A I g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaandere Paarden- en Veemarkt. LANDWEER. 1 No. 4755. Dinsdag 24 October 1905. 45e Jaargang. Paarden- en Yeemarkt Inspectie van Verlofgangers. en Buitenland. Binnenland. FETJILLETON. ABONNEMINT: Voor Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen f 1,—Franco per post: Nederland 1,10. Voor Belgie 1,40. Voor Atnerika 1,32$. Men abonueert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven ushouders. Inzending van advertentien v6or 3 uren op den dag der uitgave. ADVERTENTIfiN: Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer f 0,16. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prgs slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsraimte berekend. Bij deze conrant behoort een bijvoegsel. Vrij bewerkt door AMO. Anny kwam. Zonder iets kwaads te vermoeden trad zij bij haar vader binnen. „Wat verlangt ge, papa vroeg zij vriendehjk. „Ik heb weinig tijd, ik moet leeren." De gouvernante snikte weer hoorbaar, Elverdaal schoof zijn baret naar voren en zeide op barscben toon: „Kom hier, Anny!" Anny gehoorzaamde met een beteuterd gezicht, Zij keek haar Yader onderzo°kend aan en verschrikte. Weer zag zij dien starenden blik van een gedach teniooze, maar thans was die blik nog akeliger dan ooit te voren. Zij hield van haar vader, en daarom beefde zij, toen zij weder de sporen be- merkte van het verval in haar vaders gezondheid. Zoo gaarne zou zij hern toegeroepen hebben #Ach, vader, lieve vader, werp tocb al die vervloekte flesscben het venster uit en jaag de helft van uw bedienden weg, die alien u bedriegen en bestelen" maar zij waagde het niet dit te doen. »Anny," begon haar vader, »naet diep leedwezen heb ik rnoeten veruemeD, welk eeu schande je 9°. Burgemeester en Wethouders van PHILIPPINE brengen ter kennis aan be- langhebbendeu, dat op lieden zijn uitgeloot Een aandeel N°. 18 van de geldleening jaar 1890 groot Vier honderd gulden en Een aandeel in de geldleening 1898, groot Een honderd gulden N°. I, uitbetaalbaar ten kantore van den Gemeente- Ontvanger, van af 1 November 1905. Philippine, den 16 October 1905. Burgemeester en Wethouders van Philippine, De Burgemeester, (get.) E. CUELENAERE. De Secretaris, (get.) A. VOETEN. brengt over je zelven en over den naam, dien je draagt ja, over je geheele familie Vader, lieve vaderriep Anny verschrikt en de tranen kwamen haar in de oogen. fSchaam jij je niet zulke brieven te ontvangeu vervolgde haar vader op luiden toon. ^Begrijp je niet, dat door zoo'n lichtzinnigen levenswandel je eerbaarheid lijdt, en bovendien de waardigbeid en bet aanzien van je familie Heb je geen ge- voel voor deugd en goede zeden voor waardigheid en fatsoen Stil, zwijg, als ik spreek Weet je nog niet, dat het ongepast is, je vader in de rede te vallen Zoodra juffrouw Badsley nog een enkele maal over je te klagen heeft, laat ik je in een verbeterhuis opsluiteu, zoo waar als ik Van Elverdaal heetBegrepen In mijn gezin verlang ik orde en tucht. Ik wil, dat ieder reke- uing houdt met de waardigheid van mijn nieuwe maatschappelijke positie en met de achting, die men aan zichzelven verschnldigd is. Ga nu heen. Je komt vandaag niet aan tafel, en morgen ook niet, niet voordat juffrouw Badsley zelf vraagtom je vergiffenis te schenken wegens je berouw en ver- betering, dat zal je straf zijn." Onder het spreken had hij zich zoo boos ge- maakt dat hij beefde. Als Anny gevraagd had een woord te zeggeu, zou er een tooneel gevolgd zijn, zooals vroeger wel tusschen haar ouders was voorgevallen. Zoo ver mocht het niet korneu, In Erankrijk wordt op 't oogenblik de balans opgemaakt van wat het zevenjarig tijdvak, waarin Delcasse minister van buitenlandsche zaken was, het land gekost heeft. Het blijkt daaruit wel, hoe Delcasse zich bijna voortdurend blind heeft gestaard op Duitschland en met allerlei middelen gepoogd heeft bij Engeland in het gevlei te komen. Egypte, Newfoundland en de bronnen van den Nijl denk aan Eashoda heeft Delcass6 aan Engeland afgeataan, terwijl hij zondtr iemand te raadplegen, het Fransch-Russische ver- boud ook van kracht verklaarde voor Mantsjoerije, zoodat, heel den duur van den oorlog door Erank rijk het gevaar boven het hoofd hing, in den strijd betrokken te worden, wat het, gezien het Engelsch- Japansche verbond, Eugeland op den hals zon gehaald hebben. Niettegenstaande de met Rus- land aangegane overeenkomst, heeft Delcass^ toch nog kans gezien, Engeland een onschatbaren dienst te bewijzen door de Engelsche neutraliteitsbepa- lingen geldig te verklareu, ook voor Erankrijk, waardoor de Engelsche vloot, die over heel de wereld steunpnnten en havens heeft, een on- noemelijk voordeel boven andere vloten verkregen heeft. Bovendien werd Rodjestwensky, die in de Fransche Oost-Aziatishe wateren op zijn verhaal dacht te komen, voor en aleer hij koers zette naar de Japansche Zee, verhinderd dit voornemen uit te voeren, ook alweer omdat Delcasse zwichtte voor den vriendelijken drang van Engeland. Waarlijk, zooveel vriendendiensten zijn ternan- wernood betaald met de simpele belofte van Engelschen kant, dat 100,000 man Engelsche troepen in Sleeswijk-Holstein zouden landen, inge- val Duitschland om de Marokko-affaire Erankrijk den oorlog aandeed Baron Eejervary is opnieuw tot minister-presi dent in Hongarije benoemd. De moeielijkheden, die in Weenen tegen die benoeming bestonden, zijn weggenomen en de nieuwe minister-president zal in staat gesteld worden zijn kabinet bijna onveranderd te behonden. Want de keizer heeft het regeeringsprogram, dat Fejervary hem ter goedkeuring aanbood, in hoofdzaak aangenomen. Dit program, zon wordt uit Boedapest gemeld, is scherp omlijnd in de pogingen om het Hon- gaarsche staatswezen te hervormen. Bijna alle gebieden van het economische en sociale leven worden er in behandeld slechts de door de onafhankelijkheidspartij geeischte Hongaarscbe commandotaal in het leger komt er niet op voor. Tot 19 December heeft Fejervary den tijd de punten van dit program te belichamen in wets- ontwerpen, die dan aan het Hongaarsche parle- ment zullen worden voorgelegd. Eejervary wil, zoo er in het Huis geen meerderheid voor zijn plannen te vinden is, in het begin van 1906 daarom sloop AnDy suikkende en met betraande oogen de kamer nit. Zij ging rechtstreeks naar haar moeder om daar nit te schreien. ffWnt is er gebeurd, Anny?" vroeg mevrouw Van Elverdaal vol belangstelling. /,WiH heeft me een brief geschreven, en juffronw Badsley heeft hem opengemaakt en aan papa ge- gegeven," snikte Anny. Mevrouw Van Elverdaal gevoelde pijnlijk het onwaardige van zulk een bespieding, als Anny raoest verduren van haar gouvernanle. De goede dame leed daar onder. Menigmaal kwam het ook voor, dat zij door dit schepsel in nagebootste vooroaamheid gewezen werd op de tekortko- mingen in den omgang; als vrouw uit het volk had zij geen kennis van al die beuzelpartijen. En de gouvernante waagde hier haar meesleres terechtwijzingen toe te dienen Dat kon natuur- lijk alleen gebenren, doordat juffrouw Badsly zeker was haar invloed op *den genadigen heer", terwijl mevroaw Van Elverdaal volstrekt geen invloed meer op haar man had. In mooi praten was juffrouw Badsley zeer bekwaam, maar mevrouw Elverdaal kon dit niet verdragen. Zij kon haar man niet toespreken met ffgeuad>ge heer," hem toegeven in al zijn verkeerde neigingen en ze dan nog verschoonen, ze geestig, vroolijk of verstandig noemen. Zij noemde de dingen bij den waren naam, en dat beviel haar man niet. In het nieuwe overgaaa tot ontbinding en nieuwe verkieziugen uitschrijven. De regeering van Turkije blijft weigeren den eisch der groote mogendheden, tot goedkenring der ingestelde international financieele controle voor Macedonia, in te willigen. De mogendheden zijn van meeniDg, dat bij het bestaande wanbeheer van de Turksche financien slechts door buitenlandsche controle op de finan cien van Macedonia een verbetering der toestanden kan worden verkregen. Slechta de sultan en de pascha's die over de belastingen, door de Macedo- nische bevolking opgebracht, de vrije bescbikking bebben, kunnen in die meening niet deelen. De Porte acht de installing van de fiuancieele controle overbodig, daar de Ottomaansche bank op voldoende wijze in den financieelen dienst der provincien voorziet. Bovendien vindt de sultan de instelling van zulk een controle een ernstige inbrenk op zijn sonvereine recbtende mogend heden, zegt hij, hebben zich berhaaldelijk ver- plicht die rechten te znllen eerbiedigen. Blijkbaar rekent de saltan er op, dat de mo gendheden onderling veel te bang ziju elkaar een vlieg af te vangen om gezamenlijk krachtig tegen hem op te treden. Bij het departement van kolonien is ontvangen het volgeDde telegram van den gonvernenr-generaal van Nederlandsch-Indie In Gowa werd verzet gepleegd door Rraeng BeroaBgieng, zwager van den vorst en aanvoerder van de Gewasche troepen. De vorst en bevolking zijn nit Djonggaja gevlncht. De vijand werd aangetast bij de kampongs tost van Djonggaja. Zijn tegenstand was zwak en bij liet 50 dooden en 7 gewonden liggen. Wij badden als gesneuveld en gewoud 5 Europeescheen 2lnlandsche militairen. Tot toelichting dient dat Kraeng Beroangieng, zwager van den vorst tevens is rijksbestierder en een der meest op den voorgrond tredende hoofden van de ons vijandig gezinde partij in Gowa. TER NEUZEN, 23 October 1905. Bij de heden door Burg, en Weth. ge houden aanbesiteding van het schoonhouden, verlichten en verwarmen der schoollokalen in de infermerie werd ingeschreven als volgt M. de Jonge voor 110, 4, 6 en H. Bannier voor 75, 4, 4,50. Het schoon houden berekend per jaar, het verlichten en verwarmen per 100 uren. Aan den laagsten inschrijver gegund. Wij vestigen de aandacht onzer lezers van bier en in de omgeving op de a. s. Donderdag te houden openbare vergadering, van wege de ver- leven in het fraaie huis in de Begentsparkstraat miste zij den pantoffel uit de vroegere woning. Met haar pantoffel had zij niet alleen gedreigd, menigmaal was zij haar laatste redmiddel om de woestheid van haar man te bedwingen. In de Regentsparkstraat ging dat niet meer, in tegen- wootdigheid der bedienden en der gasten, die elken dag aanwezig waren. De pantoffel was het laatste tuchtmiddel geweesl, waarvoor Elverdaal moest buigen. Na waren de millioenen in huis gesmeten, de domme opgeblazenheid van den kleermaker ging tot in het ongerijinde, niets be- lette hem thans om toe te geven aan zijn drank- zucht en aan zijn hoovaardij en daaronder leed de goede verstandige vrouw. Op lang niet malsche wijze wilde zij ook nu lncht geven aan haar verontwaardiging over de laaghartige inmengiug der gonvernante in de be- trekkingen, die haar kind onderhield. Zij was woedend, haar moederhart was gekwetst, en tooruig riep zij uit: tfHoe komt dat onbeschaamde schep sel er toe, je brieven open te maken, Anny Wat gaat het haar aan, wat Will je schrijft Verder kwam ze niet, want de kamerdeur ging open en juffrouw Badsley trad binnen. Zij was Anny op den voet gevolgd, omdat zij wel begreep wat er gesproken zon worden, wanneer zij er niet bij was. (Wordt verrolgd). fedBH m COMA Bit hlad »erseh(jnt n»au<lHK-. Woenidag- en yiljdagaYond, attgetonderd op Feestdagen, bij de Flrma P. J. VAM BK »AWPK te ferMem»eB. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN aiaken bekend dat in die gemeente zal worden gehouden op Woensdag 15 Movemlier 1BOS, zooals breeder bi.j aanplakbiljetten is omschreven. Ter Neuzen, 23 October 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. Burgemeester eh Wethouders van de Gemeente TER NEUZEN roepen bij deze op al de in deze gemeente zich hemnde verlofgangers van de Landweer, met uit- zoridering van hen, die m dit jaar overeenkomstig art. 11 der Landweerwet onder de wapenert. zijn geweest, en van hen die krachtens art. 15 der Land weerwet van dm werkelijken dienst onthevm zijn, ora op Bouderdag 23 November a. a., des voox-middags 9J uren, voor wat betreft de verlofgangers van de lichting 1905, en des namiddags teljuren voor wat betreft de verlofgangers van de lichtingen 1903 en 1904, in het Arsenaal te Ter Neuzen tegen woordig te zijn teneinde overeenkomstig art. 29 der Landweerwet 1901 door den Landweer Districts-Commandant te worden onderzoeht en herinneren hen aan de volgende be- palingen der Landweerwet 1". de verlofganger van de landweer meldt zich binnen dex-tig dageu na den dag van zijn overgang naar de landweer of na diea waarop hem de verlofpas is nitgereikt, bij den bnrgemeester zijner woonplaats aan, ten einde deze den verlofpas, hem bij de land weer of laatstelijk bij de militie uitgereikt, voor gezien of opnieuw voor gezien teekene. a De verlofganger van de landweer, die buiten het Rijk woont of verblijf boudt, of die zich bij zijn vertrek met rerlof buiten bet Rijk begeeft, kan, ter vervulling van de verplichting in het vorig lid omschreven, binnen den daarin vermelden termijn zijn verlofpas bij aangeteekenden brief ter afteekening toezenden aan den burgemeester zijner laatste woon plaats binnen het Rijk. De verlofpas wordt hem door dien burgemeester bij aangeteekenden brief teruggezonden (Art. 24) 2". verlofganger van de landweer, die zich in eene andere gemeente gaat vestigen, geeft daarvan kennis aan den burgemeester zijner woonplaats. Binnen dertig dagen na den dag, waarop bij komt in de gemeente, waarin bij zich vestigt, meldt bij zich aan bij den burgemeester dier gemeente, ten einde deze zijn verlofpas voor gezien teekene (Art. 25); 3". de .erlofganger mag zich, zonder toestemming van den Minister van Oorlog, niet langer dan gedurende een Jt«r buiten 's lands begeven (Art. 27); 4". de verlofganger, die de artt. 24, 25 of 27 nietnaleeft, wordt in werkelijken dienst geroepen en daai-in gednrer.de ten hoog.ste een maand gehouden. De duur van dezen dienst wordt bepaald door den Minister van Oorlog (Art. 28); 5°. de verlofganger van de landweer verschijnt bij bet onderzoek in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas (Art. 31) 8°. het Crimineel Wetboeb en het Reglement van krijgs- tucht voor het krijgsvolk te lande zijn ap bet personeel van de laudweer, dat zich onder de wapenen bevindt, van toepassing, en, met opzicht tot de verscbillende gevallen van desertie, op het geheele landweerpersoneel. Dat personeel wordt geacht onder de wapenen te zijn a. zoolang het zich in werkelijken dienst bij eene afdeeling van de landweer of bij een der korpsen van bet leger bevindt; b. gedurende den tijd dien bet in art. 29 bedoeld onderzoek duurt; c. in het algemeen, wanneer het in uniform is gekleed (Art. 21) 7°. behoudens bet bepaalde bij art. 21, kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of bet naastbij zijade huis van bewaring door den Districts-Commandant worden opgelegd aan den verlofganger die zonder geldige reden niet bij het onderzoek verschijnt die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden niet voorzien is van de bij art. 31 ver- melde voorwerpen c. wiens kleeding- en uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden be- vonden d. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont (Art. 32) onverminderd de straf, in art. 32 vermeld, is de verlofganger verplicbt, op den daartoe door den Districts Commandant te bepalen tijd en plaats, en op de in art. 31 voorgeschreren wijze voor hem te verschijnen om te worden onderzoeht (Art. 34) de verlofganger, die zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit, sub 4°. van art. 32 Dedoeld, of niet overeenkomstig art. 34 voor den Districts- Commandant verschijnt, of, aldaar verschenen zijnde in het geval verkeert sub 2°. en 3J. van art. 32 vermeid, wordt in werkelijken dienst geroepen en daarin gedurende ten boogste drie maandeti gehouden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald (Art. 351 10de verlofganger, die niet voldoet aan eene oproeping voor den werkelijken dienst, wordt als deserteur behandeld (Art. 36). Ter Neuzen, den 23 October 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. W. S. J. DIELEMAN, Secretaris. 8°.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1