A g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen No 4K32. Honderdag 26 April 1906. 46e Jaar^an^. Personeele Belasting. aankondigingen van den proyincialen stoom- bootdienst op de Wester-Schelde, lijn Wal- zoorden-Hansweert van Mei tot en met 30 September 1906. BEKENDMAKING. FEOHLETU WERNER'S AV0NTUUR. ABONNEMENT: Per drie maanden biunen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlSN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meet f 0,10. Bjj directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjj slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzendmg van advertenti&n vdos 3 ur^n op den dag dei uitgavb Burgemeester en Wethouders van HOEK brengeu ter kennis van be- langhebbendeD dat zij, die verlangen, dat hunne kinderen of pupillen met 1 Mei 1906 op do openbare school worden toegelaten, daartoebijhet hoofd der school voor of op 30Appil«l.S. aanvraag moeten doen. Kinderen die op 1 Mei 1906 zes jaren oud zijn of dien leeftijd in den loop van dat jaar zullen bereiken, worden toegelaten. Hoek, den 10 April 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 25 April 1906. Gisterenavond gaf de zangvereeniging »Geduld Overwint" alhier op de bovenzaal van den heer Schepens een uitvoering voor leden en donateurs, die druk bezocht was. Benevens een tweetal stukken, gezongen door 14) Panl Gabori had met den personeutrein Ham- berg bereikt ea ging naar het goederenkantoor om zij lie bagage af te h&len. Men zou geloovea, dat remand, de verre reia naar China ondernemende, zooveel mogelijk Enropeesche dingen tot zijn ge- braik zou meenemen, maar de koffer, die aan Gabori werd afgegeven, zag er niet uit of hij veel bevatte. Het was ten uieuwe koffer van middel- matige grootte, hier en daar geplakt met de merk- briefjes van eenige voorname hotels in groote st»den dit bewees, dat zijn eigenaar met smaak wist te reizeo. Van het apoorwegstation reed Gabori naar een der hotels aan de Jungfrrnslieg, nam op de eerste verdieping een salon met slaapkamer, en handelde geheel als iemand, die over veel geld kan be- achikken. Dat dit ook werkehjk zoo was, bleek reeds hier- nit, dat hij kort na ziju aankomst bij den kassier van het hotel een zeer groote sorn gelds in be waring gaf en het ontvangbewijs daarvoor nogal zorgeloos in ziju vestzak borg. Dat geld bestond meest in Duitsche bankbiljetten dit verwekte wel eenige verwondering bij den kas sier, aaugezien de eigenaar van het geld zich in het vreemdelingenboek genoemd had ,/Gabori, reutenier uit Weeuen." Ziju uitspraak van het het manneukoor, werd opgevoerd de kinderoperett6 *Roza, de schooue slaapster in hetboseh". Deze gaf verschillende lieve tafereeltjes te aanschouwen en de keurig uitgedoschte kleinen deden goed ban best. Het ontbrak dsn ook niet aan warm applaus. Het comisch ensemble uummer *De vrjjwillige brandweer" gaf aauleiding tot algemeene vroolijk- heid, terwijl ook de lotgevallen van ^Knuffel, de man zonder rok" meermalen een gullen lag deden weerklinken. Een geanimeerd bal was bet slot van het pogramma. Heden werd alhier in het ffHotel de Commerce" door den notaris Van der Moer, ten verzoeke van den eerst ingeschreven hypo- thecairen creditenr geveild een woonhuis (waar- in manufactuurwinkel) met toebehooren en het recht van erfpaeht op den grond, aan de Noord- straat en Lange Kerkstraat te Ter Neuzen, groot 3 aren 38 centiaren. Hiervan werd kooper de heer G. van der Peijl voor 4830. Zaterdag werd alhier door het bestuur der vereeniging #Door eendracht sterk" aanbe- steed de levering van pi. m. 37000 Kg. chili- salpeter. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren D. Scheele Az. voor 13,25 en P. J. Scheele voor 13,13, per 100 Kg. Gegund aan den minsten inschrijver. Gisteren slaagden te Middelburg voor het onderwijzersexamen de heeren J. C. Kotvis van Hoofdplaat en J. B. Hontelez van Oostburg. Heden slaagde de heer C. P. Amelunxen van Biervl iet. Bij Kon. besluit is voor de gemeente Zaamslag ontheSing verleend van het bepaalde in het eerste lid van art 43 der Drankwet. Beroepen te Schoondjjke Geref. Kerk, Ds. R. van der Karnp te Axel. Met ingang van 1 Mei zal het rijkstele- phoonkantoor te Axe!, en de aan dit kantoor rechtstreeks aangesloten of nog aan te sluiten perceelen en openbare spreekcellen, worden op- genomen in het telephoonverkeer met de Bel- gische plaatsen, welke tot de telephoongemeen- schap met Monnikendam zjjn toegelaten. Uit Axel wordt aan Zel. gemeld dat men den dader op het spoor zou zijn van het inwerpen der rniten, na afloop der Jani-verkiezingen van het vorige jaar, bij den predikant der Geref. kerk Duitsch liet echter geen twijfel aan de juistheid der opgave. De botelbeambte zou echter nog meer verwon- derd geweest zijn, als hij het doel der reis van den voornamen gast had gekend. Daar zweeg Gabori echter van en in het vreemdelingeuboek had hij die kolom slechts ingevuld met eenige onleesbare krnbbels. In zijne karner pakte hij eerst zijn koffer uit en richtte zich blijkbaar in voor een lang verblijf. Hij ging zijn kleeren in de kleerenkast, legde zijne linnengoed op de plaDken der kastdaarna plaatste hij een fraaie schrijfmap op de tafel en haalde ten laatste uit een zijtasch van den koffer een fraai bewerkte revolver te voorschijn. Het wapen was geladen, de trekker stond in de rust. Gabori onderzocht den loop, trok de veiligheidspan terng en borg het ding in de schuifl&de der nachttafel. Daarop liet hij bet adresboek op zijne kamer brengen. Het volgende uur bes'eedde hij geheel aan het opschrijven van een lange lijst namen en adressen. Hij ging hierbij bedachtzaam te werk, twijfelende sums voordat hij een uaam schreef, streek hier en daar iets door of raadpleegde zijn notitieboekje. Dit werk scheen hen veel moeiie te kosten hij veegde ten miuete herhaaldelijk de zweetdrop- pels van zijn voorhoofd, schelde eindelijk en bestelde een halve flesch Madera. Toen de kellner den wijn bracht en op de schrijftafel zette, dekte Gabori zijn namenlijst met de hand en sloeg het adresboek dicht. Hij deed dit alles zoo argeloos en toevallig, dat niemand zou ver- moed hebben, welk gewichtig geheim het bier gold. Ds. Van der Kamp aldaar. Voor het inwerpen der raiten zou, naar gezegd wordt, f 2,50 be- looning ziju betaald. Te Middelburg zal op 16 Mei a. s. in de Gasthuiskerk een zeudingsconferentie worden ge- honden. Des morgens wordt een bidstond gehouden waarin optreed als voorganger Ds. J. van den Berg van Ter Neuzen, terwijl in de namiddag- vergadering, na bespreking van de zendingsorga- nisatie in de proviocie Zeeland een rede wordt gehouden door Ds. K. Fernout van Utrecht over irDe Zending en het leerstuk der uitverkiezing," terwijl daarna optreedt Ds. W. B. Renkema van Rijnsburg, met een rede over yZendingsraethode." Na elke rede is er gelegenheid tot gedachten- wisseling. Van het 2e bataljon 3e regiment infan- terie te Middelburg zal een detachement, ter sterkte van 3 officieren, 8 onderofScieren, 4 a 6 korporaals, 1 tamboer en 60 manschappeti van en met 30 Juli tot en met 4 Augustus deel- nemen aan de schietoefeningen in de legerplaats bij Harskamp. Het geheele bataljon zal van 1427 September ditzelfde doen aan de regi- mentsoefeningen nabij Bergen op Zoom en daartoe kampeeren op het terrein vKijk in de Pot" aldaar. Volgens mededeeling van den Inspecteur van het LoodswezenisinhetJvaarwaterWielingen, Zeegat van Vlissingen, de spitse ton No. 2 met kegel vervangen door een roodelichtbrulboei, toonende wit vast licht met verduisteringzicbt- baar elke 10 sec. gedurende 7 sec. In hetzelfde vaarwater is de stompe ton no. 8 met afgeknotten kegel vervangen door een zwarte lichtbrulboei, toonende wit vast licht met ver- dwstennyen, zichtbaar achtereenvolgens geduren de 14 sec. en 2 sec., de lichtperioden gescheiden door verduisteringen van 2 sec. duur. De vorige week had in de openbare school in de Molenstraat te Hontenisse de uitdeeling plaats der voor ds watersnoodljjdenden ontvangen kleederen. Onder leiding van Mevrouw Collot d' Escury waren alle kleederen gesorteerd en in bundels samengeboudeu, waarmce enkele jonge dames onge- veer pi. u. 8 weken bezig geweest zijn. A1 de belangelooze dienaten werden hun dubbel beloond door de innige dankbaarheid der bedeelden. Bovendien werden dien dag ook aardappelen en steenkolen verstrekt, waaraan in vele gezinnen dringend behoefte was. Wat later nam Gabori een velletje brieven- papier voor zich, en begon aan een brief welke aanving met de woorden ffLieve vronw Stellig bevatte de brief niet enkel liefdesbetnigingen, want op eene plaats stond het woord ^reiskosten" en op eene andere stond »moeilijke arbeid". Dit kon rchtes betrekking hebben op iemand anders dan de man, die het schrijven ondorteekende met de wooiden »Uw Paul." Toen Gabori dit schrijven in een briefomslag schoof, scheen hem plotseling iets te binnen te vallen. Hij nam de beide brievea nit zijn zak, die hem door Reinhold Werner waren toevertronwd, be- schonwde lang de adressen en beet besluiteloos op zijn knevel. Die brieven moesten naar Weeuen, om daar ter post bezorgd te worden. Om aan die opdracht te voldoen, behoefde Gabori ze nu slechts in den briefomslag te steken. Hy deed het echter niet. Hjj legde de beide brieven weer in zijn brieven tasch en verzond alleen zijn eigen schrijven aan mevrouw Judith Gabori, te Weenen. Als woning vermeldde het adres de derde verdieping van een huis aan de Graben. Daarop rekte hij zich eens flmk uit, als iemand die tevreden is over een voltooiden arbeid en zich no verhengt in een wel- verdieride rust. Aangezien het intusschen tamelijk laat was ge- worden, ging Gabori naar 'oeneden, in den restau rs) iezaal van het hotel, at goed, dronk nog beter en verdiepte zich ten slotte in de couranten, waar- bij hij kalm de eene sigaret na de andere rookte. Het was omstreeks denzelfden tijd dat Reinhold Werner in ziju eenzaam huis op de heide te bed De St. Ct. no. 94 bevat een oogstoverzicht van 15 April over de winterlandbouvvgewassen, de warmoezerij, de boom- en bloemkweekerij. Wat Zeeland betreft, ontleenen wij daaraan het volgende De op de overstroomde landen in die pro- vincie te velde staande wintergewassen zijn geheel vernietigd. De vroeggezaaide wintertarwe staat vrij goed, terwijl de stand van de laatstgezaaide veelal te wenschen overlaat. De verbouw van koolzaad neemt steeds af. De stand echter is vrjj goed te noemen. De met karwij bezette oppervlakte is aan- zienlijk grooter dan het vorig jaar. Hoewel het gewas veelal wat fijn is, laat de stand zich over 't geheel bevredigend aanzien en is voor onze provincie zelfs goed te noemen. De graslanden zijn over het geheel achterlijk. Vrij goed mag echter het aanzien daarvan ge noemd worden wat betreft deze streken. De vruchtboomen staan op Zuid-Beveland goed evenals de heesters. Sas ran Gent. De Zondagavond gehouden vergadering tot oprichting eener afdeeling van den Bond voor Staatspensioneering was goed bezocht. Door den heer De Lauwere, hoofd der school, werd doel en streven van den bond uiteengezet, waaraan 61 peraonen als lid toetraden. Tot bestuuraleden der nienwe afdeeling werdea gekozen de heeren A. de Lanwere, M. Verhaak, A. G. Stubb£, J. M. Carpreau en P. J. Hamelynck. Hontenisse. In de Vrijdag gehouden raads- vergadering bracht de Voorzitter, de vergadering openend, in herianering, dat hjj in de eerste vergadering van dit jaar den wenseh had uitge- sproken dat het de gemeente wel mocht gaan in 1906 en van rampen verschoond mocht blijven. Helaas is het apoedig anders geweest. Den 12 Maart werd de gemeente door overstrooming geteisterd. A1 is men thaos van het water be- vrijd en is de gemeente - onvoorzieue omstan- digheden voorbehouden - weer veilig, de ga- volgen der overstrooming zullen nog zeer lang nawerken. Spreker bracht in herinnering het bezoek dat door H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins is gebracht en stelde voor het volgende telegram te verzenden aan H. M. *De Gemeenteraad van Hontenisse, heden voor het eerst na de ramp vergaderd, neemt eerbie- dig de vrijheid Uwe Majesteit innigen dank en hulde te brengen voor de groote door H. M. ging, om te droomen van blauwe meisjesoogen, indrukmakende reisgenooten, kortom, van alles, wat het leven veraangenaamt of daarin ds noodige af- wisaeling brengt. in de eerstvolgende dagen veDrokken er ver- scheidene mailbooten van Hamburg naar New York, en daaronder was er natuurlijk geen enkele, die niet voldeed aan de hoogste eischen van het reizend publiek. P&«1 Gabori hoorde echter niet tot de passagiers. Hij had nog geen voet gezet in het kantoor van de Noordduitsche Lloyd het scheen hem te Ham burg in zijn hotel zoo bevallen, dat hij de afreize telkens uitstelde. Wst hij bij dag deed, kon eigenljjk geen mensch doorgronden. De directie van het hotel had geen reden zich daarom te bekommeren de in bewaring gegeven geldsom was voldoende waarborg voor alle gebeurlijkheden, en nergens sliat men minder acht op een rijk man dan in een druk hotel, waar de vreemdelingen in, en uitgaan zonder notitie van elkaar te nernen. Ea toch zei de portier eens, dat hij van den logeergast uit Weenen geen goed begrip kou krijgen. Gabori ontviug bijna regelmatig met elke post- bestel 1 iwg aangeleekende brieven; van alle zonder onderscbeid was het adres door dezelfde hand ge- schreven het was mooi schrift met krachtige trek- ken, alleen waren er enkele eigenaardi^helen op te merken, waaruit viel op te rnaken, dat dit het handschrift van eene dame moest zijn. Dat regelmatig komeu »an die brieven deed het vermoeden ontstaan, dat Gabori niet voor zijn genoegen reisde (zooals hij beweerd had), maar 110 U R A Oil blntd vevaekynt llaandag., Wnen.iiaic ea I riJdttgBviind, ■Itsetnnrfeyil ny yeealdBgen, bij de l'lrm» I". J. 1AM OK liWHK te Tet Keaxea, ■jrJilWiX - - vaViI Vijto ttfi a"111 De Burgemeester van TER NEUZEN brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz te Middelburg, den -;1 April 1906 invorderbaar verklaard kohier der personeele belasting dezer gemeente (overig deel), over het jaar 1906 No 1, op heden aan den Ont- vanger der Directe Belastingen, ter invordering is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 24 April 1906. De Burgemeester voornoemd, i. A. P GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kennis ▼an logement-, koffie- en bierhuishouder en verdere ondernemers van voor het publiek toegankelijke be- drijven, dat vanaf heden ter secretarie der gemeente op de gewone kantoor-uren gratis verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 25 April 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1