M A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere n. KIEZERSLIJST. gemeente PHILIPPINE. Eerste serie groot f!5600, No. 4794. 4fie Jaarganoj. Oonderdag 25 Januari 1906. Buitenland. ABONNEMENT: Voor Per drie maanden binneH Ter Neuzen f 1,—Franco per poat Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADYEBTENTIlN: Van 1 tot 4 regela 0,40. Voor elken regel meer 0,10 By directe opgaaf y.n driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijr siechts tweemaal berekend, Grootere letter* worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertenti&n vdoi 3 uren op den dag der uitgave. Bij deze courant behoort een bijvoegsel. Aan hen, die verkeeren in het Iaatste onder No. 2 vermelde geval, wordt door den Burge- meester een aangifte-biljet ter invulling toe- gezonden. Uit BeHijn. Natuurlijk zijn heden radicale en cooservatieve Maden hraaf aan het krakeelen, meldt de Bcrlijn- der geldleening dezer gemeente, in het geheel 8Che correspondent van de ffN. R. Ct." over de groot 24600,—rentende hoogstens 4 °/t Tra»g of alleen de vreedzame vrye wil en de 'tijaars. partijzucht der socialisten dan wel de diepe iu- Inschrijvingen in gesloten couvert waarop druk, van het tegen den binnenlandschen vijand vermeld: #lnschrijving voor de geldleening" gemobiliseerde leger, het ordelijke verloop van kunnen bij den Burgemeester worden ingeleverd den #roodeu Zondag" tengevolge heeft gehad. tot 2 uur namiddags van den 20 Februari Get heftigste gaat daarby te keer het vrij con- Burgemeester en Wethouders van PHILIP PINE, maken bekend, dat van af heden is opengesteld de insehrijving op de a. s., op welk uur de ingekomen biljetten in het openbaar zullen worden geopend. Het inschrijvingsbiljet zal vermeldenden naam, voornamen, beroep en woonplaats van den inscbrjjver, bet getal aandeelen waarvoor wordt ingeschreven en de'oedongen jaarlijksche rente. servatieve fabrikantenblad ffPost", dat o. a..zegt, dat de socialisten het raadzaam achtteu om met het oog op de krachtsontwikkeling der overheid in plaats van den rooden barricadenstrijder den rooden #Philister uit de hangen, die de gewone motie van verontwaardiging aanneemt en dan gemoedelijk bij een glas bier en een partijtje skat Afdrukken van het leeningsplan zijn koste- gaat zitten. Hoe noodzakelyk echter de ambtelyke maatregelen waren, dat heeft men in Hamburg het opwerpen van barricadeu en de loos verkrijgbaar ter secretarie. Storting 20 Maart aanstaande bij den Ge- meente-Ontvanger. Philippine, den 18 Januari 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E. CUELENAERE. De Secretaris, A. VOETEN. aan De Marokkaansche conferentie. EJXCfiE COERMT. Dit blait versehijnt JlaandaK-, Waeniday. en Vrljdnirnvund, ■HgetonJerd «p FeeaMagen, bll de Firm* I". J. V*l' UK WJWglOW I *61 M6MI61I« 1^6 iflfg-evulde formulieren kunnen kosteloos per Dost ■u I Hfitl lb.rr.flr, ..I. x r r, De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, Gelet op de artikelen 11, 1'2 en 13 der KIESWET Noodigt de mannelijke inwoners dezer Gemeente uit, om zoo zij in eene andere Gemeente over het.laatstver- loopen dienstjaar in eene der Rijks directe belastingen zijn aangeslagen, wat de grondbelasting betreft in eene andere Gemeente of in meer Gemeenten te zamen, tot een bedrag van ten minste een guldendaarvan door overlegging der, overeenkomstig bet bepaalde bij artikel la der Kieswet, voor voldaan geteekende aanslagbiljetten v66r den IS IVhruart a. s. te doen blijken. Deze aanslag biljetten worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven. Nog worden de mannelijke inwoners, die op grond van het bepaalde bij het vierde lid van artikel 2 der voormelde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezersfijst, nitgenoodigd daarvan iiur den Februari a. aangifte te doen. De bewijsstukken, bij zoodanige aangifte over te leggen, waartoe moeten behooren het aanslagbiljet, of een door den Ontvanger gewaarmerkt kosteloos af te geven duplicaat daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de noodige bescheiden ten bewijze van het gemeenschappelijk bezit, worden na de vaststelling der kiezerslijsten aan belanghebbenden teruggegeven. Tevens worden de mannelijke inwoners dezer ge meente, die krachtens artikel lb derzelfde wet aanspraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijst, uitgenoodigd daarvan v6dr den I ft Februari m. n. aangifte te doen. Wie tot deze aangifte bevoegd zijn, bljkt uit de artikelen 1 en 2 der Kieswet, Inidende Artikel 1. De leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden gekozen door de mannelijke ingezetenen des Rijks, tevens Nederlanders, die den leeftijd van vijf en twintig jaren bebben bereikt, voor zoover zij over bet laatstverloopen dienstjaar in eene of meer der Rijks 4irecte belastingen zijn aangeslagen, bet te dier zake verschuldigde voor of op den 1 Maart voldaan hebben, en over het laatstverloopen dienstjaar zijn aangeslagen in de grondbelasting voor een bedrag van tenminste een gulden, in de vermogensbelaeting, in de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten of naar een of meer der vijf eerste grondslager. van de personeeie belasting zooals die is geregeld bij de wet van 16 April 1896 Staalsb/ad No. 72); of i. indien zij niet overeenkomstig bet bepaalde sub a zijn aangeslagen, voldoen aan eene der volgende voorwaarden 1». dat zij als hoofden van gezinnen of als alleen wonende personen op den 31 Januari sedert den 1 Augustus van het vorige jaar hebben bewoond, krachtens hnur, een huis of een gedeelte van een huis, waarvoor met of zonder bijbehoorende of in huur gebruikten grond of lokalen en bijgebouwen, niet ter bewoning bestemd, de werkelijke huurprijs, per week berekend, ten minste heeft bedragen de som, voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar het huis gelegen is, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel, of wel achlereenvolgens in dezelfde gemeente twee zoodanige huizen of gedeelten van huizen; of krachtens eigendom, vruchtgebruik of huur, eenzelfde vaartuig van ten minste 24 kubieke Meter inbond of 24000 kilogram laadvermogen dat zij op den 31 Januari sedert den 1 Januari van het laatstverloopen jaar achtereenvolgens bij niet meer dan 2 personen, ondernemingen, open- bare of bijzondere instellingen in dienstbetrekking of als inwonende zoon in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam zijn geweest en als zoodanig over clat jaar een inkomen hebben genoten als voor de gemeente of het gedeelte der gemeente, waar zij wonen, is vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel of dat zij op den lsten Februari in bet genot zijn van een door eene onderneming, openbare of bijzondere instelling verleend pensioen of verleende lijfrente van gelijk bedrag met dien verstande dat voor ben, die in beide gevallen verkeeren, zoo noodig, ter bereiking van bet vereischte bedrag, het inkomen, bet pensioen en de lijfrente worden samengeteld dut zij op den 1 Februari sedert een jaar den eigendom met recht van vrije beschikking hebben van tenminste f 100,-(nominaal), ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld of van ten minste 50,—ingelegd in de Rijkspostspaarbank, in eene gemeentelijke spaarbank ofin eenespaarbank, beheerd door het bestnur van eene rechtspcrsoonlijk- beid bezit.tende vereeriiging, van eene naamlooze vennootschap, van eene cooperatieve vereeniging of van eene stichting Onder de bijzondere spaarbanken, bedoeld bij het vorige lid van dit artikel, zijn de banken, opgericht na 1 Mei 1900, alleen begrepen voor zoover en voor zoolang als zij blijkens opgave aan het bestnur der gemeente waar zij gevestigd zijn, een waarborgfonds van 25000,bij de Nederlandscbe Bank hebben gedeponeerd 4". dat zij met goed gevolg hebben afgelegd een examen ingesteld door of krachtens de wet ot aangewezen bij aigemeenen maatregel van bestnur en in verband staande met de benoembaarheid tot eenig ambt.de vervulling van eeriige betrekking of de uitoefening van eenig bedrijf of beroep. 2o. 3° Art. 2. Onder hen die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, verstaat deze wet hen, die dien leeftijd hebben bereikt voor of op den 15 Mei. De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen geldt voor liaren man die van minderjarige kinderen wegens goederen, waarvan bun vader bet vrucbtgenot beeft voor bunnen vader. Aanslagen in de Rijks directe belastingen, waarvoor eerst na 31 December van het laatstverloopen jaar een aanslagbiljet is uitgereikt, blijven voor de toepassing van het bepaalde bij art. 1 buiten aanmerking. Aanslagen in de grondbelasting wegens onroerende goederen eener onverdeelde nalatenschap gelden ook voor den mede-eigenaar, wiens naam niet bij den aanslag in bet kohier is vermeld, mits zijn aandeel in dien aanslag ten minste een gulden bedraagt. Door den aanslag in de grondbelasting, in art. 1 ver meld, worden de hoofdsom en de Rijks-opcenten verstaan. Aanslag in de vermogens-, bedrijfs- of pelsoneele be lasting geeft geene aanspraak op kiesrecbt, indien hij bet gevolg is van eene met de waarheid strijdige aangifte. Bij de berekening van den werkelijken huurprijs, die ook verschuldigd kan zijn in den vorm van contribute aan eene cooperatieve bouw vereeniging wordt maandhuur tot weekhuur herleid door deeling met 4, jaarbuur door deeling met 50 en vindt geen aftrek plaats van de som, verschuldigd voor gas- of waterleiding, ingeval deze in den huurprijs is begrepen. Bij de berekening van het inkomen, bedoeld in art. lb, 2"., eerste Jid, worden vrije woning of inwoning en vrije kost en inwoning gerekend op bet bedrag, voor de gemeente of bet gedeelte der gemeente, waar zij genoten worden, vermeld in de bij deze wet gevoegde tabel; enkel vrije kost op het bedrag, vermeld in de iaatste kolom, verminderd met dat, vermeld in de voor- laatste kolom dier tabel. Overigens komt alleen geld in aanmerking. Ten aanzien van vrijen kost wordt geene rekening gehouden met den Zondag ofalgemeen erkende Cbiistelijke feestdagen, of voorzooveel lsrae- lieten betreft, met den Sabbath. Indien de aard der werkzaamheden in een bedrijf medebrengt dat zij in den regel een gedeelte van bet jaar niet worden uitgeoefend, wordt ter berekening van den tijd, gedurende welken iemand volgens bet vorig artikel in dienstbetrekking is geweest, de tijd mede- geteld, gednrende welken de werkzaamheden, waarvoor bij in dienst is, hebben stil gestaan, ook indien gedurende dien tijd de dienstbetrekking tijdelijk was opgebeven. Indien bet inkomen, bedoeld in art. lb 2°. als vast week-, veertiendaagscb-, maand- of jaarioon is genoten en dit loon wegens ziekte of verwonding gedurende ten hoogste twee maanden niet of ten voile is ontvangen, wordt het geacht tot bet normale bedrag te zijn ge noten. Indien in de plaats van het inkomen, bedoeld in art. 14, 2'., eene tijdelijke ongevalienrente wordt genoten, wordt deze, zoolang zij wordt genoten, in rekening ge- bracht tot een bedrag, gelijk aan het normale loon. Inkomen, pensioen en lijfrente, bedoeld in art. 14, 2°., der vronw geldt voor baren man dat van de inwonende minderjarige kinderen voor de helft voor hannen vader. Indien gedeelten eener gemeente in de bij deze wet gevoegde tabel afzonderlijk worden genoemd, wordt de gjrens tnsschen die gedeelten door Ons, Gedeputeerde Staten gehoord, bepaald en wanneer verandeiing van omstandigbedeu daartoe aanleiding geeft, gewijzigd. Van deze besiuiten wordt mededeeling gedaan in de Staatscourant, met bijvoeging van de adviezen van Gede puteerde Staten voor zoover bij de besiuiten van die adviezen is afgeweken. Volgens art. 20 der Wet is voor hen, die krachtens vroe.ger gedane aangifte op de loopende kiezerslijst voor- komen hernieuwde aangifte onnoodig, indien de plaatsing op die lijst berustte op 1*. bewoning van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, mits zij op 31 Januari alsnog betzelfde buis of een gedeelte van hetzelfde buia of hetzelfde vaartuig bewonen 2° genot van pensioen of lijfrente 3» bezit van eene inschrijving in de Grootboeken der Natioriale Schuld of van een inleg in eene spaarbank 4°. atlegging van een examen. Daarentegen is hernieuwde aangifte we! noodig voor hen, wier plaatsing op de lijst berustte op 1°. bewoner van een huis of gedeelte van een huis of van een vaartuig, indien zij niet meer op 31 Januari hetzelfde huis of een gedeeite van hetzelfde huis of betzelfde vaartuig bewonen of 2«. genot ran inkomen in dienstbetrekking of als inwonende zoon, in bet bedrijf of beroep der ouders werkzaam, hetzij met of zonder genot van pensioen of lijfrente. In de tabel, bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Kieswet, is, voor zoover de Gemeente Ter Neuzen betreft, bet volgende bepaald c .ngcvuiue lurmiuieren Kunnen kosteloos per post wnnrri arl»ioa" J aa.il den Burgemeester worden toegezonden, met .naclu- i 8 "et w««rd *eenparlg te lezen. neming van Let volgende voorschrift"a,|t volgens hern is deze nieuwigheid zoo ge- dat de omslagrv met aangiften en stukken moeten dragen Vaarlijk, dat men haar Diet met te veel »a«r. boven aan de voorzijde het opechriff. „Vrij van briefport, boreen kan SmnWn uigevolge art. 50 der Kieswet" en in den linkerbenedenhoek J? lattenbach bestreed dit, zeggende, dat, van het oegenblik af, waarop men een nieuwen maairege] (r 1 lrln 1 n L i i vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zijn handteekcning Ter Neuzen, den 22 Januari 1906. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. wilde invoeren, het niet aangiBg dit onder voor waarden te doen geachiedeu, die maken, dat men met de oppositie van een mogeadheid rekening moet houden. Dit incident veroorzaakte eenige aensatie, en het is inderdaad vreemd, dat Tattenbach de oppositie van een enkele mogendheid laakt, waar Duitsch- land de eenige mogendheid is, die de Fransche politiek ten opzichte van Marokko een nederlaag heeft doen lyden. Vrije V rije Huu r- Minimum Woning Kost GEMEENTE prijs, inkomen, of en of dcel der Inwoning Inwoning GEMEENTE. BFUOF1.H IK IHTIItKI. 14,1". 14, 2°. 2. 2. Neuzen (kom), /I 325,— 50, 225,- Neuzen (overigdeel) 0,80 275,- r 25,— v 175,- De formulieren tot het doen van aangifte zijn kosteloos erkrijgbaar ter Secretarie der gemeente. gezien plundering van de winkels aldaar door georgani- seerde partijgenooten. Watrdiger en juister zegt de rechtsstaande nationaal-liberale ^Tagliche Rundschau" dat de heer August Bebel zijn redevoering in het Vet- eenigingsgebouw in Moabit heeft besloten met de verschrikkelijke bedreiging tegen staat en maat- schappij ffGij zjjt gewaarscbuwd." Het wil ons echter voorkomen, dat de vaslberadenheid van de overheid en de bargermaatschappy op dezen kritieken Zondag eigenlijk meer een dringende, ernstige waarschuwing aan het adres der sociaal- democratie beteekent. Van alle zijdeu, zelfs in de socialiatische kringen, wordt erkent, dat de Berlijusche politie zich voorbeeldig heeft gedragen en op bevel van haar superieuren elite onnoodige bardhandigheid tegen het publiek heeft vermeden. Kenschelsend voor de verhoudiug tot de politie zijn de woorden, die door den aocialistischen leider der vergaderiug in In de ziiting van Maandag heeft de conferentie besloten verschillende aecretarissen en attaches aan de deputaties toe te voegen, om by de ver- gaderingen van dienst te zyn. Vijf reeds aangenomen artikelen van het ont- werp-reglement zijn tengevolge van amendementen gewijzigd moeten worden. Deze artikelen loopen over den invoer van wapens en ammnnitie. Voor I een der grootste arbeiders*ijken (in de KopjTen- het vertolken van de redevoeringen van den strasse) gebezigd werden ffPartijgenoolen en Marokkaanschen afgevaardigde Mokri, is 'n com- vrienden Op de vrijziuuigste wyze heeft de missie van tolken benoemd. overheid de uitoefening der politie ook in onze De Itahaansche sfgevaardigde Visconti Venosta handen gesteld. Ik verwacht van den takt der betuigde het Spaansche parlement zijn dank voor partijgenooten, dat zij ous in dit opzicht geen hot bewijs van vertrouwen in de conferentie. oneer zullen aandoen." Daarop gingen de konin- Dit deed hem nog vaster gelooven in het werk 1 der conferentie met betrekking tot da internationals overeenstemming en het beschavingswerk dat de algemeene goedkeuring wegdraagt. In de Maandagmorgen gehouden bijeenkomst, heeft de Marokkaansche afgevaardigde in het Arabisch eene rede gehnnden, waarin hij zei, dat de Sultan hervormiugen wenschte, maar dat geestdrijvers de trouwe stammen tot opstand klijke politiebeambten in hun blauwe uuiformen en de rood-gedecoreerde socialistische commissaris- sen van orde eendrachtig aan het werk voor de vergaderlokalen om het verkeer op vreedzame wijze te rrgelen. Eveneens nam het boofd der politie in Hamburg het aanbod van het socialistische partybestuur aan om 200 commissarissen van orde met roods 1 in ten tot regeling vau het verkeer in de straten badden opgehitst, waarvan de onderdrukking groote beschikbaar te stellen en die hebben dan ook met opoueringen heeft geeischt. Toen Taillandier de politie samengewerkt. te Fez kwnm, ontslond het deukbeeld der con ferentie. De Saltan zal aan de adviezen van de con ferentie voldoen, als alle mogendheden het eens zijn. De afgevaardigde noemde de hervormingen door den Sultan gevraagd, nl.oprichting vau Wel het opmcrken waard is, dat zelfs de amb- telijke »Reichsanzeiger" er nadrukkelijk nota van neemt, dat de op gister gehouden protestvergade- ringen tegen het drieklassenkiesrecht in Berlyn en andere steden van het rgk, onder het met al- een pohtiekorps herveruiing van belastingen en gemeene stemmen aannemen der besiuiten, rustig net geldwezen, het tfgengaan van den smokkel- en zonder stoornis zijn verloopen. Onze roode Reichsanzeiger, „de Vorvarts", kon- digde gisteravond in een extra uitgaaf aan, dat voortaan voortdurend protestvergaderingen gehou den zullen worden, en dat het kiesrechtvraagstnk handel bovenal in wapens en herziening van de overeenkomst van 1880. De Engelsche afgevaardigde Nicholson vroeg, bij de bespreking van de kwestie betreffende de stichting van msgazynen voor den verkoop van van nu af als opwekkend middel zal aangewend wapenen, die op advies van het diplomatenkorps worden om de nog vrijzinnige en ultramontaanscbe te langer zullen worden opgericht, om ?<5or het j arbeiders van katholieke en andere vakvereeuigingea

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1906 | | pagina 1