A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4812. Donderdag 8 Maart 1906. 46e Jaargaog. SSAIKWST. Binnenland. 0 B AOWB T. Landbouwberichten. Gemengde berichten. SCHULDVORDERINGEN. Bakendmaking. aan le besteden Het verbouwender Secretarie in e6n perceel. ABONNEMENT: Rijk, de Provincie en de Gemeente, Voop hen die 't al reeds weten, Tl» SECZEISOBE C01IBAST. Per drie maauden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82$. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushoaders. ADTEHTENTISn Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0 10 pl""ios i""m' Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave Dit blad veraehynt flaaadag., Weentdag. en Vrydagavund, altgezonderd op Peeitdaven. bit d» a* ,r.„ —m—mmm—mmm—m him i ,MBI|I| ..I......mm. i ii »»»C te Ter We Men. Burgsmeester en Wethouders Tar. TER NEUZEN brengen ingevolge art. 37, in rerband met art. 12, le lid, der Drankwet, ter openbare keanis, dat bij hen is ingekomea een verzoekschrift om T#rlof tat dan ver- koop Taa alcohalkondeniiea drank anderen dan sterkem drank, ran GELE1N BUIJZE, wonende te Ter Neuzen, Toor het linkar-Toorlokaal Tan het pereeal plaataelijk gemerkt P 31 en gelegen aan den Kaaaaldijk. Binnen twee weken, nadat deze bakendmaking is ga- schied, kan ieder tegen het Terleeien Tan het Terlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethonders bezwaren inbrangen. Ter Neuzea, 6 Maart 1906. Bargemeester en Wethouders Toornaemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. 8. J. DIELEif AN, Secretaria. Naar tnen aan De Ned. schrjjft, wordt er in de binuenkasaer hard gewerkt aan de reorga nisatie van het christelijk oaderwys. De verschil lende rapporten daarowtreut zullen wel spoedig gepubliceerd worden. Den 19en April zullen alle Gareformeerde scboolbeitnren in NederlaDd worden opgeroepen tot bet vormea ran een Schoalbond, verdeeld in districtan, waarvoor de concept—statuteu eerlang verzonden worden. Deze poging, die oorspronkeljjk uitging ran d« Vereeniging voorGereformesrd Scboolonderwjj* zal dan geateand wordea door die van rChristelijk Nationaal Onderwijs" in Nederland. Burgemeester en Wethouders der gemeeate TER NEUZEN brengen ter openbare ker.nis, dat op 28 Februari 1906 bij hen is ingekomea eea Terzoekschrift Tan O. F. A. HAMERL1NCK, Tan beroep verganninghouder ea koap- man, wonende te Ter Neuzen, om Tergunning Toor deo verkoop van sterken drank in het klein tooi- gebruik ter plaatee Tan Terkoop in de naTolgende localiteit het rechter-Toorlokaal Tan het pereeal, kadaatraal bekend gemeente Ter Neuzen, sactie C no. 3317, plaatselijk ge merkt no 11 en gelegen aan den Schuttershafweg aldaar. Binnen twee weken ia de dagteekening dozer bekend- making kan een ieder tegen het Terleeneu Tan deze Tergunning schriftelijk bezwarea bij Bargemeester en Wethonders inbrengen. Ter Neuzen, 5 Maart 190®. Burgemeester en Wethouders Toornoemd, J. A. P. GEILL, Bargemeester. W. S. J. DIELBMAN, Secretaris. Bargemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, 5 gezien de cireulaire Tan den heer Commissaris der Koningin in dez# Frovincie Taa dea 27 Febraari 1906, A no. 125 lste afdeeling herinneren bij deze de belanghebbenden aan de be- palingen, Tervat in de wet Tan den 8sten November 1815 (Staatsblad no. 51), art. 125 der provincial#-en art. 228 der gemeentewet, volgens welke alle SCHULDVORDERINGEN TEN LASTE VAN HET binnen zea meandm, volgende ap het janr waarover dezelre loopea, zullen nnoeten worden iagediend bij zoodanige administration of ambtenaren, welke de arders tat het doe it van levernntien of andersiins gegeven hebben, op baete van te warden gebouden vaar verjaard en vernietigd wardende mitsdien sen iedar aitgeaoodigd, om de Scknldvardariagea welke bij ten'lane, van ket Rijk, de Proviaeie of de Gemeeate, over 1905 mocht hebben, zoo spoedig mogelijk in te dienen, en daartee dea mtersten termija, bij de wet vastgesteld zijnde den Ualttm Juni aanstaande, aiet af te wachten. Gedaan te Ter Neuzen, den 7 Maart 1906. Bargemeester en Wetheuders vooraoemd, J. A. P. GEILL, Bargemeester W. S. J. DIELBMAN, Secretaris. Burgemeester eu Wethouders ran ZU1D- DORPE zullen op Qinsdag 27 Maart 1JSSS, des namiddags ten 2 ure by inschriivinff trachteu De aan wyzing zal plaats hebben op Maandag den 11) Maart 1906 des namiddags 2*/a ure. Bestek en teekening zijn zoolang de voorraad atrekt tegen betaling ran een gulden verkrijg- dai feecretarie van Zuiddorpe, alsmede bij den bouwkundige J. Wissi Jz. te Zaamslag. Zaamslag, 7 Maart 1906. Burgemeester en Wethouders roornoemd, C. VAN WAES, Burgemeester. A. MOERD1JK, Secretaris. TEM NEUZEN, 7 Maart 1906. Op de voordracht voor de benoeming van een onderwyzer(es) aan school B, met hoofd- en taalakten, komen roor mej. J. T. de Kraker te Ter Neuzen en de heer J. Bulshoff te Twijsel (Fr.) Gedurende de aanwezigheid der compagnie Landweertroepen te Ter Neuzen, ran 28 Mei tot en met 2 Juni a. s., zal een detachement infan- terie van het actieve leger' aldaar worden gede- tacheerd, ter sterkte van 1 kapitein, 2 luitenants en, 15 minderen teneinde behulpzaam te zjjn bij de inatructia en tot waarneming van den dieasfc. De landweertroepen zullen worden onderge- bracht in de Infirmerie (zooals reeds vroeger werd gemeld) en in het Arsenaal. De vermoedelijke sterkte zal ongeveer 120 wan bedragen. Ten behoeve van den Pierssenspolder werd heden albier aanbesteed het leveren van 225 M8 Duitsche onderhoudsgrind. Hiervoor schreven in de heeren A. de Jonge te Dordrecht voor 2,06, P. Meeusen te Dordrecht voor 1,96, P. A. Dolk te Dordrecht voor 1,87, T. Mulder te Breskens voor 1,84 en J. Willemsen te Ter Neuzen voor 1,84. By loting tussehen de twee laatstgenoemde heeren, werd de levering aan laatstgonoemde gegund. Heden werd alhier door den bouwkundige J. Scheele, in het Hotel Rotterdam" namens den heer 1. StandaertVan den Neste, aan besteed het makeH van een nieuwe bekapping en dakbedekking op genoemd hotel. Hiervoor werd ingeschreven door de heeren H. Kayser, voor 3500, I. P Casteleijn, 7oor 3A60, A. J. ie Kort, voor 3444, F. C. Herrebout, voor 3405, A. Verhnde, voor 3389, F. van der Peijl 3338, Joris Kolyn, voor J 3335, J. A. Rjjnberg, voor 5308, A. C. Ryuberg, voor 3254, G. J. Balkenstein, voor /3230 en P. L. Boogaard, voor f 3224. Het werk is niet gegund. Gisteravond hield de vereeniging ,De Vereenigde Haudwerkslieden" alhier hare ge- wone feestelijke jaarvergadering in het lokaal der vereeniging. Een groot aantal belangstel- lenden was daarvoor opgekomen, de zaal was overbezet. Bij afwezigheid van den eere-voorzitter, de heer Eijke, werd door den heer A. H. Donze, eere voorzitter der zangafdeeling, verslag uitge- bracht ovCr het jaar 1905. Daaruit blijkt dat het aantal donateurs ver- meerderde met 5 en thans 67 bedraagt, terwjjl het aantal leden met 11 verminderde en tot 64 daalde. Sedert 1 Januari zyn thans reeds 5 nieuwe leden aaugenomen. De inkomsten beliepen 934,03, de uitga- ven 928,75, onder de ontvangsten is begrepen aan lokaalhuur f 235,40 en oplsrengst buffet 158,30'/g, welke posten tengevolge van de voorwaarden waaronder de gemeentelijke subsi- die voor het onderwijs is aanvaard voor het vervolg sterk verminderd zullen terngkeeren. De vereeniging hoopt da subsidie te mogen behouden tot de leerlingen kunnen worden opge- "■•ycp- in een alhier te een of ander tyd te stichten ambachtschool. Van de eontributie der gewone leden werd de helft, of J" 161,75 gestort in de kas van het ziekenfonds. Dit ontving met inbegrip ran rente 172,75, doch moest uitkeeren aan 12 leden en eenmaal bij overlyden totaal 204. De bezittingen van het fonda beloopen thans nog f 1037,29. Na daarvoor gedurende 3 jaren pogingen te hebben aangewend, verkreeg de vereeniging voor het vanwege haar gegeven' onderwys voor 1906 van wege het Rijk eene subsidie van 450, bentvens f 100 voor aanschaffing van leermid- delen, en 125 van de gemeente. Tot hare teleurstelling werd door de Prov. Staten op een dergelijk verzoek afwyzend beschikt. De vereeni ging hoopt evenwel dat op een vernieuwd verzoek thans gunstig zal worden beschikt, daar dit voor haar van groot belang is, omdat het behouden der andere subsidit's daar van afhankelyk is. Het onderwijs in het rekenen, meten, teakenen en keuren, waarby ook eenig boekhouden en Nedl. taal wordt onderwezen, wordt door 40 a 50 leerlingen gevolgd. Het bestuur doet een beroep op aller steun, om dat onderwijs krachtig te kunnen vooitzetten tot het comite voor het oprichten vau eene ambachtschool gereed is, de inrichting er staat, en de gelegenheid voor het ontvangen van het volledig onderwys is opengesteld. Het onderwys wordt thans gegeven door de heeren Bierle en Van der Peyl, in de 1« en 2e en door de heeren De Bruyne en Doorenbos in de 3« en 4® klasse. Het staat onder toezicht van een directeur met eene commissie vau toezicht van 3 leden en wordt gegsven volgens een vast- gestelde, van wege de regeering goedgekenrde rooster van werkzaamheden. De vergadering werd opgeluisterd door de zangafdeeling //Geduld Overwint" terwijl da muziekvereeniging ffDe Volharding" welwillend voldaan had aan de uitnoodiging om daartoe ook te willen medewerken. Yerschiliende der beste summers van haar repertoire bracht zy ten gehoore. Voorts werden een tooneelstukje en verschiliende voordrachten voor het voetlicht gebracht. Een en ander had groot succes en de opgekomenen amuseerden zich blijkbaar nitstekend. In De Zeeuwsche Koarier wordt Beegedeeld, dat een der Katholiake leden in de Tweede Kaiser can brochure vali den heer Vau Dalsum, la Hulst, over de toeatanden in het krooudomein rentambi lulst, ter sprake zal brengen. van Gent, 6 Maart. In de heden alhier gebouden vergaderingen van ingelanden van de polders Nieuw -en Oud Vogelschor en Van lemoortere wsrd besloten tot het aaoleggen van een keiweg in die polders ter lengte van .025 M. en ter breedts van 2,75 M. met keien van 12 14 cM. en kantsteenen ter gelijke dikte. By onderhandsche inschryving werd de uit- voering van het werk opgedragen aan den heer J. de Brea Fz. te Ter Neuzen voor f 9635. Het bestuur van den polder Nieuw Vogelschor is met het toezicht over da uitvoering belast. 8t. Jansteen, 5 Maart. Met levendigen handel had heden de jaarooarkt plaats. Aan de lijn si-'iiden 48 koeies, 13 paarden en 12 varkens. De prijzeu werden behaald door W. L. d'Hooghe voor hei grootste getal paarden vjjf gulden; door W. L. d'Hooghe voor het grootste getal rnndvee vyf gulden door Ch. Janssens te Moerbeke Koe- wacht voor bet graotste getal varkens drie gulden door E. ran Acker voor het schoosste werkpaard »ijf gulden door Gnstaf de Buck voor het schoonste werkpaard op 66u na drie guldsn door Ser. van Duijse voor de schoonste baatgevesde of kalf- drageude koe vier gulden ea voor de schoonste idem op een na twee gulden door S. van Dorselaer, Clinge voor het schoonste tweejarig paard drie gulden; door H. Vergauwen voor de schoonste vaars drie guldendoor W. L. d'Hooghe voor het vetste rund drie gulden. De prijswinners wier woonplaats siet gesoemd zjju, zjjn ingezetenen dsr gesaeeste St. Janstesa. ile^hn'T'iw°ndet1rkrdig toe&ePast' veel voordeal geven kan, is twellicht lang met overbodig er eeris op het Tal' «rook ^ewicfat de mest- fetoffen regebnatig uit te strooien. i',1., T00r stalmast geldt, begrijpt de boer steeds goed. Althans ons blykt dit bij voortduring. Wat doet de landman met eea moeite, om dien mest goed fiii lfggenUSen' Wa' Z16t sr°L*s' dat Gyeral iets komt'te difermtW?ar ''f*" k"nsta>««t geW, ik vreet niet, hoe flit komt, rnaar daar sehynt lang niet altijd het belang zoon verdeeiing over 'theele land te worden in- gezien. mBE4',iock ~_elk ziej ien grond heel graag .bedekt" Vleina i .I0,^er twlJfel sturen de gewaasen da wor elvesels alle kanten uit en overal naar toe om met miihoen kleine mondjes 't plaatenvoedsel op te zuigen, met het bodemwater tegelijk. Alleen dit feit zy vaor den boer voldoende, om een uiterst regelmatig strooien van den kunatmest te beproeven En wel vooral waaneer hy zouten geeft, die, zooals chilisalpeter, uiterst makkelyk in opgeloBtea toestand komen en terstond r I*®/ doen Fevoelei. 't Is met het oog hierea vomal, dat ik de aandacht vastig op het onderstaanda. Wie uit een zak met ,ongemelen" ehili eena eea handvol neemt Tan tzout, die zal daarin behave heel watnjne deelen, ook Teelal nog Trij groote kristaldeelen Tinden. En deze iijn haast altijd hard en niet gemak- kelijk Terdeelbaar. 'tis waar, voor men het aalpeter strooit slant men de groote bankan stak, doch veel der bedoelde brokjea blijven zoo ze zijn. Ala die dan na het zaaien wat heel dicht hij jonge en teere plantam komen, dan knjgen die lieht al te veel Tan 't goede" - ze gaan »Terbranden" zooals men dit reelal noemt! waar uit den zak zoo honderd koakjes kwamen, daar sneuTelden dan honderd plantjes. En dat, terwijl er by een llink fijn maken, wel Tijfhonderd planten #f nojf meer van hadden kunnen profiteeren. Onthoudt dit joed en maakt het ehili zoo fijn als tmaar kan. Het best zou zijn een molen daarvoor aan te sehaflen. V indt ge zoo'n warktuig wat te duur, koopt ei aan eentje met uw buurmau samen an anders met nog meerdaren. Een tweede toeatel is al eTen noodig tooi- den beer, die kunatmest bezigt. 'k Bedoel een kunstmeststrooier. v\ ant daar ^vooral waar kleine beetjes worden uitge- zaaid - en k denk no weer aan chili (soms 100 K.G. per H.A. of aog minder) daar is het haast niet doen- lyk Toor den zaaier om ,uit de hand" dit mooi gelijk W Hea,:-,Ea met een kunstmest8trooier gaat het o, zoo makkelijk. Zslk een machine moet in geen bedrijf van eemgen omTang meer ontbreken. Waar 't koopen aan den aenling wat te zwaar Talt, daar doet men wija, de handen in elkaar te slaan. Waat heusch, het zij nog eena gezegd, Toor hen, die 't al reeds weten, dat kunsf- mest Teordeel geTen kan, wordt het ook tijd, dat ze sen kunstmeststrooier op gaan doen, alsmedeeen werk- tulg. 't welk wij in naTaiging onzer buren, de Belgen, met dea naam salpeieroiolen zouden willen aanduiden. Naar aaaleiding van bet Kon. bezoek aaa den Noord aa aan Rotterdam in een vorig uuinmer veriaeld, zij a eenige onderscheidingea toegekend. H. M. de Koiiagin ackoak bevendiea na de be- zichtiging vaa de werf van dc heerea L. Smit k Zeen aan het werkliedeafouds 250 en resp. f 150, f 200, f 100 eu f SOU aaa die der machinefabriek Kinderdjjk; der werf van J. A K. Sinitder firma F. Kloos Zunen te Al- blasserdam en van Wilton's mxchinefabriek te Oud-DelftshaveB. Met groote belaugstelling werden door het Kon. Echtpaar deze vqf groote industrieeu in oogeuschouw genomen. Overal werd gewerkt. Op de werf van den heer Smit o. a., drakte de Koningin op een electrischen belk> op en het ii aanbouw zijnde vaartuig *Seahonud" gl ed in de rivier. In de machinefabriek werd een enorm wapen van Nrdarland gegoten. Eu zoo volgde de eene verrasaiog n# de andere. Het bezoek aan de ^Nieuw Amsterdam" iuurds van half 2 tot 3 uur. Aan het Kon B hipaar werd in de ie klaise-saloa een dejeuner aan- geboden en in het v»rsteljjk versierde kantoor dsr firma Wilto# een lunch. H. M nitts hare ingenomenhei 1 met het fraaie weder, het schilderachtige gezicht op de rivier vol schepen met viaggen en de bedrijvigbeid in de fabrieken. Bij den rijtoer reed het Kon. Echtpaar in een a la Danmont bespannen Hofrijtuig getrokken door vier prachtige paarden, twee aan twee met 2 keurig uitgeduichte jockeys en een v-oorrijder. H. M. was geklevd met bruinen bontmantel, <eige- costunm, licbtgrosnen hoed met witten sluier en veer. De Prias droeg de uniform vau vice-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1