M. J. VAN OIXHOORN. - TER NEUZEN, ZWART en GEKLEURD SAT1JN, een WOONHUIS. MI OpenbareVerkooping. BEESTIAAL ilisameter. EI6STEK 16 Merries, pl.m. 30000 K.G. CHILI. .iter. Voorradig eene groote keuze met bloemen en met banden. Open'bare Verkooping Open'bare Verkooping BEESTIAAL, 200 M3. Duitsche Grint, 4 prachtige Maatschappi] Y oorwaarts' Chilisalpeter. „W00IT GEDACHT" „Door eendracht sterk" De Landbouwers-Vereeniging „Eigen Hulp" Naaimachines 3 in verschillende breedten en qualiteiten. 1 ONTVANGEN een groote sorteering Tengevolge der oyerstrooming Te koop gevraagd De Notaris DUMOLEYN op Woensdag 25 April a, s. EN „Doelmatige Samenwerking" Landbouwvereeniging a a n te besteden: 30,700 K. G. Chili-saipeter. pl.m. 40,000 Kg. Chilisalpeter, pl.m. 10,000 Kg. Chilisalpeter, Steeds voorradig Verschillende Hand- en Trap- SPECIAAL-MACHINES, A. XOLFER, Axel. J. J. Verlinde-Hoebe. nl is zuiver en zorgvol bereid, heeft een heerlijken, zoeten roombotersmaak, is uitstekend geschikt zoowel voor tafel als keukengebruik. 45 cts. per pond. 22 V2 etc. per half pond. te TEK NEUZEH. Notaris Van der Moer te Ter Neuzen, zal op Woensdag 25 April 6S3E-, des namiddags te 3 uur, bij Jozias Michiklsen, aan de Markt te Ter Neuzen, ten verzoeke van den EERST INGESOHREVEN HYPOTHE- CAIREN CRLDITEUR, krachtens de aan dezen verleende nnherroepelijke volmacht, in het openbaar verkoopen (waarin Manufacturenwinkel) met toebe hooren, Schuur en het recht van erfpacht op den grond tot 31 December 1914, aan de Noordstraat in de Lange Kerkstraat te Ter Neuzen, kadastraa bekend in sectie C rroeger nommers 2193 en 4218 groot 3 aren 38 centiaren, thaus nommers 4365, 4366, 4369, 4372, 4370 en 4371. Betaling koopsom voor de aanvaarding of uiterlijk 25 Juli 1906. Onkosten 8 dagen. Aanvaarding kan geschieden 6 weken na de toewijzing. Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris. te ZAAJVISLAd. Notaris Van der Moerzal op Dinsdag I Mei 1906, des namiddags te half een, ten verzoeke van den heer JACOB SOHEELE Janszoon, te Zaamslag, op de door hem bewoonde hefstede in den Kleine Huissenspolder, in het openbaar verkoopen 2 Werkpaarden, 1 tweejarig Paard, 1 een- jarig Paard, 1 Veulen, 3 Koeien, 2 dikke Yaarzen, 1 Hokkeling, 1 Yarken,2 Kalveren, 30 Hoenders en Hanen. 2 Menwagens, met ijzeren assen, 1 Treemkar met dito as, 1 Sjees, 1 ijzeren Ploeg, 3 houten en 2 ijzeren Eggen, 1 Slede, 1 Rolblok, 1 Molbord, 1 Windmolen, 1 Snijmolen, 1 Snijbak, 1 Geesselsteen met Paard, Teeltuin, Waschmachine, Waterbak, Mest in den Mestput, Karn en Tonnen, Zeeften, Zakken, Balen, Touwwerk, 2 Ladders, Rieken, Vorken, Mesthaben en wat verder aanwezig zal zijn. Koopen tot en met f 3,eontant. Onbekenden zullen zich van een bekenden borg moeten voorzien, of eontant betalen. J De Notaris P. Dregmans te AxsS, zal op Zaterdag 21 Api>il 1906, des voor- middags 10 ure, in de gemeente Hontenisse aan het Jagertje, bij PETRUSLUST verkoopen, ten verzoeke van a. den heer J. BAD WENS te Graauw. als: PAARDEN, 1 Merrie, dik van Veulen, oud 7 jaar, 1 Merrie oud 5 jaar, 1 Merrie oud 1 jaar en 1 Ruin oud 1 jaar. IIOORNVEE, 2 Kalfdra- gende Koeien, 7 Vaarzen, waar- w onder bekalfde, 1 Springstier en 9 Hokkelingen. en b. Mej. de Wed. P. J. BAUWENS te Graauw. als: PAARDEN, 1 Merrie dik van Veulen, 1 bruine Merrie *w^»oud 16 jaar, dik van Veulen, 1 Merrie oud 14 jaar, 1 Looppaard oud 5 jaar, 1 vosse Ruin oud 3 jaar, 2 tweejarige Ruinpaarden en 6 eenjarige Paarden, waaronder 2 Merries. HOORN VEE, 5 baatgeven- de Koeien, (bekalfd en onbekalfd) 10 Runders (bekalfd en onbekalfd) SaKiS® en 6 Hokkelingen. 8^^ Bovenstaande beesten hebben door de overstrooming nieft geleden. Onbekende koopers moeten desgevorderd borgtoeht stellen Het Bestuur der Landbouwver- W9S^' eeniging ,/ONDERLINGE SAMEN- V\ ERKING" te Hoofdplaat, wenscht aan te besteden, op Oinsdag I fi^ei 8906, des namiddags 4 ure, bij J. H. van Weijnsbergen te Hoofdplaat, de levering van De levering moet geschieden begin 2e helft Mei 1906. De voorwaarden van inschrijving zijn van heden af verkrijgbaar bij den Secretaris." Hoofdplaat, 17 April 1906. Het Bestuur voornoemd, P. F. THOMAES, Voorzitter. J. J. PATEER, Secretaris. van 2—6 c. M., op keur te leveren vrij op den wal aan de Axelsche Sassing voor 15 Mei 1906. Het uitlossen zal moeten geschieden op twee hoopen, een hoop van 130 M'. en een hoop van 70 Ms. De hoeveelheid wordt bepaald door meting der hoopen. De betaling uiterlijk acht dagen na de meting. Aanbiedingen met prijsopgaaf worden ingewacht bij F. DEKKER Fz landb., Axel, Cap. polder, tot 21 April 1906. te Hontenisse, zal ten verzoeke van den heer F. HOM- BACH in den Koningin-Emmapolder, Mariahoeve, des voormiddags ll1/? ure, verkoopen van het ras „Zwaar Kelgisch trek- paard". Alle de paarden zijn in stamboeken ingeschreven. Garantie tegen in- en uitwendige gebreken. Paarden zijn te beziehtigen op de stoeterij een uur voor de verkooping. Verkoopingboekjes verkrijgbaar bij den Notaris en den heer Hombach. Omnibus- diensten van Walsoorden, Hulst en Kield recht. T JE KIJKUIT, zal aanbesteden op Bonderdag 19 April 8906, 's namiddags 2 aren (spoortijd), bij A. v. Dorsselaer, te K ij k u i t, van A oorwaarden verkrijgbaar bij den Secretaris A. v. DORSSELAER. De Afd. NIEUW NAMEN van den R. K. BOERENBOND zal trachten aan te besteden de levering van ongeveer Inschrij vingsbiljetten in te leveren v6or 26 April, namiddag 3 uur. Inlichtingen te bekomen bij den Secretaris A. LANSU. VEREENIGING te HOEK. te Rusiwat, Hoist. AANBESTEDING op Bosiderdag 19 April 1906, 's namiddags 5 uur, bij Jos van Geijt te Rustwat, Hulst, de levering van Secret r^aar<ien InSchr^ vingsbhjetten bij den P. VERHAEGEN. LAM) BO UW VEREENIGING te Ter Neuzen. Het Bestuur der bovengenoemde Vereeniging zal °P Zaterdag 21 April IS06, nam 3 uur in het //Hotel Centraal" te Ter Neuzen trachten de levering van Voorwaarden enz. te verkrijgen bij deD Secre taris der Vereeniging. Namens het Bestuur, D. J. DEES, Voorzitter. A. VISSER, Secretaris. Oonderdag 3 Mei 1906, des na middags 3 ure, zal ten huize van de Wed. JAC. DRABBE te Hoek worden aanbesteed, de levering van levering Mauritsfort. levering Ter Neuzen. oorwaarden en modellen van inschrijving zijn te verkrijgen bij den Secretaris der Ver eeniging. Namens het Bestuur, J. DIELEMAN Jz., Voorzitter. L. KIEL, Secretaris. Op denzelfden dag zal des namiddags 5 ure in het gewone lokaal eene alge- meene vergadering der leden worden ge- houden, waartoe men ten dringendst wordt uitgenoodigd tegenwoordig te zjjn Namens het Bestuur, L. KIEL, Secretaris. te Hontenisse, zal aanbesteden op Zaterdag 21 April 1906, 5 ure, (spoortijd), bij den heer P. J. Vbrbist te Kloosterzande, Voorwaarden te bekomen bij den Secretaris. J. F. BUJJSROGGEKU1JPERS. van af f 25 en hooger. als Brei-, Snij-, Plisseer-, Zadelmakers, Schoeu- makersmachines, enz. enz. Allen binnen 8 dagen voorradig bij Een in goeden staat gebruikte voor 10 gulden. In Landbouwwerktuigen, Ter Neuzen. y A bnccjoilg mm zmachii J. JURRIJ-HOEBE. - Ter Neuzen. nOEBZm, 1DI01EDH, INLAID, VASDOEE biz.,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 3