Christelijke School. Huidenzonterij. in Mr. P. DIELEMAN. Lister® Concert te M DE GIFTMENGER, Praclfee Si, Nicolaas-Artikelen. MONKEYBRAND St. Nicolaas-etalage. Pension gevraagd. m Tandmeester GEORGES VAN PEENE, Voor de rijken. Voor de armen. Chocolade en Saikerwerken Kantoor J00ST UILEHSPIEGEL, Sink Correspondent Opgepast deltf inter isdaar.l Hoogwatergetij te Ter Neuzen. Advertentien. Holl, St. Nicolaas met en zonder Amandelen, Druiven en doffe Kastanjes, Tooneelvereeniging „A1 doende leert men." DE VERLATEN ECHTGEN00T, J. DEN EXTER-GORT. POTTER en PANNEN C. VAN PIENBROEK-PLADDET, Dr. OSCAR BLONDEEL, Yan Akens Bloedzaiverende Pillen. Met I Januari 1906, wordt de spreekkamer van den Wed. J. J. D0NZE, EEN COMISCHE LES, 0NTVANGEN: bRANO St. Petersburg. 15 Nov. Een sedert 2 dagen alhier loopend gerucht van muiterij onder de matrozen en artilleristen te Wladiwostok, wordt bevestigd door een telegram aan de Nowoje Wremja. Daarin wordt gemeld dat de stad werd geplunderd en in brand gestokeu. Positie der stoomschepen. DAGEN. Donderdag 16 Nov. 3.53 4.10 Vrijdag 17 4.28 4.48 Z&terdag 18 5.8 5.33 Zot. dag 19 r 6. 6.28 Maandag 20 7.3 7.42 Dinsdag 21 8.22 9.4 Woenadag 22 9.42 10.18 S'VfckA Koeien 45 cent, Stieren 4 cent. Ter Neuzen. H. HARTOG. TEVENS VERKRIJGBAAR enz. enz. Noordstraat 42, Ter Neuzen. AXEL; !8 November er, 2 De cember. TER NEUZEN 22 November en 6 December. op Donderdag 23 November a.s., OPVOERING: Comische scene, en zijn dadeiijk schoon met DESCHUURZEEP. Een heer zoekt frissche Zit- en slaap- kamer met pension. Brieven lett. P. P.. aan het Bureau van dit blad. Zachte mousseline, fijne kant, en ftjn linnen, behooren nooit dari met zuivere zeep gewasschen te worden Te ZAAMSLAG wordt voor een DAGBLAD een gevraagd. Adres onder motto „Correspon- dent", Alg. Ad. Bur. A. de la Mar Az., Amsterdam. Slechts 50 cent de doos. verplaatst van de Joseph Plateanstraat 45, naar de Statiestraat no. 17, bij d» Zuid-Statie, te GENT. Berlijn, 14 Nov. De geemployeerden a«n d° trauiwagens dreigen de hoofds'ad met een nieuwe algemeene staking. Zij hebben hnnnc bezwaren ingeleverd bij de direcnen der tramways en vet- klaren, dat zij oumiddelijk rulleu g*an alaken, wanneer aan hunne wenschen niet zal wordeu voldaan. Warschail, 14 Nov. Hi*t comity der Poolsche Revolutionaireu is thans gereed tot hervattingen van zij si verschrikkelijke wraakzucht. H>-t bezit, voldoende ontplofbare stiffen en andere munitie om alie opetibsre gebouweu in de lucht te rioen vliegeri. De pauiek in de stad is algemeen. Parijs, 14 Nov. De werkstaking is heden in alle oorloghavens van Fraiikrijk begonnen. Te Toulon en te Indret is de staking bijna geheel compleet. Te Lorient staken van de 3000 ar- b'iders 1200. In Cherbourg staken er 800 van de 4000. In Brest is de staking nog niet geh-*el en ul gereed, daar de bijeeniomsteu op bet oogenblik nog pleats hebben, maar de brief van den Minister van Marine, w.,arin hij med-*deelt, dat hij uiet zal toegeven, heeft een beilzame uitwerking gehad en bet valt nog te betwijf len of de geheele beweging niet onderdrukt wordt. Gotha, 14 Nov. In zake het ecbtscheidings- proceu tassehen Prins Philip van C>burg en Pnoses L >uise, bericht men ons, dat de aangekondigde zitting van 4 December verdasgd is geworden tot den 28sten van dezelfie roaand. Men heiinnert zich dat alsdan in het laatste ressort uitspraak zal worden gedaan omtrent de competentie van den rechtbank van Gotha. St. Petersburg, 14 Nov. Het centrale corni- te van den Bond der Bonden heeft besloten om alle bonden uit te noodigen, te protest,eeren tpgeD de ophrffing van het manifest van den SOsten October en legen de proelamatie van den slaat van beleg in Polen, als zijnde otiwetiige maatre- gelen. die de bevrijdende beweging van Polen belemmeren, welk land en belangrijk aandeel beeft gehad in de algemeene bevrijding van geheel Rutland. Den eersten dag werden 300 muiters gedood. In hetre'fde blad wordt, bet.oogd dat juridisch bij de onlusieri te Kroonstad van geen muiterij sprake kou zijn. Daar er geen cfficieren aanvrezig waren, zijn de militaiien met trgen hnnne superieuren in opstand gekomen en kan er alleen gesproken worden van in dronkenscbap geplm-gde wamirdelijkheden, die niet met deu dood worden gust,raft. In eene gisleren gehotden vergadering van den Raad der arbeidersvereenigingen is besloten zich solidair te verklaren uiet de muiters te Kroonstad en het revoliitiouair prnDiariaat. in Polen. Vooris werd besloten legen hedenmidnag 12 ure eene algemeene politieke staking te beginuen onder de leuze weg met den staat van beleg, weg met de krijgsraden, weg met de doodstraf. ZEET1J DINGEN. Van 13 tot en met 14 Nov. 1 Datum VLAG. A AM. M». Van en naar. Lading. V nor Ter Semen i 13 Eng. s.s. River Lagan 2272 Londen stukg. Van Ter Xeuien t 14 Eng. s.s. Ann Webster 2241 ILonden stnkg. W uur •■Sent i 13 Dnits. e.8. Schwenman 3923 Riga hout Eng. s.s. Don 2658 Goole stukg. Noor. s.s. Gabrielle 1538 Arendal papierpap 14 Eng. s.s. Avocet 3984 Manchester stukg. Ueen. s.s Tuborg 4753 St. Petersb. hout tan III s 13 Eng. 8.8. Truro 3366 Hull stukg. idem Sprichtley 2328 Goole idem 14 idem Serula 3926 Liverpool idem idem Sea Serpent 2554 Londen idem Dnits. s.s. Nauta 3219 Sunderland ledig Eng. sch. Reaper 371 Plymouth phosph. Noor. 8.8. Rap 4007 Swansea ledig Van Selzaele t 14 Eng. 8.9. Coaltar 621 Dieppe creosoot Van 13 tit en met 14 Nov. werden langs de Oostsluizen alhier 45 biuuenvaartuigen op-en 47 afgeschutdoor de Wests!. 14 op- en 10 afgeschut. a.a. HENRY vertrekt heden nit Great-Yarmouth naar Cardiff door storm opgehouden. s.s. GUIDO in lossing te Rochefort. s.8. HARALD vertrekt heden van Algiers naar Yarrow. 8.8. JENNY in lading te Repola (Finland) Toor Gent, s.s, RICHARD in lading te Algiers. Voorm. Nam. V K 9 tt 9 De Pink Pillen zijn het geneesmiddel dat in alle klassen goed staat aange- schreven. Zij genezen even zoo goed de rijken als de armen. Zij lijden aan de zelfd'e ziekten. Rijken en armen hebben arm bloe,d. Het arme bloed veroorzaakt bloedarmoede, bleekzucht, bleeke kleuren, algemeene zwakte, sleebte maag. Het bloed door de ziekten die het veroor zaakt arm geworden, verkindert de rijke van de genoegens des levens te profi teered verhindert de arme te werken en genoeg te verdienen om met lust te leven. De Pink Pillen geven bloed bij iedere dosis, versterken de zenuwen, geven krachten, eetlust, gezonde kleuren, goede spijsverteering. Mej. L. de Koning, Warmoezierstraat 59,9 te Rotterdam leed sedert 5 jaar aan bloedarmoede en zenuwen in de hoogste graad, gepaard gaande met hartkloppingen en maagkramp-m. Veelover dePink Pillen hoorende spreken, is zij tot het gebruik er van overgegaan, met het gelukkig gevolg dat zij er geheel door hersteld is geworden. Al haar kennissen, zoo zegt zij, staan verbaasd over de uitwerking die deze pillen op haar gestel gehad hebben, en machtigt ons deze verklariug te publiceeren. Pi-ijs 1.75 de doos, 9.— per 6 doozen, verkrijgbaar bij Snabilie Steiger, 27, Rotterdam, hoofd-depothouder voor Nederland en Apotheken. Franco toe- zending tegen postwissel. Allen, die belangstelien in de opricbting eener Chr. School op het Boerengat, worden uitsrenoodigd de vergadering bij te wonen die D. o O O V. zal gehouden worden op het Boerengat op Zaterdag 18 Nov. a. s., des avonds om uur, in het huis van den heer J. Helmkndach. Namens het voorloopig Bestuur. Ondergeteekende brengt H. H. Landbouwers en Slagers ter kennis dat de prijzen der huiden zijn als volgtOssen, en Alles per kilo. Aanbevelend, Weder als vorige jaren ben ik uitgestald met vele nieuwigheden in daarom verzoek ik een ieder beleefd de verschil- lende artikelen te komen bezien, als MARSE- PE1N in doozen en figuren, BORSTPLAAT, Aanbevelend, Het Bestuur der Afd. Zeeland van het Nederl. Rundveestamboek noodigt ieder, die genegen is den CTJ ftSUS te volgen, uit, zich voor i December a. s. aan te melden bij den heer J. Kooijman, Provineiaal-veearts te Hontenisse. Het onderwijs wordt gegeven te Kloosterzande en is kosteloos. Om toegelaten te worden moet men den leeftijd van 18 jaren bereikt hebben. Het Bestuur voornoemd, K. J. A. G. Baron COLLOT u'ESCURY, Voorzitter. W. KAK.EBEEKE, Secretaris. des avonds te 7 uur, in 't Cafe 's Lands Wel- varen, bij de wed. Drabbe, te geven door de Drama in 5 bedrijven. Blijspel in I bedrijf. Kluchtspel in 1 bedrijf. Een ieder wordt beleefd tot een bezoek uit- genoodigd. Aanbevelend, Lange Kerkstraat 54, Ter Neuzen. Ondergeteekende berichi dat bij hem een groote sorteering voorhanden is van verschillende SUIKEK¥«f EK&EN en noodigt elk ter be- zichtiging uit. Ter Neuzen, Donze-Visserstraat Sunlight ALLE IW AN is overtuigd dat men, om te leven, eerst en vooral moet eten, en dat er, om goed te kunnen eten, tanden noodig zijn. Maar het is slechts met goede tanden dat men bet best eten zal. Oud en jong kan heden ten dage van een mooi uitmuntend gebit genieten. Men behoeft zich slechts te wenden tot gediplomeerde der Tandkeelkundige school van Panjsfde beroemdste Tandheelkundige hooge school van Enropa), 49 Plateaustr., (reehtover de Nienwe Hoogeschooi),- o minuten van de Znidstatie, <SEVr, en men zal overtuigd zijn dat men nimmer meer bevreesd en met het volste vertrouwen een Tandheelkundige raadplegen kan, zonder de minste pijn te ondergaan. De personen, die de stad niet bewonen, kunnen nog denzellden dag bediend worden, zoowel voor be- werkingen in den mond, ais voor plaatsing van kunst tanden en gebitten. Behoedt a voor pijnlijke ziekten als Influenza, JichtenlRheumatiek. Om uw bloed te zuiveren en te verldoeken, gal en slijmen te verdrijve.n, den moeilijken stoelgang te bevorderen, om u te genezen van Maagzuur, GeeE- en Lever* ziekte, Speen, KreveSingen, Puisten, maakt een regelmatig gebruik van Bekroond met het eere-diploma in de wereldtentoonstelliug van Luik 1905. Mijnheer VAN A KEN Ik ben uiterst tevreden over de goede uit- werksels uwer Bloedpillen. Ze hebben gansch aan mijne verwachting voldaan. Ze hebben mij verlost van mijne draai'ingen in het hoofd en hebben mij den eetlust wedergegeven, ook gaat mijn rheumatiek veel beter. Ik zou niet meer zonder willen zijn. Gelief mij nog twee doosjes tezendenen aanvaard intusscben mijn hartelijksten dank. (Get.) IS. YAN MEOBELEN. In al mijne gekende Depots.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 3