A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. No. 4760. Zaterdag 4 November 1905. Gemengde berichten. 45e .laargang. BBBSTEI BL-AJP. Buitenland. ABONNEMENT: ADVERTENT!^: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Franco per postVoor Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Amerika 1,82*. Men abonneert zich by alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- bushouders. Inzending van advertentiSn v6or 3 uren op den dag der uitgava Pit TOT.elitta« Monday., ffewiag- en VrlJdny»v»P*l. «««ge»on*e,d op reertdayea, by de V. J. YAM PK IAMPK t. Ter Kcea Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0,10. Bij directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prjji slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Rusland. De Petersburgsche correspondent van de Daily Telegraph, die over uitstekende inlichtin- gen besehikt, weet te vertellen dat het historische oogenbik waarin de Czaar van zijne alleen- keerschappij afstand deed, zich aldus heeft toe- gedragen Een klein stoombootje bracht graaf Witte en baron Fredericksz naar Peterhof. Zij kwamen om vier uur ten paleize aan en zagen dadelijk dat de Czaar geen strpd meer met zichzelf had te voeren zijn besluit was genomen. Zg werden beleefd ontvangen en het gesprek begon bet liep slechts over bijzaken. Middeler- wyl wachtte, in de kamer grenzende aan de gehoorzaal, het geheele keizerlijke gevolg in ueerslachtig en koortsacbtig ongeruste stemming. De Keizer deed vervolgens aan Witte een ven turing die op het volgende neerkwam Hp had slechts aan zjjne autocratische macht vast- gehouden voor het welzijn dat er voor zpn volk uit kon voortkomenbp had haar niet met een ander oogmerk uitgeoefend. Nu hp goede redenen had om te gelooven dat zij niet meer aan het Russische volk tot voordeel strekte, wilde hp er gedeeltelijk afstand van doen. Zouder verder iets te zeggen, zonder van klenr te verschieten,maakte de Keizer het teeken des kruises, nam de pen en schreef^Nikolaj onder het besluit. Hp had opgebouden alleenheerscher te zpn. Toen barstten de menscben van het gevolg in de aangrenzende kamer in snikken uit. Graaf Witte en baron Fredericksz gingen met tranen in de oogen heen. Maar de C/.aar ging heen. zooals hp gekomen was, met het kalmste ge- zicht van de wereld. Na de eerste vreugdeklanken, komen thans ook andere berichten, die allerminst^ van te- vredenheid over of vertrouwen in het Keizerlijk Manifest getuigen. De Standard verneemt uit Petersburg Op uitnoodiging van Witte hebbeu dertig dagbladredacteuren hem in zpn woning opge- zocht. Witte zeide hun, dat hij den steun van het publiek noodig had om het vrpzinnige program van den Keizer ten uitvoer te leggen. De Czaar was ernstig voornemens, de wenschen van het volk in te willigen, maar de pers en het publiek moesten geduld oefenen, nu kuipe- rijen van reactionaire zijde te vreezen waren. De deputatie beantwoordde Witte koeltjes. Soeworin zeide dat de regeering al zoo veel tegemoetkomingen verschaft had op t papier, maar er geen nagekomen was. Daden, geen beloften, waren noodig. Soeworin voegde er bp dat het manifest van den Czaar niets zeide over staatkundige amnestie deze moest terstond afgekondigd worden. Daarop antwoordde Witte, dat hp de amnestie-kwestie overwoog, maar dat apdere eischen, waaronder onverwijld ontslag van Trepof, voorshands niet voor inwilliging vatbaar waren. Hoe kan ik, vroeg Witte, de militairen wegzenden, waar anderen beschermiug vroegen door troepen Vorm dan een burger- wachtriepen de journalisten. Onmogelijk, vond Witte. Verwpder althans de kozakken, zeide men toen. Mijne heeren, zeide Witte. geloof me, de kozakken zullen voortaan niemand meer lastig vallen. De journalisten eischten voorts volledige vrijheid van de pers, maar Witte riep uit Geduld, de persvryheid komtDe deputatie bleef echter ongeloovig, waarop Witte teleur gesteld zeide Werk mij tenminste niet tegen, als gij mp niet kunt steunenWitte ver- klaavde, niets te begrijpen van de houding der liberalen. Ilij heeft aan prins Troebetskoj, te Kief, geseind om in zijn kabinet zitting te nemen, maar het telegram is onbeantwoord gebleven. De correspondent van de Standard bevestigt dat bloedige botsingen te Petersburg hebben plants gehad, waarbij dooden en gewonden zijn gevallen het ergst moet 't zijn toegegaan bp het Technologist instituut. De Daily Telegraph verneemt uit Petersburg behalve de deputatie uit de pers, heeft Vvriite nog een aantal voormannen van bet volk ont vangen. Zij bleken door bet manifest van den Czaar allesbehalve bevredigd. Op de bjjeen- komsten van het volk eischt men overal en telkensvolledige amnestie voor politieke mis- drijven, onmiddellpke opheffing van den staat van beleg in het heele rijk en van alle dwang- wetten, vorming vau een natioHale garde en verwijdering van Trepof. De advokaat Gruzenberg lichtte die eischen voor Witte, die uitgeput van vermoeienis was, toen hij de volksleiders ontving, toe. Nadat Witte Gruzenberg tot spreken uitnoodigde, zeide deze o. a.Wij praten niet over Trepof in het bizonder. let geldt hier geen personen. Gjj wilt een verbond met de ontwikkelden, maar hoe is dat mogeljjk zonder steun van het volk Gij kunt let volk niet tevreden stellen, zonder de eischen van de werklieden in te willigen. Hervorminkjes zijn nutteloos. Gjj moet het volk raadplegen. Witte antwoordde Gij hebt gelpk. Ziedaar mjjn meening. De regeering zal 't doen, maar dan moet het volk haar venrouwen. Hij had, zeide hij, een paar liberalen in de provincie uitgenoodigd met hem in bet ministerie te komen, maar zij hadden^uiet geantwoord. Waarop Gruzenherg uitriep Watgeeftdat! gesteld, zjj sluiten zich bij a aan. Zjj verliezen dan htm invloed. Ik herhaalraadpleeg het volk. Geef algemeen stemrecht. Witte antwoordde Dat is onmogelijk. Men can het algemeen stemrecht niet voetstoots invoeren. Ik zal de Doema uitnoodigen dat te doen. Gaat de bpeenkomst van de Doema in Januari door vroeg Gruzenberg. Witte antwoorddeNeen, want het volk zou de Doema uiteendrijven of niemand er heen zenden. Wp zijn bezig een kieswet voor de Doema uit te werken, in den geest van het Oostenrijksche kiesrecht. Dat zou ons in 't geheel niet bevredigen, zeide Gruzenberg ten slotte. Witte was teleurgesteld. Een liberaal program is goed voor de tribune, zeide hij, maar er op straat voor te vechten is noch verstandig, noch vaderlandslievend. De Petersburgsche correspondent van de Vossische Zeitung, die klaarbljjkeljjk in nauwe betrekking staat tot de vereehigde groepen der oppositie (het z.g. Verbond der verbondenen of Sojoes Sojoesoff) seint, dat de huidige stemming in de Petersburgsche kringen veel ongunstiger is dan bij het eerste bekend worden van het laatste manifest van den Czaar en wel tenge- volge van den invloed der socialisten, die door hunne uitstekende organisatie over de burgerij op het oogenbljjk den baas spelen. Uit meer dan tweehonderd, zoo ambtelhke als particuliere telegrammen, uit geheel Rusland kan men zich het volgende beeld van den toe- stand vormen In de Oostzeeprovincien is het manifest door de Duitschers met geestdrift ontvangen overigens maakte het echter geeu indruk. In Polen nam men het overal goed op, evenzoo in Wit-Rusland en Groot-Rusland daarentegen in Klein-Rusland, waaronder men het Zuiden van Rusland heeft te verstaan, schijnt de omwenteling aan het woord te zijn. Aan de Wolga verhindert de overheid elke uiting. In Dorpart, Riga, Jekaterinoslaf, Odessa en Kisjinef hebben straatgevechten plaats. Ook de Petersburgsche correspondent van het Berliner Tageblatt vermeldt een volledigen ommekeer in de stemming. De arbeiderspartij vindt het manifest onvoldoende en heeft voor a. s. Vrijdag nogmaals een algemeene werk- staking afgekondigd. De correspondent vreest echter, dat dan opnieuw een militaire dictatuur onder grootvorst Nikolaj en Trepof zal worden in gesteld en een bloedige onderdrukking van den opstand zal plaats hebben. Op het mislukken van Witte's politiek van geruststelling en hervorming loert de geheele react.ionnaire hofcamarilla, die nog steeds hoopt op eene nieuwe verandering in de stemming van den Czaar, als de poging van Witte om de.gemoederen te kalmeeren niet spoedig slaagt. Wel zijn de leidere der revolutie er van onderricht, dat achter Witte als opvolging een nieuwe #pretoriaansche regeering" dreigt, maar zij gelooven reeds sterk genoeg te zijn om ook deze te overwinnen, daar naar hunne meening in leger en marine de revolutionnaire gezind- heid zienderoogen toeneemt en nu onder de arbeidersmassa's vele wapeas en bommen voor- handen zijn. De Westminster Gazette vraagt, wie toch de leiders zijn van dezebuitengewonevolksbeweging: de mannen die verstand genoeg hadden om ze op touw te zetten, en invloed genoeg om ze binnen de grenzen te houden Het vreemdste van alles misschien zegt het blad is dat geen van de berichtgevers ons een enkelen naam gemeld heeft. Het schijnt »een anonjme revolutie" te zpn. Geen individu rjjst uit de massa op, om lof in ontvangst te nemen of zich als mededinger van den autocraat voor te doen. Hier bemerkt men niets van persoonlpke eerzucht of van najjver tusschen de mannen van uiteenloopende overtuiging, die de ge- schiedenis ons leert, bij alle omwentelingen te verwachten. De autocratie kan niemand treffen niet vertrouwen op tweedracht tusschen mede- dingers. De Slavische volksaard gaat heel anders te werkhet sterke wapen is hier de passieve volharding van de massa, niet de plotseling opvlammende geestdrift, door een rerolutionairen leider opgewekt. De W. G. onderstelt, dat de Russische om wenteling een bloedelooze revolutie genoemd zal worden, en in zekeren zin is dat juist. Toch zullen er heel wat meer menscbenievens mee gemoeid zpn, dan men zoo denktweken lang zijn kinderen zonder melk, zieken zonder geneesmiddelen geweest, en het heele volk heeft gebrek aan kolen, terwijl de kou invalt. De doodenlpst zal door de geneesheeren opgemaakt worden j niettemin zal zp het offer van de revolutie uitmaken. Gedurende het heele schrik- bewind te Parjjs zijn niet meer dan 1400 menscben ter dood gebrachtmen kan er zeker van zpn dat, de woelingen in verschillende steden daargelaten, de slachtoffers te Moskou en Petersburg dat aantal sterk zullen overtreffen. Opmerkelijk is het, dat juist na het ver- schijnen van het manifest, dat verwacht werd kalmte te zullen brengen, berichten komen die bloedige tooneelen melden. Telegrammen uit Warschau gewagen van bloedige botsingen tusschen straatbetoogers en cavalerie. De Odessasche correspondent van de Standard beschrpft in een Woensdagmiddag ontvangen telegrafisch bericht de grenzelooze regeering- loosheid, waaraan Odessa ten prooi is. Duizenden, tot het uitvaagsel van de bevol- king behoorende, trokken door de straten, plunderden de winkels, in de eerste plaats winkels, die door joden gehouden worden. Wie zich verzette schoten zij neer. Voortdurend klonk hun kreetWeg met het stadsbestuur, weg met de politie en de troepen. Een alge meen gevecht in de straten was er het gevolg van, waarbij honderd dooden moeten zijn ge vallen. De goedgezinde burgers baricadeerden hunne huizen en vuarden van de balcons op de benden in de straten, maar zp konden even min het gepeupel baas worden als de met. revolvers gewapende scudenten. Kaulbars schijnt door de voorvallen geheel en al verbijsterd en niet in staat iets tegen die gruwelen uit te rich ten. In Kasan is het Maandag tot eene verschrikke- lijke plundering en een bloedbad gekomen. De troepen en de politie schoten er in het wilde op los. Er waren vele gewonden, onder wie ook gymnasiasten. Des avonds werden de winkels door de troepen geplunderd. De politie verroerde geen vin. De commissaris van politie heeft zijn ontslag genomen. Er is een gerech- telijk onderzoek tegen hem ingesteld en de kozakken en troepen zijn uit de stad verwijderd De gemeenteraad heeft een militie opgericht De menigte nam de wapens uit het politiebureau weg en bracht die naar het stadhuis. RECHTSZAKEH, Arrondissements-rechtbank te Middelburg. De rechtbank heeft in hare zitting van 3 Nov. de volgende vonnissen uitgesprokeu P. L. L., oud 26 jaar, landbouwersknecht te lulst, gedetineerd te Middelburg, is wegens diefstal veroordeeld tot 6 maanden gevangenis- straf, met inminderingbrenging der doorge- brachte heehtenis. J. d. R., oud 14 jaar, mosselraper te Ter Veuzen, is wegens strooperij veroord. tot 7 dagen gevangenisstraf. Ph. A. d. K., oud 23 j., loodgieter te Zaam- slag, beklaagd van mishandeling, is vrijge- sproken. De bedrieger bedrogen. Het Hbl. meldt Een liefhebber en verzamelaar van schilderijen te Rotterdam, voor eenige dagen bp een photograaf komende om zpn portret te laten vervaardigen, zag daar een schilderij, dat hem zoo bekoorde, dat hp er nadare inlichtingen over vroeg en te weten kwam, dat het stuk daar door een ander stadgenoot te koop was gesteld en voor 2000 te krijgen zou zijn, wat voor een echten(volgde de naam van den Franschen meester) niet te duur geacht moest worden. De liefhebber vond het ook niet duur, maar een bedrag van 2000 toch groot genoeg om er nog eens over te denken. Het schilderij liet hem geen rust en hij stelde zich in verbinding met Dr. Bredius, die hem be- vestigde dat, zoo het schilderij werkelijk een was, dan 2000 niet alleen niet te duur, maar zelfs spotgoedkoop geheeten mocht worden. Dr. Bredius, met den liefhehber bekend, bood zich zelfs aan om ook het stuk eens te komen bekijken, hetgeen natuurlpk gaarne werd aan- genomen. Beide heeren begaven zich naar den photo graaf de liefhebber met zpn 2000 op zak, met het doel na uitspraak van den deskundige onmiddellijk toe te tasten. Dr. Bredius bekeek het schilderp nanwkeurig en noemde de echt- heid boven alien twijfel verheven. De koop werd dus gesloten en de photograaf maakte een quitantie voor de f 2000. De kooper gaf daarop den wensch te kennen het stuk, nu zpn schilderp, maar dadelijk mede te nemen, doch de photograaf gaf hem in overwegiug zulks niet te doen. Het was nogal slecht weer en het schilderij niet gemakkelpk te hanteeren en de kooper kon immers zpn eigendom waarmerken, door het vau achteren van zijn handteekening te voorzien. Dit geschiedde, maar bij nader inzien bleef de kooper toch bij zijn plan en een juist passeerend besteller werd ingeroepen en kreeg het schilderp te dragen. Thuis gekomen besloot de kooper, braaf ia zpn nopjes omdat hij zijn collectie op deze wijze niet te duur had kunnen uitbreiden, het. schilderp in een andere lijst te doen zetten. Hij bestelde een lpstenmaker en gaf hem opdracht, maar stond er op dat het werk ten zijnen huize zou plaats hebben. En wat geschiedde thans Toen men begon de oude lijst te verwijderen, bleken er twee schilderpen in te zitten, het echte en daaronder een getrouwe kopie. Het vermoeden ligt dus voor de hand dat, wanneer de kooper zijn stuk niet onmiddellijk had meegenomen, maar van het vriendelpke aanbod had geprofiteerd, om het schilderij te laten thuis bezorgen, hij de kopie zou hebben ontvangen en natuurlijk voor f 2000 zou zijn opgelicht. Nu werd de bedrieger echter bedrogen en moet hp zijn goede schilderij missen verre beneden de waarde. Wellicht dat de kooper hem bij wijze van consolatie de voor hem bestemde kopie ten geschenke biedt. SEIIZEKSCHE COURASfT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1