KK11I KE V. SANGUINOSE 175 M3. GRINT van 3-6, S. R. ELZINGA, f L. J. F. van Dalen, Orgels. - Piano's. Tandmeester GEORGES VAN PEENE, KINDER- A. MASQUELIER, voor oud en jong, het beste versterkingsmiddel. Tandarts Advertentien. Prijs per fl. f 1,506 fl. 8.-12 fl. 15,-. VII 111011 8" voor hodsteatka 111 J. de Smidt-Pothoven, Ter Neuzen. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. EEN OUDEN VRIEND. Te Ter Neuzen bij A. VAN OVERBEEKE-LEUNIS. VAN DAM Co. Den Haag. „Doe|matige Samenwerking7' pl.m. 40,000 Kg. Chilisalpeter, pl.m. 10,000 Kg. Chilisalpeter, ELZINGA. Een wenk. J. WESSELING, van Ter Neuzen, Dr. OSCAE BLQNDEEL, le klasse Instrumenteu, Met I Januari 1906, is de spreekkamer van den De verdachte, die een volledige bekentenis heeft afgelegd, is voorloopig aangehouden en in bewaring gesteld. Te Utrecht heeft Woensdagmorgen een hovenier zich door ophanging van't leven beroofd, naar men zegt, orndat hij des morgens tot de ontdekking kwam, dat zijn land bevroren was. Twee jongens te Musselkanaal gingen eene aldaar in aanbouw ziinde wooing binneD, waarin zij eene gevulde flesch vonden. Deukende dat er sterke drank in was, dronk een hunner ervan, maar, daar de inhoud verzwakt zontznar was, verkeert de knaap thans in zeer gevaarlijken toestaud. Een vreemde geschiedenis, getuigend van Hindoesch fanatisme, wordt uit Bombay verhaald. Een fakir groef in den grond een groot en diep gat, waarin hij op den bodem hout legde, dat hij in brand stak. Hij vertelde daarop aau rerschil- lende geloovigen, dat zij indien zij met hem in het gat afdaalden een visioen van den hemel zonden hebben. Negen van de getronwen, waaronder vijf vronwen, volgden den fakir tot op den bodem van het gat, maar nauwelijks hadden zij dien bereikt of een gfgil en gehuil steeg op. Er werden hun touweu toegegooid, maar die braken en de arme dwepers kwamen in de vlammen om. Een schildersgezel, Leo Jansen genaamd, zat in een treiu om naar Sint-Truiden te rijden. Nabij Landen stak hij het hoofd buiten den wagen, juist toen e n trein in tegenovergestelde richting voorbij reed. Een portier van dien trein stond open en sloeg dien man het hoofd van het lichaam. Drie Eransche toeristen maakten per auto- mobiel een tocht in de bergachtige omstreken van het Comomeer. Nabij Brunate stiet de auto tegen een steen en verloor zoodoende haar" richting, waardoor zij regelrecht op een diepen afgrond aaureed. Tijd om te remmen was er niet meer en de auto zou met de toeristen en den chauffeur te pletteren zijn gevallen, toen zij stiet tegen een boom die aan den rand van den afgrond stond eu door diens lakken in haar vaart werd gestuit. Het rijtuig bleef halfverwege boven den afgrond hangen, maar de menschen konden het niet ver- laten, zoodat zij eenige uren in hun gevaarlijken toestaud moesten blijven zitten, tot er hulp kwam opdageD. Op verzoek van de overheid te Londen, die reden had om te veronderstelien, dat te Constan- tinopel een bende falsarisseo bestond, is door de Ottomaansche politie in een afgelegen buurt van Stamboul een geheime drukkerij ontdekt, waar een Itaiiaan en een Armenier al sedert jaren valsche effecten vervaardigden. De falsarissen werden bij hun werk overvallen en zijn ingerekend. Tevens vond men voldoende aanwijzigiug om hun hand- langers op het spoor te komen, naar wienuijve- rig jacht wordt gemaakt. Het bedroeg was ont- dest, doordat zij voor circa een millioen gulden aan valsche aandeelen in de ^Transvaal Consoli dated Laud and Exploration Company" hadden gemaakt, die over de verschillende beurzen ver- spreid waren. Te Opwijk, gelegen niet ver van Dendermonde, had veertien dagen geleden een boerenknecht, Piet de Geest, een twist gehad met de metselaar Frans van Ooethem, zoo hevig dat zij aan 't vechten raakten en Van Goethem een rameling kreeg. Deze haalde zijn drie broers, Louis, Piet en Jan over de wraakneming en de vier broers riepen overal dat zij De Geest zouden vermoorden. En zij hebben blijkens een bericht in het Hand, van Antwerpen woord gehouden. De Geest, die deze wraakplannen kende, durfde niet uitgaan. Toch waagde hij het Zondagavond een bezoek te brengen in de herberg van Saerens, in de Doodstraat. De broeiers Van Goethem, die dit hoorden, kwamen met messen in de hand de herberg binnen gestormd, en overvielen De Geest, die den tijd niet had, om in den kelder te vluchten. Niet lang duurde het of heel het herberglokaal was met bloed bespat. Het lichaam van den ongelukkige was met een dertigtal steken door- korven, waarvan vijftien doodelijk. Toen het leven uit het lichaam verdwenen was, wierpeu de broers het in de beek en doorliepen daarna het dorp, hun messen zwaaiend, en andere personen aanvallend, met wie zij ook getwist hadden. Zoo werd zekere Van Rossem eveneens door steken getroffen. Een rustig vcorbijganger, die hen op straat ontmoette, kreeg ook een steek in het gelaat. De wonden van Van Rossem zijn doodelijk. De vier broeders en twee anderen die hen ver- gezelden, zijn aangehouden door de gendarmes. DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 28 April Zondag 29 Maandag 30 n Dinsdag 1 Mei W oensdag 2 u Donderdag 3 n Vnjdag 4 4.22 4.58 5.36 6.26 7.35 8.58 10.18 4.39 5.16 6.— 6.58 8.15 9.40 10.56 Een waren vriend is hij die u in den nood ter hulpe komt. De Pink Pillen zijn gelijk ware vrienden die niet nalaten U ter hulpe te komen telken male als Uwe gezondbeid bedreigd wordt. Ongelukkiger wijze genezen de Pink Pillen niet alles, maar zij zullen steeds goed doen als Uwe ziekte voortkomt uit de armte van het bloed, zwakte van het zenuwgestel, Deze ziekten zijn talrijk De bloedarmoede, bleekzucht der jonge meisjes, bleeke kleuren, benauwdheid onregelmatigheid-d« vrouwen, slechte spijsverteriug, verlies van eetlust, pijnen zijn toe te schrijvea aan de armte en de onzuiverheid van het bloed. De ueurasthdnie, de prikkelbaarheid, de slapeloos heid, de zenuwpijuen moeten toegeschreven wordeD aan de zwakte van het zenuwgestel. Om al deze ongemakken tegen te gaan, zullen de Pink Pillen steeds werkdadig optreden. Anderen hebben ze zoo voor U werkdadig gevonden, gij zult ze even eens werkdadig vinden. De heer W, C. Gravendeel, Brugwachter R T. M. te Puttershoek schrijft#Sedert 2 jaren heb ik koorts gehad, lk verkeerde in zeer slechten gezondheidstoestand. Gedurende 9 maauden was ik verplicht te bed te blijven. Gedurende dien tijd heb ik verscheidene behandelingen zonder succes gevolgd. Ten slotte heb ik het besluit genomen de Pink Pillen te gebruiken en ik ben na het gebruik van slechts eenige doozen geheel en a genezen. „Men weet dat de koorts als eerste uit- werking heeft om de hoeveelheid der roode bloed- lichaampjes op belangrijke wijze te verminderen, bet bloed te verarmen. De mensch die een verarmd bloed heeft kau geen geregeld werk verrichten, want geen bloed, geen krachten. Juff. P. H. Kwaaitaal, stationslraat 65, te Zaan- dam 23 jaar oud schrijft ,/Sedert langen tijd heb ik aan bleekzucht geleden, ik uiterst bleek. Ik had geen eetlust en geene krachten meer. De Pink Pillen zijn voor mij zeer gunstig geweest Zij hebben mijue gezondheid geheel en al hersteld. Verder kari ik bevestigen dat de uitwerkingen der Pink Pillen van blijvenden aard zijn, want reeds voor twee jaren hebben de Pink Pillen mij genezen en sedert dien tijd ben ik nooit meer ziek geweest. Prijs 1,75 de doos, 9 per 6 doozen. Ver- crijgbaar bij Snabilie, Steiger 27, Rotterdam, hoofd- depothouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij Joh. de Roos, K 157, Vlasmarkt, Middelburg. Men eische steeds de Pink Pillen met het strookje, waarop staat Snabilie, Steiger No. 27, Rotterdam. Te Ter Neuzen alleen verkrijgbaar bij A. VAN OVERBEEKE—LEUNIS. Mel kvoedsel voor KindererhnZieken Genezing zonder operatie door den nieiiwen band van Breukmeester, Jezusstraat 20, Antwerpen. Is den ICIB Woensdag van Mei te spreken bij Mej. E. VAN LEEUWAARDEN, Noordstraat (Schotschenhoek), Ter Neuzen, van des voormiddags 10 tot 'snamiddags 1 ure. Ook is hij aan huis te ontbieden. Specialiteit in CEINTURES, ELASTIEKE KOUSEN, CORSETTEN enz. enz. Bijzondep stelsel voor het recht maken van scheef gegroeide kinderen. Is ?U,(1 worden ®en gelok Is het ook een geluk wanneer gij zwak zijt en lijdende Neen, met waar Maar daarom is jmst de Sanguinose een goede vriend voo'r oud en jong; want de jongen maakl zij krachtig, en de ouden steunt zij krachti^ Lees hier wat een oude van dagen schrijft Mijne Heeren. De dankbaarheid dringt mij hier openlijk te komen verklaren welke voortreffelijke diensten mi] de Sanguinose bewezen heeft. U moet weten dat ik al 78 jaar oud ben eii ik was in hooge mate eene zenuwkjderes. Alles had ik gebruikt en niets hielp mij tot- dat ik eenige flesschen Sangu.inose heb gebruikt en nu ben ik gelukkig veriest van al dat lijden; mpne maag is nu op streek en ik heb in't geheel geen last meer van hart- water. Ik zal het een leder aanbevelen die ik nog op mijn weg ontmoet. U mac van dit schryven naar goeddunken gebruik maken. ParDaei1i1^^eg' Mej. VAN DEN BERG. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende Dan duurt een flacon tien dagen, en kost u de behandeling slechts 12lL of 15 «ts per dag. Oat is goedkoopes* dan eenig dergelijk middel. z,l niet 4e*Peden met namaak; zij geneest nooit1 Maak eens kennis met een nieuw alles over- treffend middel Vraagt prospectus VEREENIGING te HOEK. Oonderdag 3 Mei 1906, des na- middags 3 tire, zal ten huize van de Wed. J AC. DRABBE te Hoeb worden aanbesteed, de levering van levering Mauritsfort. levering Ter Neuzen. Voorwaarden en modellen van inschrjjving zijn te verkrijgen bij den Secretaris der Ver- eeniging. Naraens het Bestuur, J. DIELEMAN Jz., Voorzitter. L. KIEL, Secretaris. Op denzelfden dag zal des namiddags 5 ure in het gewone lokaal eene alge- meene vergadering der leden worden ge houden, waartoe men ten dpingendst wordt uitgenoodigd tegenwoordig te zijn. Namens het Bestuur, L. KIEL, Secretaris. Zij die genegen zijn aan te nemen de levering van te leveren voor of op den 1 Juni 1906, vrijop den wal aan de Axelsche Sassing, op de kant te meten, worden verzocht hunne inschrijvings- biljetten voor den 10 Mei 1906, franco in te zenden bij den Dijkgraaf van den polder Be- oosten Blijbenoorden te Axel, Stationstraat. Noordstraat 14, TER NEUZEN. Onze inrichtingen zoowel in TER NEUZEN als OOSTBURG, laten toe bij elke weers- gesteldheid het fijnste werk te leveren. Onze electrische inrichting voor vergrootingen stelt ons in staat, naar elk portret, aan billijken prijs, de fijnste vergrooting te leveren. Beleefd aanbevelend, Uw dienaar, Al de leden die bedankt hebben als lid der vereeniging ,/DOOR EENDRACHT STERK", en ook zij die geen lid zijn van een vereeniging en ook wenschten mede te doen aan den (jezamelyken aankoop van CHILI- SALE El ER voor het jaar 1907, worden opgeroepen ter vergadering op Woensdag 3 Mei, s namiddags EL uur bij Wiemeirsoh te Ter Neuzen. voorheen CREMER Co., Bolsward. Zilveren Med. Amsterdam 1883. IJzeraardenhoizen. Draineerbuizen. Metselsteeuen. is iedepen Dinsdag van 9,30—12,30 te consulteeren in het Hotel Rotterdam" te Sas van Gent. ALLE MAN" is overtuigd dat men, om te leven,. eerst en vooral moet eten, ea dat er, om goed te kunnen eten, tanden noodig zijn. Maar het is slechts met goede tanden dat men het nest eten zal. Ond en jong kan heden ten dage van een mooi uitmuntend gebit genieten. Men behoeft zich slechts te wenden tot gediplomeerde der Tandheelknndige school van Parijs (de beroemdsteTandheelkundige hooge school van Europa), 49 Plateaustr., (rechtover de Nieuwe Hoogeschool). 5 minuten van de Zuidstatie, GENT, en men zal overtuigd zijn dat men nimmer meer bevreesd en met het volste vertrouwen een Tandheelkundige raadplegen kan, zonder de minste pija te ondergaan. tanden en gebitten. plaatsing worden geleverd aan Fabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op conditien per maand. Repareeren van Orgels, Piano's en Kerk-Orgels. Billijke prijzen. verplaatst van de Joseph Plateaiistraat 45, naar de Statiestraat no. 17, bij de Zuid-Statie, te GENT. ir K

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 2