A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4805. Dinsdag 20 Februari 1906. 46e Jaargang. EIJKBQM sa fiSLUK. FEUILLETOA ABOKNEMIKT: Inzending van advertenti5n v6or 3 uren op den dag der uitgave. El A R O K K O. TER NEUZEN, 19 Februari 1906. Trij bewerkt door A MO. SEIIZESSCHE ('OilItlST. Per drie raaanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. AD VEETENTIJN; Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /"0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de pry* slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsralmte berekend. Uit bl»d veraebijut Woensdiss- en VriJ Jtsjpsvopd. «ttge»onderd op geeatrtayen, bij de Klrma jf. VAX BK »AMDB «e twleaiea. Alles wat men tot op het osgeablik, dat w# dit s.hrijven, xegjen kan omtrent d.n stand d.r onder- kandaliagen te Algeciras iazaka Marokko, Toornamslijk wat betreft 4. iastige quaestie der politie, isdat da onderhandelingen roortdur.n en dat er, waar aog siets wijst op een openlijke, onherstelbare breuk, »nog hoop" is. D. Temps gaat roort met heftiger en heftiger voor Fra.krijks eisehen te Techt.n ea Duitschland aan te ▼alien, dat het zoo onstandvastig is. 't Werd relfs zoo, dat Radolis zieh bij Rourier heklaagde oeer de houding ▼an de pers in de laatste dagen. Als het werkelijk waar was, wat in den laatsten tijd beweerd werd, dat Duitschland een oorlog w.nschte, dan zou het met de oogenblikkelijke scheldpartijen der Fransche pers naaer dan tevreden zijn Dat Radolin zijn beklag bij Rou tier gedaan beeft, kan dus als een gunstig symptosm voor de kans op rrsde aang.m.rkt worden Maar, dan komt weer het telegram Tan de Figaro, waarin Fraakrijk met den definitieven eiseh voor den dag komt van bet toezicht over de douane in Tanger voor zich te willen hebb.n. Op een openbare zitting kan de eisch niet gedaan zijn, wait zoo ver zijn we met de btraadslagingen nog niet. Het moet dus in een vertrouwelijke voor-ver- handeling gebeurd zijn. En toch, als waar is, dat Tattenbaob op heftige wijz# op de onmogelijkheid van een dergelijk voorstel gewezen heeft, dan zijn we weer een stuk van ons optimisme kwijt. Trouwens, het schijnt wel of de Fransche pers minder streng in haar eisehen wordt. Eerst werd er uitdruk- kelijk gesprokeu over een ma.dat general, dat de Duit- schers Bteeds op e6n lijn gesteld hebbea met een lang- zame annexatie van Marokko. En daar hebben ze niet geheel ongelijk in. Wat beweert nu de Fransche pers een generaal man- daat van de poiitie-regeling kan natnurlijk niet be- duiden cen mandaat voor geheel Marokko, dit zou strijden met des sultans souvereiniteithet mandaat sou zich natuurlijk alleen uitstrekken over die plaatsen, waar Europeesche belangen in het spel zijn. Dit moet wel degelijk op te vatten zijn als een ver- mindering van de eiecben. Ze beduidt nog heel weinig, vooral voor de toekomstwant te voorzien is, dat gaau- deweg in heel Marokko Europeesche belangen zullen komen en dan zou het op dien voet uitgebreide man daat voor Frankrijk toch op een generaal mandaat uit- loopen. Misschien eindigen d. onderhandelingen toch daarm, dat het mandaat verdeeld wordt tusschen l'Tankrijk en Spanj.. Voor beid. partijen is er wat voor te zeggen. Voor Frankrijk zou een Spaanseb toezicht niet al te hinderlijk zijn. Aan den anderen kant zou Duitsch land, door een druk achter Spanje, toch zooveel invloed b.houden, als noodig is voor zijn eigen bandelsbe- langen. In de Vrijdagavond gehouden vergadering van de liberale kiesvereeniging De Vrijheid" alhier werden als bestuurslid herbenoemd en benoemd de keeren W. van Tatenhove, A. de Bruyne en J. F. de Cooker. Voor de a. s. verkiezing voor twee leden van den gemeenteraad werd candidaat gesteld de heer T. ran Borssum Waalkes Sr., terwijl voorts besloten werd heden (Maandag)avond opnieuw #En eerlijk!" voegd# Twellinghood er bij. „Eerljjker dau wenigeen in Eurupa, die pronkt m*t titeis en ridderordeu." „Ma*r hoe kwam hij er dan toe, dat hjj zijn ■tusraisu Brockets.... j Wat riep Jerez driftig, ,leeft die oude zon- daar d«o nog?" Hij bevindt zich tegenwoordig in Londen «n vorderl van d. erfgenamen van den ouden Scheppers een sorn '-an njfhonderd pond sterling, die zijn vrorgttf meestcr hem schuldig gebleveu is." Scheppers iets schuldig gebleveu En dan nog wel xiati dien kerel P" riep Jerez spottend. #G, loofi men dan dien ouden zuiplap nog Neetn me niet ksalijk, mijnheer, maar ik dacht, dat de menschen hier in Londen toch verstandiger waren. HahaScheppers zou den ouden Brockers iets schuldig gebleven zijn Laat ik u dan zeggen, mijnheer, dat Brockers gedurende de laatste reis in drookenschap van de valreep viel, zijn hoofd op verscbillende plaatsen kwetste en halfdood uit de zee *- rd opgepikt. Tijdens de reis verpleegde Scheppers hem als zijn eigen zoon. Bij onzen terugkeer te Sydney liet hij hem op zijn kosten itt het hospitaai verplegeu, en toen de kere" hosteld was, liet Scheppers hem op zijn kosten te vergaderen, teneinde omtrent den tweeden zetel eene beslissing te nemen als de bouding der Roomsch-Katholieken bekend zou zyn. In de denzelfden avond gehouden vergadering van de anti-revolutionaire kiesvereeniging werden candidaat gesteld de heeren L. de Koeijer en J. J. de Jager. Zondagavond vergaderden de R.- Kath. kiezers. Uit overweging dat de door de liberalen gestelde candidaat voor hen onaannemelijk was en dat deze ondanks vosrafgaand geopperd bezwaar was gesteld, besloot de vergadering ditmaal met twee eigen candidaten uit te komen en werden als zoodanig geproclameerd de heeren J. D. Thielman en P. de Bakker. Naar men verneemt zal door eene groep kiezers ook worden candidaat gesteld de heer M. V erbrugge. Door den Commissaris der Koningin is benoemd tot zetter van 'a rijks directe belastingen alhier, de heer Adr. H. Donze. Bij de heden gehouden herverpachting van een plaats voor een stoomcaroussel op de markt gedurende de a. s. kermis was eenige inschrijver de heer Peeters-Vincken te Bergen op Zoom voor 560 boven het gewone piaatsgeld. De plaats is niet gegund. Gisteren morgen, tijdens mist, voer op den oever van den Nieuw Neuzenpolder vast het Engelscbe stoomschip Aestscheep met kolen voor Antwerpen bestemd. Met assistentie van een sleepboot kwam het stoomschip gisterenavond vlot en zette de reis naar Antwerpen voort. Aan aandeelhouders der stoomtram Hulst Walzoorden zal worden voorgesteld het dividend over het boekjaar 1905 te bepalen op 5 pet. Ten behoeve van de weduwe en de 13 hulpbehoevende kinderen van wijlen den heer P. Lansu, in leven onderwijzer te Clinge, en aldaar overleden den 14 December 1905, dus kort voor de invoering der pensioenwetten, is onder de leden van hethoofdbestuur van den R. K. onderwijzersbond in het bisdom Breda, in zijne vergadering van 11 dezer, gehouden te Etten, gecoliecteerd een bedrag van f 60. Door het hoofdbestuur van den Roomsch- Katholieken onderwijzersbond in het Bisdom Breda is het volgende verzoekschrift gezonden aan al de gemsente besturen in het Bisdom, en is aan den Eerw. heeren Pastoors verzocht, dit request te willen steunen. Geven met verschuldigden eerbied te kennen, naar Engeland terugkeeren. En zou Scheppers hem nu nog iets schuldig gebleven zijn Ik weet niet, wat dat zou kunneu wezen dau een flink pak slaag I" Deze rondborstige verklaring rnaakte diepen iudruk op Twellinghood. Altijd had hij de be- weringen van Green en Brockers gewantrouwd, maar thans kreeg het proces d'Aigre contra Elver- dual bij hem een geheel ander aanzien. De een verklaarde, dat Scheppers een smokkelaar, een zeerover, een inisdadiger en een moordenaar was de ander zeide zeer beslist, dat Scheppers een achteuswaardig koopman, een padvinder en een edelaardig mensch was. Hoe was het mogelijk, dat »de schaduw" van een mensch nog zoo ver- schillend op de overlevenden kon werken H(t was bijua ongeloofelijk. Maar wat was nu de waarheid De advocaat zoo gaarne nog verder gevraagd hebben naar de verhottding tusschen Scheppers eD ziju compagnon, den ouden Eiverdaal, maar zijn dochters kwamen er tutschen met allerlei vngen bet,r»-ffende het schip en Jerez toonde zich zeer ijverig en gedienslig jegens de dames. Hij liet ze het jacht o«eral bekijkeu en vooral tegen- over Marie was hij in het oog loopend vriendelijk. Wat wil die mau dacht Twellinghood bij zich zelveu. Jerez was nog wel een flinke tnan, hij zag er voor zijn leefiijd bepaald goed uit, maar bij was zeker vijf en twiutig of dertig jaar ouder dan Marie. Meeude hij, dat Marie hem trouwen zou ter wille van het mooie jacht Dau kon Jerez zich leeljjk vergissen. de ondergeteekenden, hoofdbestuurders van den R. K. B. in bet Bisdom Breda, goedgekeurd by kon. besluit d.d. 28 December 1899, no. 60, Staatsblad no. 10, dat het in werking treden der Weduwenwet op 1 Januari j.l. door de de onderwijzers met groote voldoening begroet is, omdat daardoor de toestand van hun na te laten betrekkingen minder zorgvol -zal wezen dat echter het betalen der 5 procent van hun jaarwedde, daartoe vereischt, voor de meesten hunner een groot financieel bezwaar, voor eenigen zelfs een onmogeiykheid is, dewijl hun jaar wedde door de verplichte storting feitelyk ver- laagd wordt. Overwegende, dat ue Gemeente er groot be- lang by heeft, dat onderwyzers opgewekt en niet door financieele zorgen gedrukt hun zware taak kunnen vervullen, durven zy UEdelachtb eerbiedig verzoeken, voor zoover dit niet reeds door U geschied is, het salaris der hoofden en ouderwjjzers te willen verhoogen met een bedrag, gelijkstaande met dat der verpliehte storting volgens de Weduwenwet. Siaiskil. Aan den biljsrdwedstrjjd bij Alg. Begheijn alhier op Zondag 1.1. namen 30 lief- hebbers deel. Eerste, twesde, dsrde en vierde pr^s werden respectievelijk gewonnen doorJ Michiele en J. Riddering te Sluiskil Tb. Cortvriendt te Axel en J. v. Maele te Sluiskil B. de Ridder te Sluiskil en F. Cortvriendt te AxelE. de Mul te Westdorpe en E. Boyk te Sas van Gent. Hoek, 17 Februari. Alhier is eene vereeni- ging gevormd van leerlingen en oud-leerlingen van den landbomnrcursus. Het bestuur bestaat uit de volgende personenA. Wolfert Az. vooTzitter, G. Dees Gz. secretaris, C. Cortvriendt penningmeester, P. Scheele Rz, en P. de Jonge Jz. commissarissen. Zaamslag, 19 Febr. In deze gemeente worden pogingen aaugewend ono eene sehietvereenigingop te riehten. Een 50tal liefhebbers zijn reeds bijeen. In de buurtschap kreeg een vrouw twist met een barer buren, welke zij ten laste legde, haar bij avond aan hare woning te hebben afge- luisterd. De vrouw wond sick echter zoo op dat een geladen revolver greep en daarmee de man bedreigde. De politie biervan verwittigd nam dei revolver in beslag en maakte tegen de vrouw proces-verbaal op. Axel, 17 Februari. Heden had alhier in bet logement »Het Gulden Vlies" ten overstaan van den notaris Dregmans en ten verzoeke 0,-uier deze omstandigheden kwam Twelling hood echter niet meer terng op Brockere, doch hij noodigde zijn nieuwen vriend uit on bij hem den avond te komen doorbrengen, wat Jerez zeer bereidwillig aannam. Nadat het avondmaal gebruikt wat, de heeren een aigaar aangestoken en de dames haar huise- iijke bezigheden hervat hadden, begon Twelling hood weer te sprsken over het procss d'Aigre contra Eiverdaal. Hij begon met nitroerig te vertelleu, welke feiten door de partjj d'Aigre waren aangevoerd met alle bjjzonderheden erbjj en ten slotte vroeg hjj Jerez, wat die wist vau de verhoudiug tusschen Scheppers en deu ouden Eiverdaal. *Ik herinner mjj den compagnon van Scheppers nog zeer goed," autwoordde Jerez bedachtzaam, fen gij kunt u een tamelijk gosde voorstelling van hem unaken, als ge zijn zoon, den erfgenaam EDerdial, aanziet. Hier is werkelijk de appel niet ver van den stam gevallen. Hjj was dezelfde onpractische man als zijn zoon, zijn hoofd zat vol met hersenschimmen over eensame eilauden en verborgen schatten, hij was nooit op zijn ge- mak, als hij niet half beschonken was. En nu is dat verstaafd zijn aan den drank nergens zoo nadeelig oor den mensch als in de heete lucht- streek. Duizenden Europeanen, die daar onmatig blijven drinken, vallen als slachtoffer van hun draukzucbt. En EUerdaal viel ook als zoo'n slachti.lfer. Wat ge mij verteld hebt, dat Scheppers hem met een mes gestoken zou hebben, it klink- klare on;in. Ik was niet te Sydney, toen Eiverdaal van het bestuur van den polder Beoostenblij-be- noorden de^verpachting plaats van a. Het recht van jacht op waterwild in de kreeken en plassen van en in voornoemden polder en b. Het recht van visschery in de de kreeken en plassen van denzelfden polder voor zoover daartoe geschikt. Pachters hiervan werden de heeren Graaf M. de Kalaring en Mr. R. Drory beiden wonende te Gent voor 305 per jaar. Philippine. Door ds bemoeiingen ran den beer WijaeDe Foeljaeger is alhier eene ver- eeniging opgericht tot verzekering van varkens. De heer Wyne gaf bjj de eerste bijeenkomst te kennen gets li«l van het bestuur te willen zijn, maar alleen ala lid deze zoo uottige vereeniging te atenneu. Het bsstuur van deze vereeniging bestaat uit de hseren G. Voermau, voorzitter, A. Voeten, seeretaris-penningmeester, J. F. Taal- man hulpsecretaris, S. Pieters, ondervoorzitter en J. de Vries, P. v. d. Bos, F. ds Wit en Const. Zegers ala gewone bestunrsleden. De vereeniging twit thans reeds een dertigtal ledeu. In de raadsvergsdering van den 15 dezer te Philippine, des voormiddags ten tien nren is o. a. een schrijven ingekomen van den aannemer Cambeen te Hontenisse waarin deze verzoekt ontbeven te worden van het verdere nitdiepea der haven, doordien door het vele bijwerk hst werk niet op tijd it opgenomen kunneu worden en waardoor gedurende dien tijd weder veel slijk in de haven is gekomen waarosa hij f 50 ver- goeding wenseht te geven voor hetgeen hij daarin nog te kort is gebleven. Aangezien alle raads- leden daarvan het billjjke inzien wordt dit verzoek met algemeene stem men aangenomen. Het verzoekschrift der onderwijzers ow eenige tegemoetkomiug tot bestrijdiDg der kosten aan het wsduwen en weezsnpensioea verbonden wordt van da hand gewezen wijl hst thans voor dn gemeente moeilijk valt, nu er zooveel werken te gelijk worden uitgevoerd. Verder wordt bealoten de straten in de ge meente te bekeien, welk werk ongeveer 7600 zal kosten. Ook wordt m. a. s. goedgekeurd over te gaan tot eene leening vau 1000 voor de verdere werkzaamheden aan de ha»en met eene jaar- lijksche aflossing van 100 beuevens den interest. De behandeling verordening haventerrein wordt ne eenige discussie verdaagd tot eene volgende vergadering. Wegens het late uur in den morgen, twaalf uur, wordt de vergadering gesloten en de voort- zetting der werkzaamheden verdaagd tot des na- middags drie uren. Bij gesloten vergadering wordt hierna het kohier van deu hoofdelijken omslag voor 1906 opgemaakt om die bij eeue volgende te kunnen vaststellen. Hierna komt ter sprake de hef&ng van het tol- of atraatgeld in verband met de uiet-betaling stierf, dat moet ik toegeveu, maar wie van de bemaBBiBg der g Victoria" gjj ook nog kunt vinden, indereen zal zeggen, dat tusschnn Scheppers en zijn compagnon twist en vechtpartijen onmogelijk kunnen plaats gehad hebben. Zoo iets kan alleen opkomen in het hoofd van een verloopen kerel als Brockers, zoo iets vindt alleen geloof bij menschen, die totaal niets van ds omstandigheden weten." yZeg eens, mijnheer Jerez, zoudt ge bereid zijn hetzelfde voor den rechter ts verklaren f vroeg de advocaat. *Ten alien tijde, mijrihner," antwoordde Jerez zonder aarzeles, ,al deed ik het maar ter wille van de nagedachtenis van den braven Scheppers. Hij was een eerlijk man en dat wil ik gaarne bekend maken. Roep me maar, als ge mij noodig hebt. Ik ben altijd gereed, ik blijf hier in Louden om mijn laatste levensjaren in rnst te slijten. Daarorn wil ik ook mijn jacht verkoopeu. Ik heb het niet meer noodigik wenach voortaau den vasten wal onder de voeten te hebben en onder beschaafde menschen te verkeeren. Ik ben altijd gereed, als het de eer van mijn onden patroon geldt. Roep mjj maar gernst." (Word! vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1