A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4780 Donderdag 21 December 1905. 45e Jaargang. NATIONALE MILITIE. Buitenland. Binnenland. ABONNEMENT Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per post Nederland f 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amenka 1,82*. Men abonneert zich bjj bnshouders. Voor alle Boekbandelaars, Postdireotearen en Bneren- ADYSSTENTliK: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,16. Bij directe opgaaf ran driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjje slechts tveemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentien v6oj 3 uren op den dag der uitgave R U S L A Rl D. Uii de Qestzee-ppevincien. TWEEBE K A M E R. Zitting van Dinsdag. fie behandeling der begrooting voor Landbouw, Nijverhmd en Handel w«rd voortgezet, waarbij de Minister ernsiige overwegiug toezegde van het denkbeeld van den beer Van Doom om de tiin- bonwacbool te Boachkoop uit te br iden n et een proeftuiu. Den heer Rejrne aatwoordde de Minister dat van Rgkssubsidie worden uitgesloten die boerenleenbanken, welke om godsdienstige redenen bepaalde groepen van de bevolking, van deel neming uitsluiten. Een wijzigiug in de voor waarden van subsidieering der leenbanken koD de Minister niet bealist toezeggen. Hij beloofdh echter overweging, gelqk van eeuige denkbeelden van dsn heer Rejne omtrent een betere regeliug van den veeartaeujjkundigen dienst. Bij de hulde aan de Rjjkssernminrichting, ge- iracht door den heer Brandts, sloot de Minister zich aan, onder opmerking, dat de eutstuffei gsheel kostsloos worden verstrekteen rneds- dealing, dis ds Minister z66 rnim mogelijk ver- preid wilde zien, opdat de inrichting nog meer tot haar reckt zal komen. De heer Beckers bepleitte breedvoerig ineer afdeende msatregslen voor de bestriding vai tibercilose onder het vee em een meer aidoends regeling van de schadeloosstelling, bij weik betoog de heer Roessingh zich aanslnit. Oek de heer Schaper dromg ook ep kraehtige bestriding aaa van de veeziekte en vooral op saaatregelem tegen personen, die vaak op laag- isrtige wjjze ziek vee onder de menschen brengea. De Minister wees er op, dat de bestrijdimg der tnbercnloae onder het vee een betrekkelik nieuwe zaak is en dat dns de genomen inaat- regelen niet dadeljjk afdoemde knnnen zijn. De Regeering schenkt kaar voile aandacht aan de zaak. De heer Zjjlua antwoordde de Minister, dat hat sahtidis voor de iaternationaletentooDsMling in 1907 niet aan 66f\ Maatschappij, maar aam alle deelsemeade laadbouwvereenigingen z&l tea gnede koaaea. De Regeering zal tegen eenzqdig- heid waken en voorkomen, dat eenige Mij. als bijlooper 20a ksnnen warden beschonwd. De afdeeling Landbouw werd aangenomen. B| de afdeeling (Handel en Niverhsid) besprak de heer Sehaper in het bslaag vis de veiligheid ds weaschelijkhsid vaa esa faealtatisf examen voor de Maehiaistsa h| hat stooaawezea esn denkbe^d dat ds Miaiater hslssfds ts zillea overwegsa, heewel een veerlospigs stndie hem reeds had geleerd dat de beewarea daartegen niet gekeel ongegrond zqa. Ds keer Nolens drong op spoedige totstaad- kossing aaa van den beatuarsasaatregel betrekkelijk de veiligheid en den arbeid in de nijneuep betere opleidiag vaa de opzichters vosr de rnqsea en op geleidal|ke invoering van den 8urigen arbsidsduur, met galijktijdige beperking van hst overwerk, dat anders een korten arbeidsdag illn- ssir zoa makea. Neg besprak de beer Nolens de veelvaldig voorkeHseads ongevalles, wasrmede het de spai- gsten aitleopt ea de weBscheljjkheid van esn goed foads vosrde arbeiders, opdat de Hollandsehe werkliedea niet naar Duilschland trekken, waar de ziekenfoadsea zooveel beter ingericht zijn. Want na is het gevolg, dat sr hier vreemde werkkrach- ten ia de mijnsn werken, die de bevolking on- gaarne ziet koines. Absolaut noodzakelijk aehtte spreker ook ter bevordering van dea maatschappeiijken vrede in de Biijnen de instelling van arbeidsraden en mede- werkiig van de aroeiders zelf bij hst toezicht in de mijnen. De Minister beloofde spoedige uitvaardiging van den bestunrsmaatregel, ook ter bevordering van een spoedige inwerkingtreding van de Mijnwet. De opleiding van opzichters rnaakt bij den directeur-generaal van het Mijnwezen een punt van overweging uit. De Minister is in beginsel voor een achturigen arbeidsdag ia de mijaen met beperking tevess van het overwerk. Het Staats- toezicht doet zga plieht en draagt geen schuld aan de ongevallen. Het neemt de noodige veiligheidsmaatregelen. Een gezamenlijke regeling van de ziekenfoudsen voor particuliere mijnen en voor de slaatsmijnea, acht de Minister niet onmogelijk. Wenken van den heer De Klerk, betreffende hooger uitkeering van ziekengeld, beloofde de Minister te zullen overwegen, maar hij wees er wel op, dat ds mijnarbeiders een ruim genoeg bestsan hebben, om iets voor een eventueele ziekte te kumen houden. De haer Van Wassenaer antwsordde de Minis ter, dat voor de Limburgsche kolen, die goede qsnliteiten bezil, gemakkelijk een afzetgebied zal zijn te vinden, wanneer men verzekerd is van matige, rechtstreeksche tarieven, in verband waar- Til SEIZESSCHE COERAST. OlglU J WW. in* ljlatl ve„cbUnt Saastac, Woe—dag- en Vrydng—«md, ■Itge.onderd op PeeMJagea, bij de Firma V. M. VAM UK i*MDK te Ter Men.en. 2*. 3° 4*. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gelet op de Militiewet 1901; maken k e k e n d i 1°. dat het register ran inschrijving voor de licbting ran de Nationale Militie van 1907 van de hier- ender bedoelde personen, die in 1887 lijn geboren, zal gereed liggen op de gemeente-secretane alle werkdagen, ran den lsten tot en met den 31sten Januari 1906, van des voormiddaga negen tot des namiddags zes uren 2° vestigen de aandacht van belanghebbenden op de volgende bepalingen van bovengenoemde wet: Art. 13. Voor de militie wordt ingescjireven 1». leder minderjarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in net Duitsche Rijk of in het Kt ningryk Belgie verblijf houdt; ieder minderjarig mannelijk Nederlander, wiens vader moeder of voogd binnen bet Rijk, in bet Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie wood- plaata hecft ieder meerderjarig mannelijk Nederlander, die binnen het Rijk, in het Duitaebe Ryk of in het Koningrijk Belgie woonplaata heeft iedar mannelijk ingezetene niet-Nederlander, aoo hij op den lsten Januari van het jaar het 19de levensjaar was ingetreden en niet verkeert ia een der bij art. 15 omaehreven gevallen. Ingesetan# ia, voor de toepassing van bat bepaalde bierbovan onder i'. A. de binnen het Rijk verblijf houdende minderjange niet Nederlander: wiens vader, moeder ot voogd binnen het Kyk woonplaata heeft en haar gedure.de de voor- afgannde achttien maanden in bet Rijk ot de kolonien of bezittingen de« Rijka in andere wexelidoelsn gebad heeft; b van wiena oudera de langstlevende by zyn ot baar overlijden in het hierboven onder a om aehreven gev&l verkeerde, nl verkeert aijn voogd niet in .at geval of al ia deze bmten slnmd- c. die "door zijn vader, moeder of voogd varlnten i, of die onderlooa is of in wettelyken zin eeen vider of moeder heeft en vnn wien niet hekend is dat hij een voogd heeft, indien hij gedurende de voorafgaande achttien maanden in het Ky k verblijf gehouden heeft; H, de mterderjarige niet-Nederlander, die binnen het Rijk woonplaata heeft en haar gedurende de voor- afuaande achttien maanden in het Ryk of oe koionien of bezittingen des Rijka in andere wereld- deelen gehad heeft. Voor minderjarig wordt voor de toepasaing van het bepaalde hierboven onder A gehouden hy, die minderjarig is in den zin der Ncderlaudsche wet. Voor meerderjarig wordt voor de toepassing van het bepaalde hierboven onder H gehouden hy, die meerderjarig is in den zin van voormelde wet. 1*. 2*. 1*. van Art. 14. De inschrijving geschiedt: hem, bedoeld Iti art. 13, eerste zinsnede 1*. m hij binnen het Rijk verblijf houdt en zijn rader, moeder of voogd aldaar woonplaata heeft, in de gemeente der woonplaats Tan vader, moeder 0fzoo°ghdij; binnen het Rijk verblijf houdt en zijn vader, moeder of voogd elders dan bmnen he. Ryk woonplaats heeft, in de gemeente, waar hy verbiyt *°zoo hij door zijn vader, moeder of voogd ver- laten is, onderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en het niet hekend is dat hij een voogd heeft, in de gemeente, waar by Vezoo'ihij0'int'het Duitsche Rijk verblijf houdt, in de gemeente Amsterdam zoo hij in het Koningrijk Belgie verblijf houdt, in de gemeente Rotterdam 2°. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede2*. zoo aiin vader, moeder of voogd woonplaats lieelt binnen het Rijk, in de gemeente der woonplaats van vader, moeder of voogd is de woonplaats van vader, moeder of voogd in het Duitsche Rijk, in de gemeente Amsterdam: is aij in het Koningrijk Belgie, in de gemeente Rotterdam 30. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 3'. zoo hij woonplaats heeft binnen het Rijk, in de gemeente zijner woonplaats zoo hij woonplaats heeft in het Duitsche Ryk, in de gemeente Amsterdam zoo hij woonplaats heeft in het Koningrijk Belgie, in de gemeente Rotterdam; 40 A. van hem, bedoeld in art. 13, eerste zinsnede 4«, indien hij minderjarig isA zoo hij verkeert in het geval, in de tweede zinsnede van dat artikel onder A a omschreven, in de gemeente, waar zijn vader, moeder of voogd WM0Phijt3ve'rkeert in het geval, in die zinsnede onder A'b omschreven, in de gemeente, waar zyn voovd woonplaats heeftis de woonplaats van dezen buiten 'slands, dan geschiedt de inschrij ving in de gemeente waar de minderjange ver- bLiif houdi zoo hij verkeert in een der geva len, in even- bedoelde zinsnede onder A c omschreven, in de gemeente waar hij verblijf houdt It. van hem, bedoeld in art 13,eerste zinsnede 4*., indien hij meerderjarig is in de gemeente, waar hij woonplaats neett. De in de vorige zinsnede als plaats van inschrijving aangewezen gemeente is die, waar het verblijt of de woonplaats gevestigd is of was op den lsten Januari van bet jaar, volgende op dat, waarin de in te schnjven persoon net 18» levensjaar volbracht, tenzij hetiemand geldt, wiens inschrijving te Amsterdam of te Rotterdam most geschieden wegens verblijf of woonplaats onder- scheidenlijk in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie. 8 Art. 15. Voor de militis wordt niet ingeschreven de ingezetene niet-Nederlander, die bewijst te be- hooren tot den Staat, waar de Nederlamders met aan de verpliehte krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van del diemtplieht het begiusel van wederkeerigheid is aangenomen. hij die bewijst in de kolonien of bezittingen des Rij'ks in andere werelddeelen verblijf te houden of woonplaats te hebhen, al heeft zijn vader, moeder, voogd of curator woonplaats binnen het Ryk. Art. 16. Hij, die volgens art. 13 behoort t# worden ingeschre ven, is verplicht zich daartoe bij Burgemeester en Wet houders der gemeente, waar volgens art. 14 de mschry- ving moct geschieden, aan te geven tusschen dtn IstCH en den 31sten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hy ket 18de levtnsjaar volbracht. Bij ongesteldheid of afwezigheia van hem, die zich ter inschrijving moet aangeven, alsmede in een derge- valien, hierna in de vierde zinsnede omschrevea, rust de ver'plichting tot het doea der aangifte Indien het een minderjarige betreft, op zijn vader, moeder of voogd; indien het een meerderjarige betreft, die onder enra- teele gesteld is, op zijn curator. De verplichting vau vader, moeder of voogd geldt evenwel sleehte zoo hy of zij binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Keningrijk Belgie woonplaats heeft. Behondens de uitzonderingen bii de volgende zinsnede gemaakt, rust de ssc.rg veor het doea der asngute uit- sluitend op den in te schriiven minderjarige: indien zijn vader, moeder of voogd met binnen het Rijk, in het Duiteche Rijk of in het Koningrijk Belgie woonplaats heeft; ,.-i indien zijn vader of moeder ef beiden de onderlyke macht missen indien hij door zijn vader, moeder of vooga verlatea i'ndien hij onderloos is of in wettelijken zin geen vader of moeder heeft en het niet bekend is dat hy een voogd heeft. Hij dis door de bestuurders, in art. 22 vermeldt, ter inschryving moet worden opgegeven of die in dienst is bij de zeemacht, de marine-reserve en het C01'P* mariniers hieronder begrepen, bij het leger hier te lande of bij de koloniale troepea, is tot het doen van de aangifte niet verplicht. Voor hem of haar, die tot het doen der aangifte verplicht is, kan de aangifte geschieden door een ander, daartoe schriftelijk gemachtigd. De volmacht blyft onder Burgemeestor en Wethonders herusten. De wijze, waarop van da gedane aangifte moet bly ken wordt door Ons bepaald. Art. 18 Voor de militie wordt 00k ingeschreven of wordt opnieuw ingeschreven: lv ieder minderjarig mannelijk Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hij het 18de levensjaar volbracht en voor het intreden van het 21ste levensjaar zijn verblijf binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie gevestigd heeft ieder minderjarig mannelijk Nederlander, Viens vader, moeder of voogd na den lsten Januari van het jaar volgende op dat waarin de minderjange het 18de levensjaar volbracht, en voor het intreden ran diens 21ste levensjaar zijne of hare woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche Ryk of in het Koningrijk Belgie gevestigd heeft; ieder mannelijk minderjange, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin In. het 18de levensjaar volbracht, e» voor het intreden van het 21ste levensjaar Nederlander of opmeuw Nederlander is geworden, zoo hij in een der hier boven onder 1». omschreven gevallen verkeert of wiens vader, moeder of voogd verkeert in een der sevallen, hierboven onder 2° omschreven ieder meerderjarig mannelijk Nederlander die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat waarin hij het 18de levensjaar volbracht, en voor het intreden van het 21ste levensjaar zyne woon plaats binnen het Rijk, in het Duitsche Ryk of in het Koningrijk Belgie gevestigd of er woonplaats verkreeen heeft; ieder mannelijk meerderjarige, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin hy het 18de levensjaar volbracht, en voor het intreden van het 21ste levensjaar Nederlander of opmeuw Nederlander is geworden, zoo hij in een der hier boven onder 4° omschreven gevallen verkeert ieder mannelijk niet-Nederlander, die na den lsten Januari van het jaar, volgende op dat, waarin by het 18de levensjaar volbracht, en voor het yilreden van het 21ste levensjaar ingezetene of opmeu w inge zetene is geworden in den zin der tweede zinsnede van art. 13. Hierbij gelden de laatste zinsnede van dat art. en art. 15. Ten aanzien van de gemeente, waar de *nsch"Jv'"^ of de inschrijving opnieuw moet geschieden en van de verplichting tot het doen van aangifte ter inschrijving of ter inschrijving opnieuw gelden de eerste zinsnede van art. 14 en de laatste vijf zinsnede^ jan_art._lb. 2'. 3«. 5'. 6«. moet warden ingeschreven, geschiedt binnen dertig dagen n net verknjgen of, werd Uij reeds troeger ingeschreven doch van het register afgevoerd, na het tarug erlangen van het Nederlanderschap of van het ingezetenschap, of ca de vestiging van verblijf of de vestiging of het ver- krijgen van woonplaats binnen het Rijk, in het Duitsche Rijk of in het Koningrijk Belgie. De inschrijving geschiedt in het register betreffende de licbting van het jaar, waartoe de in de eerste zins- snede van dit artikel bedoelde persoon volgens zijnen leeftijd behoort. Art. 166. Met boete van ten minsto vijftig cents en tenhoogste 100 wordt gestraft de overtreding van de artt. 16, 18 en 22. Ter Neuzen, den 20 December 1905. Burgemeester e« Wetkoeders voornoei .7. A. P. GEILL, Bergemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. A. Uit Moskou komt het bericht dat de post- ea telo- graafdienst aldaar weer nagenoeg gewoon werkt. Ook bij 'tdaar liggend garnizoen is het kalm. Welhebben de apothekersbsdienden het werk neergelegd, doeh de apotheken zelf blijven geopend. Van twes plnatsen buiten de stad komen bsrichten ran via of meer on- beteekeaende rustverstarinjea. De tijdingen ait Riga blijvna aiteealoopend hat be- rieht dat het Petersburgsehe telegraafagentschap de wereld inzendt, spreekt van kalmte, volgens andere particaliere beriehten heeft een dsel van de te Riga gelegerde bezettingstroepen zich bij Met opitandige deel der hevolking aangesloten en wardt Riga doar oerlogs- sckepea beschotea, temgevolga waarvan op versehillende plaatsen brandea zijn aitgebroken. De Duitsche regeering heeft ambtclijk bekend doen maken dat het telegradsch verkeer met Rutland dsn 18 December op alle lijaan kerstetd is. Het reginasat-Rostof, dat ta Moskou aan het naaitea was gaslagen, heeft zich avergagevan. Kerst oaderwierpea zich de soldaten van da mitraillausa-compagaia, var- valgeni het 3e en het 4e hataljon, in tegeawoordigbsid van revolationaira leidars. Da ovariga saldatea zallaa hun voorbeeld volgei. Tien raddraaiars aija gaarres- teerd, waarondar da hoafdaaalaggar, aakara Sjabaraf. De oficisren zija ep ham past teraggakeerd. Het on- derzoek is aan den gang. Eeaige onbelangrijke eischen zijn ingewilligd, bv. gehaima briefwissaliig der sol daten, vermeerderiag der raatsoenaa, garegelda aitbe- taling der soldij. In 'talgeiaeea kan men daidelijk taerken dat dft regeering tot kraehtige repressieve maatregeleu heeft besloten. Alle kranten, die 't manifest der revolutio- naire partij hebben opgeaomea, zija in beslag gtnomen ea de hoofdredacteurs gearrestaerd. Alleen ket jNowoje Wremja" heeft 't manifest niet opgenomen en is daarom door ae revolutioaairen in den ban gedaan. Omtrent den toestand in de Oostzee provinsiea meldt eea particulier telegram van hat »Hbl." ait Hamburg De beriehten luiden hoe langer hoe ernstiger. Overal heerscht oproer en anarehie. Uit Petersburg wordt ba- richt, dat da ministeriea van Binaenlandsche Zaken en van Oorlog gister twee koeriers met dapftcbes hebben afgezonden naar den gouverneur van Reval met verzoek de depeches naar Riga door te zeaden. Alle schepen echter weigerden de koeriers op te nemen, daar de re- volutionairen dreigden elk schip, dat zich in dienst der regeering stelde, in dea grond te boren. Tea slotte weiden de depeches door twee bewapende regeeriags stoombooten, naar Riga gebracht. Volgens een bericht uit Riga aan de »Hamb. Corr." heeft een conducteur van den Petersburgschen sneltrein meegedeeld, dat de militairen tot de revolutioaairen zijn o/ergeloopen, dat de stad werd beschoten en op versehillende plaatsen in brand stond. De Duitschers hebben een bnrgerwacht gevormd. Erik«ele winkels, die zelf een bewakingseorps in dienst hadden genomen, waren geopend. Belastingen worden nergens betaald Te Mitau zonden bij straatgevechten driehonderd inwoners gedood zijn. In Warschau zou de bevolking weer in opstand zijn gekomen. Uit Hamburg en Bremen gaan stoombooten naar Riga om de in gevaar verkeerende Duitschers af te halen. De Duitsche regeering schijnt voornemens ter be- scherming der Duitschers, oorlogschepen naar de Rns- sische Oostzeehavens te zenden. De aangifte ter inschrijving of ter inschrijving opmeuw ,11 hem, die volgens de eerste zinsnede van dit artikel

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1