A i g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. en. SILUE. 4761. Dinsdap; 7 November 1905. 45e Jaargang. Binnenland. PEBILLKTON. ABONNEMENT: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—Franco per postVoor Nederland /1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,32$. Men abonneert zich bjj alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. ADTEETENTllK: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjjs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentifen vbor 3 ureu op den dag der uitgave De leden van de Tweede Kamer der Staten-Geue- raal ziju tegen Dinsdag 14 dezer, 's ochtends om elf uur, tot een openbare vergadering bijeenge- roepen. Het Hbld. herinnert eraan, dat er, in ver- band met de Kinderwetten op 1 December van dit jaar een buitengewoon groot, aautal Neder- landers zoo marmen als vrouwen meerder- jarig zullen worden, ,immers, schrijft het blad, de leeftijd der mondigheid wordt dan met twee iaren vervroegd en op het volbrachte 21ste levens- jaar gesteld. Allen dus, die tusschen 1 Dec. 1882 en 1 Dec. 1884 geboren zijn, zullen over 4 weken meerderjarig worden, ongeveer 730 maal zoovelen als gewoonlijk gemiddeld op een dag. Het getal geboorteu hier te lande heeft in die beide jaren te zamen ougeveer 290,000 bedragen. Hoeveel daarvan overleden zijn, is ons niet bekeud. Gesteld het bedraagt de helft, dan zullen op 1 Dec. ongeveer 150,000 uit de ouderlijke macht of de voogdij worden ontslagen. Voor Amiterdam zal het aantal, naar ons wordt medegedeeld, ongeveer 20,400 bedragen. TER NEUZEN, 6 November 1905. Gisteren werd het nieuwe Ned. Herv. kerk- gebouw to Sluiskil plechtig ingewijd met eene rede van Ds. A. Timmerman, alhier, sprekende naar aanleiding van Psalm 27:4. Het kerkgebouw maakt uitwendig maar vooral inwendig, een netlen degelijken indruk. Het was geheel gevuld met belaugstellendeu, zoowel van Sluiskil als uit de orngeving. Oak de Herv. pre- dikanten uit Axel, Hoek en Zaamslag waren aan- wezig. Door de marechaussee alhier is procet- er baal opgemaakt tegen een tweetal werklieden van de heeren Medaets De Clercq, de aannemers aan de nieuwe kanaalwerken alhier, wegens diefstai van briquetten, welke brandstof daar op t werk in de uabjiheid der arbeidskeeten voorhandeu liggen. Ook tegen een anderen werkman van die aannemers moet de vorige week wegens diefsla geverbaliseerd zijn, bij wien voorwerpen moeten zijn gevonden, die het vermoeden wettigen dat de man het ouderscheid tusschen het mijn en het dijn nog moet leeren. Yrij bewerkt door A MO. 27) Maar als dat huwelijk tot stand kwam, welk voordeel kon de markiezin daaruit trekken Hoeveel zou er van die honderd duizend francs jaarlijks voor haar overhlijveu Zij keude haar zoon wel. Van overblijven was bij hem geen sprake; dat hij sparen zou om zijn moeder iets te kuunen geven, daaraau viel niet te deuken. Haar eeuige beminde zoon had nicmaud en niets lief dan alleen zich zelven. #Heb je met Thomas Green gesproken, Gaston vroeg zij op zrkeren morgen. „Neen nog niet. Ik ben twee keeren aan zijn woning geweest, maar beide keeren trof ik hem niet. thuis," autwoordde de markies. ,/Je Bcbijnt daar niet veel haast rnede te maken." Markies Gaston keek zijn moeder een oogenblik onderzoekend aan, alsof hij wilde doorgronden, wat zij met die woordeu meer bedoelde dan zij uitsprak. „Oh, zeker," zeide hij toen, ,/maar u begrypt, dat ik mij zeer in acht moet nemen wegens mijn positie in de familis Elverdaal. Als men daar de lucht kreeg van betrekkingen tusschen mij en Green, kon ik mijn huwelijk met Anny wel door- schrappen. Die Lirming is ee.n slimmevogel men moet zich voor hem in acht nemen. De markiezin begreep. Haar zoon wilde zijn Hedeu morgen werd door de marechaussee van Philippine alhier geboeid aangebracht de Relg Th. B., die 't vorig jaar wegens mishaudeling op Nederlandsch grondgebied door de Middelburgsche rechtbank tot gevangenisstraf was veroordeeld en die deswege nu in het algemeen politieblad stond gesignaleerd. De man, die waarschijnlijk ver- moedde dat de Nederlandsche politie dat wel zon vergeteu zijn, verhuurde zich dezer dagen als dienstknecht te Philippine, waar hij al spoedig door de marechaussee ontdekt en gearresteerd werd. Hij is heden naar het huis van bewaring te Middelburg getransporteerd. Jl. Vrijdag by aankomst van den trein uit Mechelen, ten 1 ure des nam., werd door den inspecteur van politie uit Ter Neuzen, op bet stationsperron te Axel gearresteerd zekere S. v. d. H., vroeger wonende te Ter Neuzen, thans te Brussel, verdacht van valschheid in geschrifte. De verdachte is eerst te Zaamslag met de getuigen geconfronteerd en daarna ter beschikking van den heer Officier van Justitie te Middelburg gesteld. Nader wordt ons omtrent bedoelde zaak nog het volgende bericht. In de maand Augustus dezes jaars, zou door S. v. d. H. voornoemd, in eene herberg te Zaamslag, aan een bewoner dier gemeente een goud horloge te koop zijn aangeboden. Men kwam in zooverre overeen dat het horloge eenigen tijd op proef zou worden ge- geven, mits tegen ontvangbewys. De verkooper als naar gewoonte van alles voorzien, haalde een kwitantie voor den dag en als nu de man die het horloge in gebruik kreeg maar eenvoudig zijn naani zette, zou de verkooper wel verder het ontvangbewys in vullen. De gewone true dus van handige oplichters waarvoor in de dagbladen dagelijks wordt ge- waarschuwd, maar waarmede men nog altijd eenvoudige luidjes tracht in deu val te krijgen. Het bewijs zou dus in bianco zijn geteekend en de koopman (lees verkooper) vertrok. V eer- tien dagen later was het ontvangbewys veran- derd in eene schuldbekentenis van f 3000, die door een elders wonende kassiersfirma ter in- vordering werd aangeboden. De man die het horloge op proef had, niets schuldig zijnde, weigerde te betalen en stelde den inspecteur van politie, Klaassen, met de zaak in kennis. Geruimen tijd verliep zonder dat de verkooper van het horloge zich in deze orngeving liet huwelijkskansen niet bederven door den orngang mel Green, die bij de Elverdaals had uitgediend. Hy offerde zijn voordeel of zijn vooruitzicht op aan de vooruitzichten van zijn moeder. tfWaar woont Green?" vroeg zij. Weer keek markies Gaston zijn moeder een oogenblik onderzoekend aan en autwoordde toen achteloos: „Hij* woont in de Wiuchesterstraat n°. 6. Het is ver weg in het oosten der stad. De markiezin glimlachtte spotteud en zeide ,/Denk je misschien, dat ik van plan ben den vroegeren kamerdienaar te g&an vereeren met een bezoek Gaston haalde de schouders op en zei niets. Verder werd ook niet meer over Green gesproken. De zaak scbeen weer vergeten,of althans te rusten, Maandag had dit gesprek plaats. Den volgenden Woensdag kwam markies Gaston 's avonds naar het logement, waar zijn moeder woonde, om haar eene uitnoodiging van Elverdaal voor den volgenden dag te brengen. Waar is mijn moeder?" vroeg hij aan eeu van de bedienden. ffOp haar kamer, heer markies," luidde het antwoord. ffOch, ga eer.s zeggen, dat ik haar wil spreken. De bediende ging been, en kwam weldra terug met de boodschap ,/Mevrouw laat u verzoeken om een poosje te wachten. Zy heeft bezigheden ffBezighedeu vroeg Gaston verwonderd. ffWat heeft zij te doen „Dat weet ik niet, heer markies," antwoordde de bediende en ging been. Er waren nog meer menschen te bedienen. zien of hooren en toen hij dan ook jl. Try dag te Axel uit den trein stapte, om vandaar naar Zaamslag te gaan, om te trachten persoonlijk de zaak af te handelen, stond de inspecteur van politie met nog een politiebeambte uit Ter Neuzen op het perron en rekende sinjeur in. Donderdag werd te Sluiskil een caisson gereed gemaakt om bet graafwerk in de werk- kamer aan te vangen. Vermoedelijk is onder den caisson in den weeken kanaalbodem een gat geslagen, waardoor de saamgeperste lucht, waarop het reeds met ruim 400.000 Kg. be- laste gevaarte rustte, kon ontsnappen, althans de caisson zakte plotselingop zijde, waardoor langs boven het water erin kon stroomenen de daar aan- wezige metselaars ijlings de vluchtmoesten nemen. Op de hooge stelling, waar zich de z.g. schut- sluis bevindt om de werklieden die in de werk- kamer arbeiden binnen te laten, was juist een der geneesheeren aanwezig, die evenwel geen letsel bekwam. Bij onderzoek bleek de werkkamer en ook een deel van den inlaatkoker vol slijk te zitten. Aanstonds is aangevangen om dat slijk te verwyderen en den caisson weer recht te krijgen. Ware het ongeval een uur later roorgekomen dan zouden vermoedelijk reeds werklieden in de werkkamer aanwezig zyn geweest, en voorzeker het verlies van menschenlevens hebben tenge- volge gehad. Zaterdag waren aldaar werklieden bezig met eene op een vlot geplaatste Fransche heistelling, 21 Meter hoog, in goede richting te plaatsen. Waarschijnlijk tengevolge te geringe tegenbelasting, toen de heistelling op den uitersten kant van het vlot werd gereden, zakte het vlot aan die zijde. waardoor de heistelling overwicht kreeg en in het kanaal viel. Ook hier kwamen de werklieden er ongedeerd van af. Met behulp van drijvende bokken is de hei- machine met stoomketel gelicht, doch deze is zoodanig beschadigd dat reparatie noodig is. Bij kon. besluit is benoemd tot gezworene van den Elisabethpolder de heer P. G. deJonge te Biervliet. Yoor het examen der vrye- en ordeoefe- ningen in de gymnastiek is o. m. geslangd mej. A. Keijzer vroeger te Stoppeldijk. Bij Kon. besluit is aan E. L. Rodrigo, te Hulst, op grond dat hij onmisbaar wordt geacht In den salon, waar Gaston zich op dit oogen blik bevond, waren nog meer menschen dat kaa niet auders in een logement, waar elke gast geen afzonderlijke zitkamer, en alleen een vrije slaap- kamer heeft. Daar waren een paar Hollandsche dames, die bij den haard halma speelden en een oude gepensionneerde overste, die in een kraut verdiept. zat. Markies Gaston ging aan de groote tafel zitten en nam ook een kraut in handen. De inhoud daarvan boeide hem echter niet, menig- maal dwaalde zijn blik door den salon en naar de glazen deur, die op de gang uitkwam. Voor het glas in die deur hing een dun gordjjn, waar men doorheen kon zieu. Zoodoende kon men in den salon eeuigszins onduidelijk in de gang zien, maar uit de gang niet ia den salon. In de kraut stond eeu lang artikel over de Latijnsche munt-unie. Wat kan mij die unie schelen, dacht hij, als de muut mij ontbreekt Hij wandelde ju'st niet op rozen, want zijn jaar lijks inkomen van twee duizend francs waren voor hem slechls toereikeude voor drie maanden waar moest hij de andere negen maanden van leven Eeu passend antwoord op de vraag kon de brave markies maar niet viudeD, ofschoon zijn moeder hem tijd genoeg liet om er eeu te zoeken. Waar zou ze toch mee bezig ziju? vroeg hij zich her- haalde malen af, doch daar ging plotseling eeu klein man voorbij de glazen deur. Hij had de kraag van zijn jas omhoog getrokken. Was dat Green dacht de markies en bij sprong op om den kleinen man in de gang na te oogen, doch daar trad zijn moeder op hetzelfde oogenblik door eene andere deur den salon binnen. #Waar wil je heen vroeg de ma-kiezin. voor het gezin waartoe hij behoort wairin hij is opgenomen of in welker levensocderhoud hij voor- ziet, ontheffmg van den werkelijken militairen dienst verleend, welke hij in dit jaar gehouden was te volbrengen. Naar aanleiding van hefc door ons mede- gedeelde omtrent iemand te Sas van Gent, die een puisje boven den mond afkrabde, waardoor bloedvergiftiging ontstond, en de vele dergelijke gevallen die zich voordoen, geeft het Wkbld. voor Z. Vlaanderen W. deel den volgenden raad Wanneer men zich wondt, moet men steeds zorgen, dat de wonde goed bloedt en ze daarna uitwasschen met sublimaats op 1000 of 1200, waarmede men Brunsche watten bevochtigt. Is de wonde goed uitgewasschen, dan kan men die sluiten met een zoogenaamde Engelsche pleister. Die drie zaken kosten zeer weinig geld, zijn in de apotheek te bekomen en dienen bij ieder in hvys te zijn. Vooral wachte men zich voor het gebruik van spinnewebben om het bloeden te doen op- houden en van allerlei smeerseltjes, die de bloed vergiftiging doorgaans bevorderen. Is de verbloeding te hevig, dan afbinden en naar de* geneesheer. Het blad voegt daarby nog de volgende gratis raadgeving. Wanneer iemand zich niet lekker vofelt, is hy al spoedig geneigd de oorzaak daarvan t« zoeken by koorts. Hy koopt dan chininepillen, die tegenwoordig spotgoedkoop zijn, neemt die in en voelt zich al spoedig wat beter. Houdt hy nu op, dan komt het onaangename gevoel weerom, hy slikt weer wat pillen en ondermijnt zoo zijne gezondheid totaal. Waarom Omdat de oorzaak zijner onge- steldheid niet wordt weggenomen en door chi- nine hoofdzakelijk de bloedsomloop vertraagd wordt, waardoor men zich voor een tijdje minder onplezierig vindt. De geneesheeren van den nieuweren tijd maken dan ook nog slechts in weinig gevallen gebruik van chinine. Wie zich niet lekker voelt vaste. Helpt dat niet, dat hij dan zijn toevlucht neme tot een bekwaam geneesheer, die geen pillen tegen de kanker geeft, maar kwakzalvere nooit aan zich zelf. (M. Ct.) Tegen een iDgezetene van Uzendijke is door de marechaussee proces-verbaal opgemaakt wegens het uitgeven van een Belgisch Dikkelen 10 centime- stuk in eene herberg te Ojstburg. *Was dat Green?" luidde de wedervraag. ,/Green Hoe komt je die gedachte in het hoofd Waarom zou die hier komen En ais hij kwam, zouden wij het wel vooraf weten." 0I9 hij niet bij u geweest?" By mij? Wat zou hij bij mij moeten doen Markies Gaston had nog altijd de knop van de deur in handen, maar hij begreep, dat het nu toch te laat was om zich te overtuigen. Die mau zou het huis reeds verlaten hebben. Hij liet daarom de knop van de deur los en ging naar zijn moeder. *Nu, dat zou gemakkelijk te verklaren zijn," antwoordde Gaston. *Een paar dagen geleden scheen u erg naar hem te verlangen." ffIk Wel, ik moet zeggen, dat je een rijke verbeeldiugskracht hebt." *En waar was u mee bezig, dat ik zoo lang heb moeten wachten »Ik had eeu gewichtigen brief te schrijven. Daar ligt hij Zij wees op den brief, en hij keek vlug naar het adres. Het was een schrijven aan haar kleer- maakster te Parijs. Was dat zoo gewichtig vroeg hij weer. #Ach, je verveelt me met al dat vragen," zei zijn moeder een beetje boos. //J.n ieder geval was die brief gewichtiger dan het gesprek met jou. Wat wil je eigenlijk Gaston overhandigde haar de uitnoodiging van Elverdaal. De markiezin las het briefje en dacht eeuige oogeublikken Da. (Wordt vervolgd). SElimSCHE COIIRAST. VrMilaifHvonil. mUseioNerd op Feestdagen, liij de Kir mo V. J. VAMT PK »A!»I»K «e Ter Xeaiea. Hit blad verachijnt Maandag-, Woeogd»8- en Vrijdagavona, gHM rev

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1