A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere L A ]S D W E E II 4833. Zaterdag 28 April 190(1. 46e Jaargang. NATION ALE Ml LIT IE. Gemengde berichten. IE IE! S, S T 353 BLA3D. ODroeping- ond.Br d© wiipBiiBn tot lict lioudBii van oefeningen in 1906. ABONNEMENT: Inzending van advert©nti§n v6or 3 ureu op den dag dei uitgav© DISTRICT IV o. 3 O. op&St0:™®..T»i d"'f. aS.lee» .1. bewijs b,z3r!kdi'v«foSS' i« g«H»«d. ste.1 hlj ..der d. krijg.weWd. Versroeding en onthelfing. PHILEMON WILLE, RECHTSZAKEN. Arrondissernents-rechtbank te Middelbnrg. dagen Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor jderland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonueert zich bjj alle Boekbandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEBTENTll N: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pr$ slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. JOit bl&it ve-rseftnijnt JlaandtVoeundag- en Vrijd»K»vond. ■ltKe«onrt ,-rrt g> et st«l,^t bij tie Klr.na f. J. VAM ItK te Tex De Gemeente Tr.p UETTZEN maakt. inffevolge 47 der Landweer-lnstructie I, bekend, dat de in deze Burgemees .1 urpuoTpr ICHT1GE verlofgangers der Landweer, behoorende tot de hieronder genoemde ■nte gevestigde DIENbTPLIDHTIOh. veilolgangers krachten8 artikei u der Landweerwet. tot het Buijgrogge voor het 2e schoonste 2jarig paard, aan Smetvoor de schoouele koe, aan de wed. C. L. Weemaes voor de 2« schoonste koe, aan S. van Duijse te St. Jansteen voor de schoonste vaars, aan J. P. Buijsrogge voor de 2e schoonste vaars aan J. F. Buijsrogge j voor het vetste stuk vee, aan F. Smet. Alle prijswinners op 1 na te Clinge. Er was veel haudel en er werden goede prijzen besteed. Het weder was goed, doch door verschillende koopdagen hier en daar was het bezoek minder dan een jaar geleden. vemec.ic b /Eg d krachte„s artikei 11 der Landweerwet, tot het lichtingen en wapens, by deze,vo worden geroepen, en dat zij zicb daartoe moeten aanmelden da^ op df pfaat^inln WerSrtrmelden ftaat'aangegeven aikter het wapen of bet onderdeel van het wapen, waartoe zij behooren. LICHTINGEN MAREN) VAN DE LANDWEER. WAPEN. DAG, VOOR DE OPKOMST BEPAALD. PLAATS VAN OPKOMST. 1903, 1904 en 1905. 1903, 1904 en 1903. 1903, 1904 en 1905. 1903, 1904 en 1903. Infanterie. Vesting-Artillerie. Genietroepen. Pontonniers. 28 MEL 18 J UNI. 18 J UNI. 18 JUNI. TER NEUZEN (Infirmerie). WILLEMSTAD (Fort de Ruijter). UTRECHT (Genie-kazerne). DORDRECHT (Ponton niers-kazerne). n hi: ooeeroenen de in deze Gemeente gevestigde en tot de hierboven vermelde wapens Mede wnrd n by deze opgeroepen orporaai8, din krachtens de door hen aangegane Try wjlhge verbintenia behoorende reserve-onderolthcieien en -verklariuu" tot de Landweer behooren, om zich aan te melden °f krachtens de door ^"f^'^'^^tierboven vermelden°staat gesteld acbter het wapen of het onderdeel van bekleeden', te. aangegcven dTzijTder op den vtr ztjnwap^n of onderdeel aangegeven De.Opgeroepen /eki°efen|evoortien vangde hun uitgereikte kleeding- en uitrustingstukken en van hun zakboekje S de hiervfren aa nge geven P}-tsen=eld^ des -ormiddag* - dert"voormfddag aan te metdenbehoeven zich echter niet den' dag te voren op reis te begeven, dock moeten ztch zoo tzroeglijdi^ mo^eUjk in den jiamWdag op de vertrek, des voormiddags Het is ^''tiur te^ g^meentesecretarie aaMielderi, voorzien van hun zakboekje met daarin gehech en tusschen 10 en 12 u g. nemen van daggeld en ten einde in het bezit te worden gesteld van de noodige vervoertmwijzen en passagebitjetten, een en ander voor zoover zij daarop recht hebben, en tevena om, zoo zij le gei)egenen,a di^Hpet^spoor ^reizent^moeten' riclTten mnustTeen half uur voor het vertrek van den trein aan het station aanmelden. h(. verhinderen, moet de verlofganger hiervan zoodra mogelijk doen blijken door Ingeval ziekte »pk - d ier ?eschreven en gelegaliseerde geneeskundige verklaring ter Gemeente- overl.-gg.ng van ee p g g P P w 0nvermogen eene ongezegelde verklaring is afgegeven dan secretane Geldt het venotga g behoortstel. Gemeente-secreti.rie worden ingeleverd Betreft het verlof- kan deze aldus, ter oproeping in werkelijken d.enst, door denzelfden geneeskundige reeXw'ne^verktaring is uitgereikt, dan kan ook voor niet-onvcrmogenden met eene ongezegelde en met-gelegaliseeide ^'tetKtSr van'T' Landweer, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld yen ,aats van opkomgt aanmeldt, maakt zich strafschuldig De verlofganger, die zichmetl g p .s s heTt den verlofganger geenszins van zyne verplichting tot De aandacht van belanghebbenden wordt"°^,^eveSd®'a^nieb'ettekk'imgen6van dienstplichtige verlofgangers of kennis worden gebi-acht; en d den belanghebbenden DRINGEN D aanbevolen, geen verzotdrachriften om v^goedtngTn te zenden, voordat de daarbedoelde regeling ter openbare kenn.s zal zyn geb«*acht. Ter Nenzen, den 26 April liKki. Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. 1. 2. 3. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN gelast milicien-vorlofganger dezer gemeente, van de lichting 1903, behoorende tot het 3e regiment veldartillene, zich on den 21 Mei 1906, des nami dags voor 4 ore, te bevinden bij zijn korps te Breda, voorzien van zijn ver- lofpas en van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting, door hem, bij vertrek met groot verlof mede trenomen, teneinde in werkelijken dienst te worden gesteld wordende hem onder het oog gebracht, dat (le verlofganger, die in gebreke blijft op den bepaalden <iav onder de wapenen te k men, bij zijne latere op- konist zooveel langer in dienst zal worden gehonden on dat volgens art 133 der militiewet, hij, die met aan de oproeping voldoet, als deserteur zal woiden behAlvorens naar Breda te vertrekken, zal hij zicb behooren aan te melden bij den ondergeteekende. Ter Neuzen, 26 April 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. TER NEUZEN, 27 April 1906. Benoemd tot havenmeester aan het Noord- Hollandsch kanaal te Nieuwediep J. Robijn, havenmeester aan het kanaal door Zuid-Beve!aud Gedurende de afgeloopen week van 18 tot en met '24 dezer kwamen in Zeeland voor 8 gevalien van besmettelijke ziekten 3 van roodvonk1 Clinge. Kruiningen en Sas van Gent5 van diphtheritis1 Kerkwerve en 4 Ouwerkerk. Clinge, 25 April. Op de heden alnier ge- houden jaarmarkt waren aangebracbt 35 stuks hoornvee, 20 paarden en 16 varkens. De prijzen werden toegekend als volgt Voor het grootste getal paarden, aan J. F Buijs rogge voor het grootste getal rundvee, aan F.Sunet; voor het grootste getal varkens, aan Ch. Maes voor het schoonste werkpaard, aan de Wed. De Bruijn voor het 2" schoonste werkpaard, aan 1 Smetvoor het schoonste 2jarig paard, aan J. F. De rechtbank heeft in hare zitting van 27 April de volgende vonnissen uitgesproken P. D. C., oud 29 j., noteerder te Sluiskil (Ter Neuzen), is wegens mishandeling veroordeeld tot 3 boete, subsidiair 3 dagen hechtenis. It. H. B., oud 24 j., huisvrouw van F. A. v. M. en C. W. B., oud 20 j beiden zonder beroep te Ter Neuzen, zijn wegens als voren veroord. ieder tot 5 boete, subs. 5 becht. H. M. de Koningin heeft aan een te Oostburg woonachtig behoeftig persoon f 30 geschonken voor den aankoop eener breimachine. Men meldt uit Rilland-Bath De commissie van den watersnood te Velzen wil op een eigenaardige wijze gelden inzamelen voor de noodlijdenden in Zeeland. Ze verzocht dezer dagen aan de commissie alhier, om drie meisjes in Zuid-Bevelandsche kleederdracht te zenden, die behulpzaam zouden moeten zijn om te collecteeren. Er hebben zich nn drie meisjes nit verschillende families beschikbaar gesteld, die zicb voor dit liefdewerk derwaarts zullen begeven. In den Zaandamschen polder werd dezer dagen door een visscher in een zijner fuiken een zoogenaamde donder- of weeraal gevangen. Zeld- zaam komen deze in de laatste jaren in ons land voor. Het dier is pi. m. 20 centimeter lang en on- geveer 21/3 centimeter dikde huid is prachtig bruinachtig gestreept en voorzien van een platte, cirkelvormige en uiterst dunue staartvin. Voor aan den kop bij den bek bevinden zich een zestal voelhoorus. Is er na mooi weer op komst, dan ligt het beest doodstil, doch bij op handen zijud ruw weer of regeu is het zeer beweeglijk. De scheepsjager De Groot, van Martenshoek, kreeg Maandag een itukje vleesch in de keel, kon dat niet doorkrijgen en de dood volgde door verstikking. Te Rotterdam en te Groningen hebben zich gevallen van pokken voorgedaan. Twee pokken- lijders zijn te Rotterdam naar het ziekenhnis Won denstein overgebracht. Te Groniugen is het eene geval voorgekomeu in de stad, het andere in het Academisch Ziekenhuis. Alle patienten, die daar met den aangetaste op een zaal lagen, zijn naar barakken overgebracht. Een man, wandeleude op den Dwarsweg te Scheveniugen, nabij de villa Huize ten Vijver, vond daar een brief en belde daarmede aan de villa aan. Hij wilde biunengelaten worden, doch toen de meid hem buiten hield, kreeg zij een klap en verschafte hij zich met geweld toegaug tot de keuken. Daar sloeg hij alles kort en klein wat in zijn bereik kwam. Iumiddels werd de koetsier getelefoueerd en de man gehoeid naar het posthuis aan de Stadhouderslaan en daarua naar het politiebureau in de Keizerstraat gebracht. Vermoedelijk heeft men hier met een krauk- zinnige te doen. In den Ouden Rijn te Utrecht is een jongetj^, P. Rotschild, oud 9 jaar, verdronken. Hij zag een stok drijven en om dien te grijpen verloor hij zijn evenwicht en schoot voorover in het water. Andere knapen riepen schreeuwend eu gillend om hulp, doch toen deze kwam op- dagen was het al te laat en was bet kind reeds een lijk. Dinsdagochtend toen de heer Rijnders, be- diende van den heer A. Kroon, kruidemer in de Liebergerstraat te Hilversum, zich aan zijn winkel vervoegde, werd hem op berhaald schellen niet open gedaan. Eindelijk, na lang wacbten, verschafte bij zich met geweld toegang en bij onderzoek bleek, dat de heer Kroon, zijn vrouw en zijn kindje van 8 maanden als dood in bed lagen. Door toegeschoten buren en voorbijgangers werd dadelijk lucht toegevoerd en politie en dokter gewaarschuwd Dezen moesten bij de 29jarige vrouw en het kindje den dood door verstikking constateeren. De man was slechts bewusteloos. Dt-ze werd per brancard naar de R. K. Ziekenverpicging vervoerd. Zijn toestand is echter zeer zorgwekkend. Men meent dit treurige geval met zekerheid te kannen toeschrijven aan kolendamp, daar in de kamer naast de slaapkamer, daarvin door een openstaande deur gescheiden, zich een braudeude kachel bevond, die niet in orde scheen. Reeds meer had men ^stank" daarbij waarge- nomen. Uit Meppel wordt aan de Zw. Ct. gemeld Gisteren verliet een kleine kermisreiziger met zijn marmotje het koffiehuis van den heer B. dankbaar voor de ontvangen kleine gift. Op straat vond hij een oogenblik later een portefeuille, die hij naar het koffiehuis bracht, er bijvoegende, dat de heer B., beter dan hij, waarschijnlijk in de gelegenheid zou komen den eigenaar te vinden. Nauwelijks weer weg, komt haastig een veebouder, die er wat vroeger iets gebruikt had, het lokaal binnen, met de vraag of hij hier misschien zijn portefeuille met 110 aan bankpapier had laten liggen. De kastelein deelde hem mede wat ge- beurd was. En nadat nu de inbond accoord be- vouden was, gaf de verheugde veehouder, de heer 3. W. uit Staphorst, een briefje van f 10, verzoekende omdat het immers kermis is dit het jongentje ter hand te stellen, wat de kastelein des namiddags reeds kon doen. De naam van den kleinen kermisreiziger is Jacobus Hendrikus Robin. - In jrArtis" te Amsterdam is een bison geboren de derde in eenige jaren. Het jongste kind is een aardig, wollig, bruin stiertje. De Amerikaansche bison, die vroeger de uitgestrekte prairien van Amerika bewoonde, leeft thans be- halve in de diergaarden en bij eenige rijke grond- eigenaars, nog slechts in het Yellow Stonepark, de door den staat beschermde en onaantastbaar gehouden hoogste streek van het Rotsgebergte in Amerika. Na de reusachtige slachtpartijen onder de bisons gehouden, waarbij het alleen om de stevige huid en de smakelijke tong te doen was, zijn de dieren steeds meer en meer teruggedrongen en zoo goed als volkomen uitgeroeid. Waren de laatste bisons niet tot een kleine kudde vereeuigd in het Yellow- Stonepark onder staatsbescherming en balden niet eenige vermogeude grondeigenaars eu dierenlief- hebbers, alsmede de zcologische tuinen nog bisons in hun verzameling, de reusachtige bison zou in weinige jaren geheel van de aarde verdweneu zijn. Met den Wisent of Europeescheu bison, ver- keerdelijk dikwijls oeros genoemd, is het nog veel hachelijker gesteld. Van deze dieren staan de weinige uog leveude exemplaren in de bosschen van Polen en Litthaueu, alle onder bescheruiing van den mensch. De Europeesche bison komt niet meer in het wild voor. Nadat de gemeentepolitie te Vlissingen Zaterdag in kennis was gesteld dat in de goederen- loods van de Staatsspoorwegmaatschappij aldaar verschillende goederen, meest kisteu met sigaren, in een kastje lagen verborgeu, die vermoedelijk te voren waren ontvreemd, is Maandag aange- houden F. D., oud 21 jaren, van beroep arbeider in dienst vau de Expl. Mij. aan het spoorweg- station aldaar, wonende te Oast- en West-Souburg, te wieus huize door de politie bij ingesteld onder zoek een aantal verschillende goederen werden gevonden, vermoedelijk mede ontvreemd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1