No. 4709. Ter Neuzensche Courant. Zaterdag 25 November 1905. 45e Jaargang. Parsons®!® b e 1 a. s tn g. Kuitenland Teuilleton. en Binnenland. Gemengde berichten. T"W"ZHj!E3ZDIE3 R U S L A N D. Vrij bewerkt door AMU. TWEEDE KAMER. TER NEUZEN, 24 November 1905. Hoek, 23 Nov. De tooneelvereeniging ffAl doende leert men" had heden eenavond van be- slist succes. De dramatische schets „De Grift- menger" werd niet onverdienstelijk gespeeld en wist van begin tot einde het publiek te boeien. Men kon eene speld hooren vallen, zelfs het miDste gedruisch in de benedenzaal was hinder- Iqk. Wel een bewijs, dat en het publiek en de spelers tevreden konden zijn, wat trouwens het daverend applaus aan het slot voldoende bewees. De Burgemeester van TER NEUZEN brenjft bij deze tei- kennis van de daarbij belanghebbenden dat de door den Directeur der Directe Belastingen enz te Middelburg, den 21 November 19' 5 invorderbaar verklaarde kohieren der personeele belasting no. 6, kom en oveng deel dezer wmLnte, over het jaar 1905, op heden aan den.Out- Tanker der Directe Belastingen, ter myordering zijn ter hand gesteld en dat ieder verplicht is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ter Neuzen, den 24 November 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL. staat met het bewind van den Antichrist. In 1900 zai er een groote kerkelijke vergadering bijeer.komen, ten- einde de Grieksche kerk in democratische richting te hervormen, ofschoon de Synode heftig tegen het plan is. Die vergadering zal ook het voorstel overwegen om den Juliaanschen kalender te vervangen door den Gregoriaanschen. Het congres der zemstwo's en steden zette Dinsdag de beraadslaging voort over Ue houding, diemen tegen- over het Ministerie-Witte zou aannemen. Een besluit is nog niet genomen. De Poolsche redenaars Dboro- worskv en Lednitsky verklaarden zich bereid tot een vergelijk, mils de staat van beleg in Polenwerd opge- iieven en het gebraik van de Poolsche taal m scholen en openbaar bestuur werd ingevoerd. Polen wenschte autonomie, maar geen losscheunng van Rusland. Sta- chowitsj nit Jalatz verlangde algemeen stemrecht voor de verkiezingen voor de Doema en afschafiing van de doodstraf. Dan was hij voor ondersteuning derregeering. Prins Wolkensky uit Rjezan bepleitte ondersteuning van Witte evenzoo Klinof nit Rjezan verder de adels- maarschalk Stachowitsj en Prins Paul Dolgoroeky. Laatstgenoemde zeide, dat men zeker kon zijn, dat het Ministerie-Witte nu geen stappen achterwaarts meer zou doen Alle verdere sprekersontwikkelden dezeltde gedachten. Alleen Stsjepkin zeide dat het Ministerie- Witte moest worden weggevaagd of gedwongen het land binnen drie dagen de door den Czaar verleende vrijheden te geven. j Omtrent den binnenlandschen toestand beginnen de berichten weer tegen elkaar in te strijden. De Petersburgsche berichtgever van de Daily Telegraph meent dat de toestand langzaam en gestadig betert, wat ook blijkt uit den tcrugkeer van een menigte joden naar Petersburg. Aan den anderen kant steekt ook de reactie van de tegen Witte gekante partij meer en meer het hoofd op. Ten hove wordt druk gekuipt en te Mo«kou is een groot anti-liberaal verbond gevormd, dat reeds 35,000 leden telt. Het verbond wraakt den hervormingsoekas van den Gzaar als een onbekookt stuk, dat met dienstig is voor de meerderheid van het Russische volk. De leden verbinden zich, om de verderfelijke o-evolgen van den oekas zooveel mogelijk tegen te gaan. De Moskousche correspondent van de Standard be- schrijft 's lands toestand in zeer sombere kleuren. Vier en twintig provincies, behalve Finland, Polen en de Kaukasus, zijn min of meer oproerig. Overal ten platte lande palmt men de domeinen van groote land- heeren in, meerendeels zonder geweld, behalve daar, waar de eigenaars van het land een overigens vruchte- loos verzet bieden. He meesteu vlieden naar het buitenland. De beschikbare plaatsen in de treinenzijn tot einde December besteld. Het meerendeel van de boeren weet niet af van het bestaan der verschillende ■oekasen. Vele plaatselijke overheidspersonen ontkennen zelfs het bestaan er van. Onder de huidige omstandigheden komt thans een bericht omtrent eene ongesteldheid van Witte, dat, wanneer de ziekte van ernstigen aard mocht zijn, natuurlijk van grooten invloed zou kunnen zijn op het verdere verloop der zaken. De Standard verneemt uit Petersburg, dat de aanval len van verlamming, waaraan Witte vroeger geleden heeft, zich herhaald hebben. Ditmaal bleef zijn linker, arm 'urenlang verlamd, waaraan bezwijmingen gepaard gingen. Zijn toestand heet zorgelijk. De correspondent der Daily Telegraph meldt er niets van, ofschoon hij zich met Witte hezighoudt. Hij seint, dat Witte Woensdag een deel van den dag te Tsarskoje Selo doorbracht. Hij verkreeg de goedkeuring van den Czaar voor de benoeming van Gerard tot landvoogd van Finland. Deze benoeming behaagt de Finnen. Naar 't beet, beeft Gerard gezegd een benoeming te zullen aannemen, ofschoon zij tegen zijn zin is. Later zat Witte een ministerraad voor. Daar waren perswetten in behandeling. Een ontwerp komt ver- inoedelijk heden gereed en zal dan over een dag of drie, vier afgekondigd worden, als <le bekrachtiging van den Czaar verkregen is. Ook ligt er een wetsont- ■werp ter waarborging van de persoonlijke vrijheid gereed. Het Kerkelijke vraagstuk behoort tot de moeilykste. Vele geestelijken, o. a. bisschoppen, vinden dat een Keizerlijk gezag, dat op een grondwet berust, gelijk 33) „KuDt ge uw vriend Thomas Green eens hier brengen om usij te spreken „J», mijnhesr de advocaat," antwoordde Sam verlegen, »ik he'o reeds sedert eenige dagen naar hem gezocht in de Winchesterstraat, in de Binsburystraat en overal, maar ik kan hem niet vinden. Ik zou bem liefst meegenomen hebben naar hier, dat zou veel eenvoudiger geweest, zijn, maar hij is sedert eenige dagen verdwenen, alsof hij in de aarde is weggezonken." //Maar die man rnuet hier komeo, mijuheer Brockers. Hij is voorloopig onze eenige eu ge- wichiigste getutge. Als ge hem niet kunt vinden, moeten wij hem laten zoeken, en dat kost geld." yHui zoudt ge inevrouw de markiezin d'Aigre eens rn-ar hem willen vragen, tnijnheer?" tfDe markiezin d'Aigre? Is die dan hier in Louden?" vroeg de advocaat verwonderd. Brockets kmkie. #Zij woont in het logement #De drie Koningen" in de Upperthamesstraat. Green heeft met rnij over haar gesprokeu. Ik gel oof, dat de markiezin van al het gebeurde ook wel veel zal weten, wanneer men haar op slimme wijze ondervraagt." Perkins schreef het adres op, maakte dit vast aan de schuidbekenteuis en sehoof alles in een briefomslag, waarop hij schreefBrockers contra Scheppers. Toen legde hij dit pakket in een Bij de in de zitting van Woensdagnamiddag aangevangen replieken over de algemeene beschou- wingen over de Indische begrooting l'chtte de heer Van Kol sommige van zijn verklaringen nader toe. In krasse bewoordingen laakte spreker nog- maals het roekeloos uitzenden van expedition, voor gezagsuitbreiding. Spreker vraagt den vrijzinnig- democraten of zij onderschrijven het militaristische systeem van hun partijgenoot Van Deventer. Zoo ja, dan binden zij zich aan handea en voeten ten opzichte van de militaristische uitgaven ook in Nederland, welke zoo vaak door hen bestreden worden. Met klem drong spreker eindeljjk aan op op- gaaf van de kosten, welke verbonden waren aan de expeditie gedurende de lastste vijf jaren. In dien geest stelde hij een motie voor, waarbij hij boveDdien nog verzocht, om verder jaarlijks een dergelijke opgaaf van kosten aan de Kamer over te leggen. De motie werd ondersteund door de heeren Merchant, Ketelaar, Troelstra, Tak en Van den Bergh (Den Helder.) Bij de Douderdag voortgezette behandeling be- toogde de heer De Waal Malefijt dat een gedeelte der kosten voor de handbaving van de oeutraliteit in den Russisch-Japauschen oorlog ten koste van Nederlaud moet komen, omdat het hier gold een belaug voor den Nederlaudschen handel en de Nederlandsche scheepvaart. Een betere voorbereiaing voor den maatschap- pelijken werkkring, d. i. vakonderwijs, acht de heer Bjs in de eerste plaats noodig voor de econo- raische ontwikkeliug van de inlaudeche bevolkiug. En voorts het aanleggen van proefveldenhet aanstellen van wandelleeraren en het houden van teutoonstellingen. Spreker beveelt den Minister aan, met een plan in dien geest te beginnen, zonder te wachten op de uitwerking van alle details. In de socialistische kolontale politiek ziet spreker geen gedragslijn, waarvan daden het gevolg zouden kunnen zijn. Ook het plan tot inkriuaping van ona bezit kan geen gedragslijn voor de toekomst zijn. Daarna repliceert de heer Troelstra, die nog niet de overtuiging heeft gekregeu, dat verschei- dene expedities niet ondernomen zijn uit zuiver kapitalislische motieven. Spreker dringt aan op overleggiug van de circulaire van den Minister Cremer" in zake de wenschelijkheid van goud- exploratie bij expedities. In ziju dupliek blijft de Minister van Kolouieu weigeren, overlegging van de circulaire van den oud-Minister Cremer, in zake de goudexploratie bij expedities, omdat't hier geldt eeu corresponden- tie tusschen den Minister en den gouverneur- geueraal. Om alien schijn weg te nemen, dat deze circulaire ten nadeele van den heer Cremer zou kunnen worden aangeinerkt, deelt de Minister mee, dat de heer Cremer hem telegrafisch dringend had verzocht, de circulaire over te leggen. Het extract uit tie circulaire, aan de Earner overgelegd, geeft trouweus den juisten inhoud weer. Spreker heeft aan den gouverueur-generaal verzocht zoo er al van gebruik sprake is het gebruik van »dum- dums" fegen te gaan. De algemeene beschouwingen werden gesloten. kast, waar nog eenige tientalleu pakketteu van de- zelfde soort geborgeu waren. Nog lang nadat de oude Sam Brockers ver- trokken was, liep de advocaat peizend in zijn kautoor h en en weer. Hij beraamde ptannen en overwoog de middelen, die hem het verwachte proces kouden doen winuen. TIENDE HOOFDSTUK. „Neen, dat wensch ik niet," sprak mijnheer van Elverdaal op zijn gewoue pocherige manier tot zijn dochter Anny. ffIk wensch integeudeel, dat je in alles je richt naar het oordeel en de ervaring van juffrouw Badslej. Dat is eeu dame met eene fijnen smaak en veel beschaving, je kunt haar ialles tot voorbeeld nemen. Je tnoeder mag een goede vrouw zijn, daar zal ik niets tegen zeggen, volstrekt niets. Maar zij is een vrouw uit het volk. Eveuals je broer John heeft zij geen fijne beschaving en geen ruimeu gezichtskring. Daardoor begrijpt zij haar nieuwen maatschappe- lijken rang niet, en weet de waardigheid van onze familie niet hoog te houden. Ik heb daar veel verdriet van. Anny, lief kind, luister naar ja vader en ver- groot zijn leed niet. Richt je in alles naar de achtenswaardige juffrouw Badsley, die mijn voile vertrouwen en mijn hoogachting geniet." Deze vaderlijke vermaningen moest Anny aan- hooren, omdat z\j volstrekt in het Regentspark had willen rondrijden, terwijl juffrouw Badsley juist niet daarheen wilde. De waardige dame dicbt nog aan den brief van Will en wist daarom niet van toegeven. Meuigmaal reed zij uit in gezel- schap van markiei Gaston, en dan was het Anny Met den gouverneur-generaal is over een reor- ganisitie van de administratie in Indie, zoomede van de algemeene secretarie, in overleg getreden. Bin- cen eenige maanden zal verder de wijziging van het drukpersregelement zijn tot stand gebracht. De kwestie van de koeli-ordonnatie wordt door een rechterlijk ambtenaar onderzocht. In de zaak- Vierhout kon de Regeering niet ingrijpen. Of het Strafwetboek op het punt, dat het hier geldt, wij ziging zal behoeven, heeft de Minister van Justitie te beslissen. Overlegging van het rapport Rhemrev, in zake Deli, werd door den minister geweigerd. Bij het verder debat klaagde o. a. de heer van Deventer over de rechtspraak van de landraden, en de heer Van Kol over misbrniken bij de inning van belastingen. De Minister beloofde onderzoek. De Minister van Marine, leden der Staten- Generaal en enkele autoriteiten zijn door de directie van de maatschappij De Schelde uitgenoodigd Maan- dag de onderzeesche torpedoboot te Vlissingen te komen bezicbtigen. De Chr. Bond van miliciens en oud-mili- ciens ffHet Vaderland getrouw" te Amsterdam he4 ft tot den Minister van Oorlog bet verzoek gericht om des avonds de overjas te mogen aan- trekken en ook andere miliciens scbijnen dat ver zocht te hebben, zelfs telegrafisch. De 70jarige koopman S. v. d. H., geboren te Goes eu wonende te Brussel, vroeger te Ter Neuzeo, die in bet begin dezer maand, zooals wij toen melddeD te Axel werd aangehouden onder verdenking van valschheid in geschrifte, is uit de preventieve hechtenis ontslagen en buiten ver- volgiug gesteld. Er waren geen voldoende aanwijzingen voor zijne schuld aan het hem ten laste gelegde aanwezig. Wij ontvingen het rapport over de stieren- keuringen in Zeeland over het voorjaar vau 1905. In 1905 werden op de voorkeuringen 181 dieren aangeboden, welk resultaat reden geeft tot tevre- denheid. Kringpremies voor jouge stieren a f 30, voor oudere le h, f 80 en 2e it f 48 werden behaald als volgtWalcheren 2, 3, 2, Schouwen 3, 4, 2, Tholen 4, 1, 2, Zuid-Beveland 3, 2, 5, Noord- Beveland 3, 1, 0, West-Vlaaudereu 4, 2, 2, en Oost-Vlaauderen 6, 2, 5, samen dus 25, 15 en 18. Op de kringkeuriDgen werden aangevoerd 147 en bekroond 58 dieren 25 jonge en 33 oudereu. Buiten die prijzen, ad 3864, hebben nog 9 jougere en 2 oudere stieren aanspraak op een ext.a premie van f 20 voor aanvoer uit andere provincies, terwijl aan 2 dieren, in het Ned. kalver- boek ingeschreven, een verdere bijdrage van f 20 elk toekomt. Door den Commissaris der Koningin is tegen 1 Jan. eervol ontslag verleend aan Pieter Goernan als gemeente-veldwachter te Breskens. In Zeeland kwamen gedurende de afgeloopen week, van 15 tot en met 21 dezer, 16 gevallen van besmettelijke ziekte vooreu wel 1 van febris typho'idea, Zaamslag10 van roodvonk, 3 Elle- woutsdijk, 6 Wolphaartsdijk en 1 Yerseke, en 5 van diphtheritis, 3 Oosterlaud, 1 Bruinisse en 's Heer Arendskerke. Door den Raad van State is niet ontvan- kelijk verklaard het beroep van Jac. Kools en anderen te Oostburg tegen het besluit van B. en W. dier gemeente, waarbij aan de Maatschappij tot detailverkoop van petroleum ffDe Automaat" verganning is verleend tot oprichting van eene bewaarplaats voor gezuiverde petroleum. geheel onverschiilig, welkeu weg men nam. Liefst was zij dan thuisgebleven, want Fransch spreken met den markies vond zij afschuwelijk, en dan moest zij tegeuover hem zitteu, terwijl zijn bleeke, strakke gelaat en zijn schraal persoontje geen gunstigen indruk op haar maakten, vooral omdat z^n gelaat meestal een spotachtige uitdrukking scheen te hebben. Wel was hij altijd beleefd en correct," menigmaal trachtte hij den beminnelijken pretmaker te spelen, maar op Anny maakte hij steeds den indruk van onoprecht te wezen. Daar bij toonde hij een groot zelfvertrouwen, als wilde hij te kenneu geven, dat zij zich ten slotte toch zou moeten schikken naar zijn wenschen. En dit juist hiuderde haar op een verschrikkelijke manier. Onder deze omstandigheden had Anny een onaangenaam leven. Er kwamen uren, waarin zij de waardigheid, de hoogachting, de nieuwe maat- schappelijke positie van haar familie eu de geheele erfenis hartgrondig verwenschte en terugverlangde naar den tijd, toen zij haar neiging mocht volgen en mocht beminrien of niet beminuen naar eigen welgevallen. Liever zou zij alle nood en ver- nederiug willen verdrageD, dan zoo in haar vrijheid beperkt te worden. Door den dwang, die vooral door juffrouw Badsley op haar werd uitgeoefend, was juist de liefde tot Will bij haar hevig ont- vlamd, terwijl die liefde tot dusver in haar jonge, hart als he; ware onbewust gesluimerd had. Aan niemand ter wereld wilde zij toebehooreu dan aan Will, ten spijt van juffrouw Badsley en ten spijt van haar vader met zijn waardigheid en hoogachting. ffWaarheen zullen we rijden, lieve fleemde juffrouw Badsley met haar houingzoete stem. Voor de betrekkiog van gemeente-secretaris te Eede hebben zich zes sollicitanten asngemeld, waaruit door burgemeester en wethouders eeu aanbeveling is opgemaakt bestaande uit de heereu C. J. van Vooren, R. K. koster, lid van den Raad en ambtenaar van den burgurlijken stand te Eede, en G. P. H. Wijffels, volontair ter secre tarie te Aardenburg. Hoek, 24 Nov. Door 35 ouders van 42 schoolgaande en 56 jongere kinderen is een ver- zoekschrift gericht tot den gemeenteraad om eene school te stichten op de Knol. Na zulk eene spanning ruischte als een frissche koelte door de zaal het vHoeladerie" uitdevoor- dracht /,De verlaten echtgenoot", door den heer J. Leenderts. Aan hem is de vereeniging een lid rijker geworden, waarop zij trotsch m»g ziju. Den heer L. mochten reeds op verschillende wed- strijdeu (Nijmegen en Arnhem) o. a. hooge onder- scheidingen ten deel vallen, zoodat bet oanoodig is te vermelden, dat hij het publiek dadelijk „pakte". Na de pauze bracht ffJoost Uilenspiegel" her- haaldelijk de lachspieren in beweging en niet minder de klucht ^Eene komische les". Als toe- gift en slot tot groote hilariteit de voordracht ffEen zwervend paar". Leuk was het biscouplet met het refrein »Dat komt van de peeen, de welvaart van't land, Die brengen de centen aan den boerenstand En wie er nou moppert, of nijdig wordt Die smakken we in den modder aan't Mauritsfort." Beide spelers, Kee en Kees, bedankten op dezelfde melodie het publiek, waarvan wij ver- wachten, dat het instemde met den slotregelDat Al doende leert men" nog lang mag bestaan. 't Middernachtelijk uur had reeds gestagen voor de uitvoering geeindigd was en toch gingen er stemmen op, die andermaal een toegift vroegen. Edoch, alles heeft zijne grenzen eD ook de spelers wenschten ontapanning. Deze werd gevonden in een zeer genoegelijk bal, dat de uitvoering besloot. Orerslag. Deze week heeft het gemeente- bestuur het nieuw gebouwde gemeentehuis in gebruik genomen. Het gebouw, dat ingericht is voor raadzsal, secretarie, arrestantenlokaal en brandspuithuis, is een sieraad voor ons dorp. D' bouwkundige, de heer J. Wisse Jz. en de aaonemer, de heer A. van Mosselvelde van Wachte- beke, hebben eer van hun werk. Trouwpartij. Nu hadden ze 't eindelijk maar beslotenhij had niks en zij had niks. Maar als ze hutje bij mutje legden, en ruutje bij hutje, dan had zij nog 'n gouden broche, erfstuk van d'r grootmoeder, onverkoopbaar nu, op 't oogenblik, doch in komende tijden uitnemend voor den lommerd, en hij had nog geld te wachten van oome Janus, die oud werd. Zij zochten 'n goedkoopen dag uit en oom Janus op. En toen deze als getuige ten stad- huize wilde verschijnen, eu geluk en voorspoed wenschte, toen was de opkomende zon van hun toekomst-echtelijken hemel zoo stralend, zoo hoop vol, dat ze nu vonden, dat anderen haar ook wel 'ns in het water mochten zien schijnen „Dat kan me niet schelea," antwoordde Anny. tfGoed, koetsier, rijd ons dan naar Picca dilly. wDaar zijn de steenen opgebroken voor de nienwe bestratiug, juffrouw." tfNu, rijd dan waarheen ge wilt, maar niet naar het Regentspark." Het ging echter slim tegen slim. Van tijd tot tijd gaf Anny den koetsier een shilling, doch alleen wanneer hij naar het strand reed. En zoo begreep Anny nu wel, waarheen zij gaan zou. Aan het strand was de boekhandel, waarin Will werkzaam was. Menigmaal zag zij hem, als hij daarheen ging of er vandaan kwam, en bij gebrek aan beter waren de jongelieden reeds in hun schik, als zij elkaar van verre zageu en steelsgewijze een groet konden wtaselen. Heden wilde Auny daarmee niet tevreden zijn toen het rijtuig voorbij den winkel reed, liet zij stilhouden. *Maar, lieve zei de gouvernante met een bsdenkelijk gezicht. fWalblief? Ik zal mij toch wel een nieuwe Fransche spraakkunst mogen koopen Daar wist de brave gouvernante niets tegen iu te brengen, maar dat die spraakkunst iu dezen winkel en juist nu moest gekecht worden, kwam haar toch verdacht voor. Juffrouw Badsley volgde Anny dus in den winkel. Juist daar stonden Will en Anny reeds bij elkander. Juffrouw Badsley zou wel in onmacht gevallen zijn, doch daarvoor was hier de gelegenheid niet gunstig. Die twee zouden haar zeker stilletjes laten liggen. Neen, zij moest thans waakzaam zijn. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 5