A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. VEBPAGHTSB1G TOIiLEN. "bij inset en opbod No. 47(5(5. Zaterda^ 18 November 1905. Gemengde berichten. 45e Jaargan<2;. DRANKWEI van de tollen op den weg van NEUZEN naar AXEL en van HULST naar WAL- Z00RDEN. ABONNEMENT: Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave 13BB3TB BXj-A-X3, Op Efflaasidag 4 December 1905, TEIt NEUZEN, 17 November 1905. Till IE! ZESSI'HK COFRAST. Per drie uiaanden hiurien Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie I,AO. Voor Amerika 1,82£. Men abonneert zicii by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADTERTiN. TlJN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prys slechts tweemaal berekend. Grootere letters vorden naar plaataruimte berekend. ■tit HI nil vefsehijut Haandag-, Wuenrnlag- en Vrijdagavond, altgeion«eirdo^lPeesMaffen^y^P|i(iMP^^ Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN brengen ter openbare kennisdatop 13November 1905 bij hen is ingekomen een afschrift van aan Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland gericht verzoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor gebruik ter plaatse van verkoop alleen aan logeergasten, van TH. M. FERMONT voor het benedeiirechtervoor- lokaal van het perceel Sluiskil, wijk Q no. 188. Binnen twee weken na de dagteekening dezer bekend- making kan een ieder tegen het verleenen van deze vergunning f-cliriftelijk bezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. Ter Neuzen, 14 November 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Seeretaris. VAN des namiddags te 27b uur zal onder nadere goed- keuring door den burgemeester van Hulst ten Gemeentehuize aldaar, ten overstaan van den Notaris Th. Ch. DAEY OUWENS, worden overgegaan tot de openbare verpachting De verpachting geschiedt voor drie iaren, ingaande 1 3Iei 1000. De voorwaarden liggen ter lezing ter Provin- ciale griffie en ten Gemeentehuize te Hulxt Axel, Neuzen, Hontenisse en Sas van Gent alsmede aan de voormelde tollen. Op die plaatsen kan ook inzage worden ver- kregen van de besluiten der Staten tot heffing •van° tolrecht en tot vaststelling van reglemen- taire voorschriften voor die heffing, alsmede van eene handleidtng tot toepassing van het> tarief, welke aan iederen pachter ten gebruike zal worden gegeven, Middelburg, 10 November 1905. Gedeputeerde Staten van Zeeland, ROEST, Voorzitter. KRUSEMAN, Griffier. Op de voordracht voor leeraar in reken- en meetkunde en Nederlandsche taal aan de Burgeravondschool te Nijmegen komt voor de heer J. Spiering te Ter Neuzen. Bij het onlangs gehoudcu examen voor de betiekking van kommies-verificateur bij 'srijks- belastingen is o.a. geslaagd de heer A. Bodderij, kommies 2e klasse te Ter Neazen. Tot brigadier majoor der Rijksveldwacht is aangesteld He brigadier dier veldwacht M. J. Straub te Groede. Met 1 Dec. a.s. is o. m. verplaatst de kommies bij 's rijks belastingen A. H. Wemmerslager van Sluis naar Lobith. De politie te Axel heeft een valsch gouden tientje in beslag geuomeu, dat aan den ryks- ontvanger ter betaling was aangeboden. Axel. Door de afd. Z.-Vl. O. D. v. d. B. v. N. O. is aan H. M. de Koningin en aan Ged. Staten van Zeeland een adres gezouden met ket doel, dat de Koninklijke goedkeuring zal worden outhouden aan de nieuwe verordening op de luffing van schoolgelden voor het O. L. ouderwijs in de gemeente Axel, o. a. op grond, dat deze belasting hoofdzakelijk de miudere klasse drukt, doordat en bij de klasse indeeiing en bij de reducti i voor meerdere kitideren niet de minste rekening met de billijkheid is gehouden. Ook een SOtal ouders van schoolgaande kinderen, hebben adressen van ongeveer gelijke strekking verzonden. Stoppeldijk. De heer P. Uiterhoove, wagen- maker alhier, is tot brandmeester benoemd in plaats van wijlen wethouder G. Heijens. llengstdijk. Een paard van den landbouwer E. V., werkzaam op een beetenakker, zakte op een gegeven oogenblik tot den buik in den door- weekten bodem, zoodat het zich niet kon verroeren. Er zat niets anders op, dan den grond er roudom heen weg te spitten, hetgeen ook niet gemakkelijk ging, maar ten laatste gelukte het toch om deo klepper omhoog te krijgen. Ofschoon men het niet verwachtte, had hij geen letsel aan zijne pooten bekomen. Alhier is plotseling overleden, ofschoon hij reeds langen lijd sukkelend was, de heer G. v. Trappen, oud-burgemee9ter dezer geuaeente, welk ambt hij in 1902 uederlegde, na het gedurende 80 jaren met eere te hebben vervuld, tegelijk met het lidmaatschap van den gemeenteraad. De overledene was lid van het kerkbestuur eu gezworene van den Heugst- en Rummersdijkpolder. Zniddorpe. Door den heer Bijleveld, landbouw- ouderwijzer te Westdorpe, is alhier een landbouw- cursus geopend waaraan niet minder dan 39 leer- lingen, landbouwers en veldarbeiders, deelnemen. Door het gemeenlebestuur is een der schoollokalen beschikbaar gesteld met gratis verlichting en verwarming. Een landbouwer onzer gemeente heeft eene zeug, die geld waard is. Zij schonk hem achtereen- volgens 14, 21, 28 en 22 jonge krulstaartjes. Woensdagmorgen geleidde een zoontje van A. C. Dogge te Schore de koeien van J. G. v. Nieuwenhuize naar de weide en moest den spoor- weg over; een der dieren duwde den slnitboom weg en de koeien gingen op de lijn, juist op het oogenblik, dat de sneltrein uit de richting Vlis- singen aankwam. De locomotief greep twee der dieren, waarvan eea totaal werd verpletterd en 2 it 300 meter werd meegesleurd, het andere beest werd door een geweldigen stoot zwaar ver- wond en blet-f dadelijk dood, een der buffers van de. locomotief brak van den stoot. Door een en ander had den trein een kwartier uur vertraging eu had de burgemeester (eigenaar van de koeien) een leelijken schadepost. Te Groenloo zullen volgens de politie-ver- oideuing de vergunninghouders voortaan geen sterken drank mogeu verkoopen aan personen, van welke door het gemeeutebestuur is bericht, dat zij ouderstand van een der instellingen van wel- dadigheid aldaar outvangen. Twee veidwachters te Dinteloord, Dinsdag- morgen 6 uur elkander outmoetende, kregen twist, met het gevolg dat de eeu den ander erg met eeu mes verwondde. Oorzaak minnenijd Woensdagmorgen is te Capelle (Noord- Brabaut) het 12jarig zoontje van den schoenmaker Greve in een onbewaakt oogenblik in een mest- kuil gevallen. Toen men den knaap miste, werd hij levenloos daar uitgehaald. Ongeveer 40 jaren lang heeft men te Sommelsdijk voor de straatverlichting gas gebezigd. Thans heeft men het gaslicht weer vervangen door de oude petroleumlampen Tegen de Echo en de Courant is een aan- khcht wegens valsche voorspiegelingen ingediend orndat zij weigerden aan de weduwe van hun geabonneerde F. te Arnhemi die onlmgs door den val van een trap stierf, de sommen van resp, 600 en f 400 uit te keeren, waarvoor hun geabonneerdeu verzekerd zijn bij een ongeval, dat den dood ten gevolge heeft. De uitkeering werd geweigerd, omdat F. lijdende was aan een ziekte. Bij het afkiimmen van een ladder had een 14jarig meisje te St. Maartensdijk het ongeluk ach'^rover te vallen en met het hoofd op den steenen vioer van den gang terecht te komen. Bewuste- loos werd zij opgenomen. Men constateerde eene lichte bersenschudding. Men meldt uit Brielle Den heer J. Schippers, klerk ten kantore van den Burgemeester, alhier, overkwam Woensdag middag op de volgende wijze een ongelukbij het opentrekken toch van een flesch inkt, bruiste deze vloeistof met zulk een heftigheid uit de flesch, dat de geheele inhoud in zijn gelaat kwarn en hij er verblind door werd. Geneeskundige hulp werd dadelijk verleend, maar de medicus oordeelde het noodig, dat de patient zoo spoedig mogelijk naar een ooglijdersgesticht in Rotterdam werd vervoerd. Te Rozendaal heeft bij den landbouwer P. L. op Hulsdonk een poging tot moord plaats gehad op de bij hem iuwonende wed. D. Met een scherp voorwerp, vermoedelijk een hakmes, werd de vrouw de achterschedel gespleten. fJliugs ontboden geneeskundige hulp achtte baar toestand levensgevaarlijk en deed haar direct naar het ziekenhuis overbrengen. Woensdag arri- veerde hel gerecht uit Breda. De knecht van den landbouwer is geboeid naar de marechaussee- kazerne gebracht en in verhoor genomen. Uit Amersfoort wordt aan de Utr. Ct. het volgende gemeld Twee huzaren stalen, weder om aan hun dienst- verband te ontkomen, bij een winkelier aan de Krommestraat vier koekjes, ter waarde van sameu 48 cent. Men meldt uit Rijswyk aan de N. Ct. In den nacbt van Maandag op Dinsdag, circa 1 uur, werd de heer A. A. V. v. O. door hulp- geroep uit zijn eersten slaap gewekt. Onmiddellijk was hij buiteu en bemerkte een persoou in zinkeuden toestand in de voor zyn woning gelegen gracht van het kasteel Cromvliet. Direct sprong hij te water en had het voorrecht met levensgevaar den jongen man te redden. Met de bulp van toe- gesnelde buren werd nu de drenkeling, die het bswustzyn verloreD had, op het droge gebracht. De redder paste eerst de methode voor het redden van drenkeliugen toe en toen deze was gelukt, dscht hij aan zich zelf. Deze daad van moed en zelfopofFering werd verricht door iemand die de zestig reeds ge- passeerd is. De heer v. O. is er tot heden ge- lukkig met eenige ssramheid in de leden afgekomen. Uit Tilburg schrijft men aan 't »N. v. d. D.", dat de harmonie ^Orpheus", die bionenkort 40 jaren zal hebben bestaan, in financieele moei- lijkheid verkeert. Het passief bedraagt bij aa 46.000 en het actief ongeveer f 1000. Aan een commissie is opgedragen, te zoekeri naar een gewenschte oplossing. Dinsdagmorgen geraakte nabjj Westbroek eea melkwagen in de gracht van het fort de Gagel, doordat het paard een verkeerde beweging maakte. Het was een heel hachelijk oogenblik. Niet alleen het paard en de wagen, maar ook de voer- man en een passagier, die mee zou rijden naar Utrecht, lagen te water. Het gelukte den voer- mau echter zichzelf te redden en ook bruin en den wagen iD veiligheid te brengen. Daarna keek hij eens naar zijn medereiziger om, maar deze was verdwenen. Op het water dreef slechts een pet. Er was inmiddels hulp komen opdagen en gezamenlijk werd daarop een onderzoek ingesteld. Meer dau twee uur is men aan het zoeken en nog blijft alles vruchteloos. En geen wonder ook Want de persoon in kwestie was reeds hoog en misschien ook wel droog thuis. Hij was na de onverwachte duikeliug dadelijk weer op den wal gokropen en had het toen op een loopen gezet, alsof de duivel hen achterna zat. Geheel van streek kwam hij bij de zynen aan en eenigen tijd later was hy nog niet in staat zijn avontunr te vertellen. Een boer verklaarde nooit meer naar hem te zullen zoeken, als hij weer verdrinken wilde. Koopen en betalen zijn twee Uit Eindhoven wordt geschreren uHerhaaldelijk komt het voor, dat partyen koffie, suiker, meel, papier enz. enz. door een behendige oplichtersbende alhier wordt aange- voerd. Alles is van hun gadtug, zelfs billardballen en piano's zijn welkom. Hedenmorgen kwam weder uit Amsterdam een bezeudiug asphaltdakpapier, dat aan het station gelost eu weldra ontladen werd. Toevallig zag een onzer meest geachte iugezetenen een hier zeer ongunstig bekend staande vrouw om de party asphalt zwerven, dat hem zeer ver- dacht voorkwam. Hij traehtte daarom een ver- zendingskaartje van het goed machtig te worden. Telefonisch werd de leveraucier met zijn "haudels- vrienden op de hoogte gebracht; politie werd met het feit in kennis gesteld, dochhet asphalt verhuisde hedenmiddag per kruiwagen naar de vermoedelyk niet betalende koopers." Voor de gezworenen te Kenlen heeft een ontaarde kinderbeul, zekere Kortgen, terecht ge- staan wegens het doodmartelen van een voorkind van zijne vrouw. In de laatste veertien dagen voor haren dood had de woestaard het meisje geslagen met een riem met een ijzeren gesp, haar bij de haren door de kamer gesleurd en elken dag in een kuip met koud water gedompeld. Dagen lang kreeg het wicht niet te eteu. Toen het kind ten ge volge van zwakte en ontberingen niet meer kon slaan, werd het met een touw aan den mnur opge- hangen, zoodat de voetjes nog juist den grond raakteu. Daarna weer hing hij het kind met eeu riem aan de klink van de deur, de mond werd opengespalkt en met geweld een groote pruim tabak in de keel geduwd. Ten slotte sleepte hij het naar een stroozak en drukte zoo lang op het lichaampje, tot er bloed uit den mond kwam. Hel meieje is spoedig daarna door den dood van haren kw.-dgeest verlost. De raveumoeder had haar man bij zijne mishandelingen bijgestaan. Kortgen is tot den strop veroordeeld, zijne vrouw komt er af met eeD jaar gevangenisstraf. Deschepenrechtbank te Blankeuburg in Bruns- wijk heeft de weduwe Rsppe, eeu huishoudster, wegens oumenschelijke kindermishandeling tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De be- klaagde is al eens voor hetzelfde misdrijf in 1891 te Go'.tingen tot zeven jaar gevangenisstraf ver oordeeld. Het Weekblad voor Melkhygieoe schrijft Nu niet iedere huisvrouw zich in Duitschland de weelde kan veroorloven hare hnisgenooten vleesch voor te zetten, heeft men thans een ge recht uitgevonden, dat in de plaats van vleesch gebruikt wordt. Daarbij heeft deze schotel ge heel en al den smaak van vleesch, en is bijua even voedzaam. Deze spijs wordt bereid nit melk, terwijl de bereiding zeer eenvoudig is. Zij is als volgt Op een paar liter ondermelk, welke men op 30 a 40° C. verwarmt, voegt men voozeel leb, dat de melk in een paar minuten volkomen ge- ronnen is. Deze geronnen melk snijdt men kruisgewijze in stukken van 1 h 2 vingers dikte, en laat dit alles op een vergiet uitdruppen. Daarna vermengt men het met gehakte uien, peper, zout en wat brood of beschuit en maakt er balieu van zoo groot als een eendenei. Deze ballen worden in vet gebraden tot ze broos zijn. Oir. den vleeschsmaak nog vollediger te maken, doet men er ook wel een ei door, of een beetje vleeschgehakt. A oor 32 Pf. heeft men dan evenveel voedings- stof als 80 Pf. vleesch. Verschillende melkinrichtingen hebben dit recept op papiertjes laten drukken eu deze onder hun clientele verspreid. Te Marcinelle, in flenegauwen, Iiet een man zijn kind op de knie rijden. Onverwaeht viel een vonk uit zijne pjjp, in een der oogskens van het kind, dat natuurlijk begon te weenen. De vader poogde het te troosten, doch eens- klaps zach hjj het wicht blauw worden en een dokter werd in alle haast geroepen. Deze be- statigte verstikking en, daar hij zijn instrument- koker niet bij zich had, liep hij snel naar huis om die te halen. Toen hij terugkwam was het kind reeds dood. Wat was er gebeurd Toen het kind, door de pijn, die de vonk in zijn oog veroorzaakte, begon te weenen, was eeh nootje, dat het in den mond had, in zijne keel geraakt, en dit had de verstikking veroorzaakt. (H. v. Antw.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1