11 NATIONALE LE VENS YERZEKERIN G-B ANK, KINDERVSRZORGING. Nieuw Amerikaansch Nienw! CALCIUM CARRID. Men m en. Openbare Verkooping. Een WOONHUIS, Een Magazijn of Pabhais, Openbare Yerkooping, 45 Varkens, Aanbeste&ing. Merinos Saijet, Bonkers en Truien PracMp BOA'S. ZijBen, halfzijtien en vollen CACHEMEZ. Opruiming van Dames- en Kinderhoeden Ter Neuzen. J. P. W. P0MMEL-BE0EKSMA. HANGLAMPEN, W. VEHLIITBE-BLIEK, Ter Neuzen. i m m m m sr. NKOtUS-GESCHMH. I m i Hoesten, Heeschheid, Kinkhoest, Longaandoemng1 en Borstbenauwdheid Qoop. <flccm6oferfa6ris£ dContenisse Ocl, OcB, mijn Lenden1 3 Vraagt bij de P. J. SCHEELE, fflarkt. TEM GOEDE RAAD. Oaiiffikkiaj Soyenrokken, Costuumrakkea. Hisuwsts modgllsn FRANSCHE CORSETTEN. Voor Luxe- en Huishoudelijk gebruik. 5 JACS. DE KOK. - Ter Neuzen. o Prima R00MB0TER, nitsluitend onder Rijkscontrole a 1,50 per K.G. Ziektekiemvrije Gesterilisesrde MELK a 9 cent per flescb. Lulstep even Kloosterhoning No. Boompjes 9 en 10, Rotterdam, (opgericht) 1863, het Ideaal tarief voor YOORBEELD: Vertegenwoordiger te TER NEUZEN Inspecteur voor ZEELAND W. P. M. TEMMINK, Segeerstraat H 107, IVIiddelburg. ONTVANGEN: Kookerwten en Bruineboonen bij H. SONNEVIJLLE-DE BREE, Maandag 18 December 1905, aan te besteden: de levering van KleedingstofFen, en van een partij zwarte DAMESMANTELS. De ondergeteekende bericht de ontvangst van een groote sorteering Nieuwste modellen. Concurreerende prijzen. Magazijn van Haarden, Kachels, Huishoudelijke Artikelen enz. t TH KLOOSTSaZANTDB, noteert tot nader bericht: De Directeur P. J. R. DAMSTE. „ST. LAURA", ii Prijs per pot 35 ct.,75 ct.,fi,20 en f2,50. m 1 I Verzekerd 34 miilioen. Reserved 12 miilioen. Een 25-jarige betaalt gedurende 30 jaren f315, Op zijn 55c jaar ontvanat hij 10,000,-. Sterft hij eerder. dan behoeft niets meer betaald te worden, integendeel, de Bank keert dan jaarlijks f 1000,— uit, tot de 30 jaren om zijn, en dan bovendien nog de voile f10,000, Het kleinste bedrag dat gesloten kan worden bedraagt flOOO,— kapitaal. gevraagd voor den verkoop van Bestand tegen vocht. Yeel voordeeliger in gebrnib. Prijzen bijna geli.jk aan gewoon Carbid. C*E. L A LUCiOLE - LAREI, H.-H. een nieuwen voorraad extra puike TEVENS: Znndstraat, Ter Neuzen. De Notaris P. Hregmans te Axelzal ten verzoeke van den heer E. P. STAAL, land- bouwer te Stoppeldijk, op Maandag den 27 November 1995, des namiddags ten 2112 ure, verkoopen Aanhoorigheden en JSrf te Hulst, nabij het spoorwegstation, kadaster sectie B, nummer 361, groot 72 centiaren. K 0 0 P 2. naast koop 1, kadaster sectie B, nummers 362 en 363, groot 1 are, 44 centiaren. Te aanvaarden bij de betaling der koop- penningen. De verkoop wordt gehouden in enleele zitting bij J. E. Fricot te Hulst, aan de Statie aldaar. De Notaris JE. P. Dumoleynte Honte- tenisse, zal ten verzoeke van den heer G. J. KEGELAER, opzicbter in den Koningin-Emma- polder, op des namiddags 11/2 uur. op het erf bij den heer A. F. Neelrmans, ffWapen van Zeeland" te Hulst, in het openbaar verkoopen van eeht Yorkshire ras, afstammelingen van stamboekouders, waaronder 3 fokbeeren en 9 zeugen. Het ALGEMEEN BURGERLIJK ARM- BESTUUR van Zaamslag, maakt aan de inge- zetenen bekend, dat het op 7 December a. s., des namiddags te een uur, bij inschrijving zal trachten benoodigd voor uitdeeling op 21 Dec. e. k. STALEN zijn op Donderdag 30 Nov. a. s. van een uur tot half twee te beziehtigen op het gemeentehuis. Het Armbestuur voornoemd, W. DE MUL, Yoorzitter. C. J. DE VRIES, Seer. Ontv. Zaamslag, 25 Nov. 1905. Wenscht men sterke, zaehte, goed van kleur blijvende kousen; gebruikt dan in mime keuze voorhanden. Ter Neuzen- J. de Smidt-Pothoven. Aanbevelend, Aanbevelend, CD worden spoedig en volkomen genezen door de ROODE HOESTSIROOP (Sirop Rboeal). Deze Roode Hoestsiroop is het beste geneesmiddel tegen alle borstkwalen en is op de Hvgienische Tentoonstelling te Brussel 1904 met het Gouden Eerekruis bekroond. Wordt door versehillende zangers ten zeerste aanbevolen. De smaak is zeer aangenaam. Prijs per trroote flacon /I.— Overal verkrijgbaar in de Drogistenwinkels. Te Ter Neuzen bij .T. J. KENSE, te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co., te Goes bij Gebr. MULDER, te Vlissingen bij S. A. LUITW1ELER. te Ierseke bij A. M. STEKETEE, te Hulst bij F. L. VERWILGHENVan der Hooed, te Axel bij J. H. VAN D1XHOORN, te Tholen bij J. GROENEWEGEN. En Gros bij Firma A. M. BOOM te Arnhem. Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door R. SCHEELE H z n. bereid volgens een oud en beproeft recept, is een onfeilbaar middel tegen Hoest, Ver- koudheid, aandoening op de JLueht- ptipen en Longen, Kinkhoesten Asthma. Thans verkrijgbaar in flacons van /©,69, /l,00 en 1,75 bij de Firma A. VAN OVER- BEEKE—LEUNI8, Westkolkstraat, Ter Neuzen en J. H. VAN D1XHOORN te Axel. Ziedaar vier woorden, die de Heer A. EUZEN herhaalde malen per dag uitriep. De heer EUZEN, woont te Groote Lindt. bij Zrrijndrecht. Hij had zulke hevige lendepljnen dat hij krom liep van de pijn. Hij bracht daardoor dikwijls slechte nachten door. De pijnen werden steeds heviger, wat hem zeer verontrustte. Reeds veel vernomen hebbende van de goede wer- king der SCLOQSTERBJtLSESVI, Klooster Sancta Paulo, be- sloot hij dit middel aan te wenden en betuigt nu gaarne hij door een potje totaal genezen is. De Kloosterbalsem, klooster Sancta Paulogeneest oude jen nieawe wonden, brand- ensnij- wonden, rhemnathiek, rheu- mathische Zenu wp ijnen, Jicht, Podagra, Ischias, kneuz i ugen, stramheid in de ledematen verst tiiking en, lendenp ijn,p ijn in den rug,spierverrekkingen, winterhanden en wintervoeten. i CT OP I Vlleen de echte LL I uri Kioostepbalsem geneest, deze is kenbaar aan een rooden band om den pot, waar- op de bandteekening L. I. IIK1CES2, Rotterdam, voorkomt,alleandere is namaak. Verkrijgbaar bijVAN OVERBEEKE- LEUNIS te Ter Heuzen; ALG. BEGHE1JN te Sl'uiskilrfe heeren DE FOUW te Hoek; M. RIEMENS te Zaamslag; P. DE R'U.JTKR te Othene P. WULLEMS te Groenen- dijk J. VAN DORSELAAR u Pams- waarde; CONST. DANCKAERT te HulstG. VERHAAK te Sas van Gent; M. J. B. KIEBOOM, 'e West- dorpeA. P. M. VERM AN DEL ie Hint JansteenD v n VELDE te ZuiddorpeL B. ROLFP Az te Axel; J. VaN DIXHOORN G Axel P. J. KRUIJSSE te Axel; ADR DE RU1JTER te Sptii (gem. Axel); H IJSEBAERT te KoewachtA. WIL- LEMS te Zandberg (gem. Graauiv) Wed. DHOOGE te PhilippineD. KRIECKAERT te Hapenburg L. DE GRAAF—BOUENS te JSieuw- Namen. le. 4e. 1VI i .i i jj eft I Voor de St. Nieolaas. i warn n

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 8