M.STEKE- TEE. Te Hulst bij F. L. VERW1LGHEN— Van red Hoofd. Te Axel bij J. H. VAN DIXH00RN. Te Tholen bij J. GROENE- WEGEN. Hoofddepot Firma A. M. BOOM te Arnhem. foSTDUIF 99 HESD is dat Kilo 5,SO j J 1 Franco rembours overal. Tubs ft 't Vaatjes 1<> ao 3,25 7,50 staande Nieuwstraat C 20. Brieven te adresseereh aan GliEN U, Kanaaldijk, Helmond. op de dijken rond de Axelsche Vlakte en op de dijken van de Vlakte naar Driekwart. Aanbiedingen in te zenden voor 2 Mei a. s. bij P. A. VAN HE VELHE, te 'Ter Neuzen. 1 I oil. Tandarts, Geldntunt 30Gent (tegenoverhetGravenkasteel). Spreekuren Dagelijksch van 9 tot uur. Zon- en Feestdagen van 9 tot 12 uur. De Bank verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op huizen en landerijen en geeft 4 en 31/2 Pandbrieven uit, in stukken van f 1000,f 500,en f 100, Nadere inlichtingen te bekoinen bij den Hoofd- Agent H. W. NEFRVOORT, Cand.-Notaris te Hulst. BEKROOND Tholen 1998. BEKROOND Hulst 1904. Verkrijgbaar: Alle soorten nieuwe R IJ T U I G E W (nieuwste modellen, twee jaar garantie; neemt oude in ruil). RIJTUIGLANTAARNS, KAARSEN, ZWEEPEN, PATENT- ASOLIE, Beuken en Olmen ROLBLOICKEN, gewone en nieuwe modellen, 4, 5 en Gbalks THOOLSCHE EEGDEN, waarvan in 11 jaar 250 stuks door mij geleverd zijn. Vraagt prijzen en beziet de modellen. Zondags gesloten. Onder de vele specialiteitengeneesmiddelen, zal zeer spoedig in ons land H NER VIN" een eereplaats innemen. Een aantal ziekteverschijnselen toch staat met de zenuwen in nauw verband. Prikkelbaarheid, overspann'ing, slapeloosheid en meer andere zenuwaandoeningen zijn door vele doctoren, met verschillende geneesmiddellen bestreden, en helaas, dikwijls met negatieve resultaten. Yan H EE 11 VIN" mag terecht gezegd worden dat het nog nimmer heeft gefaald naast de goede werking paart het eene gemakkelijke doseering, daar er slechts EEN eetlepel (15 gram) overeenkomende met een half likeurglaasje, 's avonds behoeft ingenomen te worden, om, gedurende den slaap, de zenuwen tot normale kalmte te brengen. Wanneer zulks eenige dagen trouw wordt nageleeft, zal iedereen, die H NER V11\" gebruikt, de goede eigenschappen en de genees- krachtige werking daarvan ruoeten erkennen. Wat den prijs betreft, ook dat behoeft niemand terug te schrikken, daar de geneeswijze op bovengenoemde manier omschreven, slechts 10 (zeggetien centen) per dag bedraagt. Tevens paart VERV.JJSi"naast zijne niet te loocbenen geneeskrachtige eigenschappen, nog eene eigenschap van zeer groote waarde voor den patient, nml. de zeer aangename smaak, vooral van groote beteekenis voor den zenuwpatient. Het is een vaststaand feit, dat zenuwleiders tegenover geneesmiddelen zeer kieskeurig zijn. „NhR V1N" nu.laat zich zeer gemakkelijk toedienen, terwijl de hervieke grondbestanddeelen, door hunne scheikundige samenstelling, den waarborg leveren voor eene volkomen genezing. La societe nouvelle de la Therapeutique. Prijs per flacon f 1,50 Verkrijgbaar bij: A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS te Ter Neuzen; L. MICH1ELSEN te floek Wed. D'HOOGE te Philippine; D. v. o. VELDE te Zuiddorpe; L. BOUSSEN te St. Jansteen; J. H. VAN DIXHOORN te Axel S. BUIIZE te Zaamslagsclie Veer; M. RIEMENS Dzn. te Zaamslag MARIE ONGENAE te Boschka elle; E. TRUIMAN te Stoppeldijk; JAC. VAN DORSELAAR te LamswaardeP. WULLEMS te Groenendijk. f §4P A 'D Elbe flacon is voorzien van een groenen band XJ LJ X Vrf' X waarop voorkomt de naam en adres van het HOOFDDEPOT VOOR NEDERLAND Marseille, Kleine Houtstraat 85-91, Haarlem. PTURGENSM Wfcf/ MARGARH$£ Ri m 9 9 ft tt tt tt n Wat is Nervin J. DE SMIDT-P0TH0VEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 3