A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere 4801. Zaterdag 10 Februari 1906. 46< •laargang. Landbouwberichten. Gemengde berichten. BBRSTE BLAD. ABONNEMENT: Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De commissie van de verplichte hengstenkeu- ring schijnfc er evenzoo te hebben over gedacht, althans zij hebben alleen „Beaumont" laten fotografeeren. Van de zijde van het publiek was de belangstelling voor dezen hengst buiten- gewoon groot en hij werd door vele vkenners" bewonderd. Na de vergadering. Meuzen, UEB/iEISOHE Per drie ma»nden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82J. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVERTENT!^: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /O,10. By directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prat siechts t w e e m a a 1 berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. TER NEUZEN, 9 Februari 1906. Van de Landweer zullen in het jaar 1906 o. a. onder de wapenen moeten komen XXXVIIIe L. W. District le compagnie Vlissingen (Kazerne) van 28 Mei2 Juni. 2e compagnie Bergen op Zoom (tenten- "kamp terrein //Kpk in de Pot") ran 28 Mei 2 Juni. XXXIXe L. W. District le compagnie Ter Neuzen (Infirmerie) ran 28 Mei2 Juni. 2e compagnie Vlissingen (Kazerne) Tan 14 Mei19 Mei. (Dit bericht is nog in een deel der oplaag Tan ons vorig nummer opgenomen) Door de Federation maritime te Antwerpen zijn stappen bij de regeering gedaaa, om te ver- krijgen dat de rosi- en zeilaloepen door middel waarvan het verwisseleu der loodsen ter reede vaa Vlissingen geschiedt, zouden vervangen worden door sloomsloepen. De miaistcr heeft een onder zoek toegezegd. Westdorpe. Nu wij den superieuren dekhengst »Beaumont tout y fait" van de hengstenver- eeniging alhier, waarvan wij voor een paar de kastelein en sijn knecht de klanten zoo wel te bedienen, dat de inatraosjes niet meer konden verlaogen. Te dezer plaatse mag niet vergsten worden Mop de visscher, welwillend voorgsdragen door de heer V. d. Sommen uit Bergen op Zoom, die toevallig alhier vertoefde. De mooia voordracht verd vertolkt op eene wijze, die hoogen lof ver- diende en ook verwierf. Velen met my zullen zich op dit coneert uit- stekend vermaakt hebben en ik zal wel de tolk van alien zjju als ik den wenscb uitspreek bet gezelschap spoedig weder op eene uitvoering te mogeu bewonderen. Hulde aan de muzikauten, hulde aan de come- dianten, driewerf hnlde aan heeren directeuren, wier leidiog fanfare en tooneel tot zulken hoogen bloei brachten. De rechtbauk heeft in hare zitting van 9 Febr. de volgende vonnissen uitgesproken A. W. V., oud 25 j., werkman te Axel, te Middelburg in hechtenis, is wegens het plegen van ontuchtige handelingen veroord. tot 4 maan- den gevangenisstraf, met inminderingbrenging der doorgebrachte hechtenis. A. L., oud 24 j., huisvrouw van L. de G ri - - - w --0—n --arbeidster te Hoek, is wegens diefstal veroord weken melding maakten, gezien hebben, moeten tot f 3 boete subs. 3 dage* hechtenis. wij erkermen, nooit zoo'n goed en mooi exem- E. A. Ch. D„ oud 31 j., pianostemmer te plaai op de keuring in Zeeland aanschouwd Watermael Boitsfort, gedetineerd te Middelburg, te hebben. De leden hebben er alle eer van, Jg wegens oplichting te Ter Neuzen gepleegd, daar er zelfs in Belgie weinig zulke paarden te yinden zijn. St. Jansteen. Gepasseerde Zondag 4 Febru ari gaf de fanfare Opwaarts het geannonceerde concert in de school voor een fliuk opgekoiuen publiek. De afdeeling muzisk kweet zich uit stekend van zjjn taak. Op geen der vier nuiamers viel iets af te dingen. Ik wil zelfs verder gaan en verklaren, dat eene hulde voor de uitvoering van Faust, fantasie van Wittebroodt bier met mis- plaatst is. De uitvoering vau dit sf.uk getuigde van grondige studie, waardoor no. 2 van 't pro- gramma in de allereerate plaata geuoemd en ge- roemd m >et worden. O JL o Io r veroord. tot 1 maand gevangenisstraf, met in minderingbrenging der doorgebrachte hechtenis, met bevel tot zjjneonmiddellijkeinvrjjheidstelling. A. M. v. M., oud 22 j., boerenknecht te Stoppeldpk, gedetineerd te Middelburg, is we gens oplichting veroord. tot 1 maand gevange nisstraf met inminderingbrenging der doorge brachte hechtenis met bevel tot zijne onmiddel- ljjke invrijheidstelling. M. V., oud 45 j., schipper te Ter Neuzen, is wegens huisvredebreuk veroord. tot f 8 boete subs. 3 dagen hechtenis. F. K., oud 14 j., zonder beroep te Hulst, is wegens diefstal ter beschikking van de Regee ring gesteld. De vergadering was afgeloopen. De opkomst - wal erg drult geweest. Er was heel wat veevoeder No. 5 De Redding, door den heer Goldgchmitz gekocht en vele baaltjes mest waren besteld, maar, was pakkenlbij vele toescho uwen kwainen de -1 j L 11 J- waterlanders te soorschyn. De hetr Goldschmitz heeft eer van zijn werk ik hoop nog ineermalen getuige te zijn van eene dergelijke voordracht. No. 1 Boer Piet naar Brussel', bleef onderweg wel iets te lang praten, misschien omdat hy niet erg rolvast waa. Niettegenslaanda dat kwam hij 'toch van Brussel weer behouden thuis, Een vol genden keer goed je rol kennru Louis eo ik beu er zeker van ists moois van U te hooren. No. 7 Een uurtje waaderdokter, is een lief blijspel, waarin de rollen gued verdeeld waren. Dit blijspel getuigde van eeu goede regie. Joris was een modeldokterjammer, dat zijn gedwongen bedrog zoo gaaw ontdekt werd. Ik had hem nog gaarne een uurtje ala dokter willen zien. Ik zai over dit gtuk niet in bijzonderheden treden, alleen wil ik nog zeggen, dat behoudens eene kleine uitzonderisg de rollen goed werden vrrvuld. N". 8. In de val geloopen, was de hoofdschotel van den avondvooral het tweede bedryf was een prachtia gedeelte en werd uitstekend vertolkt niettegenstaande de hooge eisch"n daar door deu schrijver gesteld. Van Maarleveld was, wat grime en karakter betreft, goed op zijn plaats, Joris deed niet voor hem onder. Willem Hoogstraeteu was een uiodei-adelburst, bootsman en matrozen echte zeebonken. Jammer dat de bootsman wat reel van den storm geleden had, waardoor zijn stem niet helder was en er veel van verloren ging Zijne gebarenspel maakte wel eenigszins goeri wat aan de dichte ontbrak. Barend had ik nog gaarne eens teiug zien komen en tea slotte wisten al had de voorzitter den hamer neergelegd, de boeren gmgen nog niet naar huis. Er waren nog heel wat landbouwers, die bleven napraten. En dan raken de tougen eerst goed lot. Men praat over bet vee, over den oogst, over dea marktprijs, over alles, wat met de boerdeiy in betrekking staat. Docb, ditmaal was er nog een ander onder- werp, dat de gesprekken nog wat levendiger maakte den gewoonlijk. Er warea ledan, die geklaagd hidden. Ea dil gebeurde met gauw, dat men in de vergadering ieis durfde afkeuren, wat het bestuur gedaan had. Het beleiii van het bestunr erd gewoonlijk algemeen goedgekeurd. Doch ditmaal was het er toch van gekomea. En het mooiste was, dat het bestuur had mosteu toege- ven, dat Peer en Kses en Arie gelijk haddeu. Peer, Kees en Arie waren de drie klagers, Peer had het woord gedaan en de anderen hadden hem gesteund. En wat was nu de reden dier klacht Dat zullen we hat best verrieman, als we eens luis»eren naar wat aan die tafel daar in den hoek gesproken wordt. »Peer heeft gelijk. Als we Peru-gnano, be- stellen, moeten we ook Peru-guano hebben en geen ander spul. Ea daar rnoet het bestuur voor zorgen. Daar is het bestuur voor. En ze zeggen wel, dat ze niet alles kunnen laten onderzoeken, maar dat diende toch. En de Peru-guauo in de eerste plaats. Want, dat is mee van het duurste. En Arie had ook gelijk toen hij zeidat hij niet tevreden was, als hij wat geld terugkreeg van de boete, die de leveraucier bstaald had voor te weinig slikstof en phoiphorzuur, maar dat hij voortaan den boel terugstuurde, bestelling was". jrDit zal anders moeilyk gaan", bracht er een in t midden. »Dat is ook zoo, maar ws moeten toch hebben wat we vragen en daa moeten ze van alles maar monsters opsturen. Peru-guan« moeten we hebben, want we kusnen niet zonder en dan betaal ik liev«r een beetje meer, als het maar goed spul is". jDat vond ik ook". En zoo gaat het ge- 'P-t.-g e,D 'ij'l voort, maar wy gaan naar huis. Wy vinden ook dat de klagers gelijk hadden, In verband met het ongelnkkig verdrinken van H. Verdonschwt, by het baggerwerk te Stra tum op Zaterdagavond jl., verdient het volgende vermelding. De ougelukkige, die nog enkele oogenblikken heeft geleefd, wat met lefensgevaar uit het water gehaald door H. van de Laar, die veerBen dagen geleden op dezelfde plaats een vronw het leven heeft gered. Van de Ltar's vader heeft gednrende zyn leven op ongeveer dezelfde pick 23 menschen uit het water gehaald, Bij een poging om den 24an ta redden, in Jnli 1884, werd hy zelf hat slachtoffer zyner mensch- lieffodheid eo verdronk. Dinsdagavond kreeg te Altnelo de hoogbe- jaarde vrouw K. zulke hevige brandwonden, dat men vreest vaor het behoud van haar leven. De oorzaak was eea stoof met vunr, waardoor haar kleederen in brand geraakten. Onder hevige pij- len is het oudje naar het ziekenhuia vervoerd, Naar de L. K. verueemt, zyn de drie dames speelsters der Club de Bienfaisance, te Maastricht, aan wie een naeht vrij logiss was verschaft ge- worden ten politiebureele, omdat zy dronken waren, Dinsdag over ds grenzen gezet. De 0 Vooruit" te Gsnt bswe.rt, dat de ge- heimzmnige wapenontdekking te Gent niets dan een vergissing der politie is. E*u bekend wapenhandelaar van Lm'k, zee zegt dat blad, Gaepar, me St. Hubert 10, kocht wapene wp, eloot ze in kisten en verzamelde die in een magazijn te Gent, oei ze later verder te verkoopen. Die kisten zijn openlyk en met de noodige wettige bekend making verzonden en in magazijn gezet in een pakhuie, toebehoorende aan gezel Boutinck, aeeretaris der Mateervereeni- ging, die het verhuurd had aan genoemden wapen handelaar voor drie maanden. Daar berft de politie ze in beslag genocnen en de boel onnoodig over hoop gebeald. Maar die Vooretelliug van ^Vooruit" kan niet worden volgehouden. De eocialisten te Gent, aau wier adree de wapene waren gezonden, zouden n.l. voor den rechter van instructie verklaard hebben, dat ze in relatie atondea met een Rue Kovalofaki te Brnesel, die nu gearresteerd ia met zyu vrieud Anzing. Beiden zijn near Gent ge zonden, waar het oaderzoek voortduurt. Verleden week werd in het Raxthall (Stier- marken) een meisje om 't leven gebracht, door, zooals men eeret veruoedde, verkleede manuea. Than* ia geblekeB dat het twee Weeier vrouwelijke kofflehuisbedienden, zuatere, waren. Zy zijn Zondag te Weenen in hechtenis genomeu. De vermoorde was keukenmeid. Zij had onlangs een paar dnizend kronen geerfd, welke erfenis de oorzaak van haar gewelddadigen doed werd. In een sanatorium te Brooklyn is een dame overleden, die daar vier jaren geleden in werd opgenomen om haar koopmanie. In het groote huis, dat zy na den dood van haar man, waardoor ze in haar geestvermogens was getroffes, 16 jaren alleen bewoonde, vouden de executenren van haar testament alle vertrekken vol goederen van allerlei aard, naar schatting voor een f 600,000 zijnde de helft van het kapi- taal, dat haar man haar naliet. Dagelyks liep ze de winkels af en kocht maarkaBt, bont, zyde, prachtige japonnen, enz. De measte pakken waren niet eens opengemaaktde koopzieke kocht alles wat haar beviel en keek er dan niet meer naar om. En bijna al 't moois was door ds motten verteerd. Vergadering van Donderdag 8 Februari 19oS. Voorzitter de heer J. A. P. Geill, burgemeester Aanwezig de heeren Moes, Van den Hoek, Wieland, Visser Deea Van do Velde, Versluys, Moggre en De Masier. Afweng de heeren De Jonge en Van Dale. Twee vacatures. Na opening der vergadering worden gelezen de notulen gekeard°r8a e' kleine wUziging. worden goed- Daarna stelt de Voorzitter aan de orde Ingekomen stukken. a. Een schrijven van J. A. van Rompu, lid van Gedep. Staten van Zeeland en expediteur te Ter Neuzen, waarin adressant te kennen geeft, dat hy voor den bouw van een steenkolenloods, in hunr heeft gekregen een gedeelte militairen landsgrond, gelegen voor bastion 5, der vesting Neuzen onder voorwaarde dat de daarop te stichten loods zal zijn van hout en gedekt met pannen dat hij gaarne bovengenoemde voorwaarden zoude nakomen Bedenen waarom hij beleefd verzoekt hem voor de stichtinc van bovengenoemden loods, ontheffing te verleenen van het bepaalde in art. 38 der verordeniDg op het bouwen, sloopen enz. in de gemeente Ter Neuzen. De Voorzitter merkt op dat art. 38 verbiedt in de kom (of kommen) der gemeente een gebouw te stichten van hout en gedekt met net of een andere licht brandbare stof, doch dat de Kaad :n bijzondere gevallen daarvan afwijkine kan toestaan. 6 Adressant heeft van Oorlog voor tijdelijk gebruik een terrein verkregen waardoor bet hem mogelijk is de loods te bouwen naast de kalkloods van Plalteeuw, voorby de brug over den Zuidbeer aan den meuwon weg naar het spoorwegstation. Daar Oorlog evenwel aan adressant de voorwaarde beeft ge- 8 dat de loods van hont moet worden gebouwd en met pannen gedekt stellen Burg, en Weth. voor, teneinde hem in de gelegenheid te stellen aan die voorwaarde te voldoen net verzoek in te wilhgen. De heer De Masier vraagt op grond van wetk daafbn voor le gemeente betrokken belang Burg, en Weth. adviseeren fwyking; van de eischen der verordening toe te staan De Voorzitter heeft zich die vraag nog niet gesteld; eris eeu particuher belang bij betrokken. Het is een voor het doel van adressant gunstig gelegen terrein. Oorlog stelt als voorwaarde dat de loods in hout zal worden opgetrokken en het artikel der bouwverordening verleent aan den Baud de betoegdheid afwyking toe te staan. De heer Moes beioogt, dat men 't als een gemeentebelang zou kunnen beschouwen dat inwilliging strekt tot vergeraak- kelijking van de Industrie. 8 hot',eboVe0r0rziUerJa' hoe meer trafic we bier kunnen krijgen, De heer De Masier is van meenlng dat de Raad door het verzoekinte willigen een precedent zal stellen, dat laiertot moeilijkheden aanleiding geven zal. Het departement van ?°k f \9 m maar met een particulier en nu behoeft de gemeenteraad zich by zijne beslmten toch niet te laten leiden door voorwaarden van wege een particulier gesteld De Voorzitter: Er moet niet uit "toog worden verloren, dat het Departement van Oorlog een lichaam is, dat meer dwmgende bepalingen kan stellen dan de gemeente De voorwaarde is gesteld, omdat Ter Neuzen nog altijd vesting is en daar geen gebouw in steen mag worden opgetrokken De heer De Masier: Maar waarom zou de eisch vau een 8teenen gebouw in de bouwverordening gesteld zijn Dei Voorwtter betoogt dat adressant door de van wege Oorlog gestelde voorwaarde niet aan den eisch voldoen kan en hi meent dat er voor den Raad in dezen geen bezwaar kan zyn, de aiwijkmg toe te staan. De heer De Masier: Mij is omtrent het stellen van die voorwaarde wel een en ander bekend, dat ik evenwel niet In topenbaar kan meedeelen. De Voorzitter stelt in verband hiermede voor, de behan- deling van het verzoek aan te houden, om daarover straks in besloten vergadering verder te spreken. Aldus wordt z. h. s. besloten. b-, Ee" schrijven van P. A. ran de Velde, waarbij bencht de benoeming tot lid der Commissie van Fabri- cage aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schryven van F. van Dixhooru, hoofd van school B, waarbij deee den Raad dank betuigt voor het besluit, om krachtens de verordening zijne jaarwedde met J BO te verhoogen. Aangenomen voor kennisgeving. K dV. Efn ®''hrijve" Van den heer A- Coumou, waarby deze bericht de benoeming tot lid der Commissie tot wering van school verzuim te Ter Neuzen, fSluiskil, aan te nemen. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een dankbetuiging van de familie Grenu, voor de bewez"ene g en de Iaat8te eer- deD overledene Aangenomen voor kennisgeving. ,..r*..Een, kennisgeving van den heer J. A. de Jonge, dat hijzijn onts'ag neemt als lid van den raad dezer gemeente. De Voorzitter: De droevige omstandighelen die den heer De Jonge tot dit besluit hebben genoopt, wekkeu voorzeker leders medelijden, zoowel met hem zelf als met zijne daardoor zoo diep getroffen familie. Zeer zeker heeft de heer De Jonge elks achting verdiend, voor de wijze waarop by zijn mandaat als raadslid vervulde. Wanneer hij hier zijn gevoelens vertolkte, deed hij dat geheel overeen- komstig ziju beginselen, eerlijk en oprecht, en dat verdient met alleen waardeering, maar het is ook alleen de wijze noodig voor een goede vervnlling der taak als lid van den Kaad. Het is te betreuren, op deze wijze den heer De Jonge uit ons midden te moeten verliezen. De leden betuigen instemming met het gesprokene. *f. Een schrijvcn van P. M. D. van der Peijl, waarbij deze, onder dankbetuiging voor het in hem gestelde ver- trouwen, bericht. de benoeming tot onderwijzer aan te nemeu en zoo mogelijk, tegen 1 Maart in dienst hoopt te treden' Aangenomen voor kennisgeving.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1