A I g e m e e n Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4815. Donrierdag 15 Maart 1908 46e Jaargang. De Burgemeester van H0EK de gesloopte DOKTERSWONING, Geinengde berichten. grafische berichten. HOOGWATER. ABONNEMENT: Per drie uia&nden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82|. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentien vdo 3 uren op den dag der- uitgav© ADVESTENTIIJi: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elkea regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordi de priii slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. zal op Zater-dafj 17 l^aart 1906, des namiddags twee live publiek verkoopen De afbraalt van bestaande uitRaarn- en Deurkozijnen, Planken, Latten, Dakpannen, IJzerwerk euz., liggende in den tuin vaa de gesloopte woning. Hoek, 12 Maarfc 1906. De Burgerueester roornoemd, A. WOLFERT. TER NEUZEN, 14 Maart 1906. Maandagavond had op de bovenzaal ran het Hotel der Nederlanden" de tweede jaarverga- dering plaats van de Vereeniging tot Zitktn- versorgitig fce Ter Neuzen. De vergadering werd geleid door den voor- zitter, den heer Van Rompu. Een 40tal leden was aanwezig. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat het ledental was geklommen van 237 tot 340 dat in het boekjaar September 1904/05 werden verpleegd 35 personen met 685 verpleegdagen. Er hadden 23 operation plaats. De rekening van den penningnseester sloot met een tekort van f 808,135. Enkele wijzigingen in het reglement werden aangebraeht, waarouder de bepaling dat voor- taan het boekjaar zal loopen van 1 Januari tot 31 December. In verband met deze wijzi- ging werd tevens bepaald, dat de gewone jaarvergadering zal gehouden worden in Maart. Besloten werd in de volgende maand opnieuw te vergaderen, ter bespreking van een voorstel der drie geneesheeren tot wijziging, van het reglement. Mede zal dan behandeld worden het rapport, door de heeren doetoren uit te brengen, omtrent hunner ervaringen met het verplegend personeel. In die vergadering zal eveneens rapport worden uitgebracht, door de Commissie aangewezen tot het nazien der reke ning over het dienstjaar 1904/05. De aftredende Bestuursleden, de heeren Van Rompu en Eijke, werden herkozen. De vergadering, begonnen te acht uur, werd te half twaalf gesloten. verbindeud is indien deze schriftelijk heeft ver- klaart zich met dat reglement te vereenigen en indien aan eenige omsehreven vereischten is voldaan. Verschillende amendementen werden toege- licht. Die van den heer Aalberse, strekkende om den arbeider, door hem vooraf te hooren, eenig medezeggingsschap toe te kennen bij de vaststelling van het reglement, werden, als zijnde een wassen neus, bestreden o. a. door desocialisten, die een door hen voorgesteld amendement in door de commissie van rapporteurs aangegeven zin wijzigden en daardoor nader voorstelden dat het ontwerp-dienstreglement kort voor de vast- .stelling, aan den arbeider rnoet worden verstrekt, gedurende zoodanigen tijd, dat hij zich over den inhoud daarvan desuoods met zijn kameraden kan beraden. Dat voorstel, welwillend door den Minister bejegend werd aangenomen met 57 tegen 11 stemmen. De heer Aalberse trok zija amendementen in. r-. Dinsdagmorgen omstreeks half tien, reed te Bergen op Zoom de exprestrein no. 83, zijnde de [mailtrein van Vlissingen, met voile kracht op een rangeerenden goederentrein. De botsing was vreeselijk en de daaruit ontstane ru'ine is onbeschrijfehjk. De machine werd letterlijk in elkaar gevouwen en ligt tusschen versplinterde post-, goederen- en personenwagens. De beide sporen zijn versperd; de treinen van Woensdrecht loopen tot aan de bierbrouwerij van Asseiberg. De reizigers moeten daar overstappen. Gelukkig zijn geen persoonlijke ongelukken te betreuren. Alleen zjjn enkele personen licht gekwetst. De post en de reizigers werden vervoerd met den trein die te i. wart over elf te Middelburg had moeten aankomen, doch eerst te half vier arriveerde. Inure, 14 Maart. H. M de Koningin heeft ter leeniging van den eersten no^d der slachtoffers van de overstroomingen en dijk- breuken bij den jongsten storm in een gedeelte van het land, vijft en duizend gulden gezon'en aan de te Amsterdam gevestigde algemeene eommisse tot leeniging van rarapen door watersnood Tweede Kamer. Arbeidscontract. Lang- durig werd gednbateerd over het regeerings- artikf]. bepalende dat een door den werkgever vastgesteld reglement voor den arbeider slechts t Was te voorzien dat we het bericht omtrent den hoogen spriugvloed in ons vorig nummer zouden moeten vervolgen, daar we toen alleen konden melden wat in onze onmiddellijke omge- ving was voorgevallen. Thans, met verschillende berichten voor oogen, blijkt, dat vooral Zeeland geteisterd is op eene nooit gekende wijze en dat rooral vele hewoners van aan de rivier gelegen polders een niet te overaien nadeel is berokkend. Onze gemeente bleef voor onheilen gespaard. De ondervinding van Maandag heeft evenwel doen zien dat op enkele punten nog voorziening tegen hoogen water vloed be hooren te worden aangebraeht, om afdoende gevrijwaard te zijn Zooals wij reeds meldden is de kruin van den dijk van den Lovenpolder, ter hoogte van het z. g. Paradijs doorgebroken De land- bouwers in dien polder door het instroomende water beducht voor de veiligheid van have en goed, haastten zich hun vee in omliggende polders in veiligheid te brengen. Gelukkig was het water reeds zakkende. zoodat de polder niet onderstroomde. Zoodra daartoe mogelijkheid was, werden maat- regelen genomen om het gat te dichten en daar het yolgende watergetij niet zoo hoog steeg, bleef aanmerkelijke schade uit. De zeedijk is aanmerkelijk beschadigd. Zooals we reeds melden was het water over den dijk van de oesterput en den Serlippens- polder gestagen en zal aan het bouwland van laatstgenoemden polder door het zeewater aan merkelijke schade worden toege'oracht. Tijdens den N. W. storm was Maandag het water aan den Margarethapolder tot een ver- bazende hoogte gestegen, n. 1. 2.25 M. boven hoogwaterpeil. De golfverheffingen waren 3.70 M. boven hoogwaterpeil. De hoogste vloed welke hier waargenomen werd was die in 1877 op 31 Januari: Toen was de waterstand 2.10 M. boven hoog water. Gelukkig heeft de vloed geen schade aan de dijk aangerichl, alleen werd het gebouwtje waar beeten in getarreerd worden ter peer geworpen en een enkele aangevoerde kei voor den te leggen keiweg in den Groote Huissenspolder, werd met het water in de kade terug gevoerd. uintrent het invloeien van den Groote lsa jbella- en den Clarapolder schrijft men ons uit f T'hilipoine Als men die uitgestrekte wa'er- plassen ziet, als men die bewoners ziet wurmen en wroeteu om nog te redden, wat nog niet door de woeste golven is weggevoerd en aan stuk geslagen dan breekt u het hart van mede lijden met de arrae slachtoffers. Het moet grootsch en treffend geweest zijn, toen die vijf- tig Meters dijk in de diepte nederplofte en de woeste stroom als een tweede Niagara zjjnen weg zoclit over de vette klei van dsn Grooten Iaabellapolder. En nu, nu het grootste deel het zilte nat weder in zijne bedding is teruggekeerd staat de landman op zjjae ver- woeste akkers en vraagtWijs my de plek waar ik gezaaid heb Is de ramp voor den i> ngesteldeu boer groot, niet minder voor hem die met scharrelen en hard werken een flinke suede broods wist machtig te worden. Zoo wekt men onwillekeurig als men bij de inla^e komt. De kippen van dien kleinen landman zijn alle op een haan na om het levsn gekomen, zjjne viggens zijn all# verdronken en zijn schuur met a! wat zij bezat is door den zwaren vloed- golf van zijne woning afgerukt en tegen de andere zijde van den dijk geslagen. Wat heeft die man in de eerste jareu van zijn land te verwachten? Eerst na vele jaren harden arbeid komt hij die ramp te boven. Van de andere landbouwers Milliano en Daelman zijn paarden en koeien v«r Belgie in gevlucht en naar men zegt weer alle terugge- komsn. Ook de bewoners van het Olmendijkje hebben zeer veel schade. Het water staat nog tot aan bet dak van huune woningen en alles wat daarin is, is bedorven door het zilte nat. In de gemeente Philippine zelf is alles, bij het vorige vergeleken gezegend afgeloopen, of- schoon ieder toch vreesde, dat de dijk zou door- brekea. De vloedpalen, op den kade'dam werden door de hevige kracht ran 't water omhoog geheven, en hadden die het niet kunnen houdem was de schade niet te overzien geweest. Ook van zeer ernstigen aard zijn de berichten uit het land van Hulst. Eea groot deel der gemeente Hontenisse is overstroomd. Wjj ontleenen daaromtrent aan Zelandia Maandagmiddag seinde menons uit Hontenisse. De noodklok luidt ter oproeping van het dijkleger, wij 1 de Zeedijk ernstig gevaar voor doorbraak opleverde. Van een andere zijde seint men ons uit Hontenisse. Opgezweept door den hoogen storm beukt het Scheldewater voortdurend tegen de dijken. Alles is in rep en roer. Men vreest voor een doorbraak van den Krnispolder. Paarden en vee worden in veiligheid naar het hooger gelegen Lamswaarde gedreven Nader seint men uit Hontenisse De Kruispolder is op twee plaatsen doorge broken. Het Scheldewater stroomt den polder binnen, doch gelukkig is tengevolge van de ingetreden eb, het water valler.de. Het water spoelt tusschen de huizen door Enkele gezinnen ziin met vee en paarden reeds naar Lamswaarde gevlucht. Houdt de storm aan, dan vreest men het ergste bij het volgende ttetij. De Molenpolder staat blank. Men seint nog verder Voor he1 oogenblik is het gevaar voor ver- dere doorbraak geweken, tengevolge van het vallen van het water door de ingetreden eb. Met vereende krachten wordt gewerkt aan het dichten van het in den Zeedijk geslagen gat. dat van groote afmeting is. )e Van Alsteinpolder is mede doorgebroken. Iiond Walsoorden staat alles blank. Alleen het dak van de schuur der hofstede, bewoond door den heer J. J. v. Arenthals Mz., is nog zichtbaar. Van Dinsdagmorgen seinde men otis uit Hontenisse Kloosterzande staat blank. Het water stroomt over den Provincialen weg. De stoomtram kan niet verder rijdeu dan de Boterfabriek. Het water stroomt uit den Kruispolder in den Zandepolder, tegen den Tasdijk, die op sommige punten dreigt over te loopen. Het rivierwater is vallende. Het water uit den Zandepolder stroomt voort durend met razend geweld door den duiker onder den Prov ncialen weg, tusschen de Tasdijl de Zoutepolder. Een andere Hontenisse Gisteren omstreeks 4 u. is den zeedijk op J. J. van Aarenthals hebben hunne wonincr moeten verlaten. A1 de paarden, hooruvee zijn bij de laddbouwers in andere buurten opgenomen. Het water is zoo hoog geweest dat het over de dijken te Kruisdorp en andere buurten stroomde. In den avond is het water gevalleu. Als de wind niet ophoud zijn verdere onheilen niet te overzien. Hedenmorgen schrijft men ons uit Hontenisse Het water is hedenmorgen niet meer zoo hoog (bij den vloed) opgekomen, zoodat de heden- liacht opgeworpen aarde enz. op het gat in den dijk geslagen voldoeude was om het water tegen te houden. Men heeft nu geheel den dag ge werkt om den dijk verder te versterken. In den Kruispolder staat veel water. Maar hij staat niet geheel blank, zooals ik gisteren- avond seinde. Water spoelt tusschen de huizen, moet opgevat worden in dezen zin, dat men staande op den binnendijk alhier en kijkende tusschen de huizen aan de Kruispoldersche straat door, het water in de dykopening vau den zeedijk als een waterstroom zag voortvloeien. Erkomt veel water uit het naast den Kruispolder liggende kleine poldertje, dat geheel onder geloopen is, in den Kruispolder. Bij den landbouwer Th. Vereeoken kan men niet op de hofstede komen door het vele water. Langs den straatweg staat het water tot op 1 Meter breedte op den weg. Men seint ons nog uit Hontenisse Door den heer Jos. van Esbroeck is het gezin van den landbouwer P. A. de Nijs in een bootje met meerdere personen bemand, gered geworden. Jos. van Esbroeck heeft met eigen levens- gavaar nog gepoogd de beide paarden van dezen landbouwer te redden. Hij ging op het eene paard zitten en leidde het andere bij den toom, doch telkens struikelde het paard waarop hij zatten laatste moest hij om eigen lijfsbeboud het bij den toom hebbend paard loslaten en dit is verdronken. Zichzelven wist hij te redden met het paard, waarop hij was gezeten. Men is bezig de dijk van den Oosthoevepolder op te hoogen tot keering van het uit Klooster zande afstroomend water. Het gat in den dijk van Zandepolder, dat men gisteren had wecen te dichten, is heden morgen weer opengeslagen. Men is weer opnieuw bezig het te dichten. Het aantal ontwortelde boomen in de onder- geloopen polders is ontelbaar. Een voerman van Kloosterzande, die de post van de tram zou afhalen, geraakte nabij de gracht te Kloosterzande met zijn voertuig, waarin eenige reizigers te Walsoorden met de boot aangebraeht, te water. Zij werden spoedig gered. De burgemeester van Hontenisse, die te Panjs vertoefde, is op het telegrafisch berieht van de doorbraak hedenmiddag met den trein van 3,4S te Hulst teruggekeerd. De admiuistrateur van het Kroondomein, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, is op het telegrafisch bericht der overstrooming van 'a Graveuhage naar hier overgekomen. correspondent schrijtt ons uit ------- verschillende plaatsen nabij Walsoorden doorge broken. De Wilhelmuspolder is ondergeloopen. De landbouwers in dien polder L. Stallaert eu Naar wjj vernemen is H. M. de Koningin telegrafisch door den Rentmeester van het Kroondomein, den heer Collot d' Escury, ruede- deeling gedaan van de plaats gehad hebbende overstrooming. Tengevolge der doorbraak van den binnendijk van den Wilhelmuspolder staat het westeli'jk gedeelte van den Kruispolder geheel blank. Langs den straatweg zijn alle woningen, ook boerenhofsteden, geheel verlaten. De toestand is ellendiy;. Men seint ons uit Walsoorden Gisteren is de hooge zeedijk voor den Wil helmuspolder door den hoogen stormvloed door gebroken en de polder ondergeloopeu. Het water bereikte een hoogte van ongeveer 5 M. boven A. P. Hedenmorgen is de binnendijk van den Wil helmuspolder doorgebroken. Het water stroomt naar Groenendijk en Kloos terzande. Tib IEUZEJSCHE 10IR1 IT. "P V^e^iiaKen, bij tSf Mnnn p, Jtj. B1BC GkAMDll ttn Tep in o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1