A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4769.. Zaterdag 25 November 1905, 45e Jaargang. Gedeputeerde Staten van Zealand Gemengde berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen. ZEEElK/STIEl BLAD. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82^. Men abonneert zich bq alle Boekhandelaara, Poatdirecteuren en Brieven- us houders. ADVERTENTlfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Inzending van advertenti&n v6or 3 uren op den dag dei uitgave l»it blad venekynt Mtaandag-, Woeoiidag- en Vrljdagevond, nttireaonderrt op Feestrtasen, bij de Firm* J. VAM »K te Te»He»«eB maken bekend, dat van 28 dezer tot en met 27 December aanstaande eene aanvraag om vergunnmg tot iiidijking van gronden in de gemeenten Biervliet en Philippine met bestek, begruoting van kosten en teekeningen ter in- zage vau een ieder zal zijn nedergelegd op de secretarie der gemeente Biervliet en op de Provinciate griffie. De belanghebbenden zijn bevoegd binnen veertien dagen na afloop van dien termijn hunne bezwaren tegen de onderneming bij Gedeputeerde Staten schrifte ijk in te dienen. Middelburg, 17 November 1905. Gedeputeerde Staten voornoemd, ROEST, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. TER NEUZEN, 24 November 1905. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn bij de stoombootdiensteu op de Wester-Schelde Refinitief benoemdaan de lijnen Vlissingen Breskens —Ter NeuzenHoedekenskerke tot stokers J. Kramp en M. Pierens en tot scheepsjongen C. de Ruijter, alien te Vlissingen; aan de lijn Wal- zoordenHansweert tot stuurman H. Rademaker te Hansweert, tot dekknecht J. Lucasse te Wal- zoorden en M. Barbier te Hansweert en tot con- ducteur J. C. van Beusekom te Vlissingen. Volgens mededeeling van den Inspecteur over het Loodswezen zal met zonsoudergang van Zater- dag 25 November a. s. het lage licht van Rei- gersbergscbe polder zoodanig worden gewijzigd, dat de roode sector van dit licht zichtbaar is van roode licbtboei No. 38 tot over spitse ton No. 39, en het lage licht van Bat zoodanig, dat het zichtbaar zal ziju wit van benedenwaarts onder den N.-wal tot even beW. de stompe tonuen Nos. 44a en 45verder bovenwaarts rood. De St. Crt. no 274 bevat een besluit waarbij gewijzigd wordt het Kon. besluit tot vast- atelliug van een algemeen reglement van politie voor rivieren, kanalen, havens, sluizen, bruggen en daartoe behooreude werken, waarbij art. 1 3a als volgt rnoet worden gelezen //de havens te Moerdijk, Breskens, Veere en Delfzijl, de buiten- haveu te Scheveuiugen, de buitenhaven te Middel- harnis, vooi; zoover in beheer bij het Rijk, en de havens der eilanden Terschelling, Vlieland, Wie- ringen, Urk en Markeu". Sas van Gent. De sluisknecht P. van den Borgt wordt met ingang van 1 December a. s. overgeplaatst naar Schelliugwoude (N. H.). De bietenaanvoer aan de suikerfabrieken alhier is zoogoed als gteindigd. De kleine aauvoer die nog te wachten is zal in de loop der volgende week zijn aangebracbt. Daarmede zullendecam- pagnes ook spoedig zijn afgeloopeu. Men rekeDt voor de oude fabriek nog twee weken terwijl de cooperatieve tot omstreeks uieuwjaar zal werkes. Bosclikapelle. Eeu ongeval, dat nog ergere gevolgen had kunnen hebben, overkwam den knecht vau den landboower D. L. v. D. Met een koppel paarden een steilen dijk af- lijdende, bleel hij er, onvoorzichtig genoeg, op zitten. Door deu glibberigeu modder schoof zijn rijpaard uit, zoodat hij er voorover aftuimelde en beide dieren, die zich niet staande hadden kunnen houden, over hem heen rolden. Met inwendig tamelijk zware kneuziugen men spreekt van gebroken riboeu en ten verwond gezicht werd de man huiswaarts gedragen. Hij gevoelt pijn over het geheele lichaam. GraaUW. De voordracht voor onderwijzer aan de openbare lagere school alhier bestaat uit de heereu C. P. v. Weesemael te Hulst, A. de "Waal te Monster en A. Schelleman te Lobith. Hengstdijk. Wat wegen lijden bij een druk beetenvervoer in regenachtig weer blijkt ten dui- delijkste uit de #Lange weg" van hier naar Ossenisse, die ruim een half uur gaans is. Om dien weg gedurende het zeer drukke vervoer zooveel mogelijk in orde te houden, hebben een acbttal keileggers er gedurende 6 weken geregeld aan gewerkt en toch geraakten nog wagens onklaar. Het voornemen moet bestaan den weg in 't voor- jaar op te breken en opnieuw te leggen. RECHTSZAKEN. Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 24 Nov. de volgende vonnissen uitgesproken P. J. Th. B., oud 51 j., timmerman te Ter Neuzen is wegens vernieling veroordeeld tot f 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. J. d. R., oud 14 j., zonder beroep te Ter Neuzen, is wegens diefstal veroordeeld tot 7 dagen gevangenisstraf. Het gerechtshof te 's Gravenhage heeft gisteren in de zaak van Marius Brouwers, den dader van den moord in de Scheveningsche Boschjes, bevestigd het vonnis van de Haagsche rechtbank, waarbij bekl. wegens ontoerekenbaar- heid is ontslagen van alle recktsvervolging, met last tot plaatsing in een krankzinnigengesticht voor den proeftijd van een jaar. De politie te Vlissingen heeft aangehouden K. W. H. H., 47 jaar, bankwerker, geboren te Roermond en wonende te Amsterdam, wegens het in omloop brengen en in betaling geven van valscbe guldens met het jaartal 1848 en de beeltenis vau Kouing Willem II. Op de ver- dachte zijn gevonden 22 valscbe guldens en bij eenige tappers aldaar zijn Woensdag vier valsche guldens in beslag genomen, door den verdachte Dinsdagavond in betaling gegeven. De Gouwzee tusschen Marken en Monniken- dam ligt bijna geheel met ijs bezet. De motorboot stoomt er eveuwel nog lustig door. De vorst heeft de scheepvaart in de Friesche venen gestremd. Nu al Te Hoorn is een jongetje door het ijs gezakt en verdronken. Van een Westlandsche schuit, liggende in de haven te Vlaardingen is Woensdagnacht de zoon van den schipper E. Starre, oud 33 jaar, wonende te Monster, door kolendamp geslikt. Zijn vader is bedwelmd naar het ziekenhuis gebracht. Een bond, die in de schuit was, is ook geslikt. De rechtbank te Assen heeft in hooger be roep D. M. Dennehoom, vroeger te Koevorden, thans te Dusseldorf, wegens het in opslag hebben van margarine, terwijl noch op de verpakkiug uoch op de waar zelve dit wourd voorkwam, veroordeeld tot 30 dagen hechtenis. Te Etten (Nbr.) kreeg hot driejarig kindje van J. K. bij het eten van soep eeu klein beentje in de keel. Vo6r geneeskundige hulp kon worden iugeroepen, was het kind reeds door verstikking gestorvep. Door een winkelier in de Hazenstraat te Amsterdam werd aaugifte gedaan, dat een onbekeude vrouw zich in zijn winkel vervoegde om zilveren halskettingen te koopen. Na het vertrek dier vrouw bemerkte de winkelier dat twee dergelijke kettingeu verdwenen waren. De Kamper Ct. schrijft Het is de tijd der vogelaars, en minder over het feit zelf, dan wel over de wijze, waarop met de arme diertjes wordt omgesprougen, is een na- tuurvriend slecht te spreken. In menigte worden tegenwoordig, vooral onder IJselmuiden de zanger- tjes, gelokt door lekkernij en het gefluit van een verborgen natuurgenootje in kooi, gevangen en de ruwe manier, waarop zij daarna van de lijm- houtjes worden afgerukt, zoodat soms bosjes veeren achterblij »en, en vervolgeus in een zak gestopt, moet meer dan ergerlijk zjjn. In hoofd- zaak zijn het sijsjes, waarvan men zich op deze wijze meester maakt en ieder vogelliefhebber weet, welke lieve, iutelligente maar teere diertjes dit ziju, hoe aardig zij zingen en hoe spoedig zij zicil aan de menschen hechten, zoodat zij reeds na weinige dagen uit de hand leeren eten. Men schrijft uit Assen 'let delven van iizeroer heeft in de laatste jaren in het oosten van Drente eeu grooten omvang aangenomen. Te Comp&scuum, Roswinkel, Maten en Weerdingermond ziet men groote hoopen van deze delfstof staan. Zij wordt veel door Duitsche schepen langs 't kanaal RutepbroekHaaren naar Pruiseu vervoerd, waar zij vermengd wordt met moeilijk smeltbare Duitsche ertsen. Door de groote vraag naar dit artikel is de prijs aan- merkelijk gestegen, zoodat het delven van ijzer- oer, vroeger waardeloos daarheen liggende en den grond verzurende, tegenwoordig menigeen een voordeeltje geeft. Studentenrelletjes. Men meldt uit Utrecht aan de O. H. C. Tusschen de leden en niet-leden van het Utrechtsche stude.:tenkorps bestaat een minder aangename verstandhouding, die niet nalaat bij sommige gelegenheden onaangename gevolgen te hebben. Bij de lessen o. a. in het chemische labora- torium wordt de eerste bank steeds door de dames- studenten, de daaropvolgende bank door korps- leden en de daarachter staande door niet-korps- leden ingenomen. Gebeurde het nu, dat een niet-korpslid plaats nam in de bank, die de korpsleden als hun terrein beschouwden, dan werd hij door dringen of onaangename woorden tot heengaan genoopt. Zoo ook gisteren, toen een niet-korpslid plaats nam op een korpslid-plaats. Toen nu eenige korpsleden binnen kwameu en het gewone spelletje weer wilden beginnen, gaf dit aan- leidiug tot een formeele vechtpartij, die zieh hedenmorgen weer herhaalde. Een en ander is oorzaak, dat reeds gedreigd is met schorsing der lessen bij eene mogelijke herhaling der ongeregeldheden. Een man kwam zijn dokters-rekening be- talen en zei tot den arts We), dokter, mijn kleine jongen heeft het eerst de mazelen gekregen, dat weet u nog wel De arts knikte toestemmend. En hij heeft al de kioderen hier in de buurt aangestoken en daar u ze alien behandeld hebt, kondt u, dunkt mij, wel wat van de rekening laten vallen want u hebt daar eeu aardig voor deeltje aan gehad Te Amsterdam ontstond twist tusschen een echtpaar. De vrouw, achtervolgd door haar man, vluchtte bij een der buren. Een buurman wilde haar ter hulp komen, maar ontving van haar man twee messteken in de borst. Zwaar verwond werd hij naar het gasthuis vervoerd. De dader is ge- arresteerd. Toen Dinsdagavond de bewoners van een huis in de Weimarstraat te den Haag de voor- deur hoorden opengaan, verkeerden ze in de mee- ning dat het een der huisgenooten was, die thuis kwam. Doch toen ze een oogenblik later eens gingen kijken, bleek het dat het in plaats van een huisge- noot een dief was geweest, die met een valschen slentel de deur had geopend en een rijwiel, ter waarde van f 150, had meegenomen. Het was een als heer gekleed persoon, volgens de bewoners, die hem net zagen verdwijnen. Het vergaan van de Hilda." Thans is de volledige lijst bekend van de opvaren- den der //Hilda", het stoomschip, dat bij Saint-Malo in het Kanaal verging. Uit die lijst blijkt de ramp nog grooter te zijn dan aanvankelijk werd gedacht; spraken de eerste berichten toeh van 123 slacht- offers, nu staat vast dat dit onheil 128 menschen- levens heeft geeischt. De bemanning met het bedienend personeel bestond uit 26 koppen, waarvan er slechts 66a, de matroos Gringer, gered is. Voorts waren er 18 passagiers le klasse alien Engelschen, die verdronken. De overigen waren 2e klasse passagiers, waarvan er 4 aan den dood ontkwaraen. De correspondent van de Daily Mail te St. Malo heeft den matroos Gringer, den eenig nog overlevende van de //Hilda", geinterviewd. De man was niet van dienst en lag te bed in het achterschip. Er heerschte een vreeselijke sneeuwstorm, de wind loeide en overheerscbta elk geluid, toen eensklaps een geweldigeu schok plaats had, gevolgd door een gerucht als van een wrijving. Ik sprong uit mijn bed en werd aan- stonds naar den anderen kant van mijn hut ge- slingerd, want het schip rolde geweldig. Ik geloof, dat het rond 10 uur was. Ik begreep aanstonds dat de boot gestooten had. In eenige oogenblikken was ik bij kapitein Gregory en den stuurman die op de brug waren. Beiden schenen kalm. Niettegenstaande de duisternis, kon ik over de verschansing een aantal rotspunten zien. Het had tot niets gediend reddingsbooten uit te zetten, want zij zouden tot splinters zijn geslagen. De kapitein riep mij toe te pogen een andero boot in zee te brengen, maar dat was onmogelijk. Het schip rolde geweldig en stoolte bij elke be- weging tegen de rotaen. Toen riep de kapitein Om de liefde Gods, maunen, poogt toch een boot uit te zetten voor de vrouweu en kinderen. Neemt de boot aan stuurboord. Maar de rotsen, die langs alle kanten opstaken, lieten ons evenmin toe 't te probeeren. Er was geen paniek aan boord. De vrouwen zeiden niets. Een klein meisje naast mij snikte. De Fransche ajuinboeren hielpen de vrouwen de reddinggordels aandoen. Dat alles zag ik terwijl het schip zonk. Wij waren midden in den sneeuw storm. Toen het schip zonk, werd ik in het want geworpen en ik klom naar boven met den kok. De mast helde geheel op zijde. Een aan tal Franschen, die er aan den anderen kant waren opgeklommen, werd eensklaps in zee gedompeld, waarna de mast zich weer wat oprichtte. Er waren omtrent dertig personen in het want, toen het schip zonk. Onder mij zeide de stuurman dat ik wat hooger zon klimmen zoo mogelijk en ik klom tot boven. Ik stierf van koude. Om trent twee uren nadat het schip gezonken was, liet de kok los en viel in het water. De stuur man hield het nit tot 6 ure, maar toen viel hij vooruit op het tuig, waar zijn lijk bleef hangen. Een ander man stierf en bleef met den voet hangen. Kort voor bet aanbreken van den dag stierf een Franschman, maar ook hij bleef met het been vastbangen. Ik had den heelen tijd te worstelen tegen een geweldigen lust tot slapen. Eindelijk zagen wij de rotsen, waarop wij schipbreuk hadden geleden en ik bemerkte de //Ada" op omtrent eet> halve mijl afstaud, die een sloep uitzette en mij met vier Fransche ajuinboeren redde. De kapitein van de ffAda", die thans te Southampton ligt, geeft het volgende verhaal, volgens hetwelk er 7 menschen gered zouden zijn Toen wij den vuurtoren van Jardin naderden, bemerkten wij booten vol menschen met reddings- gordels aan, een oogenblik later zagen wij een gezonken schip op de rotsen van Pierre Ponte en aan den grooten mast menschen vastgeklemd. Ik deed een boot in zee zetten, welke het gelukte 6 personen te redden, waaronder de matroos Gringer. Den loodskotter van St. Malo bemer- kend, riep ik hem toe zich aanstonds naar het wrak te begeven. Hij deed het. Hij slaagde er in een man te redden. De twee booten werden naar St. Malo gesleept. De schipbreukelingen waren heelemaal uitgeput door een heelen nacht op het wrak doorgebracht. Toen het nieuws van de ramp op de kust verspreid werd vertrok de reddingsboot van St. Malo en bracht de lijken mee, waaronder die van den stuurman der Hilda" 7 passagiers en 16 koppen der bemanning die officieel herkend zijn. De lijken der slachtoffers zullen naar Engeland worden overgebracht. DAGEN. Voorm. Nam. Z&terdag 25 Nov. 0.11 12.35 Zondag 26 r 0.58 1.20 Maandag 27 u 1.43 2.4 Diusdag 28 u 2.26 2.50 Woensdag 29 w 3.12 3.34 Donderdag 30 3.58 4.21 Vrydag 1 Dec. 4.44 5.8 SEIZEKSCHE C0FRA8T. H

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1