JaC de Kok, Kinderspeelgoederen. VAN DIXHOORN. - Ter Neuzen. Sanguinose Van af Maandas: 27 Nov. 1905 J. DE SMIDT-POTHOVEN. Dames- en Kindermantels, Blouses, Stof- en Costumerokken, JaponstofFen. Qrgels. - Piano's. Zuider-Hypotheekbank. Friesch Roggebrood, Tandmeester GEORGES VAN PEENE, De TR00ST der BORSTLIJDERS, Uitgebreide sorteering poppenkousen- en schoenen. Voorradig: Prijs 50 cent en 90 cent de flacon. Tooverlantaarns Roode Blauwe, Bruine en Jaeger Baai, Wit en Jaeger FSanel, Witte en Groene Wollen Dekens. Moltonnen en Gestikte Dekens, Wollen Doeken, Avonddoeken, Chenitledoekjes. Chales, Kapers, Handschoenen, Zwarte en Blauwe Mans- en Jongensbonkers. Prijs per fl. f 1.50, 6 fl. f 8,-, 12 fl. f 15,-. Koordstraat 34-35. Tar Neuzen. de nieuwste modeller! Lijders aan Asthma J. de Smidt-Pothoven, Ter Neuzen. Dagelijks verkrijgbaar Cbocolads en Saikerwsrken Holl. St. Nicolaas met en zonder Amandelen. Druiven en doffe SCastanjes, Met I Januari 1906, wordt de spreekkamer van den Ter Neuzen. POPPENHJEOEN. m m zuiver plantaardig middel voor alle gevallen van Bloedarmoede en Zennwzwakte, Te Ter Neuzen bij A. van Overbeeke-Leunis te Axel bij Jos. de Feijter. wordt de GROOTE FINALE TJXTVERKOOP van alle soorten PARAPLTJIES in Ter Neuzen voortgezet. alsmede eene groote sorteering le klasse Instruraenteu, Aanbevolen Merken FERWERDA TIEMAN. Wed. J. J. D0NZE. P. L. LOS-VAN DE REE. Verscheidene jaren volkomen sucees met of B0RSTSIR00P van Dokter HILLERH, Model Sporen Nieuwste keuze Sporen op rails Model i Sioom- op rails Mechanische met Warmelueht MachinesJL met JJurwerk. J Artikelen. Stoom. Machines. Toover- lantaarn- glazen in alle maten. in eene buitengewone collectie, van af 5 cent tot 10 gulden. nieuwste sorteering, van af 60 cent. Aanhang- modellen voor Stoom- Machines. m o o De heer M. Hus te Arnhem meldt ons Mijne vrouw had reeds Iangen tijd veel last van zenuwachtigheid en werd daarbp gekweld door zware hoofdpijn. Daar haar eetlust ook veel te wenschen overhet, vreesden wij dat de zwakte de overhand zoo krijgen en gevoelde zij zich zeer moedeloos, wan niets scheen haar te helpen. Daar een mijner kennissen owe Sanguinose met vrucht gebruikt had, besloten wii dit middel ook eens te probeeren. Met veel genoegen kan ik U mededeelen dat de uitwerking nernsssend was J de hoofdppn werd dadelijk veel minder, de zenuwachtigheid eveneens en de eetlust keerde terug. Nog niets heeft haar zoo goed geholpen Met vertrouwen zet zij het gebruik der Sanguinose voor Maakt U gerust van dit schrijven gebruik ik kan owe Saguinose aan alle zwakken en zenuwachtige menschen aanbevelen. nTtci M. rlUo. Arnhem St. Anthonielaan 321. Sanguinose is beslist het beste middel in al zalke gevallen. Hoofd pijn, zwakte, algemeene verslappingstoestanden, gebrek aan eetlust, gebrek aan krachtduizeligheid, slapeloosheid, moedeloosheid, pvn in den rug, pijn aan de nieren, oververmoeidheid, kortom alle eer- schijnselen eh gevolgen van bloedarmoede en zennwzwakte warden stellig en afdoende verdreven door de Sanguinose. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen, en kost U de behandeling slechts D1/, of 15 cts. per dag. Dat is goedkooper dan eenig dergelijk middel. "men zij niet te vreden met namaak; zij geneest nooit Iederen dag te spreken of te ontbieden, adres V. G&LLE, Hotel den Arend, bij de H. K. Kerk. Beleefd aanbeuelend, Ma ^©©BISSSeb Het Poeder tegen Asthma van Apotheker BOOM geeft bij de inademing dadelijk verlichting tegen de Benauwdheid en Borstbeklemming zelfs bij den hevigsten aanval. Dit Asthma-Poeder is veel beter en goedkooper dan het Franscbe en Engelsche Asthma-Poeder. Het is met Goud bekroond te Londen, Amsterdam, Brussel en Parijs. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Prijs per doos met gebruik 65 ct. Te Ter Neuzen bij J. J. KENSE. Te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co. Te Goes bij Gebrs. MULDER. Te Vlissingen bij S. A. LUITWIELER. Te Ierseke bij A. M. STEKETEE. Te Hulst bij F. L. VERWILGHEN—Vast der Hooftj. Te Axel bij J. H. VAN DIXHOORN. Te Tholen bij J. GROENEWEGEN. Overal worden wederverkoopers gevraagd door Firma A. M. BOOM te Arnhem. worden geleverd aan Fabrieksprijzen, door Ook verkrijgbaar op condition per maand. Repareercn van Orgels, Piano's enKerk-Orgels. B i 11 ij 1< *- pr ij z e n. De Bank verstrekt gelden ter leen onder eerste hypolhecair verband op buizen en landerijen en geeft 4 en 81/,, Pandbrieven nit, in stukken van 1000,—f 500,en 100,— Nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofd- Agent H. W. NEERVOORT, Cand.-Notaris te Hulst. Ter Neuzen. J. DE SMIDT Jz. Stoombiikkerij ,,DE TIJD." Weder als vorige jaren ben ik uitgestald met vele nieuwigheden iu daarom verzoek ik een ieder beleefd de verschil- lende artikelen te komen bezien, als MARSE- PE1N in doozen en figuren, BORSTPLAAT, TEVENS VERKRIJGBAAR enz. enz. Aanbevelen d, Noordstraat 42, Ter Neuzen. St. Est^phe Medoc. f 0.60 La Rose Ludon0.72 Chateau Malleret v 0.80 Petit Bonrgogne 0.99 Graves Blanc0.72 Haut Sauternes1.35 Witte Bergerac0.99 Niersteinert, 0.72 Riidesheimer1.08 Oude Roode Portwijn. 1.08 Extra oude Roode Portwijn. 1.44 Oude Witte Portwijn. 1.08 Extra Oude Witte Portwijn 1.80 Fine Old Pale Sherry. 0.99 Goede Madeira0.90 Madeira Superior 1.44 Vermouth di Torino Dom Bellardi (per Liter) 1.17 Prijzen netto a contant. Ter Nenzen, verplaatst van de Joseph Plateaustraat 45, naar de Statiestraat 110. 17, bij de Zuid-Statie, te SENT. Hoogleeraar van de Faculteit van geneeskunde, bereid door H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete. Docter Hillern's Borstsiroop is een uitstekeud geneesmiddel voor jong en oud tegen alle Borst- en Longziekten, ontsteking der Luchtpijpen, Aamborstigheid, Hoest, Asthma, Bronchitis, hardnekkige en verouderde Verkoudheden, Slijmboest, Kinkboest, Keelontsteking, Heescbheid, Influenza. Docter Hillern's Borstsiroop is een gezegend middel, zeer aangenaam van smaak en bevattende de bederfwerende, borstzuiverende en wondhelende boedanigheden, die rechtstreeks werken op de luchtpijptakken, de slijmuitwerping vergemakkelijken, de inwendige wonden helen en de regelmatige ademhaling begunstigen. Hoedt u voor namaak. Alleen echt in bruine fless'ehen en rond de krop bet verzeke- ringsbandje met het ware haudteeken van Dokter H1LLERN. T,e bekomen bij H. VAN AKEN te Selzaete en verder in mijne gewone depots. oj TA d O* g Bai li VAN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 3