A I g e m e 8 n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No 4818. fbuTlTetom? Watersnood in Zeeland. Donderdag 22 iVlaart 1908. 46e Jaargang. Binnenland WERNER'S AV0NTUUR. ABONNEMENT: Inzending van advertentien vt>or 3 uren op den dag der uitgave T w it. E E O E K A ifl E Bezoek der Koningin en Prins Hendrik aan Tholen. Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVESTENTlSjf: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,16. Bij directe opgaaf Tan driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de priii slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. I»i* blad vemehijnt UaanijaK-, Woeuadaa' en VrljdaasTonil, *»ge*«nde*i! op Feeatitagen, bij de firms I". j. VAW I»5£ 1AWDS te VerKeui Vergadering van Dinsdag. Arbeidscontract. De beraadslaging werd voortgezet over art 1687u bis (berekeoing van bet dagloon) dat wordt aaugenomen Artikel 1637 j regelt de wijze van uitbetaling van het loon, wauneer dit niet wordt uitgekeerd in geld, maar in natura De heer Van Wijubergen lichtte op deze regeling een amendement-Aalberse c. s. toe, strekkende om den arbeider de zekerbeid te geven dat bij weet, koeveel het in natura enz. ontv&ngen loon aan geldswaarde vertegeuwoordigt. De heer De Waal Malefijt lichtte een amen dement toe om den eisch, dat de arbeidsovereeu- komst schriftelijk moet worden aangegaan, wauneer bet loon in natura wordt uitbetaald, dan te doen vervallen, wanneer de overeeukomst wordt gesloten tusschen landbouwer, veehouder of tuinboaweren veldarbeider, omdat mondelinge overesnkomsten tusschen landbouwer en veldarbeider gewooate zijn. De heer Pierson lichtte een amendement toe, dat bepaald wil zien dat het loon moet worden uitbetaald in Nederlandsch geld, bshalve wanneer in bepaalde gevallen partijeu, schriftelijk uitbe taling in vreeind geld overeengekomen zijn. De heer Van Doorn acht het gansche artikel, dat uitbetaling in vreeind geld alleen in de greus gemeeuteu toelaat, verkserd. Het was onuoodig allerlei vormen van loon in de wet te uoemen, die geoorloofd zullen zijn, als slechts die vormen aangegeven worden, die verboden zijn. Spreker verdedigde voorts de amendemeuteu-De Waal Mv- lefijt-Pierson, dit laatsts op grand dat het geoor loofd moet zjjn, met vreemde arbeiders te contrac- teeren, uitbetaiing van het loou in het geld van bun land. Daareutegen bestreed de heer Reyne het amen- demeiit-De Waal Malefijt. De orgauisatie van de veldarbeider* is in opkumst. Laat men na mon delinge contracten toe, dan onltrekt rneu die over- eenkomsten aan elke controle der organisatie, zei spreker. De heer Ter Lian wilde wel met hat amende ment De Waal Malefijt meegaan, omdat mondelinge contracten voor den veldarbeider even voordeelig als schriftelijk zijn en voor den landbouwer veel gemakkeljjker. Toch is er voor het stelsel van den Minister veel te zeggen. Daarorn gaf spr. in overweging, den eisch van schriftelijke over- cenkomsten alleen te stellen voor contracten van een duur van 3 maauden of langer, en niet al leen voor veldarbeiders, maar voor alle arbeiders, die hun loon niet in geld ontvangen. Nadat de heer Nolens het amendement-Pierson Zij lachten beiden, en toen nam Ratbman een courant van de schiijftafel. H\.t heb daar juist de beschrijving gelezen van een kleine Deeusche badplaats, aan de westkust van Jutland, in de nabijheid van Rinkjobing. Esu strandhotel, twee of drie visschershutten, duinen en zee, dat is alles. Aaulokkelijk is dit plaatsje Soitdervig geheeten nietmaar ik geloof, dat het een goede p!ek is om voor eeuigen tijd onder te duiken. Wat denkt ge daarvan, mijnheer Werner? Neem echter de zaak niet al te licht, als ik u verzoeken mag." Reinhold nam de courant in hauden en las vluchtig het artikel. ffl)at is niet ver van de beruchte Jammerbocht. Nu ik zal er eens over nadenken." Bij het afloopen van de trap moest Reiuhold Werner lachen om het wouderlijk denkbeeld van dezen geneesheer, die hem in de eenzaamheid wilde zenden, terwijl hij toch zoo'n droomer was. Op straat gekomen, te midden van het gewoel, kwam hem het denkbeeld echter niet meer zoo wouderlijk voor, en toen hij langs de Beurs kwam, was hij reeds tot de uitvoering er van besloten. had ondersteund, wees de heer Drucker er op, dat het Regeeringsartikel bepaliDgen bevat om mis- bruiken bij de vaststelling en uitbetaling van het loon tegen te gaan, als uitbetaling in bons alleen 'nwisselbaar bij zekere winkeliers. Het Regeeringsartikel laat de vreemde munt als rekenmuut slechts in eenige grensgemeeuten toe, Het amendement-Pierson daarentegen laat eigenlijk de vreemde munt onbeperkt toe, in het geheele land. Spreker bestreed ook de andere ameude- menten. Ten slotte bestreed de heer Drncker het amen- dement-De Waal Malefijt. Het amendement De Waal Malefijt verdedigen- de, bestreed de heer De Boer het Regeering? artikel, dat door den heer De Klerk verdedigc werd. De Minister van Justitie aaeende, dat de vormen van vaststelling van het loon in het artikel uit- stekend zijn vastgelegd. Geen der sprekers heeft andere vormen knunen aanwjjzen, en de Minister bestreed ook d« voorgestelde amendementen. Het bestuur van de afdeeling Tholen van de Zeeuwsche Maatschappjj van landbouw heeft in een gisteren gebouden vergadering besloten dit jaar in Tholen geen teutoonstslling te houden en aan het hoofdbestuur zal verzocht worden dit ook niet elders ia deze provincie te doen. TER NEUZEN, 21 Maart 1906. Door de directie van den provincialen stoombootdienat zijn met het oog op de vele werkzaamheden die tengevolge van de dijkbreuk en orerstroomiag te Hontenisse zijn te Terrich ten, op de lijn Hansweert-Walsoorden en omge- keerd tijdelyke speciale plaatsbiljetten voor werklieden tegen verininderden prijs beschikbaar gesteld. In plaats van 0.50 kost een biljet 2e kajuit roor werklieden thans 0.30. Zaterdag is die maat.regel ingevoerd. Avel. Bij het gehouden examen tot de Rijksnormaallessen alhier werden toegelaten Tot de eerste klasse J. F. Kaan, J. Tazelaar en Elizabeth Lansen, Ter NeuzenA. P Gearards, KoewaehtF. P. Imandt, St. Jansteen P. C. van Maelsaeke, Zaamslag; A. Ch. L. deSmet, WestdorpeJ. II. H. de Srnidt, Sas van Gent A. Fr. v. d. Veeken, StoppeldijkTh. C. M. de Voider, Hengstdijk; B. A. de Waal en C. P. de Waal, LamswaavdeMaria Lambert, BoschkapelleAlina Karstel en Magdalena Waelput, Zuiddorpe. Tot de voorbereidends klasse, le afdeeling: J. J Kolijn, H. Th. de Meijer en Frederika Lansen, Ter Neuzen; M. J. Engels, Axel; Th. F. Boddaert, St. Jansteen J. P. Naessens en Martha Ceelaert, KoewaehtC. J. H. F. Pannekoek,Orerslag Chr. Weststrate,Zaamslag Elisabeth Sliedrecht, Sluiskil. Wanneer hij echter een proef wilde nemen met dit onderduiken, dan moest het zoo geschieden, dat het gelijkstond met een tijdelijk verdwijuen van den asrdbodem. Een plek waar badgasten ertoefden, waar men post en telegraaf te zijner beschikkiDg had, wai hem volstrekt niet afgelegen genoeg om te doen denken aan het eiland van Robinson Crusoe, en joist de herinneringen uit zijne jeugd, toen hij zooveel smaak had gevonden in het boeUnd verhaal van dien beroemd geworden eilandbewoner, waren bij hem weer levendig ge worden. Hij zou dus kiezen een hergnest in de Abruzzen of de Jammerbocht, die grauwe eenzaamheid van z&nd en zee, waarin het land doodloopt. Na eenig overleg kooa hij de Jammerbocht. In de Abruzzen waren nog roovers die kwamen tern slecbt te pas, want hij wilde geld meeneraeo, veel geld om langer) tijd te kunnen ouderduiken zonder iets van zich te laten hooren, en om bovendien volgens de ingeving van het oogenblik naar een andere plants te kunnen reizen, misschieu ran de Jammerbocht wel naar Parijs, en dan misschien nog wel naar de prairien van Amerika. Toen dit hesluit eenmaal bij hem tot rijpheid was gekomen, bleken de toebereidselen om tot de uitvoering over te gaan al heel eenvoudiu. Bij zijne geringe behoeften hield Reinhold Hengstdijk. Tot hedeo heeft men den polder Hengstdijk kunnen behouden met stevige water keeringen aan den Piaitendijk on aan het einde der Groenendijkschestraat is tot heden het water in bedwang gehouden. 't Zou dan ook de ramp, die Zeeland treft nog heel wat verzwaren, als de zeer groote Hengat- dijkpolder zou moeten inloopen. Zonder op den ijver van anderen iets af te dingeu, mag toch zeker hier wel een woord van lof gebracht worden aan onzen burgemeester, de heer C. v. Esbroeck, die reeds een week a' zijn krachten inspant om den polder, waarin het dorp Hengstdijk gelegen is, te behouden. De Midd. Ct. meldt Onze Koningin en Prins Hendrik hebben Dinsdag eene vriendelijke daad verricht. Zij brachten, strikt incognito, een bezoek aan het eiland Tholen. Uit Bergen op Zoom seint men Dinadagmorgen te 9.28 arriveerde alhier het Vorstelijk echtpaar, vergezeld door eene hofdame A. J. baroHnea Rengers en den particalieren secretaris van H. M. Jhr Van Geen. In een aan het station gereedstaand hofrjjtuig reed het hooge gezelschap iu den grootsten eenvond onder toejuiching van de bij verrassing samen gestroomde menigte, door de stad langs den Tholen- schen atraatweg naar Tholsa, om van daar het tooneel van den watersnood te bezoeken. Uit Tholen Dinsdagmorgen te ongeveer elf uur kwamen incognito, de Koningin en Prins Hendrik met gevolg aan het Thoo'sche veer. De ontvangst geschiedJe door den burgemeester, den heer M. G. van Stapele. Spoedig daarna werd per rijtuig naar Oud-Vosse- tneer gereden waar de hooge bezoakers met een bootje door het dorp voereu. Te Tholen teruggekeerd, werd een bezoek gebracht aan de Bewaarschool, waar de meest hulp behoe- venden der slachtoffers uit Oud-Vossemeer, ten getale van 300, een onderdak hebben gevonden. De heer Plet, voorzitter van het comii^ voor bulpbetnon, verwelkomde de Koningin en den Prins, en stelde de leden van het comite voor. De Koningin beziehtigde da inrichting met belang- stelling en deelde aan de kinderen kleine gaven uit. De dames van het comita, die bezig waren hutspot aan de mensahen toe te dienan het bezoek had even na half een plaati werden door de Koningin aaugesproken. Vervolgena ging men naar de societeit Non Semperdie voor herberging der ziekan is ingericht. De zieken werden alle toegeaproken door de Konin gin, die zeer aangedaan was. Bij den burgemeester werd geluncht en te Werner geen groot dieastpersoneel, hij bezat geen rijtuigen en geen rijpaard, zijn huiahouden werd gevoerd door een oude huiahoudster met hnlp van een dienstmeisje, en de tuio stond onder toezicht van een tuinman, die in een sfzouderlijk huisje woonde. Deze twee persouen riep hij in zijne kamer en deelde hun made, dat hij roornemens was een groote reis te onderneraen. Het was onzeker, wanneer hij zou terugkeeren, hun loon en het noodige haishoudgeld zouden ze vau Delius ontvangen. Aan den heer Deliua zond hij een klein briefje met dezelfde mededeeling, en voegde er opzette- ijk, om hem te misleiden, bij, dat hij naar het Zuiden ging; overigena herinnerde hij den advo- caat aan de generale volmacht, die deze sinds ang had. Ten slotte schreef hij aan den directeur van let postkantoor, dat tot nadere opzegging alle brieven, aan hem gericht, moesten worden afge- geven aan zijn gevolmachtigde. En nu kon gedacht wurlen aan da laatste en gewichtigste voorbereiding. Het was intusschen avond geworden en Reinhold Werner sloot zich op in zijn schrijfvertrek. Uit de aangreuzende slaapkamer haalde hij een kleinen ledersn koffer, legde daarin een pat bovenkleeren met wat onder- goed, en trok toen andere kleereu aan. Toen hij half naar tiezoi-kers weer zij met een twee vertrokken de hooge Bergen op Zoom, van waar gereedstaanden t'ein naar Deo Haag terutikeerden. Naar Zel. meldt zou later aan de andere geieisterde streken een bezoek worden gebracht. Naar men ons meedeelt ondervindt de inzatue- ling ten bate der Zeeuwsche slachtoffers van den watersnood alhier algcmeenen steun. Door ver- schillende commissieleden is bij den burgemeester reeds een bedrag van 1300 ingebracht. Evenwel bleek bij sommigen een onjuiste meening te bestaan omtrent het doel deriuzame- ling. Zooals wij in ons vorig nammer reeds duidelijk deden uilkomen worden alhier gelden gevrsagd voor de slachtoffers in de provincie Zeeland en zuilen daartoe worden afgedragen a»u het Provinciaal comite. Het doel van dit comity is om, voor zoover de ingekomen mifdelen dit zullen gedoogen, zoo volledig mogelijk stean te verleenen aan de getroffenen, ter voorkoming van jarenlange ellende. Het spreekt van zelf dat dakrvoor een groot bedrag zal noodig zijn. Onjuist is het denkbeeld dat de opgehaalde gelden zouden worden gestort in de kas van het Algemeen Watersnood-Fonds te Amsterdam. Dit Fonds stelt zich alleen ten doel het ver leenen van hulp in den eersten, onmiddellijken nood, niet tot schadevergoeding aan de honderden die alle have en goed veiloren en totaal geruineerd zgn. Daarorn kon ook de penningmeester van dat Fonds bekend maken dat het Fonds over vol- doende middelen kon bescbikken. Jammer is het evenwel dat hij er niet bijvoegde: voor het doel van dtt Fonds, want nu werd het idee gewekt, dat inzajaeling van geld nnnoodig was. Thans is die bekendmaking, •fschoon terstond tegengesproken, niet zonder invloed gehleven. Namens de Plaatselijke Comnaissie alhier werd ons verzocht met nadruk op het onjuiste van het door het schriiven van den penningmeester van het Alg. Watersuoodfonds gerezen denkbeeld te wijzen. nu O. Het Provincinciaal Watersnood Comite is ssmengesteld uit de heeren jhr. Mr. E A. de Casembroot, voorzitter, jhr. Mr. L. Schorer, onder-voorzitter, Mr. J. F. van Deinse, Becretaris- peuningmeeater, A. A. Bakaar, Dr. J. C. Balle, Mr. P. Dieleman, J. F. van Dunn£, jhr. Mr A. van Reigersberg Versluija, J. A. A. Schwam, Mr. A. A. de Veer, alien te Middelburg jhr. Mr. A. A. van Doom van Koudekerke, J. G. van Niftrik en Mr. J. Smit, alle drie te Vliaaingen M. de Jonge Jz. en J. M. Kakebeekp, beiden te GoeaMr. J. P. Can en Mr. H. C. Moolenburgh, leiden te Zierikzee K. J. A. G. B*ron Collot d L«cnry en P. F. Fruytier, beiden te Hontenisse; iu het donkergrijse, nauwsluitende jaquette-kostuum voor den spiegel trad, moest hij zich zelf bekennen, dat hij er knap uitzag, Om eenigszins te laten lemerken dat hij tot den gegoedeu stand behoorde, 8tak hij eeD diamanten speld in zijn das, eu ging toen aan zijn laatste werk. Reinhold Werner was gewoon, zijne fi laucien op zeer eenvoudij;e wijze te regelen. Als Delius in het begin van het kwartaal de gewone vijft.ig a zestig duizend mark sfleverde, sloot Werner de ge- leele aom in zjju brandkast en nam daarvan naar behoefte, zonder zich te bekommeren om het reuteverlies, dat hij op die rnaoier leed. Daar lij de ontvangen sommen op verre na niel g< bruikte, hoopte het geld in zijn brandkast zich asnmtrkelijk op. Van tijd lot tijd gsf hij dat dan ».aa zijn administrateur, die er staatspapieren of Ttete goederen voor kocht. Er lag op dit oogenblik weer eene annr.ieulijke som iu de brandkast, maar Reinhold Warner wist zelf niet, hoeverl die wel bedroeg. Met zekere nieuwsgierigheid opende hij de zware dear en greep in de kast. Eerst kwamen hem twee pakjes bankbiljetten van duizend mark in de handen. Hij telde ze. Joist honderd duizend mark. Dat deed hem genoegen, niet om het geld maar omdat hij nu zoo laug kon onderduiken als hij zelf tuaar wilds. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1