1 A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. g"rTbTo^ f*o. 4817 46e Jaargang. SSMSB5T3BAAP. a. de levering van 2D0 M» onderhoudsgrind, watersnood! Bede om hulp! Oinsdag 20 Maart 1906. b. Het vervoer van dien Grind Binnenland. ABONNEMEST: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- buskouders. ADVESTENTISN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,10. By directe opgaaf yan driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentien vbor 3 uren op den dag der uitgave Burgemeester en Wethouders van HOEK, zullen op Donderdag 22 Maart1908, des namiddags twee ure, ten raadhuize aau- besteden van 1 6 c. M., welke levering vrij op den wal aan den weste- lyken kanaalarm te Ter Neuzen moet plaats hebben voor 1 .luni a. s. De betaling geschiedt op 1 November 1906. naar verschillende aan te wijzen plaatsen van den grindweg HoekTer Neuzen. Hoek, 2 Maart 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Seeretaris. Zooals reeds uit bet verslag der zitting van den gemeenteraad in ons vorig nummer blijkt, is door onzen burgemeester, den heer J. A. P. Geill het voorstel gedaan om te beginnen met eene inzatueling van gelden, ten behoeve van de velen die door den watervloed zich ge heel of gedeeltelijk zagen ontnemen, niet alleen hun have en goed, maar wat voorzeker niet bet minst zwaar weegt, ook voor geruimen tijd hun bestaansmiddel. De ramp is van grooten omvang en heeft zoowel Zeeuwsch-Vlaanderen, als Zuid-Beveland en Tholen getroffen Uit hetgeen we in onze vorige nummers daaromtrent meldden, hebben onze lezers zich althans eenip denkbeeld van den toestand kunnen vormen. Zij, die de streek bezochten hebben daarvan voorzeker een duide- lyker beeld en zullen niet weifelen met hun antwoord op de vraagIs daar hulp noodig En die hulp moet spoedig verleend worden Met bet oog daarop waren op Zaterdagna- middag door den burgemeester een aantal ingezetenen ten raadhuize geuoodigd. Ruim 30 personen haddeti aan die oproeping voldaan en verklaarden zich bereid ten buize der ingezetenen eene lijst te presenteeren voor het inzamelen van gelden, ten behoeve der Zeeuwsche nood- lijdenden. Kleedingshikken en beddegoed, waaraan ook behoefte bestaat, zullen mede dankbaar worden aanvaard. In de vergadering van het comite werd mede- gedeeld dat het saldo ad 60 dat nog steeds in kas is van bet vroeger Transvaal-comite, voor de thans te houden inzameling wordt be- schikbaar gesteld. De ingekomen gelden zullen worden afgedragen aan de gevormde Prorinciale commissie, onder voorwaarde dat deze bestemd woiden, zooals wij reeds biervoren aangaven voor de behoefti- gen in Zeeland. Mogen de ingezetenen van het door den hoogen vloed zoo ernstig bedreigde, maar bet gevaar gelukkig ontkomen Ter Neuzen met rnilde hand steun verleenen. I)M TOESTAND van de overstroomde of ingerloeide polders blyft nog vrijwel dezelfde. Wij namen weder persoonlijk een kijkje en richtten onzen weg naar den verst verwijderdeu Van Alsteinpolder. De kom van het dorp Graauw gepasseerd zijnde en op den dijk komende, die naar Paal voert, lag daar voor ons de groote polder, waarin de gebouwen van 6 groote en 1 kleine hoeve, benevens boomen enz. zich boven de onafzienbare watervlakte verbeffen. In het zuiden ligt de z. g. Steenen Beer, die men zoo goed mogelijk versterkt beeft, daar, wanneer die ^beer" bat begaf, het zeewater zelfs tot voor de wallen van Hulst zou kunnen doordringen. Naby de Paal, in het Noorden is in den zeedijk het groote, wel 100 M. wijde gat ge- slagen, dat aan bet zeewater den doortocht gat' en by elk ty nog verleend. Vletterscheepjes waren reeds aanwezig en naar men ons vertelde bestond er hoop dat de werk- zaamheden tot dichtmaken van de dykbreuk veel zouden worden vergemakkelykt door bet voorliggende schor. Zaterdag was men bezig het gat in den zee- dyk van den Van Alsteinpolder te beschoeien ten einde verwyding door bet in- en uitstrooaien- de water te beletten. Later zal men naar een werkman ons mededeelde een ringdijk leggen ter afslu.ting van het Scheldewater aan de landzijde. Een aantal sChippers was bezig in ket roor- liggend schorretje vetten grond te steken ten einde den dyk verder stroomafwaarts te her- stellen o. a. ter plaatse waar het overslaande water een afscbuiving aan de landzyde ran den zeedijk deed ontstaan, die twee arbeiderswoningen vernielde in het gehucht Paal. Daar de djjkbreuken ia den vlak by de Paal gelegen Kleinen Melo of Molenpolder aiet dieper zyn dan tot deu platten kerm van den dyk, loopt dit poldertje by eb niet leeg. Het zal gemakkelijk te maken zyn. Wanneer wij aan het bovenstaande nog toe- voegen, dat de Van Alsteinpolder slechts door zes gezinnen is bewooud geweest en in het gehucht de Paal niet meer dan twee gezinnea bunne woning hebben moeten ontvluchten (de buisjet door de afschuiving vernield zie boven) dan zal elk moeten toestemmen, dat bet er te Graauw niet slecbt voor staat. Er is schade doch geen ellende te bespeuren Van de Paal trokken wij rerder langs den zeedijk van den Kruispolder en bemerkten dat op verschillende plaatsen groote gaten in het binnenbeloop van den dijk zyn ontstaan, met het herstellen waarvan een aanrang is gemaakt. De Kruispolder staat ook roor ee* groot deel blank het water vloeit langzaam weg daar het polderbestuur, met het oog op den toestand van de zeesluis te Balgerhoek, slechts met halve kracht laat spuien. Komende ter plaatse waar de zeedijk van den Wilhelmuspolder tegen die van den Kruispolder aanslu t, zagen wij reeds van verre de mannen der genie ijverig aan het werk aan het ver- sterken van den binnendijk bij Kruisdorp. Bij het terrein komende viel het aanstonds op, dat de marechaussee zeer versterkt was, en de naar het overstroomde land leidende wegeu ook met ijzerdraad waren afgespannen. De duizenden nieuwsgierigen die van beinde en ver toestroomden, moesten teleurgesteld weerkeeren. Wy hebben trouwens in ons vorig nummer er reeds op gewezen, dat het publiek geweerd werd en voor gisteren waren de orders zeer streng. Een en ander viudt zijn oorzaak in de reeds voorgekomen diefstallen. 't Is wel te betreuren, dat ook goedwilligen dit moeten ontgelden, want wij hoorden van menschen die eens naar hnnne achtergelaten dieren wilden gaan kijken, doch niet werden doorgelaten. Dat is zeker hard. De marechaussee, onder leiding van kapt. Thomson, die bij den beer Coliot d'Escurj, burge meester, logeert, heeft een zware taak en waar 't te voorzien is, datdezetoestand nogeenige weken zal aanbouden, zou 't, dunkt ons, niet overbodig ;n, dat op de verschillende posten, al ware 't maar op de allereenvoudigste wijze, een ge- legenheid werd gemaakt om de mannen gele- genheid te geven zich, vooral bij regen, te beschutten. Wij gingen eerst een kijkje nemen by de geaietroepen, die aan den binnendijk van den Kruispolder bij de hofstede van Stallaert aan den arbeid waren. Men kon zien dat met de ruim 50 soldaten sterke afdeeling, het werk tot versterking van den dyk flink was opgeschoten. Door de heeren officieren welwillend inge- licbt, vernamen wy dat zij bier een eprii zouden maken en dan met het rerwacht wordende smalspoor en met kipkarren het weggeslagen deel van den dijk zouden trachte# vol te storten. Zij die nog niet bij dien doorbraak geweest zijn, zullen misschien denken dat dit een ge makkelijk werk is, doch zij die daar met hoog water aanwezig zijn geweest zullen met ons zeggen dat der genie een zeer moeiljjk werk is opgedragen. Dock deze doorbraak is nog niets in verge- iijking met dien aan den buiten- of zeedijk van den Wilhelmuspolder bij de hofstede van Van Arenthals. Hier heeft de zee als het ware een nieuwe, hoewel ondiepe haven gemaakt. Groote boomen hebben zelfs aan het woedende element geen weerstand kunnen bieden en liggen ont- worteld ter aarde. Toen we daar aankwamen, was het laag tij ea het water dat by den vloed in de polders was gevloeid, stroomde er tbans weer naar de Schelde, met een geruisch dat wel op 5 minuten afstand kon worden gehoord. Ook hier was weer een afdeeling genietroepen bezig, om toebereidselen te maken voor dea arbeid die mocht zij met goeden uitslag worden bekroond, den dank van alien toeksmt. Het geracht dat de Wilhelmuspolder zou worden prijsgegevea aan de golven, is zonder grond, want naar wij vernamen, zullen de dijkvallen spoedig worden bijgewerkt door polderwerkers die heden (Maaudag) werden verwacht. De Kieritpolder heeft aaa de genie haar behoud te danken. Thans is het gevaar ge- weken doordat de genie een ringdijk beeft gelegd rondom het sluisje dat tusschen de Noorddijk- en Kieritpolder ligt. Evenzoo is dit het geval geweest met den Noorddijk, verbinding tusschen Noordhof- en Noorddjjkpolder. Was deze niet dadelijk na aaukomst der troepen door ben verzwaard ge- worden, zoo zou geheel de Noorddijkpolder zijn ondergeloopen en Walsoorden zou verloren zijn geweest. Naar ons werd medegedeeld, rerdiend een woord van hulde te worden gebracht aan den burgemeester van Hontenisse, den heer baron Coliot d'Escury, wiens hulpvaardigheid geen grenzen kent. Zoo vernamen wij ran een zeer betrouwbaar persoon dat in diems huis verschil lende personen verblyven. De toestand te Kloosterzande en Groenendijk is over het geheel dezelfde gebleven. Een ty- pisch geval willen wij evenwel vermelden. Wij voeren van den Tasdijk naar Kloosterzande. Onderweg stopen wij herhaaldelijk om personen in- of uit te laten stappen. Zoo kwamen wij aan een huisje dat nog bewoond was en waar een persoon moest instappen. Wij voeren er naar toe De bewoner stond op een tafel en een stoel, stapt ran de stoel in de boot en hangt daarna de stoel aan een spijker in de deur. Bij de hofstede bewaond door den Iandbonwer J. Riemens Sz. is een dijk gemaakt, zoo zwaar dat bij wel op een zeedijk geleek, doch dit bleek wel noodig want het water stond hoog en mocht deze dijk doorbreken dan zou de zeer uitgestrekte vruchtbare Zoutlandpolder, ook de prooi van het water worden. De heer Hombach die, het groote gevaar ziende en dezen dijk zoo spoedig deed ver- sterken, wordt hier van alle kanten geprezen. Oier het geheel staan thans 71 hofsteden, groot en klain, in het water. De onderofficieren en manscbappen der genie zyn bij de bewoaera ran Walsoorden inge- kwartierd. De mareckaussees zijn op 3 plaatsen ge- huisvest, te Walsoorden, op den Groenendijk en aan den Tasdijk. Er werd door het publiek veel geklaagd over de strenge afsluiting Wij stipten reeds aan, dat het in sommige gevallen bepaald hard is, wanneer belanghebbenden bun onder water staande woningen niet mogen bezoeken. Gepleegde diefstallea zijn de oorzaak van die maatregeien. Zoo hoorden wij van een diefstal van 800, waaromtrent een onderzoek aanhan- gig is en in verband waarmee een vrouw in arrest is genomen. Dat het ,/happen" er in de lucht zit, onderronden wij zelf, daar wij na ons eerste bezoek uit den zadeltasch van ons rijwiel een paar kaarsen en een sleutel vermiatten. Wanneer men zich aan zulke nietige voor- werpen vergrrjpt, durft men meer. Naar de N. C. verneemt, wordt er in Cal- vinistijehe kriugeu op gerekend, dat Dr. Kuyper in Mei a. a. de leiding van De Standaard ala hoofdredacteur weder op zich zal nemen, en tevena zich beachikbaar stellen voor het vervullen van deu Kamerzetel voor Eie, die dan door Dr. Brants zoa worden oatruimd. Een depntatie uit bet bestuur van de Ver- eeniging van verguauinghoudera Oaderling Belang te 's Gravenhage heeft bij de gewoDe audientie aan den Minister van Biuneolandsche Zakeu een adres aangeboden, waarin gewezen wordt op de onoverkomelijke bezwareu, die de Drankwet zal opleveren, waanaer zij in voile working zal zijn getredenbezwaren die, naar adr. vertrouwt, bij de aangekondigde herziening van de Drankwet zullen worden weggenomeB. TER NEUZEN, 19 Maart 1906. In de op a. s. Donderdag, des voormiddags 10 uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de yolgende punten in bekandeling Ingekomen stukkenaangebouden zaken behandeling kobier Hoofdelijken Omslag 1906. Hoek. De uitslag der »anwege de landbou- wersvereeniging ^Doelmatige Sanaenwerking" alhier gelaouden aanbesteding van de levering van 33,200 K.G. superphosphaat, 35,000 K.G. chilisalpeter en 8,100 K.G. kunstmest (levering Mauritsfort) en van 24,000 K.G.s uperphosphaat en 14,200 K.G. chilisalpeter (levering te TerNeu- zen), werd ingeachreven als volgt Voor de superphosphaat door de International# superphosphaatwerken te Zwijndrecht voor f 3.50, L. Eversdijk te Kapelle voor f 3,35 en D. Scheele te Ter Neuzen voor f 3,25. Gegund aan den heer Scheele. Voor de chilisalpeter door P. G. Adriaansens te Bergen op Zoom voor 12,77, A. Wieland te Ter Neuzen voor 12,65 en D. Scheele te Ter Neuzen voor 12,65. Bij loting gegund aan den heer Scheele. Voor de kunstmest door de Internationale superphosphaatwerken voor 7,40, P. G. Adri aansens voor 7,30, D. Scheele voor 7,25, L. Eversdijk voor 7,15. Gegund aan den heer Scheele. Alles berekend per 100 Kg. Hoek. 19 Masrt. In verband met het ber ate len van den zeedijk is er oneenigheid ontstaan tusschen het polderbestuur en de ingelanden, die tneeuen dat niet met met de noodige takt eu spoed gewerkt wordt. Deze laatsten hebben daartoe Zaterdagavond eene vergadering gehouden. Intus- schen zijn ook door het bestuar reeds andere maatregeien genomen. Het is echter driugend noodig met kracht de zaak aan te pakken, want anders is bij het eerstvolgende springtij de polder verloren. COERAST. nit bTikd venebilnt yin»uil»K-, WoenH«l»W- en Vrijd»sa»ond, mitaetonderd op Peesldaaen, blj de Virion V. M. VAI UK IAIDK te Ter Heawi De Burgemeester der gemeenfci TER NEUZEN Biaakt bekend, dat eeni Openbare Vergadering van den Gemeenteraad ia belegd tegan Donderdag den 583 naarl lOOG des roormiddagt te 10 ure. Ter Neuzen, den 19 Maart 1506. "3 Da Bargemeester roornoamd, J. A. P. GEILU.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1