J A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Eerste serie pot f 15600,- No. 4797. Belasting op bedrijfs- en andere inkomsten. Bekendmaking. Gemeente PHILIPPINE. Buitenland. Binnenland. Donderdag 1 Februari 1906. 46e Jaargang. FEUILLETON. ABONNEMINT Inzending van advertentiSn vdor 3 uren op den dag der uitgave. Woenidag 7 Februari 1906, op 01 10 *s jaar s. Vrij bewerkt door A MO. Koning Christiaan IX. t De Marokko-conferentie. EERSTE KAIHER. Dpgp Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postYoor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonneert zich bg alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADVEKTENTIlN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bg directe opgaaf van dnemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjja slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Dit blad versehynt fflaandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, mitgeaondegd op Feestdayen, bij de Firma F. jr. FAI ItK IAIDK te Te* leu sen, De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat het door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Middelburg, den 27 Januari 1906 invorderbaar ver- klaard kohier der belasting op bedrijfs- en andere inkomsten dezer gemeente, over het jaar 1905/6 no. 7, op keden aaa den Ontvanger der Directe belastingen, ter invordering is ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Nenzen, den 31 Januari 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wethouders van HOEK maken bekend, dat gelegenheid tot WACCIMATIE zal worden gegeven op Dinsdag 6 Februari 1906, tusschen een en twee ure 's namiddags voor degenen die wonen in de kom, Hasjesstraat, Mauritsfort en omstreken. denzelfden tijd voor degenen die wonen in het Pararlijs, Boeregat, de Knol en omstreken, beide <lagen ten huize van den geneesheei. Hoek, 29 Januari 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van PHILIP PINE, maken bekend, dat van af heden is opengesteld de inschrijving op de dier gemeente, in het geheel verdeeld in aandeelen ieder ■rentende hoogstens 4 der geldieening groot 24600, groot 600, Jnschrijvingen in gesloten couvert waarop vermeldInschrijring voor de geld- leeningkunnen bij den Burgemeester worden ingeleverd tot 2 uur namiddags van den 20 Februari a. s>, op welk uur de ingekomen biljetten in het openbaar zullen worden geopend. Het inschrijvingsbiljet zal vermelden den naam, voornatnen, beroep en woonplaats van den inschrij ver, het getal aandeelen waarvoor wordt ingeschreven en de bedongen jaarlijksche rente. ffDe kosten, die zijne genade u moot betaleD, stelt ge toch geen stuiver lager P" rNu, dat ontbrak er nog maar aan Maak »u geen zwarigheden, Perkins Ge weet, dat doe ik ook niet, wanneer het andermans geld betreft. En nu nog watWij rnoeten er ook aan denken, wat er voigt na het vergelijk." „Na het vergelijk vJa, natuurlijk 1 Als de inarkiezin haar drie millioen heeft, is de zaak nog niet afgeloopen. Dat begrijpt ge toch we' Wat zult ge bijvoor- beeld doen, als Thomas Green op zekeren dag bij u aanklopt eu geld eischt /(.Dat gaat mij niets aau. Daar moet de war- kiezin dan maar voor zorgen." //Het is altijd raadzaam, dat men tegen alles gewapend is ook tegen Green. Wie weet, wat die aau het licht brengt. We rnoeten dus maar goed voor ons zelveu zorgen. Apropos, hier is het vergeljjk. Lees het eena, Perkins Beschouw bet maar als eeu afgedane zaak, want ik breng u vandaag nog de ouderteekeuing." Afdrukken van het leeningsplan zijn kosteloos verkrijg'oaar ter secretarie. Storting20 Maart aanstaande bij den Ge meente-Ontvanger. Philippine, den 24 Januari 1906. Burgemeester en Wethouders van Philippine, E. CUELENAERE. De Secretaris, A. VOETEN. Kopenkagen, 29 Jan. Nadat Koning Christiaan heden- morgen de, gewone groote Maandag-audientie had ge- houaen, voelde hij zich vermoeid en ging te bed om voor het diner te rusten. Om drie unr begaf de keizerin-weduwe van Rusland zich naar den Koning, die zich niet wel gevoelde. De keizeriir riep de ieden van de koninkiijke familie bij het ziekbed. Even voor 3 uur 40 minuten is de Koning stil en rustig overleden. Na ontvangst van het bericht van het overlijden van den Koning heeft de voorzitter de vergadering van het Folketing omniddelijk opgeheven. De beide kamers van den Rijksdag zullen morgen- middag om half twee bijeenkomen. Om drie uur ver- zamelden zich de leden van den Rijksdag in de zaal van het Folketing om de koninkiijke boodschap over de trocuisbestijging van Frederik VIII in ontvangst te namen. Naar aanleidir.g van de troonsverwisseliug heeft de minister-president bij den Koning het ontslag van het ministerie ingediend. De Koning sprak den wensch uit, dat de ministers de zaken verder zouden regelen. Naar voorloopig bepaald is, zal deze kwealie morgan in de dan plaats hebbende vergadering van den Raad van State formeel geregeld worden. (Koning Christiaan IX is in den hoogen ouderdom van 87 jaar overleden. Hij werd den 8 April 1818 in Sleeswijk geboren.) Door het Warschausche Protocol van 5 Juni 1851 en het Londensche verdrag van 8 Mei 1852 werd hij als troonopvolger voor het gansche Deensche koninkrijk aangewezen. Hij had zes kinderen zijn oudste zoon voigt hem op alt Frederik VIII; zijn tweede zoon is de tegeuwoordige koning van Griekenland George Idan voigt zijn oudste dochter Alexandra, koningin van Engelandverder uog Dagmar, de moeder van den tegenwoordigen Czaar en eindelijk prinses Thyra en prins Waldemar.) Een oflicieel communique zegt, dat de conference een aanvang heeft gemaakt met het oriderzoek vandevoor- stellen der Marokkaansche deputatie, betreffende de verbetering van de tegenwoordige belastingen en het scheppen van nieuwe invoerrechten. De beraadslaging over net voorstel tot verhooging der douane-rechten is uitgesteld geworden. Tegelijk met het onderzoek der nieuwe belastingen, door Marokko voorgesteld, heeft de conferentie ook onderzocht of er reden zou zijn om een algemeene belasting op de uitoefening der takken van nijverheid toe te laten. Met het oog'op de noodzakelijkheid om de technische bijzonderheden van deze kwestie te bestudeeren, werd aan de eommissie van redactie opgedragen, een defini- tief ontwerp te vervaardigen. De Marokkaansche afvaardiging had de instelling van een recht op de visscherij voorgestelder werd eehter geconstateerd, dat dit verlangen niet te vereenigen is met de bepalingen van verscheiden overeenkomsten Perkins nam het lijvige stuk en las het op- merkzaam door, waarbij hij nu en dan een #ab of een *mooi zoo!" liet hooren. Linning rookte intusscben met welbebagen zijn sigaar en beant- woordde de uitroepen ran Perkins met //die is flink h&" of gja, die is fijn Toen Perkins het stnk doorgelezen had, gaf hij het aan zijn collega terug met de woorden »Hel is uitslekend, Linning. Breng me maar spoedig de onderteekening." »Heden avond krijgt ge die Tot wederzieus, Perkins De beide heeren schudden elkaar vriendelijk de hand, en Linning wilde juist weggaan, toen Perkins nog eens begon //Waarde Linning, nog iets. Hoe zal het gaan met diet) ouden Brocker's. Die vent komt bijna alle dagen hier om te leuteren over zijn vijf honderd pond." z/Dat wordt betaald, zoodra de gelden niet meer in gerechtelijke, bewaring zijn. Yindt ge dat goed z/Wel zeker Dus tot wederziens Nog geen vijf minuten was het geleden, dat Linning in de gemakkelijke equipage van El'er- daal wegrecd, toen de oude Sim Brockers bij Perkins binnentrad, zijn stroohoed op een stoel legde, op den advocaat toetrad en hem vertrouwe- lijk de han't toestak. De advocaat scheeu die toegestoken hand niet te bemerken eu vroeg .a .en Marokko en vreemde mogendbeden gesloten. De volgende officieele vergadering heeft gistermoreen plaats gevonden. 5 In gezaghebbende kringec te Weenen is men van meemng, dat de kwestie der verhooging van de douane- rechten in Marokko spoedig tot oplossing zal komen. el zijn Duiteehland, Oostenrijk en Belgie tegen een vermeerdering tot een bedrag van 10 pCt., maar zullen waarschijnlijk tot overeenstemming komen op 5 pCt. Aangaande de hervorming der politie houdt men het er voor, dat Oostenrijk, ltalie en Duitschland het eens zulleu zijn om haar niet op te dragen aan e6n mogend- heid. In elk gevat is Oostenrijk van oordeel, dat de organigatie der politie in het Marokkaansche gebied, grenzende aan Algerie aan Frankrijk moet worden toegewezen. Vergadering van Dinsdag. Algemeene beschouwingen Staatsbegrooting. De heer Havelaar coustateert dat de bedoeling van dit Kabinet, om gematigd en verzoeniDgsge- zind op te treden, een gunstigen indruk heeft gemaakt. Met deze goede bedoeling achtte hij echter in strijd het voornemen om door Grond- wetsherziening tot uitbreiding van het kiearecht te komen. Algemeen kiesrecht zal z. i. tenge- volge hebben verzwakking van het gezag, over- heersching van e£n stand, vermindering van de volkswelvaart en toeDeming van de werkelooaheid. Spreker zal zich in deze legenover de Regeering plaataen. Spreker waarschuwde verder tegen de opvoering van de directe belastingen. Een misslag nemde de heer Woltjer de wijze waarop het vorig Kabinet is bestreden een mis- slag was ook de campagne bij de verkiezingen gevoerd, omdat die cimpagne was gericht tegen een persoon, terwgi de beslrijders geen e£uheid van beginselen hadden om de Regeering te kun nen aanvaarden. Op lager ondsrwijagebied is z. i. noodig en spreker bracht in dit verband den geest onder de onderwijzer8 ter sprake meedere deceutrali- satie, meerdere kleine scholen, die door een hoofd kunnen worden overzien. Spreker is beducht voor algemeen kiesrecht. Met een beroep op de uitingen in de toon- aaugevende bnitenlandsche pers drong de heer Van Loben Sels aan op maatregelen, die hand- having van onze souvereiniteitsrechten en verde- diging van onze kust mogelgk maken. Aan de tegenwoordigo kustverdedigiug ontbreekt z. i. veel, met name aan een behoorlijk aantal nieuwere vuurmonden. De heer Reekers ziet geen reden voor het op- treden van het tegenwoordig Kabinet. Het kan alleeB z. i. rondhuppelen in de neutrale zone. Maar hij zal het niet den voet dwars zetten, zeker niet na de sfgelegde verzoeningsgezinde verkla- ringen. Intusschen tot nu toe, is het Kabinet *Zgt ge daar weer, Brockers Wat verlangt ge z/Geld," antwoordde de zeeman kortaf. #Komt ge hier om geld? Ik ben u toch geen enkelen stuiver schuldig. Waarom denkt gy dan, dat ge van mij geld kunt krijgen //Ik heb geld noodig, mijnheer Perkins. Ik ben een arme duivel, en gij zijt rijk. Is dat geen voldoende reden om geld bij u te halen p" #Hoor eens, Brockers, zulke scherts bevalt me heelemaal niet. A1 heb ik u van tijd tot tijd nit den uood geholpen, omdat ge eeu oud be- hoeftig man zijt, dan moet ge niet gaan gelooven, dat ge iets van mij te eischen hebt. of dat ik verplicht ben u geld te geven. Wat ik nit meusch- lievendbeid doe, is nog volstrekt geen verplich- ting." z/Een pond, Trijnheer Perkins, of een half pond, tieu shillings zijn ook goed. Geef het maar, zooals u hebt. Later zullen wij wel af- rekeuen". Perkins keek den ouden man boos aan. Hij vot.d, dat Brockers lastig werd, maar hij dnrfde bem toch niet wegjagen. Zonder zelf te weten waarom, had hij toch een gevoel, alsof Brockers hem te eeuiger tyd in ougelegenheid kou breugen, wanneer bij hem niet te friend hield totdat alles iu orde was. Hij had ook de getuigenis vaa Brockers noodig, en als de man morgen of over- uiorgeu voor den rechter rerklaarde, dat hij zich met gelnkkig geweest. lo. Het nam/.ifc mg zooder den formateur2°. het beging een misslag bij de Middelenwet3°. de Grondwetsherzirniug, en 4°. het verlof aan Minister Kraus. De regeering ver- goelijkt 't laatste, maar er kunnen zich osastandig- heden voordoen men denke aan doorbrakeu, aan spoorwegstakingea dat de Minister zelf op zijn post moest zijn. Terugkomende op de Grondwetsherziening be- toogde spreker dat de aandrang van benedeu daar- voor niet aanwezig is. Als de aandrang van boven bij de regeering zelf er wel is, dan bad het Kabinet recht op het doel moelen aansturen en geen eommissie rnoeten benocnen die nieis dan een eommissie van uitstel is. Maar afgescheiden van dit alles, er is niet de minste aanleiding om aan te nemen dat de natie de Eiesrechtuitbreiding wil. Dat de sociaal-democraten die uitbreiding wenscben, mag geen reden zijn om lichtziuuig de Grondwet te gaan herzien. De heer Regout trad in eenige beschoawingen over de organisatie van de wetgeving op sociaal gebied, in welk verband hij toejuichte de instel ling van het nieuwe departement, zoomede dat de afdeeling arbeid bij dit departement is onder- gebracht, maar het resultaat zal niet gunstig zijn voor den socialen arbeid, wanneer die afdeeling niet wordt gereorganiseerd. Die afdeeling, met een directeur-generaal aan 't hoofd, moet een krachtig, praktisch en vooral zelfstandig lichaam worden, dat de verschiliende departementen van voorlichting kan dieneo. De heer Vermenlen zegde deze Regeering den itenn van zich en zgn vrienden toe, nn dit Kabinet niet agressief wil optreden. De heer Laan sprak zijn vertronwen uit in het opgetreden Ministeriebepleitte steun en voor lichting vooral van de klein-industrieechter niet in den vorm van protectiej en gaf verschiliende weaken in het belang eener goede sociaie wetgeving. Door de Staatsspoor is geantwoord op de vragen om een betere verbinding tusschen Zeeland en het overige spourweguet. Zjj wenscbt er bg den raad van beheer op aan te dringeD, dat op de Zeeuwsche lijn het aantal treinen per dag wordt vermeerderd met een snel- trein, die om een uur uit Vlissingeu vertrekt, met Middelburg, Goes en Bergen-op-Zoom als stopplaatsen. De treia zou le 2.11 u. te Bergen op Zoom aankomen en om 2.27 n. te Rozendaal zijn. Eenzelfde sneltrein zou worden ingelascht van Roozendaal, met vertrek om tier uur. Het invosren van een nikkelen muntstuk met een opening in het midden, zooals Belgie heeft, acht de Minister van Financiea niet aanbeveieus- waardig, hoofdzakelijk uit vrees dat de omloop van Belgische pasmunt in sommige deelen ran het land dan nog meer zoo toenemen. niets meer van den ouden Scheppers herionerde, of andere verzinsels opdischte dan kon dat nog zeer onaangenaam worden. De oude scbelm bemerkte daar iets van, meende Perkins. Hij bedacht zich eenige oogenblikken en sprak toen /rlk zal u eens wat zrggen, BrockersIk ben niet rijk, zeker niet zoo rijk, als ge denkt. Maar toch heb ik medelijden met uw positie." yGoed zoo, mijnheer PerkinsDus krg'g ik toch zeker wel vijf shillings jNeen, nu begrijpt ge mij verkeerd. Luister eens goed. Ik heb tot heden zeven pond en elf shillings geleend z/Alles wordt opgeschreven. Natnurlgk mijn heer Perkins Alles wordt opgeschreven." hJa, maar nu wil ik u een voorstel doen. Zekerheid voor de terugbetaling van het geleende geld kunt ge mij niet verschafLn, maar ug hebt uog een flinke som van den heer van ELerdaal te vordertn. Die vordering is nog wel betwist- baar, doch ik wil van u die vordering koopen, dan wil ik de kans loopen, dat er geen stuiver van het bedrag wordt uitbetaaldhet is om u te helpen. Ik zal u vijftig pond uitbetaleo, en wat ik later van Elverdaal kan loskrijgen, behoort aan mij." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1