Handeisberichten. i BURGERLIJKE STAND. a a Positie der stoomschepen. Toen Vrijdag de man zijn vrouw in de inrichting bezoeken kwam, werd hem een kind als het zijne getoond, dat bleek een jongen te zijn. Yader en moeder honden beiden vol, dat dit kind het hnnne niet is, terwijl het verplegerspersoneel even per tinent het tegendeel beweert. De vader heeft het geval bij de justitie aange- geven. Hieromtrent wordt nader vermeldt, dat de ge- boorte plaats had 4 April en dat de aangifte bij den Buigerlijken Stand 7 April geschied is. De aangifte is niet, door den vader gedaan, maar, zooals gebruikelijk is, door de directrice van de Kraaminrichling. Door het personeel van deze inrichting was dan ook het geslacht van het kind vastgesteld. Drie dagen later werd, eveneens door het personeel, geconstateerd, dat eene ver- gissing had plaats gehad. Het kind had toen echter al officieel de meisjes- namen Marie Theresia Antonia ontvangen. Naar vernomen wordt heeft in verband met de havenwerken te Valparaiso, waarvan den 2en April te Santiago de Chili de aanbesteding heeft plaats gehad en waarvoor ook een combinatie van Neder- landsche groote aannemers heeft ingeschreven, en welke op 33 millioen peso geraamd worden, zich reeds een ^Naamlooze vennootschap van Neder- landsche groote aannemers gevormd, met een kapitaal van f 2,000,000. Een der grootste aandeelhouders, de heer L. Volker Azn. te Sliedrecht, heeft daarin deelgenomen voor 7 ton, terwijl er nog enkele andere aandeel houders (aannemers) aandeelen hebben tot een bedrag van 2 ton. De gunning van het werk is nog niet bekend. Met belangstelling wordt door verschillende groote fabrieken hier te lande de uitslag tegemoet gezien in verband met belangrijke leveranties van mate- rialen. Zaterdagochtend heeft de politie te Kampen opnienw een onderzoek ingesteld in het gedeelte der woning, waarin Wensma's lijk werd gevonden en bij die gelegenheid heeft zij, in de werkplaats op den schoorsteenmantel een zwart gipsen beeldje wegnemende, met krijt gesehreven zien staan Vaarwel. Het stuk van den mantel is uitgezaagd en door de politie meegenomen. In de Eriesche gemeente Achtkarspelen zijn valsche gouden tientjes in omloop. Een 9jarige jsngen, M. van der L., is Dins- dagochtend aan de 3e Kade te Gouda door een trein gegrepen en vermorseld. Een schipper, liggende met zijn vaartuig in de Schie te Delft zou Maandagavond voor zijne vronw een boodschap doen. Na enkele minuten aan boord terugkeerende, miste hij zijne vrouw en bij een onmiddellijk ingesteld onderzoek werd haar lijk naast het vaartuig opgehaald. Men vermoedt dat de vrouw, door een duizeling be- vangen, overboord is geslagen. De Engelsche politie heeft zich overtuigd, dat Glive, de kanonnier, zich ten onrechte nit- geeft voor den moordenaar van juffrouw Camp, die negen jaar geleden in een trein bij Londen om 't leven is gebracht. Hij is aan de leger- overheid uitgeleverd. Te Wijdenes heeft zich een flinke normale jongen van 14 jaar, eenig kind zijner ouders, opgehangen. Men meent, dat hier geen sprake van zelfmoord maar wel van een ongeluk is. Het schijnt dat de jongen een bij hem logeerend neefje bang heeft willen maken. Een jong meisje van St. Gilles, bij Brussel, had eenige weken geleden door middel van aan- kondiging in de dagbladen aanvraag gedaan om een post van gouvernante. Vrijdag hield voor de woning harer ouders een tweespan stil. Twee dames stapten uit, vroegen om het meisje te spreken en verzochten haar, mee te rijden om kennis te maken met een dame, die een gouvernante zocht. Vol vertrouwen volgde het meisje de twee dames, aan haar moeder zeggende dat zij spoedig zou terugkeeren. Maar zij kwam niet terug en de ouders ver- wittigden de politie, die onidekten dat het meisje meegelokt was naar Antwerpen door de twee dames, die als blanke slavinnenhandelaarsters herkend zijn. Zij hebben de ongelukkige ingescheept op een boot, die naar Amerika vertrokzij is vergezeld van een onbekende en een ander jong meisje. In een nieuw ontgonnen steengroeve bij Namen deed een werkmao, die een mijn aanlegde, een ontzaglijk steenblok van minstens 10.000 kilo's zwaar, afschuiven. Hij kreeg heel die massa op zich, doch zoo, dat alleen zijn beenen er onder verpletterd werden. Hij huilde van de pijn, en het was den omstanders, waaronder een zijner zonen, onmogelijk hem te verlossen. Na lange en ge- vaarlijke pogingen was men er toch in geslaagd hem te bevrijden, maar men begrijpt in welken toe- stand de ongelukkige in het gasthuis aankwam. Uit Napels wordt gemeld, dat de aschregen volkomen heeft opgehouden. De lucht is weer helder en de asc'nwolken, die den Vesuvius om- gaven, zijn weggedreven, zoodat men den berg nu weer duidelijk zien kan. De straten van Napels hebben haar gewone aanzien herkregen en de vluchtelingen uit het Vesuvius-district keeren terug. De fabrieken aan den voet van den berg zijn weder in werking gesteld, voor zoover de uit- barsting ze gespaard heeft. De dienst op den spoorweg rondom den Vesuvius is Zondag to! Ottajano hervat. Professor Matteucci, de directeur van het Ob- servatorium van den Vesuvius, is benoemd tot commandeur in de orde van de Italiaansche Kroon een onderscheiding, die ten voile verdiend is, want deze geleerde heeft bij de ramp een moed en vastberadenheid aan den dag gelegd die ieders eerbied afdwingen. Dat de ramp niet meer slachtoffers heeft geeischt is ook voor een groot deel aan die waarschuwingen van dezen held der wetenschap te danken. Op verschillende plaatsen van Zwitserland is een aschregen uit den Vesuvius neergedaald, waardoor de toppen der bergen geel gekleurd werden. Nu de uitbarsting voorbij is kan men eerst een overzicht krijgen van de verwoestingeu die zij heeft aaDgericht. De Napolitaansche kust- streek ziet er wanhopig uitbloeiende landerijen zijn in sombere woestijnen herschapen. Wat de slachtoffers betreft, daarvan is het juiste totaal-cijfer nog niet bekend, iederen dag vindt men nog lijken. Hoewel de bevolking rondom den Vesuvius aan de werking van den vulkaan gewoon is, heeft deze uitbarsting toch een ware paniek teweeggebracht, voornamelijk te Napels. Tal van moedige daden zijn verricht, zoowel door eenvoudige boeren als door karabi- uiers en soldaten. Duizenden menschenlevens zijn gered door de toewijding van een betrekkelijk klein aantal wakkere mannen. Een hunner, wiens uaam onbekend gebleven is, redde een aantal vrouwen en kiuderen, dat door lava en asch was ingesloten en gevaar liep van honger te sterven. Van alle kanten komt nu steun voor de slacht offers, die aan alles gebrek lijden. De koning gaf zooals reeds is meegedeeld het voorbeeld door een ruime particuliejp gift weldra volgde de paus en verscheidene gemeenteraden hebben grootere of kleinere bedragen voor dit doel bestemd terwijl ook bet buitenland zich niet onbetuigd laat. De jongste uitbarsting van den Vesuvius heeft het langst geduurd en is het hevigst geweest van alle tot dusverre bekende vulkaan-uitbarstingen die van den Mont-Pele inbegrepen, ofschoon daarbij veel meer slachtoffers zijn gemaakt. Dat het aantal slachtoffers van den Vesuvius, gerekend naar de kracht der uitbarsting, zoo betrekkelijk gering is geweest, dankt men hieraan, dat de uitbarsting meer geleidelijk is gekomen met telkens heviger schokken. De eerste toch werd waargenomen op 5 April, zoodat de uitbarsting juist op 8 dagen heeft geduird met tusschenpauzen, die de bevolking gelegenheid tot vlnchten gaveu. Dinsdagavond om 8> uur liep een vrouw op den weg van Courbevoie naar Parijs, toen zij door de duisternis misleid, van den weg geraakte en in een modderpoel viel, waar zij tot haar middel inzakte. Niet bij machte zich er uit te trekken, bleef zij den geheelen nackt in de modder staan, waar zij eerst Woensdagmorgen door eenige werk- lieden werd gevonden, die haar redden. Zij ver- keerde in deerniswaardigen toestand en moest terstond naar een hospitaal vervoerd worden. De doorgestane angst doet tevens vreezen, dat zij het verstand zal verliezen. In de mijn Mont-Crotteux bij Luik hadden twee wcrklieden gedurende den nacht gewerkt aan het stutten eener gaanderij. Toen zij 's morgens, met de nachtploeg niet op de naamaf- roeping antwoordden, ging men hen opzoeken. Men vond hen verpletterd onder een iDstorting. Een allerdomste ambtenaars-dienstdoenerij wordt door de ,/Miihlheimer Biirgeirzig. verhaald. Het blad vertelt dat verleden Zondag te Hiiningen aan de Duitsche grens tegenover Baztl een ernstige brand woedde. De Hiiningsche brandweer beschixt niet over een spuit en moest zich dus bepalen tot de wanhopige taak van toe- zieu hoe ver het vnur zich beliefde uit te breiden; Emmers water vermochten niets. Maar ziet, aan de overzijde van de grens kwamen Bazeler brandspuiten aangereden om hulp te bieden. De Huningers juichten, maar te vroeg. Aan het tolkantoor werden de spuiten aauge- honden en werd door de tolbeambten de ,/invoer" van brandspuiten verboden, wanneer niet het invoerrecht werd voldaan. De Baseler spuiten keerde terug en de brand, dien de Hiiningers niet konden blusschen, richtte voor een halve ton schade aan Volgens mededeeling van den te Oostmahorn gearriveerden Deenschen assuradeur is het bij Moddergat gevonden vaartuig in 1902 gebouwd en dus zoo goed als nieuw. Het is 5 Maart jl. te Drammen in Noorwegen uitgezeild met een lading planken en een bovenlast van battings met be8temming naar Engeland. De bemanning be- stond uit kapitein, stuurman en 3 matrozen. Vrijdag heeft men weer getracht volgens aan- wijzing van den assuradeur het schip te kantelen, doch alle pogingen zijn tot nu toe vruchteloos. Donderdagavond werd een trein, vol met reizigers, ergens in Wales tot staan gebracht doordat een baanwachter met een roode lantaarn zwaaide. Hij vertelde, dat twee mannen een eind verder dwarsliggers en palen over de sporen had den gelegd om den trein te doen verongelukken. Toen hij hen stoorde hadden zij hem tegen den grond geslagen. Toen hij uit zijn bewusteloosheid ontwaakte was hij den trein tegemoet geloopen. Hij had nog wonden aan zijn hals en viel weer flauw. Algemeene dankbaarheid voor zijn held- haftig gedrag, dat een groot ongeluk had voor- komen. Bij onderzoek schijnt echter gebleken, dat de man het verhaal verzonnen had en zelf het spoor onveilig had gemaakt. Hij had den laatsten tijd veel gelezen in een boek over hefd- haftige daden en dat schijnt hem van streek te hebben gebracht. Hij werd uit zijn dienst ont- slagen en heeft zich doodgeschoten. Hij was 20 jaar oud. Ter Seiuen. Huwelijks-voltrekkingen. 12 April. Anthonie Riemens, oud 26 j., jm. en Sara Adriana Kiel, oud 27 j jd. Izaak Nortier, oud 30 j., jm. en Adriana Moens, oud 27 j., jd. Geboorten. 9 April. Louisa, d. van Romanes van Aerde en van Mathilda Louisa Simoen. Johanna Tan- neke, d. van Jan Koster en van Tanneke Esther Pladdet. 10 April. Adriana Elisabeth, d. van Louis Cove en van Neeltje de Feijter. Jacobus Petrus, z. van Josephus van der Sneppen en van Margje Femmina Middendorp. Jan, z. van Adriaan Openneer en van Elizabeth Fran- cina van Pienbroek. 12 April. Magdalena Catharina, d van Gerhardus Timmerman en van Maria Anna Balkenstein. 14 April. Joris Jacobus, z. van Jacobus Johannes Kolijn en van Maria de Zomer. 15 April. Hendrina Lena Janna, d. van [man Guequierre en van Dirkje Kuijk. Overlijden. 9 April. Janna Geertruida Harte. oud 22 j., d. van Anthonij en van Pieternella de Jonge. 10 April. Geertruij Elisabeth Gillissen, oud 61 j wed van Hendrik van Breen. 11 April. Jacob Pieter Pijpe- link, oud 7 m., z. van Jan en van Franfoise Riemens. 12 April. Maarten de Regt, oud 84 j., wedtiwn. van Jacomina van de Wege. 13 April. Martina Meeusen, oud 26 j., d. van Johannes Cornelis .en van Neeltje Vermeulen. 14 April. Clemense Verdood, oud 8 m., d. van Joseph en van Marie Sylvie Pilate. Axel. Huwelijks-aangiften. 5 April. Vinandus Franciscus Schelleman, oud 29 j., jm.en Theodora Ber- dina Johanna Hendriks, oud 29 jjd. 12 April. Euge- nius Bernardus van Acker (van St. Jansteen), oud 29 j jm en Leonie Maria de Rop, oud 15 j jd.$ Huwelijks-voltrekkingen 5 April. Wiliem Cornelis Ruijtenburg (van Zaamslag), oud 32 j jm. en Loarina Boeije, oud 22 j, jd. 12 April. Cornelis Johannis Malipaard (van Eindhoven), oud 28 j., jm. en Magdalena Elizabeth Bakker, oud rl j jd. Geboorten. 3 April. Cornelis, z. van Martinus Oppe- neer en van Suzanna Pieternella Verberkmoes. Wilhel mina, d. van Egbert Bakker en van Janna Maria van Dixhoorn. 4 April. Elisabeth, d. van Adriaan Dobbe- laar en van Krina Schieman. 5 April. Anna Catha rina, d. van Frederik Bakker en van Margaretha Zegers. 6 April. Marinus Jan, z. van Jaspert Heijnsdijk en van Tanneke Ringelberg. 7 April. Joanna, d. van Maarten Wiliem Koster en van Johanna Maria van Hoeve. Andries, z. van Jan Klaassen en van Clara de Visser. 8 April. Rogerius Bernardus, z. van Flnrentius Josephus van den Berg en van Mathilda Maria Herman. 9 April. Cornelis Adriaan, z. van Abraham van IJk en van Tanneke Scheele. 12 April. Maria, d. van Daniel de Feijter en van Anna Maria Van Langevelde. Overlijden. 3 April. Elisabeth Neeltje Heijnsdijk, oud 63 j., echtg. van Pieter Cornelis van Bendegem. Heiig-sttlijli. Geboorten. 8 April. Josephus Gijs- bertus, z. van Alphonsus Somers en van Louisa de Maagd. Overlijden. 5 April. Isabella Leenknegt, oud 75 j., echtg. van Jacobus de Kerf. Hoek. Geboorten. 1 April. Jacobus Pieter, z. Tan Pieter Dieieman en van Janneke Zegers. 5 April Jan, z. van Marinus Levinus Hamelink en van Gildrina van der Peijl. 7 April. Jannetje Johanna, d. van Frangois Jan Stoffels en van Jacoba Alida de Back. 13 April. Jacobus Wiliem, z. van Wiliem Cornelis de Feijter en van Suzanna Pladdet. Jan, z. van -Jasper Pladdet en van Cornelia van Hoorn. 14 April. Catharina Maatje d. van Jacobus van Alten en vafi Maria Hamelink. 15 April Adriana, d. van Izaak van der Peijl en van Neeltje Johanna Maria Zegers. Overlijden. 8 April. Pieter Meertens, oud 4 m., z. van Thomas en van Maria Vinke. 13 April. Neeltje Pladdet (overl. te Vrijenban),'oud 71 j., d. van Pieter en van Adriana de Zwarte (beiden overl.) Sas van (>enl, Huwelijks aangiften. 12 Johannes Petrus Bruinings, oud 21 j., jm. en van rence Louise D'Hoens, oud 22 j., jd. Geboorten. 6 April. Germaine Maria, d. van Aloisius Jozephus De Laruelle en van Marie van Ham me. Overlijden. 9 April. Julianus Bauduinus Curio, oud 60 j., z. van Petrus Franciscus en van Nathalie Celestine de Moor. St. Jansteen, Huwelijks-aangiften. 6 April. Camillus van Jlimste, oud 26 j jm. en Maria Ludovica Janssens, oud 24 j., jd. 3 April. Cyrillus Poppe, oud 22 j., jm. en Silphia Paelinck, oud 21 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 4 April. Camillus Waege- naer, oud 35 j., jm. en Christina Bosman, oud 54 j., wed. Geboorten. 30 Maart. Carolina Seraphir.a, d van Franciescus Augustinus de Winne en van Maria Louisa de Gijsel. 1 April. Caiolus Ludovicus, z. van Ceriiius Schout en van Nathalia Ringoot. 4 April. Anna Maria, d. van Augustus der Weduwe en van Eugenia van der Kelen. 6 April. Christina Maria, d. van Pieter Joannes de Block en van Mathilde d'Hooghe. 8 April. Maria Louisa, d. van Aloijs van Goethem en van Emeliavan Daele. 13 April. Petrus Johannes, z. van Josephus Seheifhout en van Clotilda Maria Peeters. 14 April. Elisabeth Maria, d. van Josephus Vlassenrood en van Leonia Maria d'Hooghe. Overlijden. 7 April. Isabella Theresia Winkels, oud 85 j., wed. van Jozef De Graef. Petrus Johannes de Bakker, oud 11 d, z. van Jan Baptist de Bakker en van Nathalia Maria Colman. 13 April. Petrus Johannes Seheifhout, oud 1 d., z. van Josephus en van Clotilda Maria Peeters. Sioppeltlijk. Huwelijks-aangiften. 13 April. Alphonsus van de Veide, oud 25 j., jm. en Prudentia Strijdonck, oud 20 j., jd. Geboorten. 4 April. Leonia Maria, d. van Franciscus Kiekens en van Maria Silvia Pleunis. Overlijden. 3 April. Theophiius Petrus Franciscus Mannaert, oud 13 m., z. van Petrus en van Petronella Pieters. 4 April. Augustinus Bernardus Dominicus Kerckhaert, oud 7 j., z. van Alphonsus en van Isabella van Esbroeck. 11 April. Ddsird van der Veeken, oud 9 jz. van Jan Francies en van Anna Maria de Vijlder. SKHainslag. Huwelijks-aangiften. 5 April. Marinus de Feijter, oud 24 j., jm. en Leuntje Kempe, oud 23 j., jd. Adriaan Dieieman (van Hoek), oud 22 j., jm. en Janneke Adriana Dieieman, oud 25 j., jd. 12 April. Pieter van Fraeijenhove, oud 27 j., jm. en Jacoba Flo- rissen, oud 19 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 12 April. Pieter Hamelink, oud 21 j., jm. en Janna Hamelink, oud 19 j., jd. Geboorten. 5 April Martha, d. van Gilles Cornelis Missu en van Neeltje Geelhoedt. 7 April. Edial Jacobus, z. van Hermanus Verpoorte en van Adriana Dekker. 9 April. Christiaan, z. van Christiaan de Graafenvan Tanneke de Pooter. II April. Hebrina Maria, d. van April. Flo- Jacobus Andries Dieieman en van Neeltje Romeijnsen. Overlijden. 6 April. Petrus Franciscus Frederiks, ond 89 j echtg. van Josepha Francisca van Doersselaar. Zuidtlorpe. Geboorten. 1 April. Petrus Fran ciscus, z. van Theophiles de Rijcke en van Leonie Tem- merman. 13 April. Alina Maria Delphina, d. van Edmundus Herman en van Maria Francina de Block. Overlijden. 3 April. Romanus Josephus Vereecke, oud 1 m., z. van Gustaal en van Emerentia van Hoecke. Hulst, 17 April. Per TOO kilo Tarwe J 8,40 a 8,50, Rogge/ 7,50 a 7,75 Wintergerst f 7,75 a f 8,Zomergerst fHaver 8,80 a f 9,ErwteD 10,25 a 10,75; Paardenboonea J 9,— a/9,25; Duivenboonen a 10,50 Witte- boonen f 14,a fBruineboonen /ll,a f Roekweit -,— a Lijnzaad ,- a Aardappels fa ftKoolzaad per zakvan 106 liters /--a/-,-. Rundvee 6, verkocht 2. Varkens 20, verkocht 9. Boter per kilo 1,15. Eieren per 26 stuks 0,85. KOERS VAN HET GELD. Belgisch per 100 fr. 48,10 a 48,12*. Engelsch per£ ,,12,— 12, Rotterdam, 17 April. W egens de afgeloopen feestdagen werd heden geen Graanbeurs gehouden. Men noteert Pnike Tarwe per hectol. 7,20 a 7.70 mindere en goede 6,40 a 7,— Tarwe per 100 kilo f 8,50 a f 9,75 Rogge per hectol. 5,25 a f 5,75 Wintergerst 4,80 a 5,30 en per 100 kilo 7,60 a 8, Haver 8,— a 9, Boonen en Erwten als voren. M e e 1. Prima Inlandsch f 11,a 12,25; le soort 10,25 a 10,75 prima Amerik patent 12,— a 13,le soort 11,a, 11,75; 2e soort f 10,a f 10,75 prima Belgisch f 11,50 a f 12.50; le soort Belgisch 10,25 a J- 11,per 100 kilo netto. De aanvoer ter veemarkt bestond heden uit 31 Paarden, 1346 magere en 673 vette Runderen, 247 vette Kalveren, 723 Nuchtere, 56 Schapen, 386 Varkens en 250 Biggen. Runderprijzen 48 a 72 cent per kilo Melkkoeien 110 a 260 Kalfkoeien 170 a f 300 Stieren f 50,a f 210 Vaarzen 65,— ii 145 Pinken 45,a f 110 Paarden f 55,a f 135 per stuk. Handel matig. o Aardappelen als voren. Boterprijzen in vaten gemiddeld f 50. Stukken van een half kilo 70 a 75 cent. Eieren 3,— a 3,15 per 100. Petroleum onveranderd. Beetwortelsuiker 10s/8. Z E Jb3 rr IJ I I IV AaJitl IV. Van 13 tot en met 17 April. a ca VLAG. NAAM. M3. Van en naar. Lading tour Ter Keuzeu; 18 Eng. s.s. River Lagan 2272 Londen stukg. 14 idem The Marchioness 1659 Millom ijzer idem Axinite 4935 Middlesbro idem 15 idem Avocet 3984 Liverpool stukg. idem Ann Webster 2241 Londen idem 16 Belg. s,s. 1 Rupel 2561 Middlesbro ijzer Zweed s.s. Margaret 1775 idem idem 17 Eng. s.s. Skinmngrove 1459 idem idem Eng. 3m»ch. G. C. Gradwell 441 Pentowan pijpaarde tan Ver leuzeu; 14 Eng. s.s. Hailing 2199 Londen stukg. 17 idem River Lagan 2272 idem idem idem The Marchioness 1659 [Middlesbro ledig Voor Gent 13 Eng. s.s. Warwick 3559 Sfax phosph Belg. s.s. PercheryOstend. 252 Osiende ledig Eng. s.s. Cuxbaven 2141 Goole stukg. idem Astrologer 2580 Leith idem 14 Noor. s.s. Hermod 3238 Spanje minerie Duits. s.s. Oldenborg 3729 idem idem idem Electra 3571 Windau hout 15 Eng. s.s. Whimbrel 2514 Manchester stukg. idem Sea Hound 3085 Londen idem 16 idem Calder 1992 Goole idem idem Savona 3340 Leith idem idem Magd. Fischer 1784 Amble kolen 17 Deen. s.s. Siikeborg 5052 Riga stukg. Van Gent t 13 Eng. s.s. Ousel 3633 iLiverpool stukg. idem Carlisle 2929 Leith ledig Noor. s.s. Fram 1387 Bleyth idem 14 Bng, s.s. Harelda 3645 Manchester stukg. Duits. s.s. Nestor 3476 Antwerpen ledig Eng. s.s. Sandsend 2070 Sunderland idem idem Tortona 3466 Leith idem idem Cuxhaven 2141 Goole stukg. >dem Truro 3366 Hull idem idem Sea Gull 2762 Londen idem Belg. s.s. Pecherie Ostend. 252 Ostende ledig 15 Bug. e.S. Thorn. Wayman 6253 Newport idem idem Narrona 1639 New-Castle idem Zweed s.s. Neptunes 3745 Stettin thooph. 17 Bng. s.s. Astrologer 2580 Leith siukg. idem The Monarch 1817 Jastle ihosph. Voor Selzaete 15 Sng. s.s. Alchymist 1079 Hamburg ireosoot T an Selzaetei 16 £ng. s.s. Alchymist 1079 Hamburg edig Van 13 tot en met 17 April werden langs de Oostsluizen alhier 61 binnenvaartuigen op- en 45 afgeschutdoor de Westsl. 10 op- en 9 afgeschut s.s. HENRY vertrok 15 dezer van Algiers naar Yarrow, s.s. GUIDO in lading te San Juan. s.s. HARALD vertrok 12 dezer van Rotterdam naar Algiers. s.s. JENNY in lossing te Piilau. s.s. RICHARD in lading te Hornillo.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 6