BIJV0EG3EL Ter Meuzenschs Courant Donderdag 19 April 1906. No. 4829. FEUILLETON. WERNER'S AVONTUUR. uemengde berichten. TER NEUZEN, 18 April 1906. Maandagavond was er liier voor elk wat wils. Benevens de verschillende gelegenheden tot dansen in geheel de gemeente, werden er niet minder dan drie tooneel-uitvoeringen ge- geven, met bal na afloop. 't Was natuurlijk niet mogelijk overal een bezoek te brengen en we volstaan dns, met te vermelden hetgeen we daaromtrent vernamen en konden aanscbouwen. In het /Hotel des Pays-Bas" trad de tooneel- vereeniging //Kunstliefde" van Selzaete. op voor een vrij goed bezette zaal. De opbrengst was ten voordeele van de slacbtoffers van den waters- nood. De verschillende stukjes die werdea opge- voerd, verwierven over het algemeen veel bijval zooals /,De duivel op 't dorp", //Koenraad", de Ko-oster" en //Tamboer Janssens". De Vlaamsche liefhebbers speel >en met ambitie, waarvoor ze dan ook met applaus werden be- loond. De keuze van enkele der opgevoerde stukken leek ons eveuwel voor deze omgeving minder geschikt. In het //Hotel de Commerce" trad voor een goed bezette zaal op de tooneelvereeniging //Voor- uitgang is ons streven". Opgevoerd werden //De twee ringen", tooneelspel in 3 bedrijven, en z/Het consigne is snorken", blijspel in een bedrijf. Het komt ons voor dat de vereeniging met de keuze van op te voeren stukken wel geluk- kiger is geweest, althans wat het tooneelspel betreft. Evenwel werd door de dames en heeren die hun medewerking verleenden hun best ge- daan, orn een goed geheel te verkrijgen. Zij mochten dan ook aan het slot der bedrijven een algemeen applaus verwerven. De aarzeling, te bespeuren op de generale repetitie, was Maandag niet merkbaar. Het blijspel deed herhaaldelijk een gullen lach weerklinken. In het cafe van den heer J. Schepens werd door de zangafdeeling //Geduld Overwint" der z/Vereenigde Handwerksl eden" opgevoerd de kinderoperette ;/Roza" en het blijspel ;/Knuffel" Ook hier genoten de optreden zoo grooten als kleinen, een welverdiend succes, en was een bal het slot van den avond. Door de gemeentepolitie alhier is gisteren op verzoek van eigenaar een hond afgemaakt, die blijken gaf gevaarlijk te worden voor het publiek verkeer, en o. m. een kind zou gebeten hebben. Het lijk is, na gedesinfecteerd te zijnbegraven. Yau dolheid was hier geen sprake. Iledennamiddag geraakte een tuig paarden van den landbouwer Joz. Haak, gespannen voor een wagen, vanaf de Noordstraat deWlooswijk- straat iurijdende, op hoi. Op een gegeven oogenblik geraakte de zwengel van den wagen los en holden de dieren zonder wagen door. De dissel van het voertutg maakte een zwaai naar de zijde der straat en kwam door het venster in een woning terecht ook een venster- luik deels verbrijzelende en voor het venster staande bloempot De paarden werden een eind verder tot staan gebracht. Aan haar moest Reinhold onwillekeurig denken Toen hij haar voor de eerste maal zag, zat zij te midden van de fraai gekleurde papaverbloemen j zoo stond zij hem voor den geest, terwijl hij sliep en hoe later het werd in den nacht, hoe duidelijker haar beeld werd, en hoe meer het begun te gelijken op een beschermengel, die over argelooze sterveliBgen waakt. Gedurende de volgende dagen raakte Reinhold meer en meer gewend aan zijn vreemdsoortigen toestand en begon hij in den omtrek zijner woning rond te waudelen. Spoedig echter kwam hij tot het inzicht, dat het de moeite niet loonde zijn tochten nog verder uit te strekken de heide en het boach boden weinig afwisseling, en wat hij door de vensters van de woning zien kon, was binnen een mijl afstands te vinden. Westwaarts achter het bosch lag nog wel een klein, armzalig heidedorp, waarvan de inwoners 8oms naar het spoorwegstation stapten om hun koopwaren naar de markt te brengen,. maar ze gingeu niet bij troepeu en niet dikwijls, zoodat de eentouigheid van het landschap er niet verbroken werd. Meestal sloegen zij dan nog een zijweg in, die niet langs de villa liep. Dat mocht opzet zijn of toeval, Reinhold trok er zich weinig van De verbreeding te Sluiskil van het kanaal Ter NeuzenGent is geheel gereed de beruchte draai is verdwenen, zoodat de vaart voor de groote zeeschepen geen hinderpalen meer biedt. Ook zijn gereed de onderbouwen van de spoor- en van de voetbrug. Deze laatste diende met 1 Aug. a s. in gebruik genomen te kunnen worden, d eh men vreest, dat dit niet het geval zal zijn en men nog langer van pont en roei- bootje zal moeten gebruik maken. Naar wij vernemen is thans definitief be- sloten tot oprichting van eene Ned. Herv. school te Zaamslag. In de Poldersche straat is voor den bouw reeds grond aangekocht. Door het hoofdbestuur der schippersver- eeniging ^Schuttevaer" is een adres verzonden aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, met verzoek dat ten opzichte van de voorschuttingen een meer billijke verordening op de doorvaart. der verschillende aluizen in het leven worde ge- roepen, tengevolge waarvan aan den bestaandeu onhoudbaren toestand voor handel en scheepvaart een einde kome. Hoek, 13 April. Eenige kinderen il'it de buurt vermaakten zich op het erf van den land bouwer G. G. alhier met het voor kinderen zoo aantrekkelijk, maar niettemin zoo gevaarlijk vuurije stokeu. Zooals gewooulijk het geval is, was ook hier nu niet het beste plaatsje daarvoor uitge- kozen, n.l. naast het houten wagenhuis. Het duurde dan ook niet iaug of het gebouwtje begon mede te branden en zoo niet spoedig het vuur gebluscht was, zou het wagenhuis geheel vernield zijn geweest en ook de belendende gebouwen, een wagenhuis en schuur van den voerman L, G. groot gevaar geloopen hebben. 14 April. Heden had het eindexamen plaats vau den tweejarigeu landbouwcnrsus alhier. Daartoe wareu het bestuur van dien cursus, als- mede dat der gemeente uitgenoodigd, terwijl ook een enkele belangstellende aanwezig was. Aan a lie deeluemers werd het diploma uitgereikt en door dezen den leerareu, de heeien, H. J. I1, v. Bijlevelt van Westdorpe en J. H. Goor van Hoek, als blijk vau waardeering eeuen waudelstok met zilveren kuop aangeboden. Sas vau Gent. Dinsdogmiddag werd alhier bij den paardeuknecht der oude suikerfabriek Ch. D. terwijl de bewoners afwezig waren, uit een bij het woonhuis staand hok, drie kouijnen gestolen, en van een droogrek een broek en drie paar kousen. Door de vrouw van D. die in de nabtjheid op het land werkte, waren in den omtrek wel een paar vreemde personen gezien, doch de verdenkiug viel hier maar op, toen zij met den buit gevlogen waren. Door Notaris Vollenhoven van Daalen werd Dinsdag alhier in het hotel Rotterdam in veiling gebracht een perceel bouwgrond groot ongeveer 4 aren 33 ceutiaren, gelegen aan den weg naar Selzaete. Dat de bouwlust er hier een beetje uit is, blijkt uit de laag geboden som van f 100, waarvoor het perceel niet werd gegund. St. Jansteen. Op' den tweeden Paaschdag trad in het logement //De Kroou" alhier de WelEerw. heer Juten kapelaan te Axel op voor de leden van den Boerenbond. Spreker giug na welke de oorzaak van de op richting dezer nuttige lustelling waren Voorheen zeide hij plukten de boeren zelf te weinig de vruchten van hun arbeid. De boerenbond is uit den vreemde tot ons gekomen. De overplantiug van Duitschen grond op onzen bodem is met succes bekroond. Ook in Zeeuwsch-Vlaanderen, waar bij de verschillende afdeelingen van den aan, want in de zonuige stihe was hij langzamer- hand in die gelukkige stemming gekomen, welke in onzen tijd zoo zeldzaam is gewordeu, dat men ze naar het rijk der sprookjes zou willen verwijzeu. Hi] wist nauwelijks welkeu dag der week het was. Reinhold lag liefst onder aan de helling der spoorbaan in het heidekrutd, en keek dan naar de insecten, die in de bloemeu hun voedsel zochten. Sums nam hij een faoeS uit de bibliotheek mee, maar lezen deed hij niet; h^ gebruikte het alleen om er bloetnen in te leggeu, ze te persen en dan te laten urogen. Aan de voorbijgaande treiueu kon hij merken hoe laat het was. Heel spoedig wist hij, wanueer er een sneltrein moest koinen, die in razende vaart verder vloog in de persoueu- trein had hij meer genoegen, omdat zij langzamer redendan kon hij de gelaatstrekkeu der reizigers onderscheiden. Als hij ze zag, kwam bij hem niet het verlaugen op om in de wereld terug te keeren, ueen, integendeel, het genot der onge- stoorde rust verschafte hem een behagelijk gevoel. Hij schepte er vermaak in, het oor op de spoorrails te leggeu, zoodat hij den trein reeds op grooten afstand hoorde naderen hij voelde dan den bodem allengs mee trillen, hij hoorde het donderende brni- sen sterker worden en verheugde zich. Dan stelde hij zich voor den geest, hoe een mensch te moede zou zijn, die voelt dat hij door een naderend on- heil zal verpletterd worden, zonder dat hij een hand kan roeren om het naderend onheil af te wenden. Op zekeren dag, dat hij daar weer zoo lag, kwam de oude Erdmann tusschen de spoorrails aanstappen en sloeg nu en dan met zijn hamer B. B., 800 landbouwers en arbeiders zijn aange- 'sloten, mag men tevreden zijn. De boerenbond werkt nuttig op allerlei gebied. 1 De Leenbank bevordert het sparen en verleeut op verslandige wijze credit onder de leden. 2. Gemeenschappelijke aankoop van voor den land man onmisbare zaken is in het voordeel der leden. Pogingen tot veredeling van den veestapel zijn hier en daar reeds geslaagd. 4. Gemeen schappelijke verkoop van landbouwproducten, (op 't oogenblik reeds deelneming aan de eierveiling te Amsterdam.) 5 Bovendien kan veel gsdaan worden en wordt reeds veel gedaan op verzeke- ringsgebied.' Verzekering van paarden, rundvee, geiten (iets dat in Noord-Brabant, waar veel geiten worden gehouden algemeen is), varkens enz. Men kan deze verzekeringen op twee manieren inrichten 1. met geregeJde premiebetaling of met een omslag te heffen van de leden bij ieder sterfgeval. In de praktijk blijkt het, dat organisatie op de eerste manier de beste is. Men kan ook onderlinge verzekering hebben tegen brand, hagel, enz. doch van alle verzeke ringen achtte spreker de alier uoodzakelijkste die der leden zelve tegen ziekte. Bij dezen tak van verzekering stond spreker dan ook lang stil en motiveerde in den breede de noodzakelijkheid der algemeene oprichting van ziektefondsen niet alleen maar zelfs van een zeer spoedige oprichting, teneinde in regel te zijn voor de invoering van de Rijks ziekteverzekering die binnen afzienbaren tijd stellig wordt ingevoerd en welke duurder wezen zal dan de onderliuge. Als voorbeeld noemde spreker het ziektefonds te Sluis, dat gering begouuen thans een reserve- fonds heeft van f 800 en aan zieke leden ge durende 40 dageu eene uitkeeriug verstrekt van 80 a 90 cent per dag. De zaak blijkt dus uit- voerbaar. Aan spreker mocht bij het eindigen zijner bevattelijke en zaakrijke verhandeliug een welverdiend applaus ten deel valJen en de voor- zitter de heer Th. Pauwels, die den heer Juten ook had ingeleid, was zeker de tolk der gansche vergadering, toen hij met een waardeerend woord aan inleider de vergadering sloot, nadat echter eerst verschillende huishoudelijke zaken waren afgedaau. De van dolheid verdachte hond, die uit ViissiDgen verdween, is naar de M. Ct. mtldt gevonden. Eenige weken geleden zag een landbouwer aan den Ouden Vlissingschen weg onder Koudekerk- op zijn weiland het lijk van een hond, dat hij, na het vao den halsband ontdaan te hebben, in een sloot wierp. Nadat hij kennis gekregen had van het gebeurde met den hond te Vlissingen, deelde hij Zaterdag zjjn vondst aan den gemeente-veldwachter van Koudekerke mede, die het cadaver opvischt en den vcearts liet bezichtigea. Deze constateerde dat het dier, dat reeds ge- deeltelijk tot ontbinding was overgaaD, dezelfde- kenteekeueu verloonde als de vermiste hond en liet het lijk in een kist sluiten om het desge- weuscht naar de veeartsenijschool te Utrecht op te zendeu. Naar wij vernemen, inoet een hond op het buiten //Steenhove" onder Koudekerke, die ook door den verdachten hond gebeten is, in obser- vatie zijn opgenomen. De hond van den landbouwer te Koudekerke, die wegens vermoedelijke hondsdolheid werd af gemaakt, is blijkens het onderzoek van den di- slricts-veearts te Dordrecht niet lijdende geweest aan eenige besmettelijke ziekte. op ijzeren rails, om door den klank te hooreD of alles goed in orde was. Reinhold waarschuwde hem, dat spoedig een trein uit het bosch te voor- schijn zou komen. De oude man liep de helling der baan af en kwam bij hem in het heidekruit. „Ik ben dat reeds lang gewoon," zeide hij be- daard. //Ik heb de uren, dat hier treinen passee- ren, flink in hel huofd, en dan waarschuwt me ook een zeker gevoel, als er iets nadert. Ik ben nog nooit bang geweest, dat me een ongeluk zou overkomen." z/Hoe sfaat het eigenlijk met uwe kleindochter Is zij nitt recht gezoud //Dat zou ik r.iet durven bewerenhaar lichaam is ten minste zoo gezond als een visch in het water. Maar zij wordt geplaagd door aanvalleu van vrees voor naderend onheii, en dan weet zij niet meer wat er rondom haar gebeurt. Misschien is het wel een soort van ziekte." z/Heeft ze dat vau hare ouders overgeerfd vroeg Reinhold Werner op deelnemeuden toon de oude man keek echter knorrig voor zich. //Van haar vader moet ge niet spreken, mijn- heerHij was do zoon van fatsoenlijke ouders, maar hij is in de gevangenis gestorvenHij bracht zijn vrouw, miju dochter, in het ongeluk en daarvau heeft Lili ook haar deel geerfd. Maar kom, ik moet verder gaan." Nu wist Reinhold genoeg. Hij had oprecht medelijden met het arme jonge schepsel, dat hier in de eenzaamheid was opgegroeid zonder veel opvoeding te genieten, en dat gebukt ging onder de schande, welke haar vader over haar hoofd had Vrijdag geraakte het 9jarig zoontje van G. P. e Elburg onder een met mest geladen kar, waardoor het aan nek en schouder zoodanig gewond werd, dat het Zaterdagmorgen is overleden. Door een politieagent te Amsterdam werd Zaterdagnacht op de Heerengracht een man aan- getroffen, die zich trachtte op te hangen aan de ijzeren leuning van een kelderingang. Huiwaarts geleid sprong de man aan de Raamgracht te water, waarna hij naar het Binnengasthuis is vervoerd en aldaar opgenomen. Eigenaardige bekeuring. Door de politie te Rotterdam is proces-verbaal opgemaakt tegen drie brandmeesters aldaar, ter zake van het na zonsondergaug rijden met een brandspuit zonder dat die van een helder wit licht voorzien was. De bekeuringen zijn gedaan in de verschillende kantous, zoodat iedere kantonrechter een vonnis zal moeten vellen. Men meldt uit Rozendaal Naar aanleiding van den j.l. gepleegden sanslag op den brigadier der marechaussee De Yries, die nog steeds in het militair hospitaal te Breda wordt verpleegd, heeft de justitie een uitgebreid onderzoek ingesteld. Dat onderzoek moet echter aan het licht hebben gebracht, dat er van eene poging tot moord geen sprake is, maar de brigaoier wordt er van verdacht zichzelf geschoten te hebben; om welke redenen is vooralsuog onbe- kend. Dat vermoeden is bevestigd doordat bij de schotwond ook de kleederen verbrand zijn, zoodat dus het schot op zeer korten afstand moet gevalleu zijn en ware er op hem geschoten, zou dit o..mogelijk zijn, daar volgens zijn bewering het schot van een naburig erf gekomen is. Dat de gevonden kogel van hetzelfde kaliber is als bij den getrofteue in gebruik, kan mede een aan- wijzing zijn. Ie Oud-Yossemeer deed de molenaar De Wilde eene zonderlinge vondst; uit den bek van een varken haalde hij een zilveren muntstuk met het opschrift,/Bank Token 3 shill 1811" aan de eene zijde en //Georgius III Dei Gratia Rex aan de andere zijde. Men vermoedt dat het geldstuk uit den bodem van de molenschuur ge komen is, waarin tijdens den watersnood een aantal varkens verbiijf hielden. Men meldt uit Dongen 16 April Het gerecht uit Breda kwam hedenmiddag te Klein-Dougen wegens een daar gisterenavond gepleegden doodslag. Bij eene vechtpartij, ont- staan over een borrel, werd zekeren P. de Geus door een persoon uit Capelle, genaamd Groene- veldt, een slagader in den arm doorgesneden. De verwonde overleed tengevolge van bloedverlies eenige oogenblikken nadat men hem had thuis- gebracht. De dader werd hedenmiddag naar Breda getrausporteerd en aldaar in het liuis van bewaring opgesloten. Van andere zijde vernemen wij, dat de verslagene 25 jaar en gehuwd isde dader is 22 jaar en ongehuwd. Zondagavond kregen ip de Bagijnestraat in den Haag twee polderwerkers twist. De een smeet den ander op den grond en trapte hem op zijn lichaam, met het gevolg, dat hij dood bleef liggen. De dader vluchtte over het dak van een huis, maar werd toch ingerekend. Een verwisseld kind? In de kraaminrichting, verbonden aan de Rijks- kweekschool voor Vroedvrouwen in de Camper- straat te Amsterdam, beviel den 7den dezer de vrouw van den heer W. van een kind, dat dien- zelfden dag door den vader bij den Burgerlijken Stand werd aangegeven als te zijn een meisje. gebracht. Die schande drukte haar doch er was nog iets anders, dat hem medelijden deed hebben met Lili. Hij had bij haar een onmis- kenbare aangeboren neiging opgeraerkt om zich boven haar stand te verheffen en die neiging kon nooit bevredigd worden, dacht hij. Lili Erdmann kwam geregeld elken dag bij Reinhold Werner in huis en verrichtte het werk eener dienstbede. Zij zorgde voor het middag- maal en reinigde de kamersdat de twee jonge menschen daarbij met elkaar in aanraking kwameD, was onvermijdelijk. Zij hadden tot dusver op on- schuldige wijze met elkaar over verschillende din- gen gesproken, en al wist Lili, dat Reinhold njk en onafhankelijk was, zij behandelde hem als een goeden bekendehet verschil in geslacht en in maatschappelijke positie bleef als het ware geheel onopgemerkt. Dit werd plolseling anders. Bij Reinhold was een levendige belangitelling voor het meisje outstaau, maar hij deed zijn best, haar daarvau niets te laten bemerken hij lette veel meer op Lili's doen en laten dan vroeger, en hij was verrukt over hare maagdelijke schoon- heid. Wauneer zij echter zijn blik opving, werd hij verlegen en stil. E l zoo drong zich tusschen deze twee jonge menschen een misverstand, dat gevaarlijk kon worden, wanneer het toeval de oplossing mocht brengen. (Wordt vervolgd). m—m VAN BE VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 5