I m m A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaander No. 4770 &IMSEITIRAAB. Personnels Beksti&g. NATION ALE MlLITIE. INSPECT1E van VERLOFGANGERS. Dinsdag; 28 November 1905. 45e Jaargang, Buitenland. Kinnenland. ABONNEMENT: Inzendincr van advertentien vdor 3 uren op den dag der uitgave R U S L A N D. TURKIJE. TER NEUZEN, 27 November 1905. t&t izus* zs&ju', hmusob Voor Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amer.ka 1,32*. Men abonueert zich bj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Bneven bushouders. nil Bit ADVEBTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,lfc. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjj* slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. v.iia»UMviind. ,,UKezoii«l«-r<l op FeenldaRen, bij de Flnna P. «i. FA1 »K lAIIIKteTerlwi Uit blart veoichijnl Woen.doK- M i i De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering van den Gemeenteraad is belegd tegen llonderdaff den Jto November de* Voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 27 November 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. De Burgemeester van TER NEUZEN, brengt bij deze ter kennis van de daarbij belang- hebbenden, dat het door den Directeur der Directe Bo- lastingen enz te Middrlburg, den 22 November 190a invorderbaar verklaard kohier der personeele belasting dezer geuieente (kom), over bet jaar 1905, no i,op heden aan den Ontvanger der Direct? Belastingen ter lnvorde- rine is ter hand gesteld en dat ieder verphcht is zynen aansiag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 25 November 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. Burgemeester en Wetkouders van de Gemeente TER NEUZEN roepen bijdezenop al de in aesegemeente zich berhuiende verlofgcmgers der miliiie te land, aan wie is loegestaaii dat onderzoek op een latere n tijd dan in luni te ondergaan, met uitzondering van ken, die in dit aar kracktens art. 108, art. 109 ol art. Ill der wet onder de wapeuen of in werkelijken dienst z,jn geweest van lien bedoeld bij de laatste ztnsnede van ait. 9.) van bet Koninklijk bes'luit van 2 December 1901 (Staats- bUd ii" 230) om op O -ce.nber j vnrvrmiddags te 11 uren, Amsterdamscken tijd ten luOze van den Militie-Commissaris in Zeeland Rotter- A Lbe k-ide (I 245 te Middelburg tegenwoordig te bBjT ten einde overeenkomeUg art 125 der Militiewet 1901 door den Militie-commissaris te worden onderzockt, enherinneren hen aan de volgende bepal.ngen der W,|!,'l Ldee verlofganger meldt zick binnen dertig dagen na den dae, waarop hem de verlotpas is uitgereikt, bii den Burgemeester zijner woouplaats aan, ten eibde deze zijn verlofpas voor gezien 9P fieveriofg'anger, die zick in eene andere gemeente at ve8u„en, geeftdaarvan kennis aan den Burge meester znner woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, waarop kij komf in de gemeente, waarin kij zick vestigt, meldt lnj zick aan bij den Burgemeester dier gemeente, ten einde deze zijn verlofpas voor gezien tee ken e (Art. 121); de verlofganger mag zick, zonder toestemming van den Minister van Oorlog, met ianger dan gedurende ilrie »cl»«ereeii»ots aniittU- den buiten 's lands begeveu (Art. 12.3) de verlofganger, die de urtt 120, 121 ol 123 uiet naleeft. wordt in werkelijken dienst geroepeu en daarin gedurende ten koogste twee uiaanden "^De'duur van dezen dienst wordt bepaald door den Minister van Oorlog (Art. 124); de verlofganger, die bij openbare kennisgeving, is opgeroepen om door den Militie-commissaris te worden oiiderzocht, versckijnt bij bet onderzoek in uniform gekieed en voorzien van dekleedin^ en uitrustingstukken, hem bij zijn vcrlrek met verlof medegegeven, van zakboekje en van zijn verlofpas (Artt. 125, 120 en 127), de verlofganger is aan de militaire recktspleging en tueht onderworpeu, onder anderen gedurende den tijd welken het onderzoek voor den Militie- eominissaris duurt en in ket algemeen, wumiee. kij in uniform gekieed is (Art. 117); behoudens liet bepaalde bij art. 117, kan eeu arrest van twee tot zes dagen, teongergaan in de naastbij geleeen provoost of het riaastbij zijnde huis van bewaring door den Mi Li tie-corn naissaris worden opgelegd aan den verlofganger: a. die zonder geldige reden met bij ket onder zoek versckijnt; b. die daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van de bij art. 127 ver melde voorwerpen C. wiens kleeding- en uitrustingstukken bij ket onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden d. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een un der bpboorende, als de zijne vertoont(Art. 128) onverminderd de straf, in art. 128 vermeld, is de verlofganger verplickt, op den daartoe door den Militie-commissaris te bepalen tijd en plaats, en op de in art. 127 voorgeschreven wijze, voor hem te versckijuen om te worden onderzocht (Ai t 131), de verlofganger die zick bij herkaling schuldig maakt aan liet feit, sub 4e van art. 128, bedoeld, of niet overeenkomstig art. 130 voor den Militie- commissaris versckijnt, of, aldaai versohenen z|jode in ket geval verkeert sub 2e en ,»e van ait. 128 vermeld, wordt in werkelijken dienst geroepeu en daarin gedurende ten liodgste drie maanden gehouden. 3e. 4e. (>e. ic. 8e. <)e. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald ^Art. 131). Ter Nenzen 24 November 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J A. P. GEILL, Burgemeester, VY. S. J. D1ELEMAN, Secretaris. Er zijn op 'toogenblik twee factoren in Rusland, die aanleid'ing geven de toekomst voor bet Lzareiirijk, 111 weerwil van de algemeene kalmeering, welke groote bevolkingscentra sckijnt ingelreden, met te ioos- kleurig in te zien Allereerst de boereuopslanden verschillende districten, die afkondiging van denj-ver- sterkten verdedigingstoestand" noodzakelijk bebtici g maakt en in de tweede plaats de toenemende gisling bij leger en vloot, vooral ook bij bet leger, dat nog altijd in Mantsjoerije is, maar dit gebied binnen i« maanden zal te ontruimen hebben. Wat de beweging der boeren betreftGorki keeft er vroeger al op gewezen welke ontzettende gebeurtenissen Raslaml nog te wachten zouden staan, indien onder hen door onvoorzicktige agiatoren dekartstockten werden opgewekt. VooiloopiD is de beweging nog niet algemeen, maar zij kaii net worden. Gebiek en domheid leveren een vrucktbaien bodem voor een revolutie. En van 't eerste heelt d. moedjik dit jaar, na mislukking van den oogst,^luim zijn deelterwijl de reactionaire plaatselyke oveiheden weinig genegen zijn hem uit de tweede op te heftea. Immers nu nog maken zij kern wijs, dat ket manliest, waarbij hem kwijtsckelding van de aflossiiigsierimjneii voor zijn grond wordt verieend, ket werk is der revo- lutionairem Geen wonder, dat kij zick in woetie keert tot de grootgronduezitters en dat ettelijke veibhjven dier keeren al in puinhoopen zijn verkeeid. Wat de soldaten betreft: de revolutiouaire propaganda voltooit onder ken, wat sleckte bekandeling en zware dienst al iang opgebouwd kebben. Het partij trek ken van de stakers voor de Kroonstadscke mniters sckijnt velen de oogen geopend te kebben voor ket teit, dat ook zij deel uitmakeu van ket onderdrukte volk. En dat ket in Oost-Azie al niet vroeger begonnen is, moe emeulijk verbazen. Wat er van die hordezonder tuckt eif gebrekkig geapproviandeerd, tereckt moet komen in 't strenge Sioeriscke klimaat vragen velen, die belang- stellen in den gang van zaken, in Rusland zick met beklemd gemoed al. Devlootdemonstratie van de Europeesckemogendkeden tegen Turkije is begonnen. Men sckijnt ecbter met de verwachting te heoben, dat men daarmee spoedig tot eenig resultaat zal komen. De Neue ireie I resse bevat altkans de mededeeling, dat de Oostenrijkscke oorlogs- sckeuen voor vier maanden proviand aan boord kebben. En hierin ligt nog zeker een soort humor, maar een under blad gelooft, dat ket gerucht wel waarheid kou worden, dat de Turken op ket vlootvertoon zouden kunuen autwoorden met een Christenmoord. Ilet zou zeker niet zoo heel moeilijk zijn een meawe bewegin„ tegen de Armeniers te ontketeneu, en dan zouden de Turkscke autoriteiten koogstwaarsckynlijk met in staat zijn, daartegen met succes op te treden. 'Er scbijnen eckter nog meer duistere wolken te zijn aan den politieken horizon van ket land van de ge- loovigen, volgens den Koran. Rusland zou zick onge- rust maken over versterkingen, welke door iurkije aangebrackt worden aan den Bosporus en aan de kusteu van de Zwarte Zee. En Rusland kan nog altijd de meest gevoelige plek van den sultar, raken. Rusiand keeft immers nog aanspraak op de albetaling van een oormgsschatting, welke nu, met de verschenen maar niet verzilverde renten, ongeveer b50,000 rurkscke pon- den kedraagt. De regeering van den Czaar weet eckter ook wel, dat men geen veeren van een kikvorsek kan plukken. en uu zon Rusland er mee dreigen, om, als de Porte met den aanbouw der forten voortgaat, of gedeeltelijk afbetaling te vragen, of eeu grondgebied op de lurkscke kust te znllen bezetten. Die oude schuld is reeds vaak een wapen in Russische kanden geweest en een goed wapen, pmdat de sultan persoonlijk steeds geneigd was op Rusland te steunen waar het gold Engelscken invloed tegen te gaan. Wel- lickt zou daarin nu veranderiug komen. Imkije zou dan van plan zijn, Rusland en Engeland in d.t opzickt te ten elkaar uit de speler. en Engeland concessies te doeu 'in ket ackterland van Aden en in de Golf van 1 "jlaar koe dit in bijzonderheden zij, het gaat er wel naar uitzien, dat zick donkere wolken om ket hootd van den zieken man" samenpakken. De beer Harduin geeft in de Matin ket volgende Dlk'ken een braven kerel van een Turk, ee'i ouden Turk volgens den regel, vast geloovend, dat Mahomed le profeet Gods is. Iloewel te Parys wonende. ts hi, volkomen vreemd gebleven aan onze bescbaving en brengt hij gaarne zijn tijd door met rustig tkuis naighlid te rookeu. terwijl kij onopkoudelijk de mnber-kialen van een Ulein snoer door zijn kanden laat gll.de ketgeen hem veroorlooft zijn vingers bezig te koudeu zonder zijn kersenen te doen werkeir Deze Muze man, (Iraser van een zeer mooien baard, heeft een recktsckapen aard niet geheel vrij van ondeugendkeid. G.s.eren keeft kij raij gezegd n j.lt Mijnheer, ik lees zooeven in uwe bladen, dat oe Pirreus gekozeu is als rerzamelplaats van een Internatio nale vloot, welke een betooging tegen mi.,n land moet uii- voeren. Zoudt u mij kunnen zeggen waarom Europa deze betooging hondtP Mohammed, heb ik hem geantwoord, Europa wil dat uw souverein liervormingen zal verwezenlijkeu in Macedonie, waar de zaken niet zijn, zooals ze wezen moesten. Dns is het, wanneer in een land de bevolkingen lijden door een slecht bestuur, de plickt van Europa tusschen- beide te komen Zeer goed. Echter, een vraag. Hoe komt het dat Europa niet in Rusland tusschenbeide gekomen is, waar het bestuur, naar men zest allertreu- rigst is, waar het de oorzaak van ongehoorde troebelen is, waar afscknwelijke moordpartijen plaats hebben gehad, waar de bevolkingen heel wat meer lijden dan in Macedonie en waar de hervormingen heel wat meer noodzakelijk zijn? Europa heeft dns twee gewichten en twee maten Wat zoudt gij geantwoord kebben aan dezen ,/tar- bouchar Ik ik keb hem gezegd, dat er zaken zijn, waar Muzelmanscke hersenen niet bij kunnen en, zonder verdere uitlegging, een afspraak voorwendende, heb ik maar naar den deurknop gegrepen. Indien men alle3 rnoest uitleggen, zou men nooit tot een eind komen. Blijkens het eerste jaarverslag van de ver- eenigmg tot christelijke verzorging van krank- zinuigen in Zeeland, telt de vereeniging thaus 40 afdeelingen 8 op Walcheren, 17 op Zuid-Bevelatid, 3 op Noord-Beveland, 3 op Schouwen, 2 op Tholeu en 7 in Zeeuwsch-Vlaanderen. Het leden-aantal bedraagt 2327, ter-sijl het jaarlyisch inkomen der vereeniging f 3000 beloopi. Het verslag, maakt met dankbaarheid melding uiet slechts van den moreelen maar ook van den finencieelen sleun, dieu de vereenigiig mocht oudervinden, tengevolge waarvan de stand der geldmiddelen op het oogen- blik gunstig kan worden genoemd. Aan dien steun zal de veret-niging, met het oog op de door haar uit te voeren plannen, in de toekomst voort- dureud dringend behoefte hebben. In de op Donderdag a. s. des voormiddags te 10 uren te bouden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende pnnten in behandeling Ingekomen stukken aangehouden zaken adres bestuur vereeniging //Vereenigde Hand- werkslieden" om subsidie idem idem muziek- gezelschap ,/de Vereenigde Werklieden" idem idem J. van der Vliet om ontslag als onderwijzer aan school C idem H. J. Vooren om regeling jaarwedde in verband met lessen Fransche taal idem idem J. Bierleidem 0. .F. Keersemaker om vergoeding voor geleden waterschade aanwijzen voorzitter Nieuvv- jaarscommissievaststellen kohier schoolgeld 4e kwartaal 1005; reclames enz. hoofdelijken omslag, schoolgeld en hondenbelasting vast stellen 2e suppletoir kohier van den hoofdelpken omslag. De beer L. L. van der Vliet, van Ter Neu zen klerk der posterijen en telegrafie, te Rotter dam behaalde het radicaal voor de posterijen. Uit het sfdeelingsverslag der Tweede Katner blijkt dat sommige leden thaus nader weuschien le worden ingelicht over de vraag of de vesting Neuzen in haar tegenwoordigen toestand met het. fort Ellewoutsdijk in staat is, al dan niet gesteund door de vloot, onze neutraliteit op de Schelde te handhaven en zouden het op prijs stellen, indien in elk geval de Minister van zijn gevoelen in deze wilde doen blijken. Vooral daarom scheen het van belang te weten, hoe deze Minister over de ge oemde veslingwerken denkt, ouudat, bij de bespreking in de p^rs van de wenschelijkheid en mogelijkheid van een nauwere aaneensluiting tus- sclen Nederland en Belgie, met name de generaal Deu Beer Poortugael er op heeft gewezen, dat als de onzijdigheid van Belgie zal moeten worden \erdedigd, dit zal moeten gesehieden door de veslingwerken bij Neuzen en Ellewoutsdijk daartoe geschikt t.e maken. Dezer dagen werd op een avond bij een onzer ingezetenen uit baldadigbeid met zoovee kracht, een steen tegen de straatdeur geworpen, dat deze daardoor vrij ernstig werd beschadigd. De kuisgenooten, die op den slag die den steen- worp veroorzaakte, verschrikt naar buiten liepen zagen juist nog de vermoedelijke daders, eenigp opgeschoten bengels in de duisternis wegvluchten zonder echter ook maar een hunner te kennen. Er werd dadelijk van het gebeurde aangifte ge daan bp de marecbaussee en deze gelukte hef de snuiters op te sporen en den baldadigen steenwerper tot bekentenis te brengen. Het is een zekeren K. alhier, iemand die onlangs ook voor een dergelijk feit moet geverbaliseerd zijn. Tegen hem is natuurlijk ook nu weer proces- verbaal opgemaakt. - Een onzer ahbonne'* deeltons 't volgende mede: Gisterenavond ongeveer half acht nam ik buiten Ter Neuzen een bijzonder lichtverschijnsel waar. 'm de richting van Othene (N.O.) werd de lucht eensklaps gekleurd, alsof daar eeu hevige brand woedde, zoo duidelijk, dat ik me reeds klaar maakte, ora met de spuit mede te trekken ter blussching. We meenden stellig, dat het eene groote hofstede zou zjjn en stonden er over te gissen, loen het verschijnsel zich eensklaps opdeed in de richting van Autwerpen (OEn alsof dat niet genoeg, was, kwarn er ook in het Z Z.O. zulk een lichte plek aan de lucht, zoodat nu de gedachte aan brand wel moest wijken voor het idee van eeu lichtverschijnsel. Om half negen was de lucht van het Zuidoosten tot het Noordoosten nog wel veel lichter gekleurd dan elders, maar was het verschijnsel niet meer duidelijk waar te nemen. Het leek epn noorderlicht in het Oosten Zaterdag deed zich bij het laden van suiker- beeten in een schip liggende aan den zaedijk in deu Brakman, nabij het Paradijs, een onge- val voor. Door de gladheid der loopplank viel de werk- man C. Bolleman, met een mand beeten op den schouder, daar af en kwam met het hoofd terecht op een perkoenpaal, waardoor een gapende wond ontstond. Door zijne makkers werd hij bewusteloos in eene nabijzijnde woning gedragen, waar hem door dokter Deijer, wiens hulp in allerijl was ingeroepen, de eerste geneeskundige hulp werd verieend. Zaterdagavond is B., die gehuwd is, per rijtuig huiswaarts gebracht. Zijn toestand was heden (Maandag) morgen naar omstandigheden redelijk. De correspondent der M. Ct. te Hoedekens- kerke schrijft Bij de mededeeling van het ongeluk met de hoogaarts Th. 88, schipper C. Schot, in de Midd. Cf. van 14 dezer, werd beweerd dat een zeilaak, waarvan de beinaniiing blijkbaar het ongeluk had bemerkt, zonder hulp te verleenen zou zijn ge- p»88eerd. Die bewering is onjuist. De zeilaak in kwestie behoort hier thuis en wordt. bevaren door den beurlschipptr op Rotterdam. Volgens verklaring van den schipper voer de hoogaarts haar schatting E 4000 meter van hem af (niet voor hem nil), zoodat van passeereu na het ongeluk geen sprake zijn kan. De wind woei hevig uit het Zuid-Oosten en er liepen zware zeeeo, zoodat de bemanning, bestaande uit twee personen, zelf de handen vol had om het kanaal door Zuid-Beveland te bereiken. Op een gegeven oogenblik miste de schipper wel de hoogaarts, maar hij b speurde hi-ts van een ongeluk, terwijl het te gewaagd was om naar lager wal te sluren tot het iustellen van eeu onderzoek. Te Hansweert binnengeloopen, heeft de schipper dadelijk een sleepboot gewaarschu wd, echter zourier resultaat. Bovendien heeft hij nneerdere personen van hetgeen hij gezien had verwittigd. Hij heeft alzoo gedaan wat in zijn vermogen was. In de eerste helft van deze maanl zijn langs de grenskantoren van Zeeuwsch-\ laanderen naar Belgie gezonden 130 melk- en kalficoeien en wel langs Clinge 99, langs Sas van Gent 18, en langs Veldzucht 19 stuks. Langs Hulst werd geen melkvee naar Belgie gezonden. De nitvoer langs al de grenskantoren bcdroeg 892 stuks tegen 910 in de eerste helft van de vorige maand. Den grootsten uitvoer had weer Rooste- ren (prov. Limburg) met 337 stuksdaarop volgde Roosendaal (station en Nispeu) met 157 stuks. Zaanislag, 27 Nov. Eergisteren waren een plocg werklui aan het inladen van suikerl ieten 8*n den Eeudragtpolder alhier waartoe eeu plank

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1