A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad 1 voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4829. .ilutr'":'!':' de™ltd" -» Hondsdolheid. Donderdag; 19 April 1909. 4f)e Jaargang. aanbesteden: ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENTlEN: Van i tot 4 regels 0,40. Yoor elken regel meer /0 10 Grootere letters worden naar plaatsraimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave Bij deze courant behoort een bijvoegsel. z/E. M. M." doelpunt nog 3maal en als de scheidsrechter tijd fluit, heeft de Vlissingsche vereeniging gewonnen met 80 goals. Een groot publiek was opgekomen om ge- tuige zijn van deze wedstrijd die ten doel had alhier propaganda te maken voor het voet- balspel. Dat deze wedstrijd daaraan heeft beantwoord, bewees wel, dat na afloop daarvan, zich reeds enkele personen als lid opgaven Met ingang van 1 Mei a. s. is de rijks- klerk 3e klasse by 'a rijks belastingen H. A. de Jong te Dordrecht verplaatst naar de inspectie te Ter Neuzen- Door den Commissaris der Koningin in Zeeland is bepaald dat de aflevering van de manschappen, bestemd tot korte oefening, van de lichting 1905, die ingevolge art. 99 der militiewet 1901 moeten worden opgeroepen en van de lichting 1906, zal plaats hebben Dinsdag A A Mei te Middelburg, Woensdag 16 Mei te XjLXaJLM JURXj^Jr JL Ijll/lil Ml Vlissingen en Donderdag 17 Mei te Tholen. Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Vrijdag 20 April des namid- dags twee ure, ten raadhuize Met leg gen van keibestrating in de kom der gemeente, ter geza/men- lijke oppervlakte van 4591 en het maken van een klinkerbestra- ting groot 237 M%. Het bestek is tegen betaling van 0,50, fr. p. p. 0,52, verkrjjgbaar bij den gemeente- secretaris. Aanwijs zal plaats hebben op den dag der aanbesteding des voormiddags tien ure. Hoek, 2 April 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van HOEK brengen ter kennis van be- langhebbenden dat zij, die verlangen, dat hunne kinderen of pupillen met 1 Mei 1906 op de openbare school worden toegelaten, daartoe bij het hoofd der school voor of op 30 April a. s. aanvraag moeten doen. Kinderen die op 1 Mei 1906 zes jaren oud zijn of dien leeftijd in den loop van dat jaar zullen bereiken, worden toegelaten. Hoek, den 10 April 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. TER NEUZEN, 18 April 1906. Gisteren overleed de op een na oudste in- woner onzer gemeente, n.l. de rustendetjalkschip- per Jan Baptiste Dooms, geboren te Wing Sint Joris (Belgie), S Mei 1814, sedert ongeveer 60 jaren inwoner dezer gemeente. De overledene heeft in deze gemeente eene groote familie n.l. 8 kinderen, 53 kleinkinderen en 42 achterkleinkinderen. Hij was algemeen bekend als een echt type van den flinken stoeren schipper in welk vak vele zijner afstammelingen hem rolgden. Maandag, 2e Paaschdag, had alhier een voetbalvvedstrijd plaats tusschen de Ylissingsche club ,/E. M. M." en //Hercules" van hier. Reeds dadelijk kon men zien dat ,/E. M. M.' het spel in handen bad en het duurde dan ook niet lang ot ze nam de leiding. Yoor de rust doelpunt ,/E. M. M." 5maal terwijl HHercules" daar niets tegenover bad kunnen zetten. Na de rust komt Hercules" meer los, doch tot doelpunten kunnen ze het niet brengen, hoewel eenige schoten een beter lot hadden verdiend. Vlissingen en Donderdag 17 Mei te Tholen. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft te Sluiskil een brutale diefstal plaats gehad. Uit de machineloods der heeren Medaets De Clercq aldaar, die door een waker wordt be- surveilleerd, zijn van een daarin staande loco- mobiel verschillende koperen deelen ontvreemd, o. m. eenige cousinets (d. z. de potten waarin de assen draaien), kranen en een stoompijp. Dader of daders moeten bepaald goed met het. terrein bekend zijn geweest en ook mannen van 't vak, daar een Lek niet in staat zou zijn, althans niet onder de omstandigheden waaronder het werk moet zijn verricht, die verschillende stukken los te maken. Het ontvreemde heeft een waarde van circa fr. 200. Het door de rjjks-en geraeentepolitie ingestelde onderzoek, leverde nog geen resultaat op. Een bericht, iu enkele bladen voorkomend, als zou de oude suikerfabriek te Sas van Gent, directeur de heer Malotaux, in de aanstaande campagne niet werken, is geheel uit de lucht gegrepen en kan beslist worden tegengesproken, daar de fabriek dit jaar wel zal werken. Volgens mededeeling van den Inspecteur over het Loodswezen is de stompe ton No. 31 met afgeknotten kegel, liggende by Walsoorden in het Zuidergat vervangen door een zwarte lichtboei, toonende wit vast licht, zichtbaar elke 10 sec. gedurende 7 sec. Ligging ongeveer: 51° 23' 7" N.b. en 0° 50' 37" W.I. Op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennoot- schap ,/Stoomtrara HulstWalzoorden," morgen 19 April te houden, zal het verslag over het derde boekja&r, 1905, worden uitgebracht. Het volgende is er aan ontleend Op de aanvraag om coneessie voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram van uit de lijn Terhole naar Sas van Gent is nog niet beschikt. Het maatschappelyk kapitaal is onreranderd gebleven. De ijjn werd geregeld in goedou staat onder- houden en het station te Hulst met locomotief- en rijtuigremise en annexe werkplaats verkeert in zeer goeden staat. De ontvangsten der exploitatie bedroegen aan personenvervoer 16.598.316 16.854.69), goederen- en bagagevervoer f 18,261,17 9860,675), post ervoer 1288,69 129 4,04) en buitengewone ont angsten f 934,09® 550,59°te zamen 37,082.27 28,57.98). De cijfers tusschen haakjes zijn die van het vorige jaar. In het geheel warden 121,288 (in 1904 123,012) personen vervoerd of gemiddeld -f 332 per dao- (in 1904 336) Het vervoer van suikerbieten was dit jaar zeer beiangrijk en heeft een gunstigen invloed gehad op de bedrijfsresultaten. De exploitatiekosten beliepen 19,492,57. De exploitatierekening wijst een voordeelig saldo aan van 17,589,70. De exploitatiekosten bedragen ongeveer 52,56 °/0 vaa de ontvangsten, uit de exploitatie verkre- gen. Dit cijfer mag zeer bevredigend genoemd worden. Het voordeelig saldo der exploitatierekening bedruagt f 17,589,70 en de ontvangsten subsi dies^ van provincie, gemeenten en polders 7500, terwijl de rente-rekening een debet saldo aanwjjst van 3936,84. Het zuiver winst saldo bedraagt alzoo 21,152,86. Y oorgesteld wordt dit als volgt te verdeelen te storten in het vernieuwin/sfouds 131/, K.M. 215 Per K.M. f 2902,50 te reserveeren voor vernieuwing van rollend materieel /5289.90, af te scbrijven voor uitgelote 30 obligaties a 125, 3750, te verdeelen als volgtf 2125 op weg en werken, 425 op stationsgebouw, 1000 op rollend materieel en 200 op atelier en magazyn, te reserveeren voor kosten, con- cessie-aanvraag, opmaken plannen, teekeningea enz. ontworpen lijn Terhole Sas van Gent 600,46, 4°/0 divident op 80,000 volgestorte aandeelen 3200, 4°/0 dividend op f 80,000 gestort op 140,000 aandeelen 3200 6400, samen f 18,942,86, te reserveeren voor bedriifs- belasting 210, totaal 19,152,86. Resteert alzoo nog f 2000, waarvan aan den administrates- 10 200, aan de leden van den raad van bestuur 10 200, aan de aandeelhouders 80 f 1600. Samen 21,152,86. Wordt dienovereenkomstig gehandeld, zoo zullen aandeelhouders 5 ®/0 dividend ontvangen en zal dividendbewijs no. 3 der aandeelen nos. 1" 120 en nos. 451 650 betaalbaar zjjn met f 12,50 en dat der overige aandeelen met f 10 per aandeel en wel per 1 Mei a. s. De raad van bestuur vereenigt z'ch met dit voorstel van den administrates-, den beer Em. Vandenbroeck te St. Nikolaas, wien hjj dank zegt voor zijn ijver en toewijding. Door de marechaussee uit Sas van Gent is te Zuiddorpe in arrest genomen een zekere H., een gehuwd man, onder verdenking van on- zedelijke handelingen gepleegd te hebben met een minderjarig meisje. Hy is ter beschikking ran den officier van justitie te Middelburg gesteld De monsters grond, te Hontenisse uit de overstroomde landen genomen, zijn niet ter onderzoek opgezonden naar de landbouwschool te Wageningen, maar naar het njkslandbouw- proefstation te Goes, waar zy op keukenzout zullen worden onderzoeht. Ook van de ondergeloopen gronden op Tholen zullen monsters onderzoeht worden, evenals van die op Zuid-Beveland. Men schryft uit Westelyk Zeeuw-Vlaan- deren aan de M. Ct. De te groote krachtsinspanning, die de paarden in het afgeloopen najaar door het ongunstige seizoen aan den dag moesten leggen, ziet men nu, in den veulentijd, opbreken. Menig paard heeft al den tol der natuur be- taald, vele veulens zijn reeds bezweken. Zoo heeft de landbouwer E. T. te Biervliet reeds twee doode veulens en, men moet maar ongelukkig zijn, in denzelfden tijd vmn nog geen drie weken verloor die landbouwer nog een gekalfde koe en vijf kalvers. Te Oerslag meent men dat het spanen doosja met kinderlijkje, dat op het karkhof werd gevonden, daar zou gebracht zjjn door vreemde- lingeD, die per automobiel des nachts de gemeente moeten gepasseerd zijn. Da jnstitie echter zoekt niet zoover. Althans zijn dezer dagen eenige vrouwspersonen van Over- slag te Gent in verboor genomen. Nader wordt gemeld, dat de geneesheeren, die op last der Belgische justitie het kinderlijkje geschouwd hebben, verklaarden dat van misdaad geen sprake kan zijn, daar het een onvolwassen kindje was, dat op natuurlijke wjjze gestorven is. Het in verhoor nemen van verschillende personen beoogt alleen op te sporen, wie op onwettige wijze het lijkje op het kerkhof zette. Men schryft ons uit Vlissingen De onderzeesehe torpedoboot ^Luctor efc Emergo" is weder in het droogdok alhier op- genomen. Dit moderne vernielings-vaartuig is geen voorspoedig scheepje. Het is nu bljna een jaar geleden dat dit ^neutedopje" van de werf //de Schelde" te water is gelaten. Voort- durend werd er nu al dien tijd aan gebouwd, verbouwd en met gemanoeuvreerd en het zal nog wel eenigeu tijd duren eer het een deel uitmaakt van de Nederlandsche vloot. Philippine. t Is Vrijdagnamiddag en prachtig weer, het zoele znidenwindje lokte u eene wan- deling te doen. Het middagmaal is gebruikt en eene wandeling langs den zeedijk, waar hetaltijd frisch is wordt ondernomen. Onwillekeurig komen u de droevige dagen van 12 en 13 Maart voor den geest, althans het stroo en riet dak tot biina aan den kruin van den zeedijk ligt, doet u" er aau herinneren, dat toen het water zoo hoog heeft gestaan. Ge wandelt verder en komt aan de Boekhoutsehe haven. Onwillekeurig richt ge uw oogen links en ziet daar de huisjes ledig en vuil langs het Olmendjjkje. De bewoners knnnen nog niet hunne woningen betrekken, want zegt eene visschersvroaw »Mijnheer, we hebben tegenwoordig een leven als een goudvisch twee- maal daags versch water". z/Maar van middag zjjn ze bezig om den Isabellapolder te dichten". We behoeven den lezers niet te zeggen of de vrouw niet wat liever van die overtollige weelde verschoond wenschte te bljjven. 'tis waar, een mensch wordt ten laatste aan alles gewoon. Zjj weet, wanneer zy haar huisje kan bezoeken, en wanneer zjj het moet verlaten, maar toch zal het goede mensch eerst dan op haar gemak komen, als^ zjj voor goed hare woning kan betrekken. 't Is half drie in den middag en de moeite wel eens waard een kijkje bij die dichting te nemen. We wandelen dus den dijk van den Isabellapolder over, tot daar waar de doorbraak is. Hier treffen we een 80tal werkvolk aau, die reeds van den rroegen morgen zjjn bezig geweest om de nngkade te versterken en le verhoogen. Juist komt de vloed statig maar kalm opzetten, het water bljjft spiegelglad. Vele kruiwagens met vletzoden volgen achter elkander. Daar, waar sours nog het water van den vloed doorzijpelt worden nog rjj.werk en vletzoden aangebracht. De Burgemeester van Philippine beuevens de opzichter de heer Eijke van Ter Neuzen sporen de werklieden tot meerderen spoed aan. Eindelijk is het half vijf en nu komen nog een twintigtal hoogaartsen met vletzoden, die zich om beurten scharen om de ringkade, waardoor deze in korten tijd merkbaar verhoogt. Intusschen heeft de vloed zijn hoogte bereikt en nog houdt het dijkje stand. Eenige hoogaartsen zjjn ontladen en haien de nationale driekleur in den top van den mast, ten teeken, dat het element is bestreden. Reeds con- stateerde de Burgemeester dat het water al een vingerbreedte was gedaald, dus dat de eb was mgetreden, toen op edns een scheur zich in de ringkade vertoonde. Vluchtvluchtwas d« algemeene roep. Het werkvolk haastte zich zoo spoedig mogelijk weg te komen. De hoogaartsen waren in eea oogweuk van de plaats des gevaars verwijderd. Nog eenige seconden eB daar stortte ongeveer zes meters leDgte van de ringkade in de diepte, terwijl de vloed met- een vjjf meter hooge golf in den polder nederplofte, rjjswerk, kruiwagens eu planken met zich voeiende. Een wonder boven wonder, dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Het zal voor den eigenaar van den polder zeker eene ware telenrstelling zjjn. hoewacht. In den nacht van Zaterdag op Zondag ontmoeten twee Belgische douanen niet ver van de Nederlandsche grens een paar mannen ieder met een zak op den rug. De douanen dachten natuurlijk dadelijk aan smo kelarij en achtervolgden onze mannen, die op de vlucht guigen en hun last lietsn vallen. De mannen wisten te ontsnappen, doch de zakken werden in beslag genomen. Er zatea 21 kippen in, 19 levende en 2 doode. Daar msn vsrmoedde, dat deze dieren ergens ontvreemd waren, werd de politic van dezen aanslag in kepuis gesteld. Tot nog toe- is men er niet in geslaagd den eigenaar der kippen op te sporen. TER COFRMT Dit blurt verachljnt Maandaa-, Woenndag. en Vrgdagavond, altgeionderd op FeentrtageD, bit de Flrma I' j *r«m nK De Borgemaester van TER NEUZEN brengt ter •penbare kennis dat bij besluit van den Commissaris der Koningin in Z.-eiand d.d. April 1906 voor de gemeernen in Walcheren. gedurende vier maan den, te rekenen van den dag der aanplakking van dat besluit, het bevelschrift is uitgevaardigd dat alle honden, die zich buiten woningen of vaartuigen (geene openbare, middelen van verroer zijnde) bevinden en niet binneu een afgesloten erf aan een ketting liggen, moeten voorzien zijn van een muilkorf volgens het ter ge- meente-secretarie te bezichtigen model, vastgesteld bij beschikkingen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, gehandhaafd door den Minister van Waierstaat, Handel en Nijverheid bij beschikking van 19 Juni 1903. Ter Neuzen, den 14 April 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. ir J Ti/r- 1 V 11 TVT I *<**1 9c llLlltlll^ li/vU^ Zdl pi&ats DcDDGfl UlllSufl^

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1