A g 8 m e 8 n Nieuws- en Advertentiebiad voor 2eeuwsch-¥iaand a. Aanbesteding. No. 4752. G8MBEKT3BAAD. Dinsdag 17 October 1905. 438 4aargang. aanbesteden Rinnenland. ABONNEMENT: Per drie ma&nden binnen Ter Neuzen 1,—. Franco per postVoor Nederland /1,10, Voor Belgie f 1,40. Voor Amerika f 1,82$. Men abonneert zich b\j alle Boekhandelaars, Postdirecteuren en Brieven- ushouders. ADVERTENTlEN: Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer /0,1b. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt d^ prg* slechts tweemaal berekend. Grootere letters worden naar plaatsrnimte berekend. Inzending van advertentiSn vdor 3 uren op den dag der uitgav» Burgemeester en Wetbouders van TER NEU ZEN. zullen op fiflaandag 23 October 1905, des namiddags 3 uren, in het ge- meentehuis in het openbaar in een perceel het sclioonhouden, verwarmen en verlichten der in de voormalige infirmerie in de Nieuwstraat te vestigen schoolloJealen gedurende het tijdvak 1 November 1905 31 December 1906. De voorwaarden liggen vanaf heden ter inzage op de gemeente-secretarie. Inschry vingsbiljetten op zegel gesteld, kunnen aldaar in eene verzegelde bus toe op het oogen- blik der besteding worden ingeleverd. Ter Neuzen, 16 October 1905. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. P. GEILL, Burgemeester. iv. s. J. DIELEMAN, Secretaris. Naar aanleiding van de talnjke klachten in take verschillende lacunes in de Drankwet, ver- neemt de Tel. thans, dat artikel 65 vau genoemde *et binneukort gewijzigd za'i worden en door de Tweede Kainer als spoedeischende zaak in behan deling zal worden genomen. Het wetsontwerp is, rolgens het blad, reeds bij den Raad van Stale nuhangig gemaakt. TER NEUZEN, 16 October 1905. In de op Donderdag a.<s. des voormiddags 10 uren te houden openbare vergadering van den gemeenteraad alhier, komen de volgende punten in behandeling Ingekomen stukkenvaststellen paarden- en reemarktbenoemen plaatsvervangend lid com- missie idem verlengen termijn ontruiming on- bewooubaar verklaarde baanwacbterswoningen verzoek L. C. Dei) ontheffing artikel 28 bouw- verordeningvaststellen suppletoir kohier be- lasting op het houden van honden dienst 1905 behandeling begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente voor het dienstjaar 1906 en daarmede verband "noudende adressen. Bij Kon. besluit zijn herbenoemdtot gezworene van den Koudepolder de heer J. de Kraker te Hoek, tot lid van het bestuur der waterkeering van den calamiteuzen polder Nieuw Neuzen de heer A. Franse Cz. te Hoek. Naar aanleiding van de berichten omtrent de suikerfabriek La Dense kunnen wij met ge- noegeu inelden, dat de Boerenbond van Philippine met deu voorzitter-directeur van die fabriek over- eengekomen is, om de suikerbeeten aao welke fabriek ook te mogen verkoopen, zoodat zij reeds in ouderhandeling is met de Uuion Sucriere. De boDd heeft nu zulk eene regeling met La Deuse gesloten, dat er kar.s bestaat dat er nog meer geld zal ontvangen worden, doch wat de beeten meer dan f 18 per J 000 kg. uiochten opleveren zal aan deu voorzitter-directeur moeten worden terugbetaald. Axel, 14 Oct. Heden had alhier ten over- staan van den notaris Dregmans ten verzoeke van mevr. de wed. Bauwens te Antwerpen, in het logement ,/Het gulden Vlies" de openbare verkooping plaats van 1". Een woonhuis en erf, te Axel (Korte Kerkstraat) kadaster sectie G N°. 1995 groot 91 centiaren 2°. Een woonhuis en erf, aldaar naast koop 1 kadaster sectie G N°. 964 groot 1 are 8 centiaren. Kooper van beide perceelen werd de heer J. Vlaander, smid te Axel, voor de som van 1920. Sas van Gent. Zaterdagmorgen bad de voer- man F. S. der meelfabriek alhier, het ougeluk aan die fabriek van een hooggeladen karneon te vallen en met zijn hoofd neer te komen op de straatsteenen, waardoor hij een gapende woDde aan het achterhoofd kreeg. Bewusteloos werd de man naar huis gedragen en door dokter Bruijnsma, juist bier ter plaatse, spoedig verzorgd. Wij vernemen dat het gevaar dat eerst bestond thans geweken is en een spoedig herstel kan ver- wacht worden. Philippine, 16 Oct. In de heden gehouden vergadering van den gemeenteraad werd benoemd tot onderwijzer met verplichte akte Fransche taal, aan de openbare school alhier, de heer A. Swage- makers, van Graauw, no. 1 der voordracht. Met dezen stond op de voordracht de heer Ph. QuaDjer, te Bergschen hoek. Koewacht. Zondagavond gaf de rederijkers- kauaer *Tot Nat en Genoegen" alhier haar eerste winterconcert in de openbare school aan den Ouden Moleu. Ditmaal werd door de vereeniging, ter inwijdiDg van het nieuw tooneel, een groot historisch drama opgevoerd getiteld „De Gebroeders De Grave." Daar dit atuk gedeeltelijk op de Fransche strafkolonie Gnyana speelt, had de ver eeniging reel kosten moeten maken voor d^cor en costumes. Alles was afkomstig van de Neder- landsche schouwburg te Antwerpen, waar het stuk verschillende malen met groot succes is opgevoerd. Het derde bedrijf, dat speelt in een salon van het Elysee-Paleis, waar de afgevaardigden der verschillende landen den heer Carnot om gratie voor de veroordeelden komen verzoeken, was aller- prachtigst door de schittering der talrijke militaire costumes. De heer C. van Cauwenbergh van Antwerpen, schrijver van het stuk, leidde de opvoeriog en zorgde voor de mise-en-scenes. Ondanks het zeer ongunstige weder was de opkomst groot. Wijl echter door den regen vale vreemde- lingen geooodzaakt waren tbuis te blijven, heeft de vereeniging met den heer Van Cauwenbergh een nieuw contract gesloten em a. s. Zondag nog- maals een voorstelling te geven. Zondagnamiddag gevoelde de wed. Van R., landbouwster op het Zandt alhier, zich niet wel. Dr. Verschuere van Stekene, die juist op het Zandt was om naar de tooneelvoorstelling te gaan, wilde haar een drankje ingeveu. Het drankje was nog niet aan hare lippen, of de vrouw gaf in de arrnen van den geneesheer den geest. 's Morgens was de wed. Van R. nog ter kerke geweest. Koewacht, 16 Oct. Hedennacht is bij een twist een jongeling, zekere A. Roes van den Pereboom onder de gemeente Moerbeke in den zoogenaamde Beukendreef, niet ver van de grens, levensgevaarlijk gewoud. De verdachte L. v. d. V. is aangehouden en naar Moerbeke overgebracht. Nadere bijzonderhedeu ontbrekeu. Hulst. In deze beetencampagnne hebben we gelezen, dat er een beet werd gestoken, wegende, wschoon aan den haak" zouden de slagers zeggen, 4 K.G.toen vernameu we van een grooteren baas, een van 5 K.G.toen vau een, die zelfs 5^ K.G. baalde, dat zou wel het summa zijn, voor een beet te bereiken doch nu komt de heer L. Boel alhier voor den dag met een jaap vau 6^3 K.G., zegge 18 pond. Zou na dezen reus- achtigen reus nog een grootere komen Honteilisse, 15 Oct. Onder zeer veel b langstelling herdacht de heer P. A. Baert, x er wijzer aan de school te MoleHhoek, heden den dag, waarop hij voor 25 jaren aldaar die be- trekking aanvaardde. Walsoorden. De middagboot, die des middags om 2,88 van Hansweert vertrekt bleef Zaterdag op stroom liggen, toen ze nog een paar honderd meter van den steiger was, doordat de machine onklaar werd. Met een ander vaartuig moesten passagiers en de postverzending gehaald worden. De wachtende tram naar Hnlst ondervond slechts eenige vertraging. Ongeluk te Hoefkensdyk. Aan de tramhalte ^Hoefkensdijk" van de lijn Hulst-Walsoorden, teveus los- en laadplaats op dit traject, had Zaterdagmorgen een treurig onge luk plaats. Een zoon van den landbouwer De Zwart, woneode te Kuitaart, op een kwartier af- staud gelegen, loste een wagen beeten, waar hij boven op stoud. De twee paarden, die nooit vrees voor den tram getoond hadden, stonden toch uit voorzorg nog kort aangebonden. Toen echter de marchaudise in de nabijheid kwam, schoten ze, waarschijolijk zich plotseling vervaard makende, eensklaps vooruit, met het ongelukkig gevolg, dat De Zwart achter van den wagen tuimelde, en een der achterwielen van het nog zwaar geladen voer- tuig midden over 't lichaam kreeg. De krachtige man stond zelf nog, zwaar zuchtende op, zakte ecnter weer terstond ineen en overleed eenige minuten, nadat hij in de tramhalte was biuneu- gedragen. De terstond ontboden geneesheer kon slechts den dood van den oppassenden jongen man coustateeren, wiens broeder op eenigen afstand getuige was van het ongeval, en door verslagenheid en den haast om den getroffene ter hulp te Snellen waarscbijnlijk onder den beetentram zou geraakt zijd, als men hem niet tijdig gegrepen bad. Provinciale Staten van Zeeland. Najaarsvergadering op Vrijdag 13 October, voormiddags 10 uur. (Aanvulling en vervolg). Bjj de behandeling van het voorstel tot af- wijzing van het verzoek van het bestuur der Vereenigde Handwerkslieden" te Ter Neuzen, ontspon zich een levendige discussie. Allereerst werd het woord gevoerd door den heer Hennequin. Hoewel reeds al eens te voren op een dergelijk verzoek afwijzend was beschikt, omdat de ge meente toen geen subsidie verleende, kon dit thans niet als motief gelden, omdat de gemeente dit nu wel doet en de Regeering ook, zelfs meer dan door de vereeniging is gevraa<rd. Geeft de provincie geen bijdrage, dan kan ook niet op die van het Rijk gerekend worden. Het is niet alleen plaatselijk belang, doch ook provinciaal belang, wat ook uit de statuten blijkt. Wat de bewering betreft dat ook tooneelspel beoefend wordt, er wordt wel een enkele maal een tooneelvoorstelling gegeven, doch dit strekt hoofdzakelijk om de financien in betere conditie te brengen en zal in den vervolge niet meer plaats hebben. Hij stelde voor een subsidie van 160 te verleenen. Door den heer Moes werd medegedeeld dat hij bjj een een onderhoud hetwelk hij met het bestuur heeft gehad, de verzekering heeft ge- kregen, dat het alle dergelijke zaken, die door meuigeen worden afgekeurd, zullen laten ver- vallen, indien de provincie de subsidie wil verleenen. De heer Van Rompu, die verklaarde zeer goed met de Ter Neuzensche behoeften en toestanden op de hoogte te zijn, zeide dat hij tegen het voorstel was, omdat hij overtuigd is, dat de school niet voldoet aan de eischen welke men billijkerwijze van zoo'n inrichting mag eischen. Er zijn bovendien nog twee scholen waar dergelijk onderwijs gegeven wordt. De heer Dieleman is van meening dat deze zaak niet gelijk is aan de vorige waaraan zooeven door de Staten wel subsidie is verleend. Hij wees op de voortdurende vermindering an het aantal leerlingen van den cursus, en J|;elooft niet dat dit aanmerkeljjk zal verhoogen. Breedvoerig wordt door hem het voorstel "van Gedeputeerde Staten verdedigt. In art. 1 der Statuten komt het vakonderwijs eerst in de laatste plaats in aanmerking, terwjjl in de eerste plaats genoemd wordt een zieken- fonds en het bij elkander brengen der hand werkslieden. Wauneer men de subsidie verleend dan steunt men ook die geheel afgescheiden zaken en dat kan toch geenszins in de bedoeling liggen. Er zullen dan meer dergelijke subsidieaan vrageu komen. Volgens spreker schijnen pogingen aangewend te worden om alles bij elkaar te brengen, om een ambachtschool op te richten. „Volks- onderwijs" nam daarvoor het initiatief, maar zou, indien de oprichting tot stand kwam, zich terugtrekken. Wanneer aan een dier vereeni- gingen snbsidie werd verleend, zou die sainen- voeging vrijwel onmogelijk gemaakt worden. Hij drong daarom zeer aan op aanueming van het voorstel van Gedeputeerde Staten. De heer Hennequin verdedigde zijn voorstel nog. Het aantal leerlingen zal zeker weer toenemen door de toezegging welke de heer Moes van het Bestuur gekregen heeft. Het voorstel-Hennequin werd met 29 tegen 10 stemmen verworpen. Voor stemden de heeren Erasmus, Oggel, Hennequin, Elenbaas, Moolenburgh, De Bats, Blum, Hollestelle, Moes en Hombach. Het voorstel van Gedeputeerde Staten werd daarna aangenomen z. h. s. Alsnu komt aan de orde het voorstel tot het verleenen van een jaarlijksch subsidie voor een ambachtschool te Hulst. Nadat de algemeene beraadslagingen waren geopend had ook hierover een levendig debat plaats. De heer Heijse gaf zijn verbazing te kennen dat het algemeen verslag niet weergeeft wat in zijne afdeeling is voorgevallen. Hij geeft zijne lezing daaromtrent. Er is daar gezegd dat men aan Ged. Staten in over- weging wilde geven om gedurende het eerste jaar een extra bijdrage te geven. De heer Hombach, steller van het algemeen verslag, verdedigt zijn redactie. Spreker toonde verder aan dat de uitgaven voor leeraarspersoneel niet te hoog zijn geraamd, integendeel het is laag. Een directeur is in het begin niet te missen. Wanneer men nagaat dat door het Rijk 4100 subsidie wordt gegeven als de provincie f 2000 toestaat, dan hangt van dat laatste de toekomst der school af. De ontvangsten zijn juist geraamd en met de f 1000, die Ged. Staten willen geven, sluit de rekening niet. Er is noodig 7300 en men zou slechts 6830 ontvangen. Zelfs indien men geen directeur aanstelde, zou de ambachtschool niet tot stand kunnen komen zonder de f 2000 van de provincie gevraagd. In Hulst en omgeving is behoefte aan goede werkkrachten, waarvan het gevolg is dat goed werk in den vreemde moet worden besteld. Spreker stelt voor een subsidie van 2000 te verleenen voor het eerste jaar en verder de redactie te houden, door Ged. Staten voor- gesteld. Den heer De Jonge komt de oppositie van de zijde van Hulst onverklaarbaar voor. Hij had gedacht dat dit voorstel met open armen zou worden ontvangen. In de vorige vergadering is uitgemaakt dat voor den vervolge rekening zou worden ge- houden met het aantal leerlingen. Daarom werden aan Hulst inlicbtingen ge vraagd. Medegedeeld werd dat uit Hulst alleen 30 leerlingen waren te verwachten en uit andere gemeenten 33, samen alzoo 63. Met die gegevens heeft Hulst geen reden tot klagen over het voorstel. Spreker keurde ook de redactie vau het al gemeen verslag niet goed. Daar is in gefanta- seerd of de verslagen der afdeelingen zijn door een Hulstersehen bril gelezen. De redeneering van den heer Hombach, wat de begrooting betreft, gaat niet op. De salarissen voor de leeraren van Goes en Middelburg, zijn lager dan in Hulst worden begroot, Dat verschilt 100 'sjaars. Men wil te Hulst dadelijk een directeur met 7 1800 salaris, reeds in het eerste jaar waar kinderen van pi. m. 13 jaar onderwijs ont vangen. Men zou er in Middelburg, Goes en Zierikzee nooit gekomen zijn, wanneer men zoo ware begonnen. I Mm.vx.rMvrniarnL/re^^ >HC6lBij»»\^LiiSl^sarr^*J^ [1111111 III w liltlZKKSCHB ('9IIKA9T. Oit Sttart vemehijnt Jlaanitag-, WoeuHilag. en Vrijdagavond, altgeiimiterd i-p tVe-idi^mi, MJ de Ftrinn 1". J. VAST IIK ftA&'SSBC te fei »e«s De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat eene Openbare Vergadering ran den Gemeenteraad is belegd tegen Donderdag den 19 October ltlOa, des voormiddags te 10 ure. Ter Neuzen, den 16 October 1905. De Burgemeester voornoemd, J. A. P. GEILL.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1905 | | pagina 1