wUIT VOORZORG, Tertooiiiig 16 Ter »izi Opentare Verkooping Levende Have, Landbouwlialm ens., SOLO Poetspomade De 0FF1CIER VAN JUSTITIE ie Middelbnrg en Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Aan de onrustige Ouders. Gevonden door oon inwoner van Vlissingen. Watersnood-Dankbetuiging. Advertentien. Begrafenis-Maatschappij wegens verhuizing, en allerhande Poetsmiddelen, Schuurlinnen en Schuurpapier, in't groot en klein, bij D. E. W0LFERT Hz. Maandagnamiddag werd ten huize van den heer H. D. IJsebaert de derde aigemeene vergade- ring gehouden van de cooperatieve Boerenleenbank alhier. Een groot aantal ledeu en vele belang- atellenden woonden deze vergadering bij. De kassier bracht een nitgebreid verelag uit over de werkzaanaheden der bank in hel boekjaar 1905. Uit dit verslag bleek, dat in bet vorige jaar bq de Bank waren gedeponeerd f 20859,231/fl aan apaargelden verdeeld over 39 boekjes. Terngbe- taald was f 5083,69, zoodat op 1 Januari 1906 bij de bank oitstoud 15775,541/2. Dehoogste inlage van 6en persoon bedroeg 3000, de kleinste 44n gulden. Aan voorschotten werden verstrekt f 13180,50 en wel aan 52 leden. Het kleinste voorschot bedroeg 50, het grootste 2500. In het dienatjaar werden terngbetaald f 4250, waardoor 10 leeniagen geheel en andere gedeelte- lijk werden afgelost. Het aantal leden bedraagt thans 87. Door den voorzitter werden de heeren J, Kips, P. van Daele en A. van Damme aangewezen om de rekening en verantwoording van den kassier te onderzoeken. Na onderzoek adviseerden de heeren de rekening goed te keuren, welke goed- keuring door de vergadering werd verleend. Als lid van de raad van taezicht werd herkozen de heer II. D. IJsebaert, als lid van het bestunr de heer E. L. Plasschaert. Ten huize van den heer Ch. Swartelee werd Mgandagnamiddag eene vergadering gehouden om te komen tot het oprichten van een kolenbond. Een 50 tal personen woonden deze vergadering bij, welke geleid werd door het bestuur van den Axelschen bond, waarvan de ta stichten bond eane afdeeling zou vormen. Het reglement van Axel werd voorgelezen en artikelsgewqze behandeJd en toegelicht. Nadat het reglement vastgesteld was, werd ge- legenheid gegeven zich als lid aan te geven, 22 personeD traden onmiddellijk toe. Bij meerdere toetreding zal de afdeeling tot zelfstandigen bond worden ingericht. Voorloopig zal hij met dien van Axel blijvan samenwerken. De stoomtram Walcheren. Men schrijft ons uit Vlissingen Hoewel de dienst op de stoomtram Walcheren zonder eenige feesteljjkheid is geopend, wilde men te Domburg deze gewichtige gebeurtenis toch niet geheel onopgemerkt voorbij laten gaan. Zaterdag wapperde uit vele woningen de driekleur, het tramstation was eenigszins met groen en vlaggen versierd en des nvonds werd een rondgang met muziek door het dorp gehouden. Met de Paaschdagen werd een zeer druk ge- bruik gemaakt van het nieuwe vervoeriniddel en moesten alle personenrijtuigen in dienst worden gesteld. Zoowel te Vlissingen als te Middelburg waren honderden bij de aankomst en het vertrek van de nieuwe tram tegenwoordig en op de tusschenstations had deze niet minder bekijks. Te Domburg was het drukker als op een warme dag in het Hadseizoen en menigeen heeft daar goede zaken gemaakt. Dat men tlgemeen zeer tevreden was over het tochtje, kon men overal vernemen. De tarieven zijn zoo billijk gesteld dat van deze tram veel zal gebruik gemaakt worden als een goedkoope gelegenheid om eens een uitstapje te maken. Vooral in de zomermaanden is een wandeling onder Domburg een waar genot en met het grootste genoegen kan men daar een dagje doorbrengen. Trouwens ook nu reeds was deze Noordzee-badplaats het punt, waarheeni n het seizoen honderden per rijtuig togen. Zulk een rijtoertje is ecbter voor velen wel wat kostbaar, althans om dit meermalen te kunnen doen. Het bestuur van de stoomtram Walcheren heeft daarom zeer verstandig gehandeld door de ta rieven zoo laag mogelijk te zetten. Men kan nu voor 50 cent heeri en weer, van en naar Vlissingen (Middelburg) naar en van Domburg rijden en naar de tusschenstations zijn de prijzeu Mog minder. Kan dus aan den eenen kant het bezoek ran vreemdelingen niet anders dan toenemen, aan de andere zijde zijn er daarentegen velen, die vreezen dat het aantal *echte badgasten" zal verminderen. De badplaats Domburg is een zeer rustige kalme verblijfplaats voor vele vreemdelingen, die juist dit lieflijk, vreedzame plekje uitkiezen omdat zij hier niet die een-daagsche gasten aantreflen, die op gemakkelijker te bereiken badplaatsen een deel van hun genot komen wegnemen. Op Domburg zijn de echte badgasten heer en meester, zij kunnen zich daar bewegen op een wijze zooals zij dat nergens anders kun nen vrij en ongedwongen. Het is echter slechts een veronderstelling dat Domburg als badplaats nadeel zal ondervinden, want alleen de tijd zal hierop een antwoord kunnen geven. Het bestuur van de stoomtram Walcheren heeft evenwel bij de aanleg van den tramweg allerminst de badplaats Domburg op het oog gehad. Integendeel hiermede is in het geheel geen rekening gehouden. Het eenige doel dat heeft voorgezeten is om een groot gedeelte van Walcheren, waar een nijvere landbouwbevolking woont uit zijn isolement op te heffen en de landbouwers gelegenheid te geven hun product naar de markt te brengen en alzoo mede te werken om hun den strijd en het bestaan ge makkelijker te maken. Of dit doel is bereikt kan ook thans evenmin worden gezegd, doch de gelegenheid is er nu voor den landbouwer en al is het een zekere waarheid dat de Wal- chersche boeren zeer couservatief zijn is toch moeilijk denkbaar dat zij het a thans niet eens zullen probeeren met de tram hun productie te vervoeren. Er zijn reeds zoo vele trams waarmee bij den aanvang de levensvatbaarheid werd hetwijfeld en die later toch uitstekend rendeerde. Wij zien dit hier in onze eigen omgeving het beste. De stoomtram Vlissingen Middelburg is des- tijds voor een appel en ei te koop geweest, doeh niemand wilde er aan en zij kwam in Belgische handen en hoewel de explotatie vele en gegronde reden tot klagen heeft is deze lijn een der best rendeerende uit ons laud. AANBESTEDING. Op Woensdag, 2 Mei 1006, des voormiddagg ten 11 ure, aan het gebouw van het Provinciaal Bestunr te Middelburg, van Het vernieuwen en onderhouden van het verfwerk van kunstwerken, aanlegplaatsen, gebouweB en verdere inrichtingen, behoorende bij het kanaal door WalchereD, in twee per- ceelen, gedurende de jaren 1906 en 1907. Earninglate perceel 5,660 2de perceel 1,140. D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 19 April Als de gezondheid van Uw kind U onrostig maakt, is het volgende voor U De heer Th. Bok te Orthen bij's Hertogenbosch Ploegbaas Staatsspoorweg K 51 schrijft: Mijne dochter is door de Pink Pillen op gelukki- ge wijze genezen geworden. Zij is thans 16 jaar oud en van af haar prilste jeugd was zij bleek en zwak. Om haar op te voeden heeft zij ons veel zorg gegeven. In den laatsten tijd was haar toestand zeer verergerd en wij meenden wel dat al onze moeite die wij ons getroost hadden geheel en al te vergeefs was geweest, Al de be- handelingen die zij gevolgd heeft zijn zonder eenige uitwerking gebleven. Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdaff 20 21 22 23 24 Woensdag 25 Talrijk zijn de huisgezinnen waar een joug- mensch, eene jonge dochter is, wier gezondheid ontrustbarend is of kinderen die niet sterk genoeg zjjn. Als zij eene behandeling volgen die voldoe- ning geeft, staakt de behandeling niet, gaat voort. Indien daarentegen zjj zoader succes de voorge- schreveae behandelingen gevolgd hebben, wan- hoopt niet, laat hen de behandeling met de Pink Pillen probeeren die in talrijke gevallen genezen heeft, daar waar andere geneesmiddelen zich on- machtig getoond hebben. Op 18 en 20 jarigen leeftijd zijn de jonge lie- den, de jonge meisjes op een leeftijd waarop hanne gezondheid alle bevrediging motft geven. Het jonge meisje in 't bijzonder heeft weldra den lseftijd om in het huwehjk te treden. De slechte gezondhsids toestand kan haar een belaugrjjk na deel berokkenen. De Pink Pillen zullen alle jonge lieden, alle jonge meisjes ter hulpe komen die niet zoo welvarend, niet zoo sterk zijn als zij wel moesten zijn. Zij geven bloed, geven krach- ten, versterken het zenuwgeatel, herstellen de verzwakking veroorzaakt door den overdrevenen arbeid. Zij gaan de zwakte tegen onder al hare vormen, versterken de working van alle organen, geven frissche klenren, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, verzekeren de vol- maaitte opneming van het voedsel in het bloed. Prijs f 1,75 de doos, f 9 per 6 doozen. Ver- krijgbaar by Snabilie, Steiger 27, Rotterdam, hoofd- depfilhouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Ter Neuzen en omstreken bij Joh. de Roos, K 167, Vlasmarkt, Middelburg. Men eische steeds de Pink Pillen met het strookje, waarop staat Suabili6, Steiger No. 27, Rotterdam. Te Ter Neuzen alleen verkrijgbaar bij A. VAN OYKRBEEKE—LEUNIS. Er zijn veel mannen en vrouwen in Vlissingen die met een verdrietige huidziekte aangedaan ziin' ze bebben misschien aambeien of prikkelende huid- uitslag en tevergeefsch hebben ze getracht genezing te bekomen. Voor aulke inwoners zal de volgende openhartige verklaring van iemand uit hun buurt een welkom, bemoedigend bericht zijn. I i' Annokkee, wonende Hooikade 187a te Vlissingen, deelt ons medeHet is mij een waar genoegen U te knnnen melden dat Fosters' uitstekend geholpen heeft voor open wonden aan den voet en voor huiduitslag op het itchaam, waar ik gedurende den laatsten tijd veel last van had. Nadat ik een paar dagen Uw zalf had toegepast, waren mijne wonden geheel genezen en kon ik mets meer van de uitslag bemerken. Met vertrouwen kan ik daarom Uw heilzaam middel voor lets dergelijks aanbevelen. Ik ondergeteekende verklaar dat het boven- ataande waar is en machtig U het publiek te makeu op elke wgze die U goeddnnkt. Verzeker U dat men U de echte Foster's 7 L dezelfde die de heer Annokkee aehad heeft. Wq waarschnwen tegen namaak en maken koopers er op attent, dat op iedere doos ds handteekening van James Foster voorkomt. Zij "ljn T« Neuzen verkrijgbaar bij den heer A. van Overbeeke—Leunis, Westkolkstraat. Toezen- i /i8^rIedt f?°C0 D* ont*angst van postwissel 1.75 voor 66a of 10,- voor zes doozen, Ondergeteekende, die door den watersnood met. zijn vee moest vluchten, brengt bij deze Zjjnen oprecht welgemeeuden dank aan het yomite van Landbouwers in het Land van Axel inzonderheid aan den heer Ph. tan Dixhoorn, voor de kostelooze opneming, roeding en ver- zorging van zijn vee. P. C. KWAAK. Hontenisse, 15 April 1906. Allen die iets te vorderen hebben T' 0f Terscbuldigd zijn aan wijlen mej. de wed H. van Breen gelieven daar van i r doen aan den heer H. VAN JjKEEN, St. Jacoostraat, Vlissingen. verzoekt aan personen, welke vermeeneu dat in het laatst van het vorige jaar of in dit jaar aan hen naar Per Neuzen brieven of brief kaarten Terzonden zijn, welke niet besteld zijn, hiervan aang!fte te doen bij den Commandant der Brigade Konmklijke Mare'chausse'e te Ter Neuzen. De Officier voornoemd, TURK. ondePrSD°Dderdag 19 Apri1' hoPen onze geliefde michiel wilhelm anna de vos, tun 50jarig huwelijksfeest te gedenken. Dat zij nog lange jaren voor ons mogen gespaard blijven is de wensch hunner Kinderen, Kleinkinderen en Behuwdkinderen. Zaamslag, 18 April 1906. V Heden orerleed onze geliefde vader, behuwd-, groot-, en overgrootvader, JAIi BAPTISTE DOOMS, in deij ouderdom van bijna 92 jaren. Uit aller naam, m nt R DOOMS. ler Neuzen, 17 April 1906. j **1 -?P 16 dezer oterlepd tot mijne diepe droefheid, na eene kortstondige ziekte, mijne innig geliefde en efcnige overgeblevene Zuster EMELIA CORNELIA. C. J. HOLLEBRANDS. Sas van Gent, 18 April 1906 11111"*' ^?or yete bewijzen van deel- neming, ontvangen bij het overlijden van onze geliefde Zuster en dierbare Nicht, Wiehilmina Johanna m Groote, betuigen wij onzen liartelijken dank. Zaamslag, 19 April 1906. I. P. DE GROOTE. A. P. EEKMAN. TE MIDDELBURG. I) Zij die lid wenschen te worden van bovenge- noemde Maatschappg gelieven zich te vervoegen bij den Agent Ter Neuzen. A. C. VAN DER PEIJL. betreffende de Engelsche en Fnansche JTu oud-leeraren der Berlitz- School te Middelburg, ARTHUR E. WINSCOM Notaris J)e Jtidder zal ten verzoeke en ten huize van K. VERCOUTEREN te Ter Neuzen in de Donze-Visserstraat, op Maandaq den 23 April 1906, middags half 2 ure, in net openbaar verkoopen 2 Kastjes, 1 Kast of Kabinetje, 2 Rachels, 12 Stoelen, 1 Leu- T -—7 ningstoel, 1 Kinderstoel, 2 lafels, 2 Hanglampen, 2 Spiegels, 1 Naai- f T JF0k'e' 1 Wekker' 1 Wieg^ 1 Ledikant, Emmers, Waschtobbe. Schilde- nien; Glas- en Aardewerk, 1 Petroleumstel, Ketels, Tonnen en wat verder zal gepresen- teerd worden. Koopen beneden de /4,— contant, t e AX E L. Notaris Fan der Moer, te Ter Neuzen, zal,,0p 4 Mei 1906, des voor- T D A §*in2JX?lUr' ten verzoete van den heer A. A. RAMONDT te Axel, op de door hembewoonde hofstede in den Koegorspolder, gemeente AxeJ, in het openbaar verkoopen: een gedeelte t an den BOERENINSPAN, namelijk 1 Paard, 8 jaar (merrie) met Veulen, I dito 4 jaar, (ruin) 1 eenjarig Paard (merrie), 15 stuks Hoornvee, n. m. 2 baatgevende Koeien. I bekalfde Vaars, Runderen, - Hokkelingen en Kalveren, zoomede Varken, Hoenders en Hanen, Eender. en Kalkoenen. Wagen met ijzeren assen, jjzeren Ploeg, Zaa machine, Rolblok, Windmolen, Bascule Gewichten voor veebascule, 1 Maat (halve hectoliter), Waterbak, Waterbuizen, Kanne- buizen, Karn, Melktonnen, Waschmachine, Hooi, Tarwe- en Gerstestroo, Mutsaard, otaken. Verder nog eenig HUISRAAO en wat meer zal worden geveild. Koopen tot en met f3contant. Onbekende personen zullen contant moeten betalen of een bij den Notaris bekend persoon tot borg stellen. v o o I" die sclioonmaak. Ter Neuzen, Maart '06. Juj). Bok. (Portret Bosch) //Het arme kind had hoegenaamd geen kracht meer en zij at niet meer. In de dagbladen had ik de attesten van geneziDgen gelezen van verschei- dene personeH die in het zelfde geval verkeerd hadden als mijne dochter. Ik besloot als toen haar de Pink Pillen te doen nemen. Van lieverlede is dank deze weldoende behandeling de eetlust bij haar terug gekomen, zij is in kracht toegenomen en hare kleur is frisscher geworden. Mjjae dochter is in 't geheel niet meer treurig, in tegendeel zjj verricht haar werk zingende. Ik betreur slechts een ding en dat is, dat ik haar met eerder de handeling met de Pink Pillen heb doen vol gen. IN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 2