A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4819. Gemengde berichten. Zalerdag 24 Maart 1906. 46e Jaargang. ABONNEMENT: Per drie ma&uden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82±. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. HKRTKNTIENi Van t tot 4 rebels 0,40. Voor elken regel meer 0,1ft By directe opgaaf ran driemw] plaatsing derzelfde advertentie wordt de pry* *lechts t t v m i berekend. Grootere letters word en naar plaatsruimte berekend irei u (lei lav. IS! i<i.v|hvw< JHBJIRjSTjE BLAD. I Dat Wi "*dP"uen ,liet in de z.n zetten, .preekt vAn de politie by me en lieten me een portret v*" *elt- zien ?an ee« man of dat hem was. *lk zei Men scbrijft: Het rolgende trof ik nog in geen enkel blad aan. ik vind het belangrijk genoeg, om het mcde te deelen Maandagnamiddag ran 12 dezer, den dag der h„hK T dijkbr.'ulren, d.« Si»t-An».I.»d«h/n ..I 7" 7 77 gcbeepje fa „„„d. Dc predikant der N. H. G. J o.e,bI,..nd, pU».» van zelf. Zaden ran Cliria en Crinum, ter groote van een flinken knikker, worden ter ontkieming boven op de rochtige aarde gelegd en ontkiemen dan zeer goed. Wanneer men moet zaaien, hangt af van het- geen men zaaien wil. Met zaad van gewone zomerbloemen wacht men tot April wil men daarentegen het volgende jaar mooie Muurbloemen hebben, dan zaail men in Mei. In die maand aldaar zocbt mannen, die hem bij zijne pogingen tot redding zouden helpen. Ten slotte, aa ver- schillende vergeefache dringende uitnoodigingen, was een schippersknecht bsreid met hem mee te gaan. Met eene roeiboot werd naar het scheepje geroeid en zoo werden de oprarenden van een anders wissen dood gered. Dat noemen wij terecht een man van de daad..jgj Te Maarsten (Utr.) is overleden de oudste ingezetene dier gemeente, de wed. C. F. Klein geb. Stroom, oud 102 jaren en 8 maauden. Men meldt uit Doetinchem van 20 Maart Gisterenavond ging de 18jarige zoon van V. uit Wehl, in de buurt een boodschap deen. Ongerust over zjju wegblyren ging men op onder- zoek uit en vond den jongeling dood in zittende houding geleund tegen een boom. Te Stolwijkersluis had Maandag een ernstig ongeluk plaats. Het 17jarig meisje A. van Dam, dienende by den heer Verkerk aan de Kade al daar, wilde wat kleerea uitspoelen in esn achter de wouiug liggende sloot. Plotseling viel het meisje voorover in het water. Eerst later werd bet daar geronden, toen bleken de levensgeesten reeds geweken. (Dagbl. v. G.) Uit Harlingen meldt men Toen de Diusdagmiddig alhier van Bolsward aangekomen tram, met de geladen veewagens naar de losplaats zoude doorgaan, waren er eenige jongens, dte dit eindje mee wilden rijden. Deu 14jarigen K. mislukte den sprong, hij geraakte onder de tram, met het gevolg, dat het rechterbeen verbrijzeld werdhet linker zal misschien be- houden kunnen blyven. De jongen is in het verplegiDgsgesticht opgenomeu. Wegens verralscbing van melk beeft te Rotterdam terechtgestaan C. v. D., landbouwer te Haastrecht. Ouder de afnemera van mslk van beklaagde behoorde ook de melkverkooper P. M. J. uit Gouda, aan wien bekl. de melk lettcrde roor f 6 de 100 liters. Op 26 Januari was de veld- wacbter Haagzand, naar aanleiding ran ingekomeu klachten, naar de wouing van beklaagde gegaan. Diens vrouw was echter reeds met de melk onder- weg. J. was de vrouw op den dyk reeds tegen- gekomeo en op een bevestigend antwoord op zyn vraag of dit de melk was, voor hem beslemd, waren zij naar het erf teruggegaau. Daar had de veldwachter monsters genomeu en rerzegeld. Op de vraag van den veldwachter, ofdituu voile zoete melk was, had beklaagde gezegd, dat er siechts een weinig spoelwater bij was. Bij een scheikuDtiig ouderzoek bleek, dat zich bij de melk 35 pCt. water bevond. Beklaagde onlkeude te weten dat zich bij de melk zooreel water zou bermden. Zijn vrouw behandrlde steeds de melk en had hem niet medegedeeld dat ei zooveel water bijgedaan was. Het O. M. vorderde 14 dagen gevangenisstraf. -- Wanneer moet men bloemen moet dit diep of ondiep geschieden Op deze vragen autwoordt een medewerker van het /pUtr. Dbl.". Ais regel kan men aannemen de zaden met zooveel aarde te bedekken ale zij zelf dik zijn, Zeer fijn zaad, zooals van Pontulacca, Begonia! Gioxinea raz. wordt niet gedekt, wel een weinig aangedrukt om bet met de aarddeeltjes te doen aausiuiten vooral in lossen zauderigen grond is dat zeer aan te beveleii. Goed is het, de zaad- pauuen met glas te bedekken; de grond blijft dan beter vochtig, wat gieten overbodig maakt, waardoor het geaaaide in gunstiger conditie komt. Men meldt uit Breda aan de N. C. Door den heer P. alhier is bij de politie een aanklacht ingediend tegen een der paters van de Vincentiusschool, die P.'s vyfjarig zoontje op erger- lyke wijze zou mishandeld hebben. Volgens het verhaal van het knaapje en zyn kameraadjes had de pater het kind bevolen een gevallen griffel op te rapen en toen hij hieraan niet vlug genoeg voldeed, had de pater het jongentje uit de bank getrokken en in de gang met een zwaren stok op hoofd en schoudere geslagen. Het hoofdje en de armen van 't kind zijn bont en blauw geslagen 'savonds had hej keorts en 'a anderen daags was zien van van neen. I oen lieten ze me een ander zien. Dat was hem. Ik had hem op dien nacht heel goed opgenomen, omdat ik dachtjou moet ik onthouden. Het was het portret van Frans vosiei. I oen kwamen ze met een man bij me, om te laten zien, maar die was niet de goeie. Later kwam de andere gebotid. Zoo ik hem zag, herkende ik hem dadelijk, precies het gezicht, alles, en m'n geld zag ik ook terug. Hij zei niets." T~ ®eHijnsche jeugd speelt tegenwoordig druk Hennig. Een jongen die flink kan loopen en klimmen, stelt Hennig voor en de anderen zetten ham na. De vlucht over de daken wordt soms veraanschouwslijkt door het loopen over schuurtje8. Maandagmiddag waren een paar jongens in een tuinhuiskolome met het spellelje bezig, toen een andere knaap van tien jaar vaorbij die plaats kwam en plotseling morsdood neerviel. Het bleek dai een__ T»n de jongens een revolver van zijn vader by zich had en zonder te weten dat zij geladen was, den trekker had overgehaald. De ro --- u»a overgenaaid. Lie bet nog suf. Dokter Grenss heeft geueeskuudige kogel had het slachtoffer in den rug getroffen en halp verleend. Reclame Te Amsterdam laat eene firma haadelende in Oostersche sigaretten, de besUllingen bij de klanten aan huis bezorgen door een iu nationale kleedy gestoken Armeuier, gezetea op eea kameel. was dwars door het hart gegaan. Frans O. Rosier. zaaien, eu De weduwe O. te Gouda, het slachtoffer van Rosier, heeft aan een verslaggever van het »Dbl. v. Gouda" het volgende verteld Des avonds had ze iemand reeds verdacht om het huis zien sluipen, wat ze gezegd had tegen het bij haar in huis wonend meisje. Duarom had ze haar beetje geld in een zwarten zak mee op bed genomen en onder de hoofd kussens verborgen. Midden in den nacht werd ze plotseling wakker en ze zag een man voor zich staan, het brandend nachtlampje in zijn handen. 't Was of haar bloed wegstroomde uit haar hoofd, toch bleef ze heel stil liggen, de oogen alleen' wijdopen op den man gericht, die weer naar den winkel was gegaan en daar de lade had leeggestolen. Toen kwam hij terug en zag het oudje aan. ,/Geef me je sleutelszeide hij en toen ze eerst weigerde, de dekens krampachtig optrekkende tot boven haar schouders, stak hp haar met een broodmes in de rechterwang. Met haar eene hand maakte ze het zwarte pakje los zoo goed het kon de man voor haar rukte het haar evenwel plotseling uit de hand en stak daarop weer lachend met het mes in haar hals. Ze hoorde wat geklir van glazen, anders niet, terwijl ze heel doodstil, zonder zich maar even te bewegen, bleef liggen, afwachtende de dingen, die zouden komen. En weer kwam de man terug. poogde haar de dekens af te rukken, waarbij het oudje aan beide handen gewond werd. ,/t)e duim was er bijn* af," vertelde ze ons zacht glimlachend, #maar dat merkte ik pas later, toen hij door den dokter genaaid was." Als een razende stak de man haar nog eeni<>-e malen, haar daarbij min of meer verwoodend De vrouw gaf geen schreeuw, maar bleef liggen, terwijl ze krampachtig de dekens tot ovei° de schouders geklemd hield. Na eindelooze minuten ging de man einde- lijk heen en toen eerst kwam de groote schrik over de oude vrouw ze verloor het bewustziju. Eerst veel later kon ze het meisje klopp'en, dat aai-zelend beneden kwam en bij de kamer- deur zei,/k Durf niet." /,Kom maar, hij is weg," had de vrouw geantwoord. »Ze begon te gillen, toeu ze me zag," zei 't vronwtje, dat was ook beel wat. Wat er nu verder gebeurd is, week ik niet recht. Toen ik weer btj kwam lag ik in de wijk- verpleging. En op een morgen kwamen ze ^en 18 thins den brand in put na. 8 der mynen te Courrieres tot op 800 meter gensdsrd eu heeft 300 meter baizeu gelegd om water aan ic »oereu. Daarna ia men begonneu het hout- werk te heratellen, opdat de reddsra zich, zonder gevaar voor iustortingen, weer iu de gangen kunnen begeven. De Duitsche mijnwerkera, die nog te Courrieres waren, hebben eea dag te Paryg doorgebracht, waar zy in de volkauuiveraiteit van den Faubourg Saint-Antoine geestdriftig zyn ontvangen. Des avonds wsrd te hunner eere in den schouwburg van Antoine (/Oud-Heidelberg" opgevoerd, Te Lens is het, in verband met de werkstaking, tot ongeregeldheden gekomen. Op het stadhuis vergadarden da vertegenwoordigera van directies der verachillende mijnen en de prefect had order gegeven het stadhuis door bereden gendarmes te doen bewaken. Tijdena de bijeenkomst trok een troep werkstakera met een roode vlag voorbij het stadhuis. De gendarmes wilden zich van die vlag meester maken, waardoor een gevecht outstond. Vijf arrestatien hadden plaats, waaronder die van Broutchou, voorzitter van de mynwerkersfederatie. Het comity van de werkstaking heeft telegrafisch bij het ministerie het optreden der overheid ge- protesteerd eu de invrijheidatelliug der arrestanten geeischt. De vergadering van vertegenwoordigera der miiuwerkers heeft de eiachen der mijnwerkera verworpen en besloten een bemiddelingsvoorstel te ontwerpen. Het Parket van Leuven heeft zich Maandag naar Heverle begeven, om onderzoek te doen in een schrikkelijke zaak. Zekere vrouw V. zou geholpeu door haar man binnen een tijdsverloop van 7 jaar, vyf kinderen hebben vermoord. Reeds de eerste onderzoekingen geven bezwa- rende uitalagen voor de verdachten. Een vroed- vrouw is namelijk komen verklaren, dat al die kinderen gezond ter wereld kwamen. Zij stierven drie maanden of minder oud zijnde, in de stuipen. De procureur des konings beval nu de opgraving van het Jaatste kind en de wetsgeneesheeren vondeii aan deu hals sporen van verwurging, De verdachten zyn aaugehoudeu eu in de ge- vangems van Leuven opgesloteu. De gendarmes moesien hen tegen de volkswoede beschermeu. Ook de iijkies der andere kinderen ziju opge- graven om onderzocht te worden. uemeenteraad van Ter Neuzen. kZrgfven'0" had m<in die in erfpacht SEUZESSCHE (OIRiYT. Inzending van advertentiSn 1»U blad veansehijiat Haaadag., Woennda*. en Vryd»Knvond, mltgezonderrt op Kee«V.lo*en. bit de KIv -M _7 11Iturn 11 IIW'Immmmill Ter feuea. heln vftrlppnrl I vsi flnnv li 1. 1 Vergadering van Donderdag ii Maart 1906. oerzitter de heer J. A. P. Geili, burgemeeeter. Aatiwezig de h^eren Mees, Van den Huek, Wieland Van de Velde, ersluijs, Moggre en Ue Mai<ei. tiwezig met kennisgeving wegens ziente de heeren Visser en Dees, benevens de heeren De Jonge en Van Dale. Twee vacatures. De Voorzitter opent de vergsdering en dcelt mede, dat de WUn'eL'!er Toorfai,deJ D°S "iet gereed .rjn, wa r m het lezen daarvan meet worden uitgesteld. Aan de orda komt Ingrkomm ttukken. De rekening en verantwoording der commissie tot wenng van schoolverzuim te Ter Neuzen, Sluiskii lie ont- vang-ten hebben bedragen 8' .80, de uitgaven 58 20 ea n het goed slot mitsdien 21,90. Deze rekening zal later worden behandeld. b De geloofsbrieven van de op IS Maari jl. gekozen raadsleden de heeren J. J. de Jager en L de Koeijer De Voorznter stelt deze stukken in handen eener commis sie, waartoe hy benoemt de heeren Wieland, Moggre en De Masier, tot het uitbrengen van advies Gedurende het onderzoek der commissie wordt de ver- gaderimg geschorat. Nadat de vergadering weder is geopend, brengt de com- m.ss.e by monde van den heer Wieland rapport uit en adviseert tot toelating der gekozenen. Met algemeene stemmen wordt aldus beelo'en. Aangehouden taken. Het adres van R. Drost, om het bedrag ad f Sro) te betalen aan de gemeente Hoek, niet te leenen, maar te volaoen uit den verkoop van erfpachtsgrond De Voorzitter deelt mede dat Burg, en Weth., ook gehoord hetgeen naar aanleiding daarvan in de vorige zitting gezegd is, met kunnen voorstellen de gelegenheid tot het ai'koopen van erfpachtsgrond open te stellen. \eer WwandJ: Maar toch wel om die Paar Meters aan de heeren Van der Bent en Scheele te verkoopen Voorzitter Dat is afgeloopen, dat maakt een verschil, die grond wordt gevoegd bij bet huis Ware daar grond Bur'g.^en' wTh^ beSl°ten OTereenkolnsti8 bet ▼ooratel van b. De Voorzitter brengt in behandeling de verzoeken van J. A. van Kompu, tot het in afwijking van art 38 der bouw- Terordemng mogen bonwen van een houten loods met pannen gedekt, op een terrem van de genie, en van P. Platteeuw tot rergrooting zijner kalkloods, evenals de bestaande, in nout, met pannen gedekt. Ter tafel wordt gebracht de kadastrale kaart, waaruit blijkt dat de loods ran den heer Van Rompu zal komen te staan' op een terrem aan het Departemsnt van Oorlog behoorende. hn met het oog op de omstandigheid dat die terreinen op zeer korten termyn moeten kunnen worden ontruimd, laat Oorlog met toe, anders dan houten gebouwen op hare ter- reinen te bouwen. Be heer De Masier wijst er op, dat de Raad, wanneer hy dit yerzoelt toestaat, bezwaarlijk zal kunnen weigeren om op deaelfde wyze loodsen te bouwen aan de undere ziide va* den weg. Daar ia dan ook geen reden voor en dau kriigen we m de toekomst een toestand, die we juist willen voor- komen. Dan krijgen we een straat, waar tusschen steenen gebouwen, houten loodaen worden gebouwd. De Voorzitter wijst er op, dat op het terrein, behoorende aan Oorlog, geen steenen gebouwen mogen worden gezet. Er is aan adressant als voorwaarde gesteld dat hij in hout moet bouWen. De heer De Masier Danruit zou dan volgen dat be- doeld terrem voor zulke doeleinden niet k m gebruikt worden. c P.® Voorzitter Er kan met het oog op de toestanden afwijking worden verleend. Zoo zal het later ook Dog b :zwaar k nnen opleveren om aan een deel van den nieuwen Stations- weg te bouwen wegens den te geringen afstand van de begraafplaats. Maar ook daar roor kan ontheffing worden toee'estaan. De heer De Masier is van oordeel dat Oorlog niet zal toestaan, anders dan in hout te bouwen. Oorlog kan dat doen, daar het Departement alleen met hare belangen reke ning heeft te houden. Wanneer vanwege Waterstaat terrein wordt nitgegaven, wordt als voorwaarde gesteld dat rekening moet gehouden worden met de bestaande plaatselijke bouw- verordening. Dit verandert evenwel niets aan het door spreker ingenomen standpunt. Oorlog is hier eenvoudig gelijk aan een parti- cuher eu wanneer dat Departement niet wit vergunnen anders dan in hout te bouwen, zal men van gebruik van haar terrein moeten afzien. Op het terrein, vanwege Water.taat bij de Axelsche brug verpacht, staan nu ook houten loodsen, doch wanneer dat terrain aan een ander zou oveigaan, moeten er ook loodsen van steen gebonwd worden. Vandaar dat er niet veel con- curre tie voor dat terrein is. De VoorzitterWaterstaat heeft niet dien korten termiin ran opruiming te stellen als Oorlog, tenminste dat za zeldzaam voorkomen. De heer De Masier: Vanwege Waterstaat wordt di« voorwaarde gesteld, om de gegadigden in kennis te stellen met de eisehen der plaatselijke verordening. De Voorzitter is van meening, dat men het iemand die een yoordeelig gelegen terrein ten gebruike kan krijgen, niet ten kwade kan duiden dat hij daarvan tracht te profiteeren De heir De Masier: Van zijn kant zeker niet. De heer Van de k eldeMaur als na de vesting eens aan de gemeente overgaat De Voorzitter: Daa krijgen wij dezelfde rechten en kun nen na afloop van den liuurt.Tmijn 10 jaar voorschrii- ven dat de loods in steen moet gezet worden. De heer V an den HoekDaar moeten we maar niet te ver op doorgaan, want men weet wel hoe dat gaat, als het eon maul staat zegt men laat maar staan. De VoorzitterEr is in elk geval een grens van 10 jaar ge-teid eu de erfpachter weet dat hij de kans boloopt na dien tyd in steen te moeten bouwen. Als de gemeente binnen die tien jaar het geluk rnocht hebben dat zij in 't der vestinggronden kwam ik althans zou dat een geluk noemen zou dat zeker volgen. Thans kan de Raad afwijking van art. .38 toestaan. De heer Versluijs merkt op, dat er wel verschil is tussehen de aan vragen van Platteeuw en Van Rompu. Eerstgenoemde wil zyn zaak uitbreiden en vraagt nu, met het oog op de kosteD, evenals zijn bestaande loods, in hout te mogen bouwen Voor het verzoek van den heer Van Rompu is het echter een geheel nteuwe toestand en deze heeft zelf aan Oorlo" gevraagd om een loods in hout te mogen bouwen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1