A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDING. 477R Dinsdag 1 2 December 1905. 45e Jaargang. Buitenland. BIJEBSa 0B QBLUK. Binnenland. aanbesteden: Het verbouwen van de oude openbare school e. a. FEUILLETOH. F Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave R If S L A N D. Vrij bewerkt door A 310. 39) TWEEDE KAMER. TER VEI/iEVSCHE COURAJVT. ABONNEMENT: Voor Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen f 1,-—. Erinco per poit Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich by alle Boekhandelaarz, Postdirecteuren en Brieven bushouders. AD VESTENTllN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,16, Bij directe opgaaf Tan driemaal plaatsing derzelfde adrertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Wit Iilad verHcbiJut Maaadag-, Wuenndag- en Vr iJdaKavond. allgetoWefdop FeedJagen, by de Flrma S. VAMT BK IASPK te TerSeaiM. Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE zullen op Donderdag 21 December 3905, des namiddags 2uur lokale tijd, ten Raadhuize by enkele inschry- ving, in het openbaar Bestek en teekening liggen ter inzage ten Gemeentehuize, en zijn zoolang de voorraad strekt a f I,verkrijgbaar by den Gemeente- Secretaris. Nadere inlichtingen worden verstrekt door den Bouwkundige L. de Buuijne te Ter Neuzen. Plaatselijke aanwyzing op den dag der aanbesteding des voormiddags 10 iliir, lokale tijd. Philippine, 11 December 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, E. CUELENAERE, Burgemeester. A. VOETEN, Secretaris. Uit Berlijn wordt van particuliero zijde aan de vN. R. Ct." geseind, dat de afgevaardigden ran het Mos- kousche congres van zemstvos en steder, Woensdag voor de laatste maa) door Witte zijn onlvangen. Zij over- handigden hem een achriftelijke verklaring, waarin er op gewezen wordt, dat de regeering steeds te laat komt met het uemen van noodzakelijke maatregelen en dat de uitfoering daarvan immer op een onvolkomen en ineon8ekwente manier geschiedt tot nadeel van het heele land. Op het oogenblik is zegt het adres de toestand van dien aard, dat alleen de algeheele en consekwente afwikkeling var. een breed opgezet staats- jrogram de bevolking kan gemststellen, den gewonen „oop van het tnaatschappelijk leven herstetlen en het gedurende lange jaren door de reactie ernstig onder- mijnde gezag van den staat verjongen. Onophoudelijk werkstakingen en agrarische onlusten hebben de nijverheid en het boerenbedrijf uit hun ver- band gerukt, de klassenhaat tot den spits gedreven, zoomede de krijgstucht in leger en vloot ondermijnd. De kracht der regeering is gebroken, haar zedelijk over- wicht in het land verdwijnt, tervrijl de maehtetoosheid der regeering zich allerwege openbaart. Uet congres dient geen bepaalde partij, maar neemt het standpunt in van nationale en slaatkundige noodzakelijkheid. Evenals de reaetionaire pers te zijner tijd in zinne- looze verblinding, zoogenaamd in naam van de nationale groudbeginselen en belangen, de regeering tot voort- Een poosje zwegen alien. Perkins keek de markiezin vragend aan. Toen begon Linning weer#11? sou me»rouw de markiezin nog willen wijzeti op het gevaar, dat men 1-mpt door het oor te leenen aan aller- bande bedriegerijen van sornuuige gewetenlooze schurken. Dot zou alle vreedzaame besprekiugeu onmogelijk maken. Mijn lastgever heeft geen lust orn gel oof te slaan aan alle mogelijke en onmogelijke avontuurlyke hersenschimmenhij acht ze geen aaudacht waard, en ik evenmin." ,Wen»cht ge dan, dat wij onze aanvrage tot opening van hat graf te Parijs zullen intrekkeu vroeg" Perkins. „In dit opzicht heb ik geen wenschen uit te sprekeu", antwoordde Linuing voorzicbtig, ,maar ik ben overtuigd, dat dit eene vreedzame over- eenkomst aaumerkelijk veel gemakkelijker zou maken." „Maar het zoeken naar de waarheid moet in dit geval voor den heer VauElverdaal loch zeker evenveel waarde hebben als voor ons Perkins begroep wel, dat dit uiet het geval was, maar hij wilde op die. manier Linniug dwingen otn meer te zeggen. Als Linniug een toesteramend aniwoord gaf, dan begreep Perkins wel, dat zijn tegenparlij niets zou doen otn de aanvrage te bestrijden, gaf Linniug echter eeu oulkennend ant- zetting van den oorlog opgezet heeft, doet zij thans pogiugen op de regeering in te werken, om haar te te verhinderen den eenigen tot redding van den Staat voerenden weg verder te bewandelen. De tijd is echter voor altijd voorbij, waarin bij de verzekering van trouw aan de autokratische orde van zaken slechts patriarchate verkleefdheid aan den vorst tot uitdrukking kwam. Thans treden naast het monarchaal gezag de klassen- en standenbelangan op en trachten het mede in den strijd te betrekken. Het congres is van meening, dat het monarchaal ge zag, dat den lande het manifest van 30 October gegeven heeft, slechts op rechtvaardigs wijze aan deze wils- uitdrukking kan voldoen door het toestaan van vrij, gelijk, rechtstreeksch en geheim stemrecht. Als de regeering in dit kritieke oogenblik werkelijk in staat wil zijn het land te besturen en de tijdeom- standigheden meester te blijven, dan zou zij de ver- 11 :rs van het volk bijeen moeten roepen en hen een volkomen duidelijk programma voorleggen, dat vast doorgevoerd zou moeten worden met den steun van de intelligente en aetieve krachten van het algemeen. Elk toeven op dezen eenig mogelijken weg, staat gelijk met een schrede terug. Dit zou echter bij den oogen- blikkelijken stand van zaken genoerad moeten worden den Staat den afgrond, de anarchie en den burgeroorlog tegemoet voeren. Witte verklaarde, dat hij deze memorie over eenigen tijd zou beantwoorden. Naar de Petereburgsche correspondent van den ,Lokal- anzeiger" bericht, maakte Witte op de afgevaardigden den indruk van een man, die door ingespannen arbeid wel zeer geschokt is, maar vqlkomen de macht in handen houdt en daarvan niet zoo gemakkelijk afstand zal doen. Naar aanleiding van 'tgerucht dat de Czaar door zijn neef Boris Wladimirowitsj in een twist gewond zou zijn, verneemi de correspondent van de ,Lokal-An- zeiger", dat onder de mannelijke familieleden van het huis van den Czaar inderdaad een twist ontstaan was uit de volgende oorzaak De Czaar wilde eeu manifest onderteekenen waarin hij tot bedaring van het volk wilde verklaren dat hij op deh dag van de opening der Rijksdoema den eed op de giondwet zou afleggen. Toen hij, aan zijn schrijftafel gezeten, deze oorkonde aan eenige leden van zijn familie voorlas, om ze dadelijk daarna te onderteekenen, gaf Boris Wladimirowitsj hem eeu duw, waarbij de pen den Czaar uit de hand viel. Of d t met opzet dan wel toevallig gebeurde, beweert niemand preciei te weten. Het is echter een feit dat de oorkonde nog altijd ongeteekend is. De jonge groot- vorst moet zijn neef de pen uit de hand gesiagen hebben. Boris is op een na de oudste zoon van grootvorst Wladimir en diensgemalin Paulowna van Mecklenburg, voorts de broer van den bekenden grootvorst Cyrilius. In de politiek is hij nog weinig op den voorgrond ge- komen, maar hij is een van de naaste rechtkebbendea op den troon. Donderdag hebben de matrozen der 14e equipage te St. Petersburg het bevel ontvangen naar Kroonstad te vertrekken zij weigerden dien last op te voigen. De admiraals Bartosjewitsj en Niedermiller vermaanden de matrozen naar Kroonstad te gaan, doch zonder gevolg. De matrozen zonden daarop een afvaardiging naar de 18e equipage met het verzoek zich bij het protest aan te sluiten. De officieren vermaanden hen tot trouwe nakoming van hun plicht. De 18e equipage barrica- deerde daarop gedurende drie morgens de kazernes om de 14e equipage te beletten binnen te dringen. De straten liggende om de kazernes dier equipages, werden door troepen omsingeld woord, dan wist Perkins levens, dat zijn tegen- pariij de WBarheid vreesde. „Wat noemt ge het zoeken naar de waarheid t" luide de voorzichiige wedervraag van Linning. u Wij ziju overtuigd, dat de erfiater dood is, en alien, die ieti auders beweren, houden «ij voor bednegers I" »Green ook ^Die man in de eerste plaats." „Welke bewijzen hebt ge tegen hern jDie levert bij zelfbjj heeft zich om zijn zwendelarij onttrokkeu aan de straffeade hand der gerechtigheid. Doch wij zullen hem weten te vinden. Op een paar honderd pond sterling komt het niet aan, om dien man aan de justitie ever te laveren. Die zal ons zeker gedurende eenige jaren bevrijden van zijn afpersingen en zweude- larijen." ,Zoekt ge hem „Wij zullen hem wel vinden." Perkins trok een bedenkelijk gezicht. Wat heeft dat te beduiden f dacht hij bij zich zelven. Wist Linning niet, dat Green juist de gevaarlijkste getuige was onatrent den voorgewenden dood van Samuel Scheppers Wist hij niet dat Green de beste getuige was voor de tegenpartij En Lin ning zei, dat hij zou zoeken Missehien was dit slechts een streek om de tegenpartij af te houden van een onderzoek. Of anders znebt Linning slechts naar Green om hem met goud den mond te stoppen. Elverdaal had geld genoeg, en Greau zou niet afke.erig zijn van zulke mondstopperij. Als Green dan naar bet. buitenland werd gezonden, naar Eranktijk, naar Amerika of naar Australia, dau kou Perkins lang naar hem zoeken. vervoigens zijn de matrozen in booter. naar Kroonstad gezonden, alwaar zij dienst in het fort zullen doen. In eene vergadering van stakende telegraaf- en post- beambten is besloter. in de staking te volharden totdat het verbond erkend is en de geatelde eischen iqge- willigd zijn. Vergadering van Zaterdag. Buitenlandsche Zaken. De heer Van Nispen tot Sevenaer constateert, dat de tegenwoordige Minister, zo£ vooruitstrevend op menig gebied, dit niet is op 6en zeer belangrijk pant: het consulaatwezen, waarvan hij de commer- cieele beteekenis geheel onderschat. Hij bepleit voorts de oprichling van een Ceutraal Bureau voor Handel en Nijverheid, en betreurt de weigering vau den Minister, om ons land aan te sluiten bij de Berner Conventie, terwijl alle belrokkeH vak- bonden daarop hebben aangedrongen. Het optreden van dezen Minister wordt om verschilleude redenen door den heer Hubrecht toegejuicht. Hij spreekt het vertrouwen ait, dat de Minister een geroutineerd diplomaat, onze diplomaten in den vreemde zal opdragen zoo krachtig mogelijk onze rechtmatige eischen op handelsgebied te verdedigen. Ook spreker bepleit reorganisatie van den consulairen dienst, en vraagt in dit verband tegen het volgeud jaar een plan, behelzende een vaste regeling van de vestiging en bezoldiging van de Nederlandsche consuls. Eu eindelijk bepleit hij splitting van de 2e afdeeling van het departement in e6a voor de handelspo- liliek en eeu voor de consulaire aangelegenheden. De heer Blooker dringt aan op krachtige maat regelen tegen den handel in vrouwen en meisjes. De heer Van Idsinga verzoekt den Minister aau de Kamer over te leggen wat hij denkt te regelen in het Kon. beslnit betreffende de reor ganisatie van den consnlairen dienst. Na een opmerking van den heer v. d. Velde, betoogt de heer De Beaufort, dat er onder 't Kabinet-Kuyper een diplomatic op 't Buitenhof en een op 't Binnenhof was. Dat was laakbaar. Want toezeggingen in het binnenland kunneu teruggfinomen worden, maar dat is niet het geval tegenover het buiteulaud. Een en ander zou vertrouwde spreker de tegenwoordige Minister als ervaren diplomaat onderschrijven, Schetsende de positie van de kleioe landen in Europa, verklaart spreker voor ons land noodig, Na eenig peinzen begon Perkins *Het kon den schijn hebben alsof ik gaarue een mondelinge gedaehtenwisseling tusschen myne clieote en den heer Van Elverdaal zou willen verhinderen. Daarom haast ik my te verklaren, dat dit volstrekt niet io mijn bedoelingen ligt. Wanneer mevrouw de markiezin aan den heer Van Elverdaal een bezoek wenscht te brengen om tot een openhartige en ver- trouwelijke overeeustemming te komen, dan keur ik dit slellig goed, evenals mijn geachte coliega. Het zou mij echter a&ogenaam zij a, dat me vrouw de markiezin ons hierover haar mecniug zegt." flk ben daartoe te alien tijde bereid", ver klaarde zij. «Best, mevrouw I Zullen wij het dan op morgen ua den middag stellen f" vroeg Perkins. Linning draalde met zijn antwoord. Zou Elver daal weer zoo ver hersteld zijn Ik zal mynheer Vau Elverdaal onmiddellijk bekend maken met deze heuglijke tijding", zeide hij ,/ik ben over tuigd, dat mijn lastgever zeer in zijn schik zal wezen met dit nieuws. Ik zal u onmiddellijk de uituoodiging laten loezenden, mevrouw. Keurt u dit goed Jawel, mijnheer." Na deze afspraak nam Linning hartelijk afschsid van zqn geachten coliega en maakte voor de markiezin een bulging, die een dansmeester jaloersch gemaakt zou hebbeo. ^Een vt^irtreffelijk mensch, en stelligeeubekwaatn advocaat", zei de markiezin, zoodra Linniug weg was. #Hm, bij uitzondering was hij nu eens nuchter", antwoordde Perkins op minachtenden toen. //Maar dat wij zijn bescheiden sn zelfstandig, Wij moeten met alle mogendheden leven in een goede verstandhouding, maar met geen enkele mogend- heid in nauwe verbindiug staan. De heer Tak dringt er in verbancl met het gebeurde met de heeren Catz van Aalten cn Domela Nieuwenhuis bij den Minister op aaD, dat hij onze diplomatieke en consulaire ambtenaren in het buitenland met name in Duilschlaud en Rusland zou aanschrijven, in gevalien als de voorgekomene, spoediger aanraking te zoeken met de slachtoffers. Ook deze spreker bepleit aansluiting bij de Bemer-Conventie. Spreker keurt 't verder af, dat de Minister De Meester, den jPetit Bleu"-redacteur, die rondliep met vereeni- gingsplannen voor Nederland en Belgie heeft onlvangen, om, zij het dan ook aiieen vage, algemeenheden te zeggen. Een nauwe aaneen- sluiting met Belgie zou op niets anders neerkomen dan op enorme uitzetting van de militaire uit- gaven, en ons land brengen op den weg van on- gewenschte avonturen. Na nog eenige opmerkingen van de heeren Plate, Van Karnebeek en Van Bylandt, verklaart de Minister van Buitenlandsche Zaken deze op- vattiug van de taak der consuls le hebbeu, dat zij alleen den handel kunnen orienteeren. Instelling van een centraal inlichtiugenbureau voor handel en nijverheid is in overweging. Binnen eenige dsgen zal worden ingediend een ontwerp tot goed- keuring van het Parijsche politie-traktaat ter be- teugeling van den handel in vrouwen en meisjes. De Minister is ook van meenitig, dat de huuding van Nederland een zelfstandige behoorl te zijn. De Regeering kan de Kamer dau ook gerust stellen, dat wij niet een regime zullen voigen, zooals aan- bevolen is door den schrijver in de ffPetit Bleu." De Minister De Meester is het slachtoffer geweest van beleefdheid tegenover een journalist, die een onbescheiden gebruik heeft gemaakt van eenige op zich zelf onbednidende mededeelingen. Ook vanwege de afdeeling Middelburg van den Volkabond, vereeniging tegeu drankmisbruik, zal bij genoegzame deelneming einde April of begiu Mei van het volgend jsar een huisvlijt-teatoonslel- liBg worden gehouden. Alle iogezeteneu van Middelburg en omstreken, boven de 10 jaren, zullen de vruchten van hun arbeid kunnen inzenden. Geldprijzen, medailles en diploma's zullen worden uitgeloofd. De burgemeester, de heer Jhr. Mr. L. Schorer, heeft het eere-voorzitterschap in de regelingscom- missie aanvaard. wij moeten zeer op onze hoede ztjn, mevrouw. De kleinste vergissing, de geringste nalatigheid kan oris onberekenbare schade veroorzaken, want onze zaak staat nog volstrekt uiet op stevigen grondslag, en wij hebbeu met een machtigen vijand te doen. U weet, wat men met miliioenen doen kan. Wanneer Linning toch Green vindten hen on- koopt, dan kunneu wij nieta uitrichten al gingen we op oni hoofd staan. En nu wilde ik n gaarne een vraag stellen." #Vraag gerust, mijnheer." irAcht u het mogelijk, dat Green hier te Londen in de laatste week uw echtgenoot heeft ontmoet, eu dat zij zich samen schuil houden?" ,/Myu Hemel, daar heb ik volstrekt nog niet aau gedachtMaar mogelijk, ja, mogelijk is het irDan zou de toestand al bijzonder worden. Als uw echtgenoot inderdaad verdwenen is om onder een anderen uaain te leven, dan is met ze- kerheid aan te uemen, dat hij ook voldoende gold- middelen heeft meegenomen om ombezorgd te kunnen leven. Dan is hij ook thans nog eea rijk man, en dit zou voor Green een voldoende reden zijn om met uw echtgenoot gemeene zaak te maken. Dat uw man niet brandde vau liefde voor zijn vrouw, blijkt voldoende. *Die ondankbare," zuchtte de markiezin, #ik heb hem mijn beste levensjaren opgeofferd." #Luister nu eens goed, mevrouw, naar hetgeen ik wilde voorstellen. Ik telegrafeer oumiddellijk uaar Parijs, om zoo mogelijk nog voor uw bezoek bij Elverdaal te weten, hoe onze zaken daar staau. Keurt a dit goed //Natuurlijk." ffDairua moeten wij zoo spoedig mogelijk Green

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1