A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Mo. 47(55 EIJKD0M ea QSLVS. Donderdag; 16 November 1905. 45e Jaargang;. Buitenland. FEPILLETON. Binnenland. ABONNEMENT Voor Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen f 1,—. Franco per post Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika f 1,82£. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirectenren en Brieven bushouders. ADVEBTENTISN: Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elken regel meer /0,10. Bi] directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt ds prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsroimte berekend. Inzend.ing van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgave. R U S L A li D. Vrij bewerkt door AMO. TWEEDE KAMER. De Kamer kwam Dinsdagochtend bijeen en besloot eenige wetsontwerpen in de afdeelingen te onderzoeken, om vervolgens Donderdag om 11 nnr in openbare vergadering te bebandelen het vestigingsverdrag met Duitschland. Na afhaudeling daarvan zal de Indische begroo- ting worden behandeld en het wetsontwerp tot goedkeuriug var. het tractaac met Portugal betref fende Timor. Daarna is de vergadering gesloten. De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot rapporteurs Jo. over de Vestingbegrooting voor 1906 wij- ziging van de Oorlogsbegrooting voor 1905 aan- vulling en verhooging van de Oorlogsbegrooting voor 1906 nadere wijziging van de Oorlogsbe grooting voor 1904 eu aanvulling van de Land- weerwetde heeren Marchanl, Verhey, Duymaer van Twist, Eland en Troelstra 2o. over de Regeling der visscherijen wette- lijke voorziening naar aanleiding van het K. B. van 7 Sept. 1905 (inatelling van het 9e Departe- ment)en wijziging van de Waterstaatabegrooting voor 1904: de heeren Van Doom, Tydeman, De Waal Malefijt, Lieftink en De Boer. Stbl. n°. 295 bevat een Kon. Besl. van 6 dezer, houdende bepaling, dat de Motor- en Rijwielwet 1905 (Stbl. n°. 69) in werking treedt op 1 Januari 1906. De buren staken het hoofd buiten de deur om te vragen, waarom hij zoo luid aauschelde. tfIk zoek zekeren Thomas Greeu", antwoordde de markies een beetje beschroomd, toen hij door zooveel menschen werd aangegaapt. vHij is niet thuis," antwoordde een man, dien de markies niet g&arue op een eenzame plaats zou ontmoet hebbeu. „Niet thuis?" herhaalde Gaston teleurge- steld. //We), dat ziet ge toch riep de man op barschen tooD. #En houd nu op met dat helsche lawaai, of ge zult eeDs zien, wat ik doe Be- grepen Oin het ongeluk vol te maken, kwam juist de knaap er bij, die een tik met deu wandelstok had gekregen. l)e markies wilde al ruim baau maken, docb zijn vijand was edeler, dan hij vermoedde. Hij dorstte niet naar wraak. //Als je me een halven shilling geeft, zal ik je zeggeu, waar de man is, dieu je zoekt," zei de jongen. l)at die knaap hem zoo vertroawelyk aansprak met *je", viel niet bijzonder in den srnaak van den markies. Op een andere plaals zou zeker de wandelstok weer dienst gedaau hebben, doch hier was de markies in vijandelijk land, hij moest dus voorzichtig ziju en gaf den halven shilling. z/Laat eeri8 zien, of het geen valsch geld is, Jim riep de man, in de deur staande. Waar- schijnlijk waren zij vader en zoon. De vader be- keek het geldstuk en stak het in den zak. //Het is goed, Jim Zeg aan dien heer, waar Greeu is," ffHij is weg," antwoordde Jim vlug. De oarslanders proestten van lachen en g'im- lacheud streek de vader zijn zoon over het boofd Het hoofdbeatuur van de Nederl. Banket- uakkers-Vereeniging (vertegenwoordigende onge- veer 600 banketbakkers) heeft zich met een adres tot den Minister van Biunenl. Zaken gericht, met het verzoek, bij de, in de Troonrede aangekondigde herzienig der Drankwet, te willen letten op ver- schillende bepalingen, die thans de banketbakkers in de uitoefeniug van hun beroep belemmeren. Het dagelijksch bestuur van den Nederland- schen Hotelhoudersbond beeft aan de Tweede Kamer een adres gezonden, waarin deze verzocht wordt het daarheen te leiden, dat bij de aanstaande be- handeling van de voorgestelde partieele wijziging der Drankwet, of althans zoo spoedig mogelijk, de wenschen, die adressant ten aanzien van de wijziging der Drankwet heeft, worsen overwogen. Deze wenschen worden in het adres geformuleerd en gemotiveerd. Zij hebben betrekking op de overschrijving eener vergunning, de zetkasteleins, de logementsvergnnning en de bepalingeu betref fende personen beneden 16 jaar. TER NEUZEN, 15 No?ember 1905. Bij de heden alhier gehouden paarden- en veemarkt waren aangebracht22 paarden, 68 stuks hoornvee, 14 schapen, 2 geiten en 90 varkens. De volgende premien werden toegekend Voor den schoonsten dekhengst van minster.s 2 jaar oud, goedgekeurd door de rijkscommissie, f 5,niet aanwezig. Voor het schoonste ruinpaard van minstens 2 jaar oud, le premie 4,aan C. Zegers te Ter Neuzen2e premie 2,niet aanwezig. Voor het schoonste merriepaard van minstens 2 jaar oud, le premie 5,en 2e premie f 2.beiden aan C. Zegers voornoemd. Voor het schoonste jongpaard tusschen 1 en 2 jaar oud, le premie 4.aan Salomon Diele- man te Axel en 2e premie 2,— aan P. de Feijter te Ter Neuzen. Voor het schoonste veulen, beneden het jaar, f 4 aan C. Zegers voornoemd. Voor het grootste getal paarden, minstens 3 stuks van een en denzelfden eigenaar, f 4, aan C. Zegers voornoemd. Voor den schoonsten spriugstier, minstens een jaar oud, 5,aan H. Hartog te Ter Neuzen. Voor het schoonste stuk rundvee (stieren terwijl hij met vsderlijken trots zeide,Je bent een flinke vent,, Jim z/Dat weet ik niet," antwoordde de slimme knaap met een knipoogje. //Ik heb niets anders gezien, dan dat hij heenging met een reiskoffsrtje, en dacht toen, dat hij hier niet zou terugkeeren." #Wanneer gebeurde dat?" Woensdagavond." Dsz« inhchting scbeen den markies wel een halven shilling waard te zijn. Hij groette be- leefd, ging de trap af en bereikte zonder onge- lukken de straat. Zoodra hij weer in het logement was, vroeg hij naar zijn moeder. Hat verdwijnen van Thomas Green gaf hem veel te denken, en hjj achtte het nuttig, zijn moeder hiermee zonder verwijl be kend te rnoeten maken. Hij moest daarmee echter een poosje wachten. De bediende, die hij naar zijn moeder gezonden had, kwam terug met het bericht, dat zij niet thuis en haar kamer gesloten was. Vermoedelijk was zij uitgegaan, waarheen wist hij niet. Gaston draaide aan zijn knevel, maar wijzer werd hij daar niet van. Integendeel, in zijn eigen oogen was hij nu een domkop. Sedert twee dagen had hij ziju moeder niet gezien, sedert twee dageu liep hij in Londen rond als een domme knaap, die zelf niet wist wat by wilde. Zijn zelfvertrouwen als Pnrijzenaar vol levenswijsheid begon te wanke- len hij begon zelfs te gelooveu, dat in Londen nog meer boeveu en schurken waren dau in Parijs. Eiudelijk kwam hij op de gedachte, dat zijn moeder uitgezonderd), ter markt gebracht uit de kant ms Hulst en Ter Neuzen, lc premie f 4,aan H. de Kegel te Ertvelde 2e premie 2,— aan Theoph. Buijsse te Bouchaute. Voor idem van buiten die kantons, niet aanwezig. Voor de beste baatgevende of kalfdragende koe, le premie f 5,aan Theoph. Buijsse te Bouchaute2e premie 2,aan C. Zegers voornoemd. Voor het schoonste rund van 1 tot 2 jaar oud, 4,aan K. van Tatenhove te Ter Neuzen. Voor het schoonste kalf van 1/i tot 1 jaar oud, 3,aan L. Mange te Goes. Voor het vetste stuk rundvee (stieren uitge zonderd), f 5,aan C. Zegers voornoemd. Voor het grootste getal rundvee van een en denzelfden eigenaar 4,aan L. Mange voor noemd. Voor het grootste getal schapen, boven de 3 stuks, f 3,niet aanwezig. Voor het grootste getal varkens, boven de 6 stuks, f 2,aan O. Bossche te Selzaete. Voor idem boven de 25 stuks, f 5,aan J. de Meij te Zuiddorpe. Medaille met diploma werden toegekend voor het schoonste merriepaard aan C. Zegers te Ter Neuzen, voor den schoonsten springstier aan H. Hartog te Ter Neuzen en voor de beste baatgevende of kalfdragende koe aan Th. Buijsse te Bouchaute. De heer J. van der Vliet, onderwijzer te Ter Neuzou, is als zoodanig benoemd aan eene openbare lagere school te Enschede. Zaterdag zijn te Breda geslaagd voor de akte vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek de dames A. M. Waelput van Zuiddorpe en S. Fonteijn van Ter Neuzen. Maaudagavond gaf de tooneelvereeniging jpVooruitgang is ous streven" in het //Hotel de Commerce" de aangekondigde uitvoering. Deza was, zoowel als de 's avonds te voren gehouden generale repetitie, tamelijk bezocht. De operette //Genezeti", waarvan de muziek een aardig ineengezette potpourri van een groot aantal populaire melodien vormt, had veel succes. De zangers, zoowel als de heeren die welwillend medewerking verleeuden voor accompagnement met piano en viool, kweteu zich goed van hunne taak. Ook het tooneelspel in 2 bedrijven //Stille Jau" en de klucht in 1 bedrijf //Daar is mijnheer eenmaal moest thuis komeu, als z(j was uitgegaan. Hij besloot dus te wachten eu ging naar ziju kamer, die op de straat uitzicht gaf. Het was buiten zeer slecht weer. Het had in den afgeloopen nacht zwaar gestormd, bloempotten, vensterluiken, dakpanneu en schoorsteenen hadden bet moeten ont gelden en uu sloeg de regen kletterend tegen de ruiten. In zulk weer was zijn moeder uitgegaan. Wat zou zij toe hin het schild voeren dacht hij. Den geheeien namiddag en een deel van den avond vfciliep zijn moeder kwam uiet. Hij werd aan tafel geroepen en moest naar beneden in de eetzaal. Toen het eten bijua afgeloopeu was, verscheeu eiudelijk zijn moeder. jilk ben wat laat, he zei ze tot den bediende, die voor haar opuieuw moest opdienen. //Ja, dat ruwe weer x/Och, mevrouw, de moeite is uiet groot," ant woordde de man beleefd. z/Waar is u geweest? vroeg Gaston, zrBij den dokter," antwoorde zij kortaf. z/Zoolang Andere menschen moeten nog wel langer wach ten," antwoordde zij een weinig bits. Gaston keek haar eeus aan. Zij scheen erg vermoeid te zijn en zag er zeer bleek uit. z/Weet u, dat Thomas Green weg is?" vroeg hij weer. z/Neen, hoe zou ik dat weten z/Ik ben hem wezen opzoeken. Hij woont niet meer in de Winchesterstraat en heeft ook geeu bericht achtergelaten, waar, hij heen gegian is." z/Wat gaat mij dat aan vroeg zij ongeduldig. z/Laten we blij zijn, dat hij weg is." ,yHm kuchle Gaston en zij niets meer. (Wordt vervolgd). TCR \EIKE1S( HE COURASfT. Kit blad veneliijDt tlnaiiilug-, Wweoadag- en Vrijdagavond, nltgezwndeyd «p i>e»t<laaen, bij de Firms P. 3. VAM DE IAMDE te Ter K'eaten. De voonritstrevende bladen laten zich afkeurend uit over het manifest der regeering over Polen. De Roes zegt, dat het manifest een rechtstreeksch uitvloeisel is raa den bureaucratischen aard van het kabinet-Tf itte en eischt onverwijlde opueming in dezenofgenen vorm van vertegenwoordigers der maatschappij in het ministe- rie, omdat er gevaar schuilt ir. talrnen. De Syn Otetsjestwa stelt de werkeloosheid der re geering in eigenlijk Rusiand tegenover Witte's vastbe- iaden optreden tegen Polen en maakt daaruit de gevolgtrekking, dat Witte de handen vrij heeft zoo- dra het een vveerlooze bevolking betreft; maar dat zij hem gebonden zijn tegenover de menschen, die feitelijk de macht in handen hebben. De Nasja Zjisn bestrijdt, dat tot dusver een partij de afscheiding van Polen van Rusiand heeft geeischt. Het Nowoje Wremja doet een beroep op de bezonnen- heid en den tact der Polen om aan den vooravond van de bijeenroeping der Rijksdoema de Russisch-Poolsche betrekkingen niet tot een onderwerp van twist te maken. Berlijn, 14 Nov. Het gisteren bekend geworden manife-t van de Russische regeering betreffende Polen trekt hier groote aandacht in politieke kringen wegens de gevolgen die het buiten de grenzen van Rusiand kan hebben. In Rusiand zelf zal het den binnenland- schen toestand waarschijalijk nog verscherpen, daar Poolsclie invloeden zich overal in de Russische samen- leving laten gelden. In de Russische pers heeft zich prof. Pogodin, een gewezen conservatief, leeds tegen alle kastijding van de Polen verklaard. Vandaag bestrijdt Nabokof in de Prawo even beslist het ringelooren van de Polen. De Petepsburgsche correspondent van de Vossische Ztg. heeft den zemstwo-inan Roditsjef opgezovht. Diens opvatting is dat de regeering getoond heeft dat het haar geen ernst is met de bevrijding van Rusiand, want een vrij Rusiand met een geketend Polen is een onding. Het manifest is een uittarting van alle vooruitstrevende menschen in Rusiand. Het moet gegrond zijn op op- zettelijk vervalschte berichten of op inblazingen van buiten af. Hij gelooft niet dat de Polen een opstand beramen, daar de sterkste partij in Polen, die van de liationale demoeraten, er eeriijk van overtuigd is dat de Poohche volksaard alleen behouden kan blijven, als men samengaat met Rusiand. De gevolgen van de stfkondiging van den staat van beleg in Polen zvrllen spoedig in heel Rusiand te merken zijn. De correspondent heeft nog een bezoek gebracht op het bureau van het Verbond der verbonden, waar men juist een voorvergadering hield voor de avondbijeen- koiust. De leden lieten zich in denzelfden geest uit en voegdeu er bij dat de Duitsche Keizer er acbterzat. Zij maakten eeu protest tegen den maatregel gereed, dat 's avonds goedgekeurd zou worden. Een Pool van zijn kennis braeht den correspondent naar een vergadering van de afgevaardigden van de hnker groep der Poolsche natiouale demoeraten. Zij onderscheidt zich van de rechter groep door ook Joden op te nemen. Uit het gesprek dat in deu vorm van een contradic- toir debat gedurende eon uur werd gevoerd, zij bet volgende medegedeeid In Polen is er op dit oogenblik geen enkele partij van eeuige beteekenis die op een gewapenden opstand aanstuurt Er zijn ook in Rusiand op zickzelf staande Duitensporigheden voorgekomen, jNeeiri me niet kwalijk," sprak Gaston, //ik zoek hier zekeren Thomas Green. Kunt ge mij ook zeggen, waar ik dieu man kan viudeu »Op trap D, kamer 62. Ge moet laid aan- •chelleu," sntwoordde de besteller en liep voort. Mot-dig ging de markies aan het zoeken daar- bij zag hij veel vuils en walgelijks. Eeu verkleum- •de knaap vroeg hem om een aalmoes, maar werd afgewezen mel de woorden ,/Schaam jij je niet voor zulke bedelarij Ga liever naar scnool Da.rbij gaf hij den kusap een tik met zijn wau- •cblstok. De jongen nam een glasscherf en wierp hem dien naar het hoofd zonder echter te raken. Toen volgden eenige woorden, die de markies niet verstoud, vleiend wareu ze echter stellig niet. Eindelijk vond hij trap D, heel aan de uiterste linkerzijde van de binnenplaats. Het leek wel, of Thomas Green zoo gerneen was geweest, juist de trap te kiezen, die het moeilijkste te vinden was. Trap D was wel de suaerigste van alle. Onderaan was zij van steen, bij de eerste verdie- -ping begon nende houten treden, maar overal waren ze uitgesleten, vuil en donker. En op de trap zag hij hier eu daar huilende kinderen en slordige vrouwen. Eiudelijk vond de markies kamer 62, en ge- daciitig asn de woorden van den brieveubesteller, schelde hij aan, alsof hij de doodea wilde wekken. zonder dat de leiders van de staking daar verantwoor- delijk voor zijn. De. Polep kunnen noch in politiek nock in oecouomisch upzicht bestaan zonder op Knslaad te steunen. Zij willen eenvoudig een menschwaardig bestaan leiden. Dat is alleen mogelijk onder een autonomic. De Russische regeering is valsch ingelicht over de oproerige neigingen van de Polen. Zij heeft beproefd om ook in Polen jachtpartijen op Joden in te richten maar daar alleen mee bereikt dat er Donderdag een bondgenootschap is gesloten tusschen de bezittende klassen van de Joden en de rechterzijde van de nationale demoeraten. In Polen moet de nienwe maatregel ontzaglijk opzien en verbittering baren. Daar meende men dat de auto nomic werd voorbereid. Algemeen bestaatde opvatting dat de vijand van Polen niet Nikolaas, maar Wilhelm II is en Billow. De aanwezige Polen waren daar heilig en zeker van overtnigd. De afkondiging var. den staat van beleg kan alleen het werk van Biilow zijn. Zij vestigden ook de aandacht op de bombarie-vergadering van den hakatistischen Ostmarken-Verein. De staking in Polen zou nu voortduren, zeiden de Polen De arbeiders worden onderhouden door de be zittende klassen. fj W aar is Green dan heen gegaan vroeg mar kies Gaston bedeesd. Om te vernemen, dat Green weg was, had hij dien schooierigen kuaap geeu halven shilling behoeven te geven. iii i miin i ii n—

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1