Telegrafische berichten. ze bestelden d'r nog 'n flesch bp, en 'n rijtuig voor oom Janus, alles op crediet. 't Zou 'n gezellige partij worden, de heele buurt was genood, op de crediet-jenever, op de crediet-krentebroodjes, in de crediet verhuurde ,/tnelksalon" aan den overkant. 't Zou 'n ge zellige partij wordener was 'n kemiekeling geborgd en 'n bordje met //Leve het Bruidspaar" yoorgeschoten. Het bruidspaar zat voor 't vertrek gereed, en wachtte op oom Janus, die zich liet wachten. Voor de deur stonden triomfantelijk de rij- tuigen op crediet, stonden nieuwsgierig de buren; 'n kwartier, 'n half uur. Oom Janus kwam niet. Zou ie dood zijn 0 bun kuwelijks-dag zou t e gelukkig worden, wanneer dat waar was. In de kamer, waar de klok tikte, 't cadeau van den levenden oom Janus, belovend-tikte, vertrouwend-tikte, boopvol-tikte, was't doodstil. Oom Janus liet zich wachten. Doch buiten klonk 'n hoeraatje en opgestuwd, groetend naar alle zijden, als 'n koning, stond oom Janus minzaam-levend, netjes aangedaan, op den drempel van hun toekomstige trap, veertig treden hoog. Hij zweeg, doch zijn blinkend hooge hoed sprak. Het bruidspaar zakte naar benedea en de buren schreeuwden, wat het vcorgescboten bordje boven zilver-let- terde. Oom Janus zweeg nog steeds, en drukte het bruidspaar, star voor zich uit ziend, de hand. Waukelend zeker van ontroering steeg hij in het rijtuig en zeeg hij in de kussens Toen rolden de rijtuigen weg de vorst was gekomen en 't feest kon beginnen. In het eerste rijtuig zat het bruidspaar, in het tweede oom Janus en de andere getuigen. Oom Janus zeide niets, en de andere getuigen hoorden eerbiedig naar hem. Eensklaps stond ie op, en beukte tegen de ruiten van het rijtuig. De koetsier, verschrikt, hield de paardeu in, deed de coupe open oom Janus zeilde zijlings tegen den grond. Oom Janus was dronken. Het eerste rijtuig stond stil het bruidspaar steeg uit. Op straat lag de getuige, lag de erfoom. En het bruidspaar zag eikaar aan, wanhopig. De andere getuigen schudden oom Janus Oom Janus was voor Pampus. Ze spraken er van warme groc te halen, om 'm weer nuchter te krijgen 'n emmer water te leenen, en 'm te begieten de blinkende hoed waar- schuwde dreigend. Ze hielden 'm eau-de-co- logne, eau-de-Paris en eau-de-Violette onder den neus oom Janus bleef voor Pampus. Het bruidspaar fluisterde oom Janus, de getuige-erfoom was niet te beleedigen 'n ge- tuige-remplefant was niet denkbaar. Hij zou 'tkwalijk kunnen nemen, en het testament vernietigen. Ze wreven oom Janus over de polsen en kittelden hem in z'n nek ze wuifden met hun zakdoeken over z'n rood gelaatz'n oogen bleven geslotenhij hield star-aan voor Pampus. Toen hebben ze oom Janus in het rijtuig getild en den trouwdag verzet. Ginder wachtte de kemiekeling, wachtten de broodjes, wachtte de jenever, wachtte het bordje Wachtten de juichende buren (Tel)- De commissaris van politie te Groningen heeft bij de gezondheidscommissie aldaar een belangrijke zaak aanhangig gemaakt. Er hebben zich nl. bij verschillende gezinnen te Groniiigen vrij ernsiige ziekteversehijuselen voorgedaan, tengevolge van hetnuttigen van spijzen, in raapolie gebakken. Het voorloopig onderzoek wettigt het vermoeden, dat het kwaad niet schuilt bij den oliestager, die de olie leverde, tnaar veeleer is toe te schrijven aan het op deze of gene wijze verontreinigen der olie na dien tijd, dus bij winkeliers. In den laatsten tijd klaagden de schippers, die langs de Schoterlapdsche Compagnonsvaart varen, herhaaldelijk over diefstalleu. Uit hun vooronders werd van alles weggenomen eetwaren, kleedingstukken, schoenen enz. Woensdaginiddag werd de veldwachter v. d. Burg te Bovenknijpe door een schippersknechl gehaald, omdat in het vooronder van des schippers vaartuig, liggende in de scbutslnis te Bontebok, een vreeind persoon aanwezig was, gekleed in de jas van den schipper en met de schoenen van den knecht aan. De veldwachter ging direct mede en trof in het vooronder deri lOjarigen J. de J. nit Nieuwehorne aan, sedert 9 Augustus uit de ge- vangeuis ontslagen, waar hij wegens diefstal zijn straf onderging. Hij bekende volledig, de veld wachter vond op hem ook nog een boekj^ en een mes van den schipper, terwijl hij meedeelde ook de dader te zijn van de andere diefstallen ten nadeele van schippers. Hij is ter beschikking van de justitie gesteld. Men meldt uit Zoeterwoude Onze schatgravers gaat het niet naar den vleeze. Zij hebben nu bijna vier weken wind en weer, bij nacht en bij dag, getrotseerd en hard gewerkt bovendien en het resultaat is nog luttel. De vij- ver is nu droog en wordt aan den walkant door- woeld. Er komen wel brokstukken van aardewerk, porselein en glas te voorschijo, benevens steenen pijpjes en een enkel gaaf schoteltje van oud por- selein men heeft een stoep gevonden en is ge- stuit op brokstukken muur ter dikte van een paar meter, maar de ingang van den met verlangen verbeiden kelder wil nog maar niet worden ont- dekt. De jongeren hebben hun oogenblikken van moedeloosheid, maar hun leider, de 67 jarige Van den Berg, beschaamt hun twijfelzucht door nog onverwrikt in den kelder te blijven gelooveu. #Vindt ik den ingang niet," zeide hij, *dan graven we op het eilandjes, om zoodoende het ge- welf te bereiken." Intusschen blijft de stroom van bezoekers aan- houden. De meesten, die van zulke zaken zich geen voorstelliug kunnen maken, keeren teleur- gesteld terug. Kenners zouden gaarne zien dat hier onder deskundige leiding werd gewerkt. Een vreeselijk ongeluk is te Bingen door een scherts veroorzaakt. Een jongman had bezoek gekregen van een vriend, die uit de grap met een flesch bier aan den haal ging en toen de ander hem naliep, door het openstaande keuken- raam sprong en neerkwam op den deksel van den beerput. De deksel bezweek en de jonge man stortte naar beneden. Zijn vriend sprong hem na om hem te redden. Beiden verdwenen in den diepen kuil en toen zij met veel moeite er uit gehaald waren, was de een al overleden. De ander werd weder bijgebracht, maar verkeert in zeer bedenkelijken toestand, vooral wat zijn geest- vermogens betreft. Dinsdag bemerkte de begeleider van een postwagen te Antwerpen dat onderweg de deur van den wagen met geweld was opengebroken. Bij onderzoek werd een brief met 3500 frc. aan bank- biljetten vermist. Het Britsche eskader, dat te New-York heeft vertoefd, moest op het laatste moment zijn vertrek naar Gibraltar nog wat uitstellen, om een zeer pijnlijke reden. Niet minder dan 1057 mindere schepelingeu vonden het leven in de stad zdo aangen&am dat zij van het passagieren aan den wal niet zijn teruggekeerd. De admiraaal hoopt, dat bet meerendeel der gedrosten zich nog te elfder ure zal komen melden, daar met onvolledige be- mauniugen de tocht over den Oceaan een uiterst gevaarlijke onderneming zou wezen. De Amerikaansche autoriteiten zijn er niet toe genegen, de deserteurs te doen opsporen en aan boord terug te brengen. Zij, die toevallig mochten worden gepakt, worden eenvoudig aan hetzelfde onderzoek onderworpen als gewone emigranten. Blijken zij ontoelaatbaar, dan worden zij afgeleverd aan het Britsche consulaat. Zondag heeft het in Belgie en in Frankrijk hevig gesneeuwd. De telegraafdienst was op ver- scheidene plaatsen in Belgie verbroken en in Frankrijk werd het trein- en tramverkeer er door in de war gestuurd. In de Sint Janstraat te Antwerpen heeft een brand gewoed, die door de brandweer spoedig gebluscht werd, doch tot noodlottig gevolg had, dat een 18jarig gebrekkig meisje, Josephine Keu- len genaamd, in de vl&mmen omkwam. Een jaar geleden werd in een hotel te Parijs een oude heer uit Brussel ziek en nam een verpleger. Acht dagen later stierf hij. De verpleger schreef toen telkens aan de 80jarige weduwe brieven, waarin hij om een betrekking bij haar in huis verzocht. Eindelijk vond deze, een ziekelijke vrouw van zwak karakter, dit goed en het duurde niet lang of de verpleger was baas in huis. Een poging, om zich als zoon van de dame te doen aannemen, stuitte af op den tegen- staud van een notaris, maar het lukte hem we], de oude dame aan den omgang met haar familie te onttrekken en haar over te halen om tot herstel van gezondheid een reisj t naar Frankrijk te doen. Daar stierf de oude vrouw en toen bleek dat zij haar vroeger gemaakt testament vernietigd en den verpleger tot universeel erfgenaam bestemd had. De erfgenamen die zich de vier millioen voor den neus zagen voorbijgaan, hebben den verpleger tbans een proces aangedaan. Minnewraak. Op het politiebureau van de Parijsche voorstad Montmartre kwam een jonge man binnensnellen, met doodsbleek gelaat en sidderend van angst. De commissaris, riep hij, de commissaris, ik moet dadelijk den commissaris spreken Gelukkig was de commissaris juist op zijn bureau en, tot hem toegelaten, vertelde de jongeling hijgendenklapp er tandend, dat hij ver- giftigd was met sublimaat. Hij had in een koffie- huis zijn gewezen meisje ontmoet. Eerst was hij bang geweest, dat ze hem een scene zou maken, maar. in plaats daarvan had ze hem gevraagd een glas wijn met hem te drinken, wat hij niet wilde weigeren. Maar toen hij zijn glas geledigd had, zag hij eenig wit poeder op den bodem liggen en grijnslachend zeide het meisje hem, dat zij hem vergiftigd had en dat hij over een uur onder vreeselijk lijden sterven zou, een lijden, waarvan hij nu reeds de voorteekenen voelde. De commissaris liet hem dadelijk naar het hospitaal brengen, waar men zijn maag uitpompte en hem tegengif ngaf. Intusschen was een agent gezonden naa r het door den vergiftigde aangewezen koffiehuis en weldra werd de giftmengster, een alleraar- digst naaistertje, voor den commissaris gebracht. Angst of berouw toonde zij in het minst niet, zij lachte hartelijk, toen de commissaris haar zeide in welk een toestand haar ontrou we vrijer bij hem was gekomen en zei Mooi zoo, mijnheer de commissaris, mijn wraak is dus goed geslaagd Maar ongelukkige, riep de commissaris, ont- steld over zooveel verstoktheid, telt een men- schenleven dan niets bij u Maar zij antwoordde aldoor lachend Welzeker, mijnheer, maar geen nood, dat hij er aan sterven zal. Ik heb den domkop alleen maar wat gipspoeder in zijn glas ge- worpen en hem toen bang gemaakt met hem te zeggen, dat hij sublimaat gedronken had. De commissaris liet navraag doen in het hospitaal Lariboissiere, waar men den patient alweer ontslagen had, want er was inderdaad geen spoor van vergiftiging bij hem waar te nemen. Een uur later wandelde het naaistertje weer vrij en frank het politiebureau uit, zich noch verkneuterend in haar zoo goed geslaagde minnewraak. Hildebrand, een sociaal-democratisch onder- officier van de landweer in Pruisen, heeft te Berlijn wegens majesteitsschennis terecht gestaan, omdat hij niet mee had gedaan aan een door den luitenant ingesteld Hoch op den Keizer. Tot zijn verontschuldiging voerde hij aan dat hij nog nadacht over de toespraak die de luitenant vooraf had gehouden, toen het Hoch-roepen al aan den gang wasen toen hij bij het derde Hoch mee wilde doen, weigerde zijn stem hem den dienst. Ten processe werd een genees- kundig advies overgelegd, verklarende dat de eigenaardige bouw van het strottenhoofd van den beklaagde er inderdaad schuld aan was dat hij af en toe geen geluid kon geven. De krijgsraad heeft den man op grond daarvan vrijgesproken. De Seismograaf, het toestel, dat voor aard- bevirigen waarschuwt en dat o. a. geplaatst is op den Koningsstoel, tnsschen Goblenz en Bingen, wees dezer dagen aardbevingen aan, die in den Balkan gewoed zouden hebben. Inderdaad zijn daar aardbevingen voorgekomen want uit Constan- tinopel wordt bericht, dat de beide kloosters, die zich op den berg Athos bevonden, door een aardschok geheel verwoest zijn. De inonniken kampeeren in de open lucht. Een vermakelijk voorval had plaats aan het station Altkirchen (in den Elzas). De eerste trein die van daar zou vertrekken in den morgen stond reeds gereed en de condncteur had het signaal reeds gegeven, maar men kon nergens den machi nist vindeu. Zoeken, het geheele station door, mocht niet baten. Ten slotte kwam zijn vrouw de zaak ophelde- ren. Haar man had nog even een beetje ^gerust", in den laatsten waggon van den trein. Groote schrik onder het personeel. Men had dezen wagon om een of andere redea aan een anderen sneltrein gehaakt, die nu reeds eeoige stations verder was en daar bevond zich dus de slapende machinist in. Er werd spoedig getelegrafeerd naar het eerstvolgend station waar de sneltrein kon zijn om een extra machine met den slapenden machi nist naar Altkirchen te zenden. Aldus werd ge daan en de man kwam terug op zijn eigen trein maar ten koste van veel tijd, daar de trein eerst een uur later kon vertrekken. De bewoners der dorpen Krewelin en Kappe, in Brandenburg, hebben zich dezer dagen tegen een kudde van ongeveer 30 stuks ever- zwijnen, die uit een perk van prins Eulenburg te Liebenberg waren losgebroken, moeten ver- dedigen. Een van de dieren wierp een man te Krewelin omver en beet een kind in de kuit. Een vrouw, die te hulp snelde, moest met ge heel gehavende kleeren de wijk nemen. Ook een man werd bij de vervolging gebeten. Bij Kappe werd de horde ten slotte verdreven, nadat men een van de zwijnen in de dorpstraat had afgemaakt. Later zijn er nog twee andere door moedige mannen gedood. Wanneer Engelsche studenten eens uit den band spriogen, zijn hunne grapjes doorgaana van bijzonder forschen aard en weten zij van geen beperking of van uitscheiden. Zoo hebben die van Cambridge, waarschijulijk om den voetballers uit Nieuw-Zeeland, die zjj te gast haddeu, een bewijs van hunne academiache beschaving te geven, dezer dagen eenige avonden vervaarljjk huiagehouden. Zij hebben op verschillende punteu der stad vreugdevuren ontstoken, en namen het brandhout daartoe van andermans erf weg. De meuscben, die, door politie gesteund, de aanranders trichttep af te weren, werden met steenen geworpen en gestagen. Zes politieagenten werden ernstig ge- kwetst. Eeu our tang ging de bende door, deuren eu schuttingen af te breken om hunne vuren te stoken. Ten slotte bleef de versterkte politie meester van het terrein. Lionel Terry, een Eugelschman in Nieuw- Zeeland, haatte de Chineezen ten doode. Oulangs schoot hij te Wellington op straat een Chinees dood om te zien, zeide hij, of de wet werkelijk vreemdelingen beschermt. Ofschoon de jury hem niet geheel aansprakelijk voor zijn daden achtte en hem daarom in de genade van den rechter aanbeval, veroordeelde deze hem tot de doodstraf. Een dame te Chicago heeft, usdat zij tot de overtuigiug was gekomen dat haar man haar alleen om haar geld had getrouwd, haar vermogen j 40,000 omgewisseld in papiereu geld en daarna de bankbiljetten allemaal verbrand. Daar moet je een vrouwtjs voor zijn, om in je drift over teleurgestelde liefde zoo iets te doen. Als Amerikaansche heeft ze echter, misschien praktisch, eerst de nummers opgesehreven, om later het geld weer nitbetaald te kunnen krijgen. Werkverschaffing. Een schatrijke Engelsch- man, Mr. Joseph Fels, is tot de, nu uiet juist nieuwe, conclusie gekomen, dat de armoede in de groote steden voor een groot deel moet worden toegeschreveu aan den trek van het platte land. In 50 jaren, rekende hjj uit, is de plattelaods- bevolking in Eugeland met 1,250,000 zielen ver- minderd. Daarvan zijn er het land uitgetrokken maar de meesten zijn naar de steden gegaau, voorna- melijk naar Louden, waar zij het leger van elleu- digeu eu werkeloozen sterk hebben doen toenemen. Om dat euvel te bestrijdeu heeft hij te Hollesley, in het graafschap Suffolk, een groot stuk onont- gonuen laud aangekochr, waar hij begon met 200 werkloozen uit Londeu aan het werk te zetten. Het bleek dat al die manuen, ofschoon met het landbouwbedrijf niet bekend, onder goede leiding daar te gebruiken waren en werkelijk is zijn poging goed geslaagd. Thans, na verloop van eenige jaren, is de woeste grond ontgonnen en in vruchtbaar akker- en weiland herschapen, waarop nu 800 gezinnen hun levensouderhoud vinden. De kolonie van Mr. Fels werpt reeds winsteu af, maar zij is in het minst geen fiuan- cieele ondernemingde winsten zullen besteed worden om nog meer woeste gronden aau te koopen en nieuwe kolonies te stichten. Te Kochefort, in het Fransche departement Morbinan, is een brug ingestort, die over een steengroeve tag. Er bevonden zich 19 arbeiders op de brug waarvan er 3 gedood zijn; de ove- rigen zijn zwaar gewond. Gevaarlijke hoeden. Een van de meest bekende geneesheeren te New- York is zoo kaal als een billardbal. Hij verteld van de wijze, waarop hij zijn haren verloor de volgende geschiedenis»Ik bad van daag den dag nog al miju haren kunnen hebben, als niet op een keer een kaalhoofdig man van een diner was weggegaan met mijn hoed op. Ik moest den zijnen opzetten. De microbe van de kaalheid werd daardoor op mijn hoofd overgebracht en er was nog geen jaar verloopen of ik had geen enkel haartje meer op mijn hoofd. De hoeden van kaalhoofdige menscben zijn gevaarlijk in dat op- zicht." In de menagerie van Bostock te Parijs was eeu werkvrouw te dicht bij de leeuweukooi gekomen, zoodat een der leeuwen haar met zijn klauwen grijpen kon en door de tralies sleurde, waar zij door de roofdieren werd verslonden. Middelburg, 24 Nov. Door Ged. Staten van Zeeland is besloten de jacht op klein wild met 31 December a. s. te sluiten. 's Gravenhage, 24 Nov. Tweede Kamer. Bij de voortgezette behandeling der Indische begrooting,: en wel van hoofdstuk IV, binnen- landsch bestuur, wees de heer Van Kol op de onveiligheid op Java en verzocht den Minister daar tegen maatregelen te nemen, terwijl hij inlichtingen vroeg omtrent de onlusten te Soe- rabaya. Hij bepleitte eene reorganisatie van het binnenlandsch bestuur. Hij meent dat het aan- tal Europeesche ambtenaren zeer kan worden ingekrompen en dat het daarheen moet geleid worden dat de inlanders ook voor de hoogste ambten in aanmerking kunnen komen. De heer Van De venter verklaarde zich tevre- den met verschillende door den Minister voor- gestelde maatregelen hij wenschte verruiming van de gelegenheid tot opleiding van inlanders voor bestuursambten en besprak verder de suiker- cultuur en de grondhuurordonnancien, waartegen door hem enkele bezwaren werden ontwikkeld, die naar hij hoopte zouden worden weggeno- men, en alsdan zullen strekken tot een bron van inkomsten voor de bevolking en tevreden- heid zullen aankweeken. De Minis'er van Kolonien, de heer Fock, antwoordende, betoogde dat het hem eer. ge- noegen zal zijn, indien de genomen maatregelen aan de bevolkingen kunnen ten goede komen. Er wordt aangestnurd op vermindering van het Europeesch ambtenaarspersoneel. De Minister betwist dat de genomen maat regelen alleen ten voordeele der kapitalisten zouden komen. De heeren Van Kol en Van Deventer repli- ceerden. Besloten is dat na behandeling van enkele reeds aan de orde zijnde kleine wetsontwerpen, hoofdstuk 1 en II en vervolgens al de hoofd- stukken der staatsbegrooting in behandeling zullen komen. A. s. Woensdag sectie onderzoek De zitting zal dan te 10 ure aanvangeu, terwijl ook 2 Dec. vergadering zal worden gehouden. Batoem, 24 Nov. De staat van beleg is opgeheven.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 6