A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDDTQ. c mWW. S1M1BHTBBAAD. de gesloopte DOtTORSWONIMG, a. de leveriug van 250 M3 enderhaudsgrind, «o. 4814. Dinsdag 13 iYlaart 1906. 46e Jaargang. aanbesteden: De Burgemeester van H0EK Bekendmaking. b. Het vervoer van dien Grind aan te besteden Het verbouwender Secretarie in e6n perceeL ABONNEMENT: Voor Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bashoaders. ADTEETENTlSN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. B^j directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde adrertentie wordt de prgs slechts treemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend, Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN zullen op Maandag 26 Maart 1906, des namiddags 3 uur, ten gemeentehuize in bet openbaar, bij enkele inschrijving in 5 perceelen I let schoonmaken en wittcn van de verechillende schoollokalen, be- nevens andere iverkzaamheden en levering en voor de gemeente. Het beatek ligt ter gemeente-secretarie tar inzage en is aldaar verkrijgbaar tegen betaling ran 25 cent per stuk ran af 14 dezer. Plaatseljjke aanwjjzingilzal geschieden in de kom der gemoente op 22 dezer, des roor middags 9 uur, te beginnen aan het gemeente- huis en te S 1 u i a k i 1 op 25 dezer, dea roormiddags 11 uur. Ter Neuzen, 12 Maart 1906. Burgemeester en Wethouders roornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. zal op Zaferdag 17 Maart 1906, des aamiddags twee ure publiek rerkoopen De afbraak van bestaaude uitRaam- eu Deurkozijnen, Planken, Latten, Dakpannen, IJzerwerk enz., liggende in den tuin raa de gesloopte woning. Hoek, 12 Maart 1906. De Burgemeester roornoemd, A. WOLFERT. Burgemeester en Wethouders ran HOEK, zullen op Boad«sii*d!ag 22 Maart £906, des namiddags twee ura, ten raadkuize aan besteden vm 1 6 c. M., welke levering vrjj op den wal aan den weste- ljjken kanaalarm te Ter Neuzen moet plaata hebben toor 1 Juni a. s. De betaling geschiedt op 1 Norember 1906. naar versehillende aan te wijzen plaatsen van den grindweg Hoek Ter Neuzen. Hoek, 2 Maart 1906. Burgemeester en Wethouders roornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester e* Wethoudera ran ZUID- DORPE zullen op Dinsdag 27 Maart 1906, des namiddags ten 2 ure bij inschrjjving trashteu De aanwjjzing zal plaats hebben op Maandag den 19 Maart 1906 des namiddags 21/, ure. Bestek en teekening zijn zoolang de roorraad strekt tegen betaling van een gulden verkrijg baar ter Secretarie ran Zuiddorpe, alsmede bij den bouwkundige J. Wissb Jz. te Zaamslag. Zuiddorpe, 7 Maart 1906. Burgemeester en Wethouders roornoemd, C. VAN WAES, Burgemeester. A. MOERDIJK, Secretaris. TER NEUZEN, 12 Maart 19<>6. la de op a. s. Donderdag, des roormiddags It uren, te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in bebandeling Ingekomen stukken aangehouden zaken nadere regeling onderhoud grindweg Ter Neu zenHoek benoeming onderwijzend personeel ▼aststelling hohier schoolgeld eerste kwartaal 1906. Hedennamiddag werden we hoewel het uit het Noordwesteu storm de, verrast door een buitengewoon snel wassend hoogtij water. De ingezette schotbalken van de waterkeerende muren aan de Markt en bij de Vischmarkt, konden niet meer voorkomen dat spoedig de Brouwerijstraat blank stond en de kelder van het yHotel Centraal" vol liep. Het water bleef steeds wassen tot na het tijdstip van hoogwater, 35 c. M. kooger dan den hoogst bekenden vloed in 1877. In de Brouwerjjstraat liap ook nog vol een kelder en regenbakvan een in aanbouw zijndhuis. Bij den aan de haren wonenden heer F. Lauret stroomde het water over de vloedplanken en langs de ramen het huis binnen, zoodat de bewoners naar den zolder de wijk moesten nemen. Ondertusscben stroomde ook bet water over dan djjk achter de werf langs de Smidswal steeds water aanroerend naar de Brouwerijstraat terwjjl het ook langs de andere zijde tot in den Arse- naalweg vloeide. Behalve het macadamplein, dat gedeeltelijk droog bleef, geleek geheel de Markt een zee. Aan het postkantoor kwam het water ook tot in de Westkolkstraat. Aldaar is eene inrichting voor waterkeering met damplanken gemaakt, naar men ons meedeelde vanwege de genie. ETenwel geplaatst zijn die planken niet. Enkele daar aanwezigen hebben aldaar een dam gelegd van nit den dijk gegraven grond, waardoor de stroom gekeerd werd. De Oosteljjke havendam stond bijna geheel onder water. De dijk van de inlaagkade voor de nieuwe haven is weder weggeslagen. De aanlegplaats van de Prov. boot was te 5 ure niet droogvoets te bereiken. De post werd met paard en rijtuig afgehaald. De passa- giers werden met slospen afgehaald, en aan den vestingwal geland. Deze wijze van ont- schepen was vooral voor dames eu bejaarden verre van gemakkelijk maar een nogal talrijke Ger.tsche-studentenclub, die een tournee door Walcheren had gemaakt, vatte het ran den vroolijkeu kant op. Ongereer 4.45 uur begon het water merk- baar te rallen. De oesterput alhier staat blank, door water da over den dijk geslagen is. Ook de naastliggende Serlippenspolder staat voor een groot deel onder water. Ook Vlissingen is hedenmorgen gedeeltelijk overstroomd. Naar men ons meedeelde is de kruin van den dijk van den Lovenpolder, onder de gemeente Hoek, doorgebroken. Versehillende landbouwers brachten hun vee met 't oog op mogelijke voor- vallen in den Nieuw Neuzenpoider in veiligheid. By nadere onderhandsche insehrijving voor het verbouweu van bet yHotel Rotterdam" te Ter Neuzen is het timmerwerk gegund aan A. C. Rijnberg en het metselwerk aan D. de Smidt beiden te Ter Neuzen. Zatsrdag werd ia het logement Liuds Welvareu" alhier door dea boawknndige 3. Scheele, nauseai dea heer A. J. Tazelaar aanbesieed h t rerbouwan ran het inagazijn staande aan do Noordatraat, plaatselijk gemerkt no. 25. Voar het le perceel (metselwerk) werd inge- scbreven door de heeren P. J. Rjjnberg roor f 1034. D. da Smidt voor f 995, J. Kolijn voor f 981 en F. raa der Peijl »oor f 980. Voor het 2e perceel (tiumerwrrk) werd inge- schreren door de heeren J. A. Rijnberg voor 1 ISO, A. Verlinde voor 1085, G. J. Balken- atein voor 1084, P. L. Boogaard voor f 1026, A. J. de Kert voor f 964, H Kajjter voor f 957 en F. C. Herrebout voor f 872. Gegimd aan de heeren Vaa der Peiji ea Hsrrebout. Hedsn vertoonde mea on» eea ei Zaterdsg gelegd, door een kip van den heer J. A. Doaze alhier. Aan dit ei, voor een kippeaei ran dc angewoia zwaarte van meer dan eon ons, bsvindt zich ook een staart, terwjjl de sehaal tondaai diea staart nog zacht en buigzaam it. Zaterdag maakte de directeur-generaal der posterijen en telegrafie, de heer Pop, een tochtje op de Wester-Schelde, met de nieuwe boot vaa den Prov. stoombootdienst Wester-Schelde, ran Vlissingen tot Walzoorden, vandaar met de a VS alzoorden" naar Hansweert v. v. eu per n Wester-bcbelde" via Ter Neuzen weer terug naar Vlissingen. Eenige hoofdambtenaren van bet hoofdbestuur, en eenige leden ran Ged. btaten van Zeeland maakten den tocht mede. Bjj kon. besluit ajja beaoend, ia het beataur vsn dea Seydlitspoldar, tot djjkgraaf de heer M. P. H. Wauters, en tot plaatsvorraager dijktrra^f de heer P. Waiiters, heiden te Sss van Gent. Vrijdagwiddag verkeerdea 4 man van de stoomboot yStolaanfeli," te Hansweert voor anker liggende, ia groet gevaar. Zjj waren met eea •leap naar dea wal gewrest ea toea zjj terag- keerdea, waren zij niet ia staat het schip te bereiken, tengevolge van de storm en de stroom. Zij dreven de Schelde op, tea apeelbel aan wind en golvta. Een sleepboet werd bu aitgezond"n die er in slaagde de sloep op te pikkea en de maanen behoaden aaa boord te brengea. Zaamslag, 10 Maart. In de op Vrjjdag jl. gehouden vergadering van den Raad waarin het lid C. Wilhel runs afweaig was, werd na kennis- name van ingekomen stukken besloten ora de geheele geldleening ad 12,590 geheel toe te wjjzen aan de firma Luyki van Haaselt te Bergen op Zoom tegen een rente ran 4 pCt. 'sjaars tot den koers van J/g pCt. De rekening van het algemeen burgerljjk armbestuur over 1905 werd goedgekeurd in ontvangsten op f 1725,16 en in uitgaven op f 1304,59, goed slot 420,57. Overgelegd werd het verslag van hetgeen tot betrekking der volkshuisvesting in de ge meente gedurende het tydvak van 1 Januari tot 31 December 1905 is verricht. Gewyzigd werd de gemeentebegrooting voor 1905. Op het verzoek van hoofden en onderwyzers vaa openbare seholen, oai met het oog op de veranderde wetgeving, hunne jaarwedde te ver- hoogen, werd gunstig beschikt, terwyl het salaris van de hoofden werd verhoogd met f 40 ea dat van de onderwijzers met f 25 jaara. De verordeniug regelende da jaarwedden van die ambtenaren werd gewyzigd. Aan de brigade tuarechaussee te Ter Neuzen werd een gratificatie verleend van 25 wegens bewezen politiediensten in 1905. Na wijziging der begrooting van 1906 werd deze opnieuw vastgesteld in ontvang en uitgaaf op 38854,14. Het kohier van de belasting op de honden werd vastgesteld op 292. Hedennamiddag had alhier in de consistorie der Ned. Herv. kerk eene vergadering plaats van leden dier kerk met het doel om het plan on een school te stichten op Hervormden grondslag nader te bespreken en uit te werken. Er warsn een 60tal belangstellsnden byeen. Nadat de vergadering door Ds. Vaa Dis met gebed was geopend, zette hjj uiteen waarvoor men hier bjjeen was en zeide dat, als men een sahool stichten wil, er eerst een bestuur moet gevormd worden. De contributie zou miustens 1 'sjaars bedragen. Aangezien er aanmer- kingen werden gemaakt dat f 1 contributie voor sommigen wel eens te bezwarend zija kon, omdat er toch ook schoolgeld moet worden bstaald, zeide de beer Van Dis dat voor de- zulken een toads kon gesticht worden. Een der aanwezigen merkte hierbij op dat, als men maar met het doel instemt, men allicht f 1 kan betalen. Eea 50tal personen gaven zich als lid op met contributie van 25, f 20, f 15 tot 1 'sjaars. Daarna werd een bestuur gekozea dat is samengesteld als volgtDs. G. van Dis, A. de Feijter, D. Dekker, Joh. Scheele, C. A. Wisse, G. Hees, H. M. de Regt, F. C. Wisse en F. de Visser. Na voorlezing van bet reglement werd er gevraagd voor hoeveel er reeds was geteekend, wat na inzage bleek te zjjn 180 per jaar. By het bepalen van een volgende vergadering wilde de esn binnea 14, de andere binnen 8 dagsa vergaderen, terwyl weer anderen het beter vonden ohs a. s. Woensdag bij gelegen- heid van den Biddag te vergaderen, wat word aangenomen. Ds. Van Dis deelde nog aan de vergadering mee, dat hij een brief had entvangen van Ds. Knottneris waarin deze zich zeer belangstellend met ons doel uitliet, terwyl hjj zeide, dat hij tjjdens zjjn verbljjf te Zaamslag ook reeds een dergeljjk plan had opgevat. Met dankzegging eindigde daarna de vergadering. Eenige jaren terug werden alhier de Sehollevaars in zoo'n groot aantal aangetrolfen, dat door vele visschers, overeenkomst g de wet op de Jacht en Visscherij, onzen Minister werd gevraagd maatregelen te willen nemen om deze voor hunne visscherjjen zoo sehadeljjke vogels, te mogen of te laten epruimen De Minister gaf hieraan gehoor en hoaderde Sehollevaars vielen door het lood der schutters. Tbans hebben zich andermaal bjj den landbouwer C. F. Michielseu alhier, een groot aantal dier vogels met ter wroon gevestigd, terwijl men reeds plannen hoert bespreken om andermaal deze vischdievea op te ruimen. Heden werd alhier onder leiding van den heer Zonnevjjlle uit Axel op de hofstede vaa den beer M. de Brajjne, voor de tweede maal aan zjjn leerlingen een praktische les gegeven in het snoeien van vruchtboomen nadat bet snoeien van een wyngaard vras voorafgegaau. Aan de werkzaaaiheden, aldaar verricht, kon men zien dat Jde theoretisebe lessen aan de jonge mannen gegsven, niet te vergeefs zijn geweest en zeer zeker zal, als de omstandigheden zulks vorderen, deze snoeicursus hun tot voordeel strekken. Woont men als leek zoo'n les bjj dan kan men zich eerst recht een juist denk- beeld vormen waarom men in het algemeen zooveel misvormde en kwjjneude boomen aan- treft, terwjjl dit voornameljjk in bet oog viel bjj de woordeljjk# tereehtwjjzigingen aldrnir, tjjdens de werkzaamheden gegeven. Boschkapelle. De heetsnbond vau Boschkapelle herf! Zatrrdagovond zjjne beetrn verkecht, pi. m. 100 geirietru isvering Kjjkait, aau de heeren A. de Waal w Lasiswaarde en C Cok te Hulst voor f 10.50 Er vsren 6 inschrjjvers. St. Jan8tean, 11 Maart. Heden Zondag hield de efdeeliag Si. Jansteea der Ned. Pensioenhnnd een propaganda a*ond in het logement „<le Kroon", die door vele belaagstellenden w<rd bijgewoond. Als spreker zou optreden de heer Jansen uit Groningen, dech daar dsze verbirderd w»s trad op de heer H. L. Schrffers nit Hulst die eene interessante lezing hield, tot titel hebbende yNiemand oad en arm". Het resultaat was, dat veertig persouea, zich als lid opgaven, waardoor de afdeeling St. Jausteen thans 68 leden telt, die staande de vergadering tot definitief bestuur kozea de heeren F. vaa Hooje, F. Schiffer, H. Ver- gauwen, W. C. lmaBdt, C. L. Boussen, A. Ver- mandel en J. Eggermont, die later onderling de functiea van voorzitter, secretaris enz. verdeelen zullea. TER SEEZESSCHE ((II ItlVT. Olt blad vcrwchljnt Maandag-, W»ea«Jag- en Vwy*iagavenil, °P F'eestdagen, bij de Flrina P. jr. VAM l»K SJkWISW te f«f Mew De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering Tan den Gemeenteraad ii belegd tegan Donderdag den IS Maart 19C6, de. roormiddags te 10 ure. Ter Nenssen, den 12 Maart 1906. Da Burgemeester vooruoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1