St. Nicolaas 1905. Vanaf he&en ter tezicMiging een prachtige collectie bij F. C. WIS3E, te Zaamslag. Nieuwe Busgroenten, een PACKARD OKGEL, Lijders aan Hoofdpijn. ORTRET ALBUMS. Jacs de Kok, RUIME KEUZE Luxe Trapmachines enz. W. WISSE, Donze-Visserstraat, Ter Neuzen. Sepulchre. Huidenzouterij. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 wn G. 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 RIJTUIGMAKERIJ. "Weit, lis.? Paletots, Pelerinen, Vesten en Vareuzen bij de Gebroeders MERCKX, LAUGEMTJITT IT05 5 en 7 te GENT. KOSTDHES op maat voor Dames en Heeren. o,"t toeax. ik axxa.? De A Mij sir oo p, Klooster Sancta Paulo, Zuring en Postelein op flesschen. Een KAPS PIANO L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11, Rotterdam. Zaamslag, November 1905. ONTVANGEN: Tevens: nieuwe Parel Erwten, Capucijners, Bruine- en Witte Boonen A. van Overbeeke-Leunis, I. WESSELING, Er is niet beter A. S. J. DEKKER, Goes. Steeds voorhanden J. D. Tbielman-Bauwens, Landbouwers en Kweekers. geheel nieuwe sorteering. Ter Neuzen voor Schoenmakers, Kleermakers, Modemaaksters en huis- houdelijk gebruik. LAGE PRIJZEN. SOLIDE GARANTIE. PETROLEUMKACHELS, sjsteem D. E. WOLFERT Hz. H SOHN te Solingen Oe Maesschalck-Thierens. Bofstraat 404, recht over de Casinostraat, Men vindt de grootsto keus en deschoonste Modellen van Laatste nieuwigheden voor KLEEREN. Bijzonderheid van zwarte KLEERSTOFFEN. Hooge nieuwigheden in BROEKSTOFFEN. PELTERIJEN en VELLEN in alle soorten. IX? Prijs per flacon f 1,f2,en f3,50. en KOOKERWTEN. Aanbevelend, Yoorheen C R E M E R Co., Bolsward. Zilveren Med. Amsterdam 1883. IJzeraardenhnizen. Draineerbuizen. Metselsteenen. en zijn onovertroffeu in peloid en afwerking. Beide alleen verkrijgbaar hi,} ons en onze Agenten. Spliterwten, Capncijners, Walchersche Witte en Bruine Boonen. Ondergeteekende beveelt zich ook aan tot het leveren van winterprovisies in bovenstaande artikelen, onder garantie van steeds goed kokend. a/d Roomsche Kerk. Ter Neuzen. Be Hoof dpfjn- Pastilles van Apotlie- ker BOOM stillen spoedig de hevigste Hoofd pijn en zijn daartegen het beste geneesmiddel. Prijs per flacon 80 ct. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Verkrijgbaar te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. Te Middelburg bij C. A. SOHULTE Co. Te Goes bij Gebrs. MULDER. Te Vlissingen bij S. A. LUITWIELER. Te Ierseke bij A. M. STEKETEE. Te Hulst bij F. L. VER- WILGHENVan der Hoofd. Te Axel bij J. H. VAN D1XH00RN. Te Tholen bij J. GROE- NEVVEGEN. Overal worden wederverkoopers gevraagd door Firma A. M. BOOM te Arnhem. GEWAARBORGD. Amerikaansch schadeloos algemeen Stopmiddel tegen stfgang of doorloop der Kalvers, Veulens of KachtelsKoeienVarkens. Prijs 2 frank. Ook radikaal tegen die plaag der Varkens. Overal vrachtvrij opgestuurd met uitleg, tegen 2,10 fr. in postzegels of postmandaat. 10 frs. voor 6 doozen. Eenig depot voor Belgie Paul De Muelenaere. apotheker, Steendam 30, Gent. Eens beproefd wil niet meer gemisl worden. Spatzalf: geneest spoorloos gallen spat ten der paarden 2,50 fr. de post. IBevruchtend poederv. paarden 2 fr. voor koeien 0,75 fr. Deze kachel brandt, bij goede behandeling, reukloos. Ter Neuzen, Nov. 1905. Ondergeteekende brengt H. H. Landbouwers en Slagers ter kennis dat de prijzen der huiden zijn als volgtOssen, Vaarzen en ECoeien 45 cent, Stieren 40 cent. Alles per kilo. Aanbevelend, Ter Neuzen. H. HARTOG. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A ax Het geachte Publiek, dat er belang in stelt, om Messen, Scharen, Vorken enz. van de langer dan 50 jaren bestaande en door solied en uitmuntend fabrik^at gerenommeerde Firma te koopen, woordt beleefd verzocht, goed op de navolgende Fabrieksmerken te letten, evenzeer als op den naam en de voorletter P Dit zijn mijne F abrieksmerken. en Tegenwoordig wordt zeer veel namaak meest van mindere qualiteit onder den naam Herder en met op de mijne gelijkende Fabrieksmerken, zoo als of Q enz. verkocht en zijn Messen en Scharen met de Firmas H HERDER, RICH. ABR. HERDER, D. HERDER, R. HERDER, of slechts HERDER, niet uit mijne van ouds in Nederland bekende Fabriek afkomstig. Bij de voornaamste IJzer-, Galanterie- en Kramerij-Winkels is mijn Fabrikaat verkrijgbaar SOLINGEN. FRSEDR. HERDER ABR. SOHN. ax Gesticht in 1853. A. de Maesschalck—De Waele, opvolger. St. INTcolaas (Waas). Heeft de eer het geacht publiek bekend te maken, dat er bij hem te bekomen zijnalle soorten van RIJTUIGEN, sterk en naar de laatste smaak afgewerkt. Schriftelijk gewaarborgd voor twee jaren. Ik beveel mij ook bijzonder aan voor het maken der DOGCARS en TILBURYKARREN, waarvan het huis sinds jaren als specialiteit bekend staat. Ziedaar drie vragen, die een welbekend inwoner van Rotterdam, de heer W. VBB- MJE ULEN, handelaar in A aaimachines, Hoogstraat 78, beantwoordt IK WA S gedurende elf jaren lijdende aan asthma. Alles ha'd ik al geprobeerd, niets hielp mij. Ik had het somtijds verschrikkelijk benauwd, ik bijgde en piepte dan zoo erg, dat het vreeselijk was om aan te zien. 's Nachts kon ik door de bevige benauwdheden geen oog toedoen. Daar ik het reeds elf jaren had, veronderstelde ik, dat mijn kwaal niet meer te genezen was. IK ZOO OOK XIBTMEElt BETER GEWORBEK ZIJN, wanneer ik niet mijn toevlucht had genomen tot de beroemde Abdijsiroop, Kloosier Sancfa Pauio. Ik dacht, ik heb al zoo veel ge- shkt, ik zal^ het met de Abdijsiroop ook nog eens probeeren baat het niet, dan schaadt het niet. Tot mijn en mijn vrouw's groote verwondering was de Abdijsiroop het middel, dat mij van mijn asthma verlost heeft. Zonder de Abdijsiroop zou ik nu nog lijdende zijn. Ik ben u hartelijk dankbaar en geef a het recht om aan iedereen bekend te maken dat ik door de Abdijsiroop, klooster Santa Paulo van de asthma genezen ben. IK BEN NTJ weer even gezond en vroolijk als voor elf jaren. is een gezegend middel voor jong en oud, zij is altijd onschadelijk en geneest onvoor- waardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoadheid, asthma, keelpijn, kink- en sHjnrihoestbronchitis en alle borst- en longaandoeningen. Oentraal-I>epot Verkrijgbaar bij VAN OVERBEEKE-LEUNIS te Ter Neuzen ALG. BEGHEIJN, te Sluiskil de heeren DE FOUW te HoekM. R1EMENS te ZaamslagP. 1)E RU1JTER te OtheneP. WULLEMS te GroenendfjkJ. VAN DORSE-"" LAAR te Lamswaarde -, CONST. DANCKAERT te Hulst C VERHAAK te Sas" van Gent M. J. B. KIEBOOM te Westdorpe; A. P. M. VERMANDEL t,e Sint Jansteen D. v. d. VELDE te Zuiddorpe L. B. ROLFF Az. te AxelJ. VAN DIXBOORN te Axel; P. VAN LANGEVELDE te Spui(sem. Axel) H. IJSEBAERT te Koewacht A. WILLEMS te Zandberg gem. Graaxnv)Wed. DHOOGE en A. F. ARBROSCHEER te Philippine D. KRIECKAERT te Bapenburq L. DE GRAAFBOUENS te Nieuw-NamenMARIE ONGENA te Boschkapelle. 33) St. Nicolaas-Artikelen, Prima fljne loomira, Winselmann Naaimachines

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 4