Ontvangen eene flinke sorteering mEHEmms p«i[ Jd P r o b e e r Jansoniis Javakoffle 1°. 1, I. R. DE FOUW, Hoek, Ger stebier de Irak. F! 50 en meer verflienste per dag. M.J. van Dixhoorn.-Ter Neuzen. Ontvan Tapijten, Karpetten, Loopers, Cocostapijt, Cocosmatten en Deurkleedjes. VLOERZEIL in alle breedten. Linoleum, "Wasdoek, Tafelseil en Tafelkleeden. 700 K.G. best Vliethooi Tandarts L. J. F. van Dalen, Machinale Breierij. Een Meisje gevraagd, een nette Dienstbode. Mooie Tanden Tandmeester GEORGES VAN PEENE Hoofdelijken Omslag, ft de nieuwste patronen. Ruime keuze in verschillende soorten Jacques CoSlho, Sas wan Gentsche Cement-IJzerfabriek, Ter overname en te koop worden aangeboden Depot Yan Borssum Waalkes, Noordstraat 45. Met I Januari 1906, is de spreekkamer van den Ter Neuzen. Fnma P. J. VAN DE SANDE MAGGTs AROMA Merk Kruisster. U ;l JljWJS PUBJJOOA sp ?iIE[00Z HSpiltpOA J. D. Thielman-Bauwens, Bierbottelarij „DE MEIBOOM," vanaf /2,SO. STEEDS VERKRIJGBAAR bij H. van Boeselaar te hoek. BreimacMne-Maatschappij tot beyordering yan huisarbeid. THOS H. WHITTICK Co. AMSTERDAM, Keizersgracht 263. Creme en Witte VITRAGE, STORES en KEPERROLGORDIJNEN GORDIJNKANTEN en EMBRASSEN. TE K00P bij H. van Doeselaar te hoek. van Ter Neuzen, voorheen Gebr. PICHA-STEVENS. Brandvrije en waterdichte voorwerpen van CEMENT en IJZER, (bestand tegen regen, vorst en zon) vragen geen onderhond en kunnen wegens hunne geringe zwaarte later altijd verplaatst worden ALLE MAN is overtuigd dat men, om te leven, Dr. OSCAR BLONDEEL, VERKRIJGBAAR: het Kohier SSe/to DEMTr®11 Plate""'tr'Ut 45> Statiestraat no. 17, bj' to "JJ3riJ.NO J ">i nazna^ jsj; "OS'S/ UBA 8ftJ(^ n9P aBB 3 Q 'uoyaoufj &6ut)i 119 i&iu 0 'JBBI tl—01 nBA PfTU"l levert overal aan huis prima kwaliteit per FLESCH, en per VAT aan concurreerende prijzen a 2 ct. per K. G. IS iederen Zaterdag vanlO,30—12,30 te consuiteeren bij VERSTRATEN, Weststraat te Axel. a. b. P® mosselperceelen, nummers van den Myrrhae of Odolpasta H 25 12^e Odolsne TancSwater 5 a 6 dropped voldoende voor eene mondspoeling, per flacon 1. V oldoende voor 3 maanden. Ppijs 15 cent. zijn «*n tiK'li jjocrt koken, dat kan iedere huisvrouw met ^nan'^^';'oegin8 van weinige druppels per portie van dit beroemde en bekroonde produkt, is voldoende om vleesch- en vischgerechten, groenten zwakke soepen, bouillon, saucen en jus, zoomede zult, hutspot, rauwe en zachtgekookte eteren enz. oogenblikkelijk een verrassend krachtigen en aangenamen smaak te geven. Verkrijgbaar bij kruideniers en comestiblenhandelaars. J. Jnrrij-Hoebe. - Ter Neuzen Velvet, Tapestry en Koehaartapijten, Loopers en Karpetten Deurkleedjes, Corridor-, Gang- en Toordenrmatten. HolJ. Tandarta, Geldmunt 30 Gent (tegeno ver het Gravenkasteel). Spreekuren Dagelijksch van 9 tot 6 uur. Zon- en Feestdagen van 9 tot 12 UUP. gebrand door gezuiverde heete luehtstroom, in gesloten gewaarborgde zakken verpakt a 55 cts. per pond, in pakken van x/8 pond by alleen rerkooper voor Ter Neuzen en omstreken. R. JANSONIUS. Groningen (Holland), Leer (Duitschland.) Voor het breien van Kounen, Sokken en andere artikelen zoeken wij vroirwelijke zoowel als manneliike personen uit elken stand, onverschillig waar woonachtig. Eenvoudige en vlugge arbeid gednrende het geheele iaar. Vak- Irnnmn nnvmn J. kennis onnoodig. o (Tentoonstelling Middelburg 1889 v. z. Medaille.) Afwateringsbuizen, Duikers en Riolen, Regenbakken,Welputten en Aalputten. Veedrinkbakken en Kribben. Vorstpannen voor huizen en sehuren. Muurbedeksels, DukgotetiPoxnpsteenen en Hondenhokketi eerst en vooral moet eten, en dat er om goed te kunnen eten, tanden noodig zijn. Maar het is slechts met goede tanden dat men het best eten zal. Oud en jocg kan heden ten dage van een mooi uitmuntend gebit genieten. Men behoeft zich slechts te wenden tot gediplomeerde der Tandheelkundige school van Parijs (de beroemdsteTandheelknnHicrp hnnm 49 vuiuuicu van ue touiusiatie, f. Sr, en men zal overtuigd zijn dat men nimmer meer bevreesd en met het volste vertrouwen een Tandheelkundige raadplegen kan, zonder de minste pijn te ondergaan. personen, die de stad niet bewonen, kunnen noe denzelfden dag bediend worden, zoowel voor be- werkingen in den mond, als voor plaatsing van kunst- tanden en gebitten. wordt gezocht temand, geregeld in Zeeuwsch- Vlaanderen de koopers van dat artikel bezoekende en genegen het tegen provisie te plaatsen. Brieven onder letter K H aan het bureau van dit blad. \00r een 3 maal per week ver- schijnend blad worden iiveriae en degelijke Brieven lett. W bureau v/d blad niet beneden de 16 jaar. Ter Neuzen. G. J. VERLINDE-DONZE, Mevrouw SPEETJENS-van Wkly, Grenulaan, Ter Neuzen, vraagt tegen 1 Jum a. s., ool en o(>2, in het Brabantscb vaarwaker bezaaid met mosseis. Eenige honderde tonnen groote mosseis en eenige honderde tonnen halfwasse mosseis. Vele honderde tonnen mosselzaad liggende op de perceelen nummers 454 en 455 aan dea Iersekendam. Alles te be vragen bij C. A. E. SAVEE, te Ier.seke. en frissche mond, gezor.d tandvleesch, wel- nekende adem worden verkregen zoo u gebruikt de hoogst antiseptische Tandmiddelen van A. VAN TUIJLL, Hofl. Amsterdam. Myrrhae Tandpoeder per doos 25en 10 eta 20 10 Odoline Jn -m M- n V ff If JL If U voor 190G. I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 4