A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. JAARMARKT No. 4813. Wogasdag 4 April 1903, Gemengde berichten. Beketief making. Zaterdag 10 Maart 1906. 46e Jaargang. BLAD. KOBWAOHT, aan te besteden Het verbouwender Secretarie in e6n perceel. Landbouwberichten, Hoogwatergetij te Ter Neuzen. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Franco per postVoor Nederland f 1,10. Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82^. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertenti&n v6or 3 uren op den dag der uitgavw ADVESTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,10. Bij directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pre? slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. koming te TE Begin 9 ure voormiddag. Eindigende 1 ure namiddag. De Burgemeester, C. DIERICK. Burgemeester en Wethouders van ZUID- DORPE zullen op Dinsdag 27 Maart 1906, des namiddags ten 2 ure bij inschrijring trachten De aanwyzing zal plaats hebben op Maandag den 19 Maart 1906 des namiddags 2 lji ure. Bestek en teekening zijn zoolang de voorraad strekt tegen betaling van een gulden, verkrijg- baar ter Secretarie van Zuiddorpe, alsmede bij den bouwkundige J. Wisse Jz. te Zaamslag. Zuiddorpe, 7 Maart 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, C. VAN WAES, Burgemeester. A. MOERDIJK, Secretaris. TER NEUZEN, 9 Maart 1906. In de afgeloopen week van 28 Febr. tot en met 6 dezer kwamen in Zeeland 4 gevallen van besmettelijke ziekte, diphtheritus, voor en wel1 te Axel, Groede, Meliskerke en Nieu- werkerk. Westdorpe. In de Donderdag gehouden raadsvergadering waren tegenwoordig de voor- zitter (burgemeester), alle leden en de secretaris. De notulen der vorige vergadering worden Yoorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Aan de orde was het volgende 1°. Ingekomen stukken worden voorgelezen en voor kennisgeving aangenomen. 2°. Verslag der commissie tot wering van schoolverzuim over 1905, waaruit blijkt dat de commissie in het afgeloopen jaar 9 malen vergaderd heeft, waarin 47 ouders werden opge- roepen. Hieraan werd door 11 gevolg gegeven. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 3°. Voorstel van B. en W. aan den raad om den vorigen termijn van 6 maanden ver- lenging der ontruiining van de drie baanwachters- woningen, welke eindigt 26 Maart e. k., nog- maals te verlengen met 6 maanden. Hierbij is een schrijven der gezondheids- commissie waaruit blijkt dat zij nog 3 maanden verlenging toestaat. De Voorzitter stelt den Raad voor dit college een termijn van 6 maanden te verzoeken, hierbij in overweging gevende, dat de My der lijn Gent Ter Neuzen plannen heeft eerstdaags over te gaan tot het bouwen van nieuwe woningen. De Voorzitter meent dat een tijdvak van 3 maanden zeer kort is voor het afbreken der oude en bouwen der nieuwe huizen, waarop bij de goedkeuring van dit verzoek aan den Raad vraagt. Wordt z. k. stemming aangenomen. 4o. Nu komen ter tafel 3 verzoekschriften en wel een van de R. K. O. B. in het bisdom Breda, een van de afd. Axel van het Ned. Ond. Genootschap en een van onze onderwijzers. Adressanten verzoeken den raad om verhooging der jaarwedden, wegens hunne verplichte bij- dragen in het weduwen- en weezenpensioenfonds. De voorzitter zegt op zijn vorig besluit terug te komen en meent dat de gemeente in deze toeh zedelijk verplicht is een gelijke tegemoet- doen als aan de onderwjjzers, en zeg nogmaals, als in de vorige vergadering, dat 5°/0 benevens de vroeger bestaande 2°/0 storting van het tractement, voor de onderwijzers be- zwaarlijk mag genoemd worden. Bij stelt den raad voor ieder een verhooging van 20 toe te kennen. Na eenige discussie wordt dit punt in stemming gebracht en aangenomen met 5 tegen 2 stemmen. Voor stemden de heeren O. van Waes, voorzitter, Steyaert, Van Haelst, Dellaert en Tngels. Tegen de heeren Van Waes en Van Acker. 5°. Verslag ingevolge art. 52 der woningwet wordt voorgelezen en goedgekeurd. Daarna ging de Raad over in geheime zitting tot behandeling van den Hoofdelijken Omslag. Wanneer men de toegekende prijzen nagaat der laatst gehouden prijskeuringen van Hulst en Axel rnoet men bekennen dat ook daarop de bekende hengst ^Beaumont tout y fait" van de hengstenvereeniging alhier goed voldaan heeft, althans, genoemde hengst alleen is een premie toegekend van 500. Gisteren liep alhier een van uitzicht zeer onvertrouwelijk individu rond, om aalmoezen aan de huizen te vragen. Overal vertelde hij zeer aandoenlijk een arme scharenslijper te zijn, had in den afgeloopen nacbt in een schuur bij een der landbouwers alhier geslapen met zijn zoontje van 13 jaar oud, dat volgens zijn zeggen's mor- gens bij zijn ontwaken bleek te zijn gestorven. Hierdoor vooral wist hij het medelyden van vele goedhartige personen te winnen. Alvorens by de gemeente echter was afgeloopen werd het bekend dat men met een oplichter te doen had, waarop men spoedig de politie te Sas van Gent verwittigde. De marechaussee zette hem weldra te paard achterna en brachten hem ge- vankeliik wegens oplichterij naar de kazerne te Sas van Gent. De kerel zegt afkomstig te zijn van St. Nicolaas (Belgie). RECHTSZAKEH. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 9 Maart de volgende vonnissen uitgesproken J. F. V., oud 18 j., zonder beroep te St. Jansteen, gedetineerd ts Middelburg, is wegens diefstal veroordeeld tot 4 maanden gevangenis- straf, met inminderingbrenging der doorge- brachte hechtenis. F. B., oud 31 j., koopman te Clinge, is wegens huisvredebreuk veroord. tot 7 dagen gevang. J. J. d, L., oud 20 j., schippersknecht te Ter Neuzen, is wegens wederspannigheid veroord. tot 7 dagen gevangenisstraf. Door den heer Officier van -1 astitie is hooger beroep aangeteekend tegen bet vonnis der Arrondissements-rechtbank te Middelburg ,n den 2 Maart 1.1., waarbij P. A. G., onbe- zoldigd rijksveldwaohter te Hontenisse, beklaagd van mishandeling, werd vrijgesproken. De vorde- ring van den Officier van Justitie was 14 dagen gevangenisstraf. Bij bevelschriften der bovengenoemde recht bank zijn naar de openbare terechtzitting dier rechtbank verwezen 1°. J. J. B., oud 23 j., winkelier, geboren en wonende te Ter Neuzen, gedetineerd te Midflelburg, ter zake dat hij op den 8<m Febru- ari 1906 te Ter Neuzen opzettelijk van een bootsman van het aldaar liggende stoomschip „Cato" heeft gekocht een tros touw, terwijl hij wist, althans begreep en begrjjpen moest, dat dat touw door diefstal althans door misdryf rkregen was 2°. Jac. J. B., oud 34 j., herbergier, ge boren en wonende te Ter Neuzen, gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij den 8en Februari 1906 te Ter Neuzen op verzoek van zijn breeder J. J. opzettelijk nit winstbejag heeft verborgen een tros touw, terwijl hij wist, althans begreep en begrijpen moest, dat dat touw door zijn genoemden breeder door heling, althans door misdryf verkregen was 3°. F. H., oud 35 j., bootsman, geboren te Hull, wonende te Wetterensey, gedetineerd te Middelburg, ter zake dat hij den 8*«> Februari 1906 te Ter Neuzen op het aldaar liggende stoomschip ,/Cato" een bootsman opzettelijk behulpzaam is geweest een tros touw, toebe- hoorende aan de reederij van genoemd stoom schip althans aan een ander dan aan aien bootsman of aan hem beklaagde, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening weg te nemen door dien bootsman te helpen dat touw van boord in een naast dat stoomschip tot het vervoer gereedliggend bootje te werpen. Aan de beklaagden is Mr. J. J. Heijse, ad- vocaat te Middelburg, ambtshalve als verdediger toegevoegd. De uitslag der premiekeuringen van paarden in Februari jl. is de volgende Premies voor hengsten van 500, Termeer- derd met 300 voor stationneraent, werden toe gekend aanBoileau van B. C. Ysebaert te Axel, gestationneerd te Zuidzande, Groede of Nieuwvliet, en aan Pomme d'Or van den Wil- A«fmiw«polder te Kattendijke gestationneerd te 's Gravenpolder of Nisse. Premien van 500 voorhengsten aan Hassan eigenaar C. A. H. Wagtho, Tholen Consul en 1lamhourH. F. Aernaudts, Sluis Harrison II, C. Franse, Kleverskerke Beaumont tout y faut, Hengstenvereeniging, Westdorpe For, P. Lan- criet, LapseheureCesarE. F. Bonte, Sluis en Millord de Rossignies, H. Steyaert, Watervliet Kleine premies van 200 voor hengsten van zeven jaar en ouder werden toegekend aan Bara van K. de Koeijer Lz. te Neuzen Baron 11 van S. Jansen Sz., te Nieuw en St. Joosland Brambourg van A. Moggre te Schoondyke; Goliath vaa Johs. de Feijter Pz. te Zaamslag; Saloator van G. Luyk te YlakeLion Beige II van Ph. J. van Dixhoorn te Axel; Kara //van de wed. Jos. Daelman te Westdorpe en Harison van S. Janse Sz. te Nieuw- en St. Joosland. Aanhoudingsbijdragen van 100 voor mer ries, geboren in 1904, vielen ten deel aan Miss Ella Ross, eigenaar Ph. J. van Dixhoorn, AxelNora, A. van Dijke, St. Philipsland Mina, Joh. de Feijter Pz. Zaamslagleonne, Wed. Jos. Daelman, Westdorpe; Bertha, W. de Feijter, Axel Lies, Wed. P. Bonte, St. Kruis Sardi, J. M. Wagemaker, Tholen: hmrna, J. W. de Zwart, Zuidzande; Mina, A. Hoste, St.- KruisVos, C. Dellaert, Westdorpe Miras, P. B. Wijffels, St.-KruisBelly, I. P. Hage, St. MaartensdijkBertha, F. Koopman Cz., ZierikzeeBertha, Jac. Pieters, Koewacht Gnet, E. de Vleeschouwer, Koewacht, en Madam, J. A. Ganzeman, Oosterland. Verder aan: Lies, eigenaar Fr. Huijssen, Aardenburg Cora, Al. Plasschaert, Sluis Mina I. Koopman Cz., Zierikzee; Mara, Frederica- Dolder, Rilland Bertha, S. van Dorselaar Clinge Louise, F. van Hoeve, AxelNora, D. de Bakker, Westdorpe Lady, E. B. Plasschaert, St.-Jansteen Vera, V. M. Krepel, Nieuwerkerk Claries en Bles, Fredericapolder, Rilland Madam, H. van Gorssel, Noordgouwe Irma, Anth. A. de'Vlieger, Zuidzande; Vos, jhr. J. Vredeburch, Tholen; Edie Ph. J. van Dix- Axel en Donna I. J. Versprille, Aarden burg. tioorn. Een zoon van J. G. te Kapeile had Dinsdag- middag te Arnemuiden het ongeluk van zijn fiets te vallen. Aanvaukelijk liet het geva] zich niet erg aanzipn, althans G. begaf zich, ofschoon met moeite, naar de dicbtstbijstaaitde woiiing. Daar aangekomen, verlangde hij op een zonderhnge manier water waardoor bij de menschen in den waan bracht dat ze met iemand te doen hadden, die niet wel bij het hoofd was. In onsamenhangende woorden wist hij te ver- tellen, dat hy van zijn fiets gevallen was, wat ook zijn kleederen bewezen. Inmiddels werd de politie gewaarschuwd onder wier geleide hij naar het gemeentehuis werd meegenomeu, waar spoedig gebruik moest gemaakt worden van den daarin staanden ziekenstoel van de afd. Gr. Kruis. Een dokter werd ontboden, die constateerde, dat G. verstand door den val veel geleden had Uit eenige papieren, die de ongelukkige in zijn zak had, kwaaa men te weten wsar zijn ouders woonden, en dezen werd per telegram keunis ge geven. Nadat zijn toestand eenigszins een gun- stige weDding had genomen, werd J. G. des avonds naar het Z>ekenhuis te Middelburg over- gebracht. De parlevinker A art van Zwonende aan den 's Gravendeekchen dyk te Dordrecht, die d« vorige week aldaar aangehouden werd in verband met den diefstal van 6 kisten met 600 blikjes boter, afkomstig van de firma H.armen» Zoon te Harlingen en opgeslagen aan de Maaskade te Rotterdam is Maandagavond opnieuw gearresteerd en Dinedag gevankelijk naar Rotterdam overge- bracht. Naar het schijnt, was de juatitie te Rotter dam aanvankelijk van oordeel, dat Van Z. slechts al» heler is te beachouwen, in welk geval hij voor de arrond. rechtbank te Dordrecht sou mooten terecht staan, maar was de justitie te Dord recht van meening, dat van Z. wel degelijk als de dader van den diefstal is te beschouwen. In elk geval is de verdachte in voorarrest gehouden. In de burgemeesterkamer van het gemeente huis van Schoterland bevindt zich een keurig bewerkte antieke zware zilveren beker, met een inhoud van lau liter. Daarop staan twee ins- criptiea, waarvan de eeue luidt,Bijsitter Heere Blinxma heeft deze Beeker op volinagsdag 1714 gaachonken om onder directie van den Grietman op de volmagsdaagen in de Grietenije K'amer vaH Schoterland te worden gebruikt. Is overleeden de 14 Maart" 1787. De andere luidtyVraag je mij waartoe ge- schoukec. Om vol te wordeu leeggedronken en die daarin heeft misdreTen, moet driemaal worden opgeheven". Als een voorbeeld op welk een sluwe wyze aannemers van straatwerken, bouwwerken en dergelyke, somtijds worden bestolen en op- gelicht, wordt het volgende gemeld. De aan- nemer van den straatweg door Nyeveensehen en Kolderveenschen Bovenboer laat zijn steenen per scheepsgelegenheid brengen tot daar waar de rijksweg Steenwijk—Meppel den weg Meppel— Havelte snijdtdaar worden ze opgetast, en op den berm gezet, van welke plaats ze later per as naar Nyereen worden verroerd. Nu kwamen dezer dagen een paar mannen by den aannemer, met het beleefde verzoek de /irpaar" steenen te mogen opvisschen en behouden, die bij het uitladen in het water waren gevallen. De aannemer scheen de zaak niet te vertrouwen en weigerde, antwoordende, dat hij zelf die steenen wel uit de Smildervaart zou laten opvisschen. Dit is de vorige week gebeurd, en wat denkt men hoeveel prachtige, gave klinkers weer op het droge werden gebracht Maar even vier duizend een ernstig E. zat bovea Dinsdag had te Staphorst Daar de geleider ongeluk plaats. De 68jarige H op een voer met takkenbossen een draai te kort nam, kantelde de wagen en de 68jarige B. E. kwam in een sloot onder de takkenbossen terecht. Direct heeft men al het mogelrjke gedaan om den ongelukkige er onder vandaan te halen. Nadat dit gelukt was, heeft men hem per as naar zijn woning vervoerd. Uij is echter den anderen morgen aan de gevolgen overleden. (Zw Ct.) DAGEN. Voorm. Nam. Zaterdag 10 Maart 1.33 1.52 Zondag 11 2.11 2.29 Maandag 12 u 2.49 3.8 Dinsdag IS 3.28 3.47 Woensdag 14 n 4.7 4.28 Donderdag 15 4.49 5.11 Vrydag 16 5.34 6.1 TER IEI7<E.VS('HE COIRIVT. Dll bltttl verHcbljDt naanilH|(-, Woenadwg- en Vrljdagavond, mitffezonderd up ITeestdagen, hit de Kir in a I*, j irrMr«wr-»BMgair.i»,iiiiniwwn>»M—m—urn mil immwl VAX UK MMDK te TerWen BCO. v. V V H V -

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1